• Accueil
  • > Archives pour le Jeudi 29 octobre 2020

Allerheiligen – Feestelijkheden

Posté par diaconos le 29 octobre 2020

Lichter für die Toten

# Allerheiligen is een christelijk feest waarop alle heiligen worden herdacht, de « verheerlijkte leden van de Kerk die reeds de volmaaktheid hebben bereikt », zowel bekend als onbekend. Het feest wordt gevierd in de Westerse Kerk op 1 november, in de Orthodoxe Kerken op de eerste zondag na Pinksteren. Op de dag na Allerheiligen, 2 november, viert de rooms-katholieke kerk Allerzielen, die de arme zielen in het vagevuur herdenkt. Op veel plaatsen wordt de bijbehorende zegening van de graven al uitgevoerd in de middag van Allerheiligen, de feestdag die vrij is van werk. In verband hiermee is het de gewoonte om de graven vooral met licht te versieren. Op de begraafplaatsen van Mainz wordt de traditionele Mainz-kaars, de Newweling, aangestoken. In de genoemde Duitse deelstaten is Allerheiligen een zogenaamde stille vakantie. Dit betekent dat er op deze dag geen openbare dansen mogen worden gehouden en dat luide muziek verboden is.

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs

Toen Jezus de menigte op dat moment zag, ging hij de berg op. Hij ging zitten, en zijn discipelen kwamen naar hem toe. Toen opende hij zijn mond en leerde hen. Hij zei: « Gezegend zijn de armen van hart, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gezegend zijn zij die huilen, want zij zullen getroost worden.  »  Gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven. Gezegend zijn zij die honger en dorst hebben naar gerechtigheid, want zij zullen tevreden zijn. Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen. Gezegend zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Gezegend zijn de vredestichters, want zij zullen de zonen van God worden genoemd. Gezegend zijn zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gezegend zijn jullie die beledigd en vervolgd worden en die allerlei kwaad tegen jullie zeggen omwille van mij dat jullie vals zijn. Verheug je en wees blij, want je beloning is groot in de hemel.  « 

(Mattheüs 5, :1-12a)

Christus’ leer

Nadat Jezus een plateau op de berg had beklommen, begon hij de menigte om hem heen te onderwijzen. In acht zaligheden verkondigde hij het geluk en wees hij op de kwaliteiten van de mensen die zouden delen in het koninkrijk van beide. In de eerste plaats zijn er degenen die verlangen naar de geestelijke goederen van dit koninkrijk : zij die arm van geest zijn, zij die door hun nederigheid het koninkrijk in bezit krijgen; zij die rouwen en troost vinden ; zij die zachtmoedig zijn en die door hun zachtheid de aarde zullen winnen ; zij die honger en dorst naar ge rechtigheid hebben en die hun verlangen bevredigd zullen zien.

Dan zijn er nog degenen die de aanleg hebben en in de toestand van de leden van het koninkrijk zijn: de barmhartige die barmhartigheid zal verkrijgen; degenen die zuiver van hart zijn en God zullen zien ; degenen die vrede brengen en Gods zonen worden genoemd; degenen die vervolgd worden vanwege hun gerechtigheid en wier beloning groot zal zijn.

De roeping van de kinderen van het Koninkrijk is het zout van de aarde te zijn, dat nooit zijn smaak mag verliezen, het licht van de wereld, dat nooit mag worden verborgen. Het licht van de wereld mag nooit verborgen blijven. Laat dit licht dus schijnen tot de glorie van God ! De mensenmassa’s waren die welke door Matteüs in hoofdstuk vier werden beschreven en die, aangetrokken door de genezingen die Jezus uitvoerde en door de kracht van zijn Woord, Hem vanuit de hele wereld volgden, zelfs vanuit Jeruzalem en Judea.

De genezingen en wonderbaarlijke daden waarvan ze getuige waren, bereidden hen voor op de verbazingwekkende woorden die ze hoorden. Hoe hadden ze gelukkig kunnen zijn voor degenen die de ervaring en het gezond verstand verkondigden dat ze ongelukkig waren als ze niet hadden naged. Zijn woord was een openbaring, en als Zijn werk voltooid is, zal dit woord licht en leven worden in de harten van Zijn verlossing.

« Open je mond » is een Hebreeuws woord dat verwijst naar de plechtigheid van de actie, de heilige vrijheid van meningsuiting : « Bid voor mij dat als ik mijn mond open doe, het Woord aan mij gegeven zal worden om het mysterie van het Evangelie met zekerheid kenbaar te maken. « (Efeziërs 6, 19)

Hier geeft de evangelist op briljante wijze een voorwoord om te laten zien hoe Jezus zich voorbereidt op de prediking: Hij gaat een berg op, gaat zitten, opent zijn mond, het moet je de ernst van zijn daden laten voelen. – Luther

De manier waarop Matteüs deze preek inleidde liet zien dat hij een plechtige en lange toespraak over Jezus bracht. En was het niet in de aard van de dingen dat, terwijl Jezus de zieken genas en de getroffenen troostte, hij de grote en eeuwige morele principes van zijn heerschappij uitlegde aan de menigte die hem volgde ? Hij deed dit met die vrijheid van tempo die bevorderlijk was voor de geïmproviseerde leer die uit de bron kwam, maar die al met al niet aan een grote eenheid ontbrak.

Zo begint de Verlosser. Dit is een mooie, zachte, liefdevolle kennismaking met zijn onderwijs en prediking. Hij gaat niet, zoals Mozes of een dokter van de wet, door middel van bevelen, bedreigingen en verschrikkingen, maar op de meest liefdevolle manier die het meest geschikt is om harten aan te trekken, en door middel van genadige beloften. (Luther)

« De armen in de geest zijn allen die een geest hebben die losstaat van de goederen van de aarde » (Hunchback), en hij voegde eraan toe : « O Heer! Ik geef je alles : ik geef alles op om een aandeel te hebben in dit Koninkrijk ! Ik doe afstand van mijn hart en mijn geest, en als het u behaagt om echt afstand te doen van mij, dan onderwerpt ik me eraan (Evangeliemeditaties). «

De eerste zaligheid van Matteüs reageert precies op de eerste zaligheid van Lucas en heeft geen betekenis die bijna identiek is aan de vierde zaligheid: « Gezegend zijn zij die honger en dorst hebben naar gerechtigheid. Of het nu gaat om geestelijke armoede of tijdelijke armoede, nederigheid of onthechting of beide tegelijk, zo’n situatie heeft het antwoord op de belofte of liever gezegd de positieve en echte verklaring: voor hen is het Koninkrijk der Hemelen.

Degenen die rouwen, of die in rouw zijn, rouwen geldt niet uitsluitend voor degenen die huilen om hun zonden: Bij hen die rouwen is er het vernederende gevoel van hun morele armoede, hun droefheid brengt berouw teweeg tot het heil: « Want droefheid volgens God brengt berouw teweeg tot het heil, waarvan men zich nooit zal bekeren, terwijl de droefheid van de wereld de dood voortbrengt. « (2 Kor 7-10) Daarom zullen ze getroost worden, want dit verdriet leidt hen naar de bron van vergeving, vrede en leven.

Maar deze liefde heeft een diepe ernst, want zij die Jezus gelukkig verklaarde waren in de ogen van de wereld zeer ongelukkig. Ze waren alleen maar blij met de belofte die bij elk van deze verklaringen hoort en die ze motiveert. De armen in de geest zijn degenen die zich arm voelen in hun innerlijke leven, moreel en geestelijk arm, en die daarom verlangen om de ware rijkdom van de ziel te ontvangen.

Maar deze liefde heeft een diepe ernst, want zij die Jezus gelukkig verklaarde waren in de ogen van de wereld zeer ongelukkig. Ze waren alleen maar blij met de belofte die bij elk van deze verklaringen hoort en die ze motiveert. De armen in de geest zijn degenen die zich arm voelen in hun innerlijke leven, moreel en geestelijk arm, en die daarom verlangen om de ware rijkdom van de ziel te ontvangen.

Geest is het vermogen om de relatie met God aan te gaan en het zedelijk leven te realiseren : « Waak en bid zodat je niet in verzoeking wordt gebracht ; de geest is gewillig maar het vlees is zwak. « (Mt 26,41) Dit gevoel van armoede voor God is nog geen berouw, maar een diepe en pijnlijke nederigheid die ertoe leidt  :  » Want zo zegt de Allerhoogste, wiens woning eeuwig is en wiens naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in de heiligheid, maar ik ben met berouwvolle en verootmoedigde mensen, zodat ik verootmoedigde geesten en berouwvolle harten kan verlevendigen. « (Is 57:15) Dit woord duidt op temporele armoede, die werd gerealiseerd in gedachten, zo niet in daden.

Gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven. Deze zachtmoedigheid, deze overgave aan Gods wil in de aanwezigheid van geweld, onrechtvaardigheid en haat wordt in hen opgewekt door het nederige en benauwde gevoel van gebrek. Het houdt in dat men afstand doet van de voordelen en de geneugten van deze wereld ; maar door een grote compensatie zullen degenen die het beoefenen, de aarde erven.

Het Land van de Belofte, Kanaän, wordt in geestelijke zin begrepen en duidt het huis van boven aan, het Koninkrijk van God, dat veilig is voor de zachtmoedigen : « Laten we daarom vrezen, zolang de belofte om zijn rustplaats binnen te gaan nog bestaat, dat niemand van jullie te laat lijkt te zijn gekomen.  » (Hebreeën 4, 1) Hoewel deze belofte niet volledig zal worden gerealiseerd tot de laatste dag.

De Barmhartigen zijn degenen die niet alleen aan hun eigen ellende denken, maar die met de ellende van anderen meevoelen. Het is noodzakelijk om de eigen ellende te hebben gevoeld, te hebben geleden om te kunnen meevoelen met het lijden van anderen. Men moet het voorwerp zijn geweest van de oneindige liefde van God om anderen te kunnen liefhebben en de naastenliefde te kunnen beoefenen.

Dit is de dubbele gedachte die deze zaligheid met de voorgaande verbindt. Het is ook met hen verbonden door de overweging dat degenen die Jezus tot het geluk van zijn discipelen riep, nog steeds barmhartigheid moeten krijgen op de dag van het hoogste oordeel, want hoewel ze verzekerd zijn van het Koninkrijk van de Hemel, hoewel ze getroost en vervuld zijn met gerechtigheid, zullen er in hun leven nog veel gebreken en onvolkomenheden blijven die moeten worden toegedekt.

Gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven. Deze zachtmoedigheid, deze overgave aan Gods wil in de aanwezigheid van geweld, onrechtvaardigheid en haat wordt in hen opgewekt door het nederige en benauwde gevoel van gebrek. Het houdt in dat men afstand doet van de voordelen en de geneugten van deze wereld; maar door een grote compensatie zullen degenen die het beoefenen, de aarde erven.

Het Land van de Belofte, Kanaän, wordt in zijn geestelijke betekenis begrepen en duidt het huis van boven aan, het Koninkrijk van God, dat veilig is voor de zachtmoedigen: « Laten we dus vrezen, zolang de belofte om zijn rustplaats binnen te gaan nog bestaat, dat niemand van jullie te laat lijkt te zijn gekomen. « (Hebreeën 4:1) Hoewel deze belofte pas op de laatste dag volledig wordt waargemaakt.

De barmhartigen zijn degenen die niet alleen aan hun eigen ellende denken, maar die meevoelen met de ellende van anderen. Het is noodzakelijk om de eigen ellende te hebben gevoeld, te hebben geleden om te kunnen meevoelen met het lijden van anderen. Men moet het voorwerp zijn geweest van de oneindige liefde van God om anderen te kunnen liefhebben en de naastenliefde te kunnen beoefenen.

Dit is de dubbele gedachte die deze zaligheid met de voorgaande verbindt. Het is ook met hen verbonden door de overweging dat degenen die Jezus tot het geluk van zijn discipelen riep, nog steeds barmhartigheid moeten krijgen op de dag van het hoogste oordeel, want hoewel ze verzekerd zijn van het Koninkrijk van de Hemel, hoewel ze getroost en vervuld zijn met gerechtigheid, zullen er in hun leven nog veel gebreken en onvolkomenheden blijven die moeten worden toegedekt.

Gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven. Deze zachtmoedigheid, deze overgave aan Gods wil in de aanwezigheid van geweld, onrechtvaardigheid en haat wordt in hen opgewekt door het nederige en trieste gevoel van gebrek. Het houdt in dat men afstand doet van de voordelen en de geneugten van deze wereld; maar door een grote compensatie zullen degenen die het beoefenen, de aarde erven.

Het Land van de Belofte, Kanaän, wordt in geestelijke zin begrepen en duidt het vaderland van boven aan, het Koninkrijk van God, dat veilig is voor de zachtmoedigen : « Laten we daarom vrezen, zolang de belofte om zijn rustplaats binnen te gaan nog bestaat, dat niemand van jullie te laat lijkt te zijn gekomen. « (Hebreeën 4, 1) Hoewel deze belofte pas op de laatste dag volledig wordt waargemaakt.

De barmhartigen zijn degenen die niet alleen aan hun eigen ellende denken, maar die meevoelen met de ellende van anderen. Het is noodzakelijk om de eigen ellende te hebben gevoeld, te hebben geleden om te kunnen meevoelen met het lijden van anderen. Men moet het voorwerp zijn geweest van de oneindige liefde van God om anderen te kunnen liefhebben en de naastenliefde te kunnen beoefenen.

Dit is de dubbele gedachte die deze zaligheid met de voorgaande verbindt. Het is ook met hen verbonden door de overweging dat degenen die Jezus tot het geluk van zijn discipelen riep, nog steeds barmhartigheid moeten krijgen op de dag van het hoogste oordeel, want hoewel ze verzekerd zijn van het Koninkrijk van de Hemel, hoewel ze getroost en vervuld zijn met gerechtigheid, zullen er in hun leven nog veel gebreken en onvolkomenheden blijven die moeten worden toegedekt.

Hij zal hen vergeven worden en hij zal medelijden met hen hebben, zoals ze medelijden met elkaar hebben gehad. Volgens de Schrift is het hart het orgaan van het morele leven. Een zuiver hart hebben betekent vrij zijn van alle onzuiverheden, leugens, onrechtvaardigheid en boosaardigheid in dit intieme centrum van gedachten en gevoelens, in tegenstelling tot uiterlijke werken. Dit is niet de morele toestand van de mens : « Want het komt uit het hart dat er kwade gedachten ontstaan: moord, overspel, overtredingen, diefstal, valse getuigenis, laster  » (Mt 15, 19).

Hoe zal hij die zuiverheid bereiken? Nadat Jezus zijn verlossingswerk heeft voltooid. Aangezien elke belofte perfect voldoet aan de dispositie die in elk van deze zaligsprekingen wordt beschreven, zijn zij die rein van hart zijn gelukkig, want zij zullen God zien. Dat wil zeggen, ze zullen in zijn gemeenschap leven en op een dag zullen ze hem onmiddellijk zien in de opperste schoonheid van zijn volmaaktheid, de onuitputtelijke bron van hemelse gelukzaligheid.

Degenen die vrede sluiten. Diegenen die niet alleen zelf vrede hebben, maar die, nadat ze vrede hebben gevonden, ernaar streven om die vrede voor anderen te verkrijgen en te herstellen onder de mensen waar die vrede verstoord is. Ze zijn gelukkig, want ze zullen worden genoemd door deze zoete en glorieuze titel: Zonen van God. Deze titel drukt een diepe realiteit uit; want zoals deze zonen van God vrede brengen, zo dragen zij een gelijkenis met hun Vader, die de God van de vrede is.

Omwille van de gerechtigheid verschilt het dus niet van deze andere term: vanwege mij. Christus is de vertegenwoordiger, de eigenaar, de gever van de gerechtigheid. Degenen die vervolgd worden omwille van Jezus zijn gelukkig, want voor hen is het Koninkrijk van de Hemel. In de achtste zaligheid keerde Jezus terug naar de eerste en daarmee eindigde een harmonieuze cyclus van ervaringen en beloften. De eerste vier zijn voor degenen die in hun diepste behoeften zoeken, de laatste vier zijn voor degenen die het Koninkrijk van God hebben gevonden en al actief zijn in het Koninkrijk van God.

Elke belofte, de bron van (gelukkig!) geluk, die precies en overvloedig reageert op elke beschreven gemoedstoestand, laat een straal van de glorie van het Koninkrijk der Hemelen schijnen: voor de getroffenen, de troost, de zachtmoedigen, het bezit van de aarde, de hongerigen, de verzadigers, de barmhartigen, de barmhartigen, de reinen van hart, de zieners van God, voor hen die vrede brengen, de mooie titel van de kinderen van God. Maar in de eerste en laatste zaligheid verdeelt Jezus, de Meester van het Koninkrijk der Hemelen, deze zaligheid volledig onder de armen en vervolgden ; en alleen daar spreekt hij, niet in de toekomst maar in het heden: dit Koninkrijk behoort hen toe.

De beloning, die op geen enkele manier de waarheid van de verlossing door genade, door het geloof verzwakt, is groot in verhouding tot de trouw en de liefde waarmee de leerlingen van Jezus voor hem hebben geleden. Maar geen enkele christen zoekt deze beloning, afgezien van God en het geluk om hem te dienen, zonder dat hij datgene verliest wat hem groot en zachtmoedig maakt. Jezus liet zijn vervolgde discipelen een reden tot vreugde zien in hun gedachten, omdat ze deze gelijkenis hadden met de profeten die voor hen waren gegaan : « En Elia zei tegen het volk : ‘Ik ben alleen gelaten door de profeten van de Heer, en er zijn vierhonderdvijftig profeten van Baäl.  » (1 R 18, 22)

Diaken Michel Houyoux

Elke opmerking die u heeft met betrekking tot » Allerheiligen -Feestelijkheden »zal worden verwelkomd en worden genegeerd. Schrijf uw commentaar in het vakje onder het artikel

Pastoor Tjeerd Visser : « Eerste November: Allerheiligen »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans fêtes religieuses, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Il ne convient pas qu’un prophète périsse en dehors de Jérusalem

Posté par diaconos le 29 octobre 2020

FR-Evangile-Illustre-2015-10-29-2019-10-31.jpg

# Hérode le Grand fut l’un des personnages les plus importants de l’histoire de l’époque du Second Temple de Jérusalem, édifice auquel il conféra son aspect monumental qui subsiste encore. Son histoire est surtout connue par les écrits de Flavius Josèphe, lesquels, inspirés dans un premier ouvrage par les écrits du secrétaire d’Hérode Nicolas de Damas, lui furent particulièrement favorables. Un second ouvrage corrigea ensuite le premier, peut-être sous l’influence de ses relations avec les juifs de Rome. Hérode fut placé sur le trône de Jérusalem par les Romains. Pour consolider sa souveraineté, il retira le pouvoir politique aux prêtres qui dirigèrent la Judée depuis le début de l’époque du Second Temple. Pour écarter toute rivalité politique susceptible de menacer son pouvoir, il fit assassiner son épouse Mariamne ainsi que plusieurs de ses enfants. Mais sa réputation de cruauté fut surtout due à un passage de l’Évangile selon Matthieu (2, 16-18) connu sous le nom de massacre des Innocents. Afin de limiter le pouvoir des familles sacerdotales attachées au Temple de Jérusalem, Hérode nomma des grands prêtres d’origine égyptienne ou babylonienne, tels que Hananel, Josué ben Phabi ou Simon ben Boëthus.

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce jour-là, quelques pharisiens s’approchèrent de Jésus pour lui dire : « Pars, va-t’en d’ici : Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua : « Allez dire à ce renard : voici que j’expulse les démons et je fais des guérisons aujourd’hui et demain, et, le troisième jour, j’arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd’hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu’un prophète périsse en dehors de Jérusalem.

Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n’avez pas voulu ! Voici que votre temple est abandonné à vous-mêmes.
Je vous le déclare : vous ne me verrez plus jusqu’à ce que vienne le jour où vous direz : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »   (Lc 13, 31-35)

Les desseins d’Hérode

Quelqu’un apporta à Jésus la nouvelle que Pilate fit massacrer des Galiléens. Jésus déclara que ceux-ci ne furent pas plus coupables que les autres, et que la repentance fut pour tous la condition du salut. Il ajouta la mention des victimes de la tour de Siloé, et réitéra son affirmation de la nécessité de la repentance.

Jésus illustra cette vérité et l’appliqua au peuple d’Israël dans son ensemble par la parabole du figuier planté dans la vigne, qui, durant trois ans, ne donna aucun fruit, et qui fut menacé d’être coupé. Sur l’intercession du vigneron, le propriétaire consentit à le laisser une année encore.

Des pharisiens invitèrent Jésus à s’éloigner en lui annonçant qu’Hérode en voulut à sa vie. Jésus fit dire à Hérode, en lui montrant qu’il pénétra ses ruses, que son ministère approcha de son terme, mais qu’il n’en continuerait pas moins à agir tranquillement, allant à Jérusalem, où il convint qu’un prophète mourut. Dans une apostrophe douloureuse, Jésus rappela à Jérusalem, meurtrière des prophètes, toutes les tentatives qu’il  fit pour l’attirer à lui.

Elle serait désormais privée de sa présence, jusqu’au jour où elle le saluerait du cri : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  Quel mo­tif les pha­ri­siens eurent-ils pour don­ner à Jé­sus cet aver­tis­se­ment ?  La ré­ponse de Jé­sus s’a­dres­sant di­rec­te­ment à Hé­rode prouva qu’il consi­déra les pa­roles des pha­ri­siens comme un mes­sage de la part de ce prince. Et il n’y eut pas lieu de dou­ter de la réa­lité de ce mes­sage.

Hé­rode, qui eut une crainte su­per­sti­tieuse de Jé­sus, ne vou­lut pas réel­le­ment le faire mou­rir, d’au­tant moins que sa conscience lui re­pro­cha en­core le meurtre de Jean-Bap­tiste ; mais comme les mi­racles de Jésus lui ins­pi­rèrent de la crainte, il em­ploya les pha­ri­siens, dont il connais­sait la haine contre Jé­sus, pour l’é­loi­gner des contrées qu’il gou­ver­nait.

Pré­cé­dem­ment, les hé­ro­diens s’u­nir aux pha­ri­siens pour com­plo­ter contre Jésus : « Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr. » (Mc 3, 6)  Le renard est le type de la ruse dans toutes les langues. En dé­si­gnant de la sorte Hé­rode, Jé­sus mon­tra à ses en­voyés qu’il pé­né­trait fort bien ses des­seins. Dans le mes­sage dont il les chargea, il com­mença par ras­su­rer Hé­rode : son mi­nis­tère toucha à son terme.

Chasser des démons et achever de guérir quelques pauvres ma­lades,  telle fut l’œuvre in­of­fen­sive qu’il fit après un temps très court : « Il sera consommé ou accompli. Jé­sus fit eépondre à Hé­rode, que bien­tôt il ne sera plus pour lui un su­jet de crainte, mais que, pour sa vie sur la terre, tout sera accompli.

Seulement il fallut en vertu de la vo­lonté su­pé­rieure de Dieu que je marche, que je conti­nue ma route, pen­dant le court temps qui me reste, m’a­van­çant vers la ca­pi­tale de la Ju­dée ; car, mal­gré la me­nace d’­Hé­rode de tuer Jésus ; ce fut à Jérusalem qui eut  le triste pri­vi­lège de tuer les prophètes , que Jésus fut exécuté.

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites chrétiens sur Internet

◊ Regnum Christi: cliquez ici pour lire l’article → Il ne convient pas qu’un prophète périsse en dehors de Jérusalem

◊ Diacre Jean-Yves Fortin   : cliquez ici pour lire l’article → Il ne convient pas qu’un prophète périsse en dehors de Jérusalem

KTOTV -La foi prise au mot :  » Le Roi Hérode »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Enseignement, Religion, Rencontrer Dieu, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Fest Allerheiligen – Feierlichkeit

Posté par diaconos le 29 octobre 2020

Lichter für die Toten

# Allerheiligen ist ein christliches Fest, an dem aller Heiligen gedacht wird, der „verherrlichten Glieder der Kirche, die schon zur Vollendung gelangt sind“, der bekannten wie der unbekannten. Das Fest wird in der Westkirche am 1. November begangen, in den orthodoxen Kirchen am ersten Sonntag nach Pfingsten. Am Tag nach Allerheiligen, dem 2. November, begeht die römisch-katholische Kirche den Allerseelentag, an dem der Armen Seelen im Fegefeuer gedacht wird. Vielerorts wird die damit verbundene Gräbersegnung bereits am Nachmittag von Allerheiligen, dem arbeitsfreien staatlichen Feiertag, vorgenommen. Damit verbunden ist der Brauch, die Gräber vor allem mit Lichtern besonders zu schmücken. Auf den Mainzer Friedhöfen wird die traditionelle Mainzer Kerze, der Newweling, entzündet. In den genannten deutschen Bundesländern ist Allerheiligen ein sogenannter stiller Feiertag. Das heißt, dass an diesem Tag keine öffentlichen Tanzveranstaltungen durchgeführt werden dürfen und laute Musik verboten ist.

Aus dem Evangelium von Jesus Christus nach Matthäus

Als Jesus damals die Menschenmenge sah, stieg er auf den Berg. Er setzte sich, und seine Jünger kamen zu ihm. Dann öffnete er seinen Mund und lehrte sie. Er sagte : « Selig sind die Armen im Herzen, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da weinen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Selig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen gesättigt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedensstifter, denn sie sollen Söhne Gottes genannt werden. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Gesegnet seid ihr, die ihr beleidigt und verfolgt werdet und um meinetwillen alle Arten von Bösem gegen euch sagt, das ihr falsch ist. Freuen Sie sich und seien Sie froh, denn Ihr Lohn ist groß im Himmel.  » (Mt 5, 1-12a)

Lehre Christi

Nachdem Jesus eine Hochebene auf dem Berg bestiegen hatte, begann er, die um ihn herum anstehende Menge zu lehren. In acht Seligpreisungen verkündete er das Glück und wies auf die Eigenschaften der Menschen hin, die am Königreich beider teilhaben würden. An erster Stelle stehen diejenigen, die sich nach den geistigen Gütern dieses Reiches sehnen: diejenigen, die im Geiste arm sind, die durch ihre Demut in den Besitz des Reiches gelangen; diejenigen, die trauern und die Trost finden werden; diejenigen, die sanftmütig sind und die durch ihre Sanftmut die Erde gewinnen werden; diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und die ihre Sehnsucht gestillt sehen werden. Dann gibt es diejenigen, die die Veranlagungen besitzen und sich in der Verfassung der Glieder des Reiches befinden: die Barmherzigen, die Barmherzigkeit erlangen werden; diejenigen, die reinen Herzens sind und Gott sehen werden; diejenigen, die Frieden bringen und Söhne Gottes genannt werden; diejenigen, die wegen ihrer Gerechtigkeit verfolgt werden und deren Lohn groß sein wird.

Die Berufung der Kinder des Reiches ist es, das Salz der Erde zu sein, das niemals seinen Geschmack verlieren darf, das Licht der Welt, das niemals verborgen werden darf. Das Licht der Welt darf niemals verdeckt werden. Lasst also dieses Licht zur Ehre Gottes leuchten !

Die Menschenmengen waren jene, die Matthäus in Kapitel vier beschrieben hat, die, angezogen von den Heilungen, die Jesus vollbrachte, und von der Kraft seines Wortes, ihm aus der ganzen Umgebung folgten, sogar aus Jerusalem und Judäa. Die Heilungen und wundersamen Taten, deren Zeuge sie wurden, bereiteten sie auf die erstaunlichen Worte vor, die sie hörten.

Wie hätten sie diejenigen glücklich finden können, die die Erfahrung und den gesunden Menschenverstand als unglücklich verkünden, wenn sie nicht die wunderbaren Befreiungen in Betracht gezogen hätten, die Jesus für sie bereit hielt? Der Berg bezeichnet, trotz des Artikels, keine besondere Höhe, sondern im Allgemeinen die Höhe, im Gegensatz zur Ebene. So sagten die Bewohner der Täler: Geht auf den Berg, ohne einen besonderen Punkt des Ortes anzugeben.

Die Tradition war präziser als die der Evangelisten; sie stellt den Berg der Seligpreisungen unweit der Stadt Tiberias, am Rande des gleichnamigen Sees gelegen, auf. Hinter dem Berg, der Tiberias beherrscht, befindet sich ein breites Plateau, das an der Seite eines Felsens, der seinen Gipfel bildet, sanft ansteigt. Auf diesem Felsen verbrachte Jesus die Nacht im Gebet, und bei Tagesanbruch rief er seine Jünger und wählte seine Apostel aus.

Dann ging Er neben der auf Ihn wartenden Menge auf dem Plateau hinunter, und von dort aus lehrte Er die Menschen. Nach Matthäus kam Jesus herab, und es war in einer Ebene, in der er seine Rede hielt. Laut Matthew ging er mit den Menschen auf einen Berg. Lukas berichtete noch ein weiteres Detail: Jesus stieg zuerst auf den Gipfel und dann auf das Plateau hinab.

Am Fuße eines Felsens, auf der Spitze des Plateaus, befand sich eine kleine Plattform, eine Art natürliche Kanzel, von der aus man leicht eine große Menge sehen und hören konnte. Von dort aus gab Jesus seine Lehre. Diese Rede legte die geistigen und erhabenen Prinzipien des Königreichs dar, das Jesus gerade gegründet hatte, und sie konnte nicht von allen verstanden und auch nicht praktiziert werden, außer von denen, die vom Geist dieses Königreichs beseelt waren; aber Jesus sprach und lehrte mit Blick auf die Zukunft.

Sein Wort war eine Offenbarung, und wenn sein Werk vollendet ist, wird dieses Wort Licht und Leben in den Herzen seiner Erlösten werden. « Öffne deinen Mund » ist ein hebräisches Wort, das auf die Feierlichkeit des Handelns, die heilige Redefreiheit hinweist : « Bete für mich, dass, wenn ich meinen Mund öffne, mir das Wort gegeben wird, um mit Gewissheit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. « (Epheser 6, 19)

Hier hält der Evangelist auf brillante Weise ein Vorwort, um zu zeigen, wie Jesus sich darauf vorbereitet, zu predigen: Er geht auf einen Berg, setzt sich hin, öffnet den Mund; es soll einem den Ernst seines Handelns spüren lassen. – Luther

Die Art und Weise, in der Matthäus diese Predigt einleitete, zeigte, dass er eine feierliche und lange Rede von Jesus mitbrachte. Und lag es nicht in der Natur der Sache, dass Jesus, während er die Kranken heilte und die Leidenden tröstete, der Menge, die ihm folgte, die großen und ewigen moralischen Prinzipien seiner Herrschaft darlegte? Er tat dies mit jener Freiheit des Tempos, die dem improvisierten Unterricht förderlich war, der von der Quelle ausging, dem es aber insgesamt nicht an einer großen Einheit fehlte.

So beginnt der Erlöser. Dies ist ein schöner, sanfter, liebevoller Einstieg in seine Lehre und Predigt. Er geht nicht, wie Moses oder ein Doktor des Gesetzes, durch Befehle, Drohungen und Schrecken vor, sondern auf die liebevollste Art und Weise, die am besten geeignet ist, Herzen anzuziehen, und durch gnädige Versprechen. (Luther)

« Die Armen im Geiste sind all jene, die einen von den Gütern der Erde losgelösten Geist haben » (Buckliger), und er fügte hinzu : « O Herr ! Ich gebe Ihnen alles : Ich gebe alles auf, um einen Anteil an diesem Königreich zu haben ! Ich entäußere mich von Herz und Geist, und wenn es Ihnen gefällt, mich tatsächlich zu entäußern, unterwerfe ich mich ihm (Meditationen über das Evangelium). « 

So verstanden, antwortet die erste Seligpreisung bei Matthäus genau auf die erste Seligpreisung bei Lukas und hat keine fast identische Bedeutung wie die vierte Seligpreisung : « Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit ». Ob geistige Armut oder zeitliche Armut, Demut oder Loslösung oder beides gleichzeitig, hat eine solche Situation die Antwort auf die Verheißung oder vielmehr die positive und tatsächliche Aussage: denn für sie ist das Himmelreich.

Diejenigen, die trauern, oder die in Trauer sind, Trauer, gilt nicht ausschließlich für diejenigen, die über ihre Sünden weinen: In diesen Betrübten steckt das demütigende Gefühl ihrer moralischen Armut, ihre Traurigkeit erzeugt Reue bis zur Erlösung : « Denn die Traurigkeit nach Gott erzeugt Reue bis zur Erlösung, von der man niemals umkehrt, während die Traurigkeit der Welt den Tod erzeugt. « (2 Kor 7-10) Darum werden sie getröstet werden, denn diese Trauer führt sie zur Quelle der Vergebung, des Friedens und des Lebens.

Diese Liebe hat jedoch einen tiefen Ernst, denn diejenigen, die Jesus für glücklich erklärte, waren in den Augen der Welt sehr unglücklich. Sie waren nur wegen des Versprechens glücklich, das jede dieser Erklärungen begleitet und motiviert. Die Armen im Geiste sind diejenigen, die sich in ihrem inneren Leben arm fühlen, moralisch und geistig arm, und die sich deshalb danach sehnen, den wahren Reichtum der Seele zu empfangen.

Geist ist die Fähigkeit, durch die wir mit Gott in Beziehung treten und das sittliche Leben verwirklichen : « Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet; der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. « (Mt 26,41) Dieses Gefühl der Armut vor Gott ist noch keine Buße, sondern eine tiefe, schmerzhafte Demut, die dazu führt (vgl.: « Denn so spricht der Allerhöchste, dessen Wohnung ewig ist und dessen Name heilig ist: Ich wohne in der Höhe und in der Heiligkeit; aber ich bin bei den reuigen und gedemütigten Menschen, damit ich die gedemütigten Geister und die reuigen Herzen belebe. « (Jes 57,15) Dieses Wort bezeichnete zeitliche Armut, die in Gedanken, wenn nicht gar in der Tat verwirklicht war.

Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Diese Sanftmut, diese Hingabe an Gottes Willen in Gegenwart von Gewalt, Ungerechtigkeit und Hass wird in ihnen durch das demütige und betrübte Gefühl des Mangels erzeugt. Sie beinhaltet den Verzicht auf die Vorteile und Freuden dieser Welt; aber durch eine großartige Entschädigung werden diejenigen, die sie praktizieren, die Erde erben.

Das Land der Verheißung, Kanaan, wird in seinem spirituellen Sinn verstanden und bezeichnet die Heimat von oben, das Reich Gottes, das den Sanftmütigen sicher ist : « Fürchten wir also, solange die Verheißung, seine Ruhestätte zu betreten, noch besteht, dass keiner von euch zu spät gekommen zu sein scheint. « (Hebräer 4, 1) Obwohl diese Verheißung erst am letzten Tag vollständig verwirklicht werden soll.

Die Barmherzigen sind diejenigen, die nicht nur an ihr eigenes Elend denken, sondern die mit dem Elend anderer mitfühlen. Es ist notwendig, das eigene Elend gefühlt zu haben, selbst gelitten zu haben, um mit dem Leid anderer mitfühlen zu können. Man muss das Objekt der unendlichen Liebe Gottes gewesen sein, um andere lieben und Nächstenliebe praktizieren zu können.

Das ist der doppelte Gedanke, der diese Seligpreisung mit den vorhergehenden verbindet. Sie ist mit ihnen auch durch die Überlegung verbunden, dass diejenigen, die Jesus zum Glück seiner Jünger berief, am Tag des höchsten Gerichts immer noch Barmherzigkeit erlangen müssen, denn obwohl ihnen das Königreich des Himmels zugesichert wird, obwohl sie getröstet und von Gerechtigkeit erfüllt sind, werden in ihrem Leben noch viele Mängel und Unvollkommenheiten bleiben, die es zu überdecken gilt.

Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Diese Sanftmut, diese Hingabe an Gottes Willen in Gegenwart von Gewalt, Ungerechtigkeit und Hass wird in ihnen durch das demütige und betrübte Gefühl des Mangels erzeugt. Sie beinhaltet den Verzicht auf die Vorteile und Freuden dieser Welt; aber durch eine großartige Entschädigung werden diejenigen, die sie praktizieren, die Erde erben.

Das Land der Verheißung, Kanaan, wird in seinem spirituellen Sinn verstanden und bezeichnet die Heimat von oben, das Reich Gottes, das den Sanftmütigen sicher ist: « Fürchten wir also, solange die Verheißung, seine Ruhestätte zu betreten, noch besteht, dass keiner von euch zu spät gekommen zu sein scheint. « (Hebräer 4:1) Obwohl diese Verheißung erst am letzten Tag vollständig verwirklicht werden soll.

Die Barmherzigen sind diejenigen, die nicht nur an ihr eigenes Elend denken, sondern die mit dem Elend anderer mitfühlen. Es ist notwendig, das eigene Elend gefühlt zu haben, selbst gelitten zu haben, um mit dem Leid anderer mitfühlen zu können. Man muss das Objekt der unendlichen Liebe Gottes gewesen sein, um andere lieben und Nächstenliebe praktizieren zu können.

Das ist der doppelte Gedanke, der diese Seligpreisung mit den vorhergehenden verbindet. Sie ist mit ihnen auch durch die Überlegung verbunden, dass diejenigen, die Jesus zum Glück seiner Jünger berief, am Tag des höchsten Gerichts immer noch Barmherzigkeit erlangen müssen, denn obwohl ihnen das Königreich des Himmels zugesichert wird, obwohl sie getröstet und von Gerechtigkeit erfüllt sind, werden in ihrem Leben noch viele Mängel und Unvollkommenheiten bleiben, die es zu überdecken gilt.

Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Diese Sanftmut, diese Hingabe an Gottes Willen in Gegenwart von Gewalt, Ungerechtigkeit und Hass wird in ihnen durch das demütige und betrübte Gefühl des Mangels erzeugt. Sie beinhaltet den Verzicht auf die Vorteile und Freuden dieser Welt; aber durch eine großartige Entschädigung werden diejenigen, die sie praktizieren, die Erde erben.

Das Land der Verheißung, Kanaan, wird in seinem spirituellen Sinn verstanden und bezeichnet die Heimat von oben, das Reich Gottes, das den Sanftmütigen sicher ist: « Fürchten wir also, solange die Verheißung, seine Ruhestätte zu betreten, noch besteht, dass keiner von euch zu spät gekommen zu sein scheint. « (Hebräer 4:1) Obwohl diese Verheißung erst am letzten Tag vollständig verwirklicht werden soll.

Die Barmherzigen sind diejenigen, die nicht nur an ihr eigenes Elend denken, sondern die mit dem Elend anderer mitfühlen. Es ist notwendig, das eigene Elend gefühlt zu haben, selbst gelitten zu haben, um mit dem Leid anderer mitfühlen zu können. Man muss das Objekt der unendlichen Liebe Gottes gewesen sein, um andere lieben und Nächstenliebe praktizieren zu können.

Das ist der doppelte Gedanke, der diese Seligpreisung mit den vorhergehenden verbindet. Sie ist mit ihnen auch durch die Überlegung verbunden, dass diejenigen, die Jesus zum Glück seiner Jünger berief, am Tag des höchsten Gerichts immer noch Barmherzigkeit erlangen müssen, denn obwohl ihnen das Königreich des Himmels zugesichert wird, obwohl sie getröstet und von Gerechtigkeit erfüllt sind, werden in ihrem Leben noch viele Mängel und Unvollkommenheiten bleiben, die es zu überdecken gilt.

Ihm wird ihnen vergeben werden und er wird sich ihrer erbarmen, so wie sie sich erbarmt haben. Das Herz ist nach der Schrift das Organ des sittlichen Lebens. Ein reines Herz zu haben bedeutet, im Gegensatz zu äußerlichen Werken frei zu sein von aller Verunreinigung, Falschheit, Ungerechtigkeit und Bosheit in diesem intimen Zentrum der Gedanken und Gefühle. Dies ist nicht der sittliche Zustand des Menschen : « Denn es kommt von Herzen, dass böse Gedanken aufkommen: Mord, Ehebruch, Verfehlungen, Diebstahl, Falschaussagen, Verleumdung » (Mt 15, 19).

Wie wird er diese Reinheit erreichen? Nachdem Jesus sein Erlösungswerk vollendet hat. Da jede Verheißung die in jeder dieser Seligpreisungen beschriebene Veranlagung perfekt erfüllt, sind diejenigen, die reinen Herzens sind, glücklich, denn sie werden Gott sehen. Das heißt, sie werden in seiner Gemeinschaft leben und ihn eines Tages sofort in der höchsten Schönheit seiner Vollkommenheit, der unerschöpflichen Quelle himmlischer Glückseligkeit, erblicken.

Diejenigen, die Frieden schaffen. Diejenigen, die nicht nur selbst friedfertig sind, sondern die, nachdem sie Frieden gefunden haben, danach streben, ihn für andere zu beschaffen und ihn unter den Menschen wiederherzustellen, wo er gestört ist. Sie sind glücklich, denn sie werden mit diesem süßen und glorreichen Titel genannt werden: Söhne Gottes. Dieser Titel drückt eine tiefe Wirklichkeit aus; denn so wie diese Söhne Gottes den Frieden bringen, so haben sie eine Ähnlichkeit mit ihrem Vater, der der Gott des Friedens ist.

Wegen der Gerechtigkeit unterscheidet sich also nicht von diesem anderen Begriff : wegen mir. Christus ist der Repräsentant, der Besitzer, der Spender der Gerechtigkeit. Diejenigen, die um Jesu willen verfolgt werden, sind glücklich, denn für sie ist das Himmelreich. In der achten Seligpreisung kehrte Jesus zur ersten zurück und beendete damit einen harmonischen Zyklus von Erfahrungen und Verheißungen. Die ersten vier sind für diejenigen, die in ihren tiefsten Nöten suchen, die letzten vier sind für diejenigen, die das Reich Gottes gefunden haben und bereits im Reich Gottes aktiv sind.

Jede Verheißung, die Quelle des (glücklichen !) Glücks, die genau und reichlich auf jeden beschriebenen Gemütszustand antwortet, lässt einen Strahl der Herrlichkeit des Himmelreichs aufleuchten: für die Betrübten, Trost, für die Sanftmütigen, Besitz der Erde, für die Hungrigen, Sättigung, für die Barmherzigen, Barmherzigkeit, für die Reinherzigen, den Anblick Gottes, für diejenigen, die Frieden bringen, den schönen Titel der Kinder Gottes. Aber in der ersten und letzten Seligpreisung teilt Jesus, der Meister des Himmelreiches, diese Seligpreisung ganz den Armen und Verfolgten aus; und nur dort spricht er, nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart: Dieses Reich gehört ihnen.

Der Lohn, der in keiner Weise die Wahrheit der Erlösung aus Gnade, aus Glauben schwächt, ist groß im Verhältnis zu der Treue und Liebe, mit der die Jünger Jesu für ihn gelitten haben. Doch kein Christ sucht diese Belohnung, abgesehen von Gott und dem Glück, ihm zu dienen, ohne das er das verlieren würde, was ihn groß und sanft macht. Jesus zeigte seinen verfolgten Jüngern einen Grund zur Freude in ihren Gedanken, denn sie hatten diese Ähnlichkeit mit den Propheten, die vor ihnen hergegangen waren : « Und Elia sprach zu dem Volk: ‘Ich bin allein gelassen von den Propheten des Herrn, und es sind vierhundertfünfzig Propheten des Baal. » (1 R 18, 22)

Diakon Michel Houyoux

Links zu anderen christlichen Websites

Diözese Innsbruck : klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen →Allerheiligen – Allerseelen

◊ Erzdiözese Wien : klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen → Kirchenjahr: Allerheiligen und Allerseelen

Papst Franziskus – Predigt zum Hochfest Allerheiligen

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans fêtes religieuses, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...