• Accueil
  • > Archives pour le Jeudi 3 décembre 2020

Donderdag van de tweede week van de gewone tijd in jaar B

Posté par diaconos le 3 décembre 2020

Hezekiah tegen Assyrië

Jesaja werkte tussen 740 en 701 v. Chr. in wat toen het zuidelijke koninkrijk van Juda was en verkondigde het oordeel van God (JHWH) aan dit koninkrijk, evenals aan het noordelijke koninkrijk Israël en het oprukkende grote koninkrijk Assyrië. Maar hij beloofde de Israëlieten ook een eschatologisch keerpunt naar de verlossing, dat wil zeggen naar universele vrede en gerechtigheid, en kondigde voor het eerst een toekomstige Messias aan als de rechtvaardige rechter en redder van de armen.

In tegenstelling hiermee schrijft bijna de hele bijbelse wetenschap de delen van het boek verder terug als Deutero-Isaiah (Is 40-55) en Trito-Isaiah (Is 56-66) toe aan latere, ballingschap-post-exile profeten en hun tradities, die hun materiaal toeschreven aan het historische Jesaja uit de Assyrische periode (8e en 7e eeuw v. Chr.).

Bijna de hele bijbelse wetenschap gaat uit van een uniform Jesaja boek rond 200 voor Christus in Jezus Sirach. Het oudst bekende volledige Hebreeuwse manuscript van het boek, de grote Jesaja boekrol, werd uiterlijk 150 v. Chr. geschreven. Het speelt een prominente rol in het rabbijnse jodendom (Talmoed) en in het oorspronkelijke christendom (Nieuw Testament). In de Joodse bijbelse canon opent het de reeks van de « achterste » profeten, in de christelijke canon die van de « grote » profeten.

Jeudi de la deuxième semaine du temps ordinaire de l'année B dans Religion

Deze stenen reliëfs gaan meer dan 2700 jaar terug tot de tijd dat de machtige koning Sargon II regeerde over het huidige Midden-Oosten. In de 8e eeuw voor Christus regeerde koning Sargon II van Assyrië over een rijk en machtig rijk dat zich uitstrekte over een groot deel van wat nu het Midden-Oosten is en dat angst inboezemde in de naburige koninkrijken. Onlangs heeft een team van Italiaanse en Koerdische archeologen uit Irak, die in het noorden van Irak werken, tien stenen reliëfs ontdekt die een verfijnd netwerk van grachten in de rotsen hebben uitgehouwen.

Deze verrassende ontdekking van zulke prachtige sculpturen, meestal voorbehouden aan koninklijke paleizen, heeft een nieuw licht geworpen op de indrukwekkende openbare werken die tot nu toe werden gefinancierd door een monarch die beroemd was om zijn militaire bekwaamheid. Assyrische steenreliëfs zijn uiterst zeldzaam, » zei Daniele Morandi Bonacossi, een archeoloog aan de Universiteit van Udine in Italië en mede-directeur van de recente expeditie.

Op één uitzondering na zijn geen van deze panelen sinds 1845 op hun oorspronkelijke locatie gevonden. Andere reliëfs of spijkerschriftinscripties liggen nog steeds begraven onder het puin dat het kanaal belemmert. Gelegen in de buurt van de stad Faydah, niet ver van de Turkse grens, werd de site gesloten voor onderzoekers voor ongeveer 50 jaar als gevolg van conflicten. In 1973 zag een Brits team de toppen van drie stenen platen, maar de spanningen tussen de Koerden en het Baathistische regime in Bagdad verhinderden hen om hun werk verder te duwen, en een expeditie onder leiding van Morandi Bonacossi keerde in 2012 terug om zes andere reliëfs te ontdekken. Hun zoektocht werd onderbroken door de daaropvolgende invasie van de islamitische staat. De frontlinie tussen de islamitische staat en de Koerdische strijdkrachten was ongeveer 30 km verwijderd tot de nederlaag van de moslimfundamentalisten in 2017.

Afgelopen herfst heeft Morandi Bonacossi in totaal 10 reliëfs gecatalogiseerd die zijn geïnstalleerd op de oevers van een zes kilometer lang oud kanaal met de hulp van Hassan Ahmed Qasim, directeur van het departement van oudheden in Duhok, een provincie van Iraaks Koerdistan. Volgens de Italiaanse archeoloog is de scène die door deze reliëfs wordt vertegenwoordigd, uniek.

Aucun texte alternatif pour cette image

Hezekiah tegen Assyrië

# De Bijbel presenteert Hizkia als een vrome koning en schrijft hem een religieuze hervorming toe die gericht is op het centraliseren van de aanbidding rond de Tempel van Jeruzalem. Volgens het bijbelse verslag was het een engel die 185.000 Assyriërs doodde tijdens de belegering van Jeruzalem. Hezekia was een koning van Juda die aan het eind van de 8e eeuw voor Christus regeerde. Volgens de Bijbel regeerde hij 29 jaar lang. Tijdens zijn bewind werd het Noord-Israëlische koninkrijk binnengevallen door Assyrische troepen en werd de bevolking gedeporteerd. Het koninkrijk van Juda ontving in die tijd veel Israëlische vluchtelingen. Het koninkrijk van Juda werd toen aangevallen door Sennacherib en leed onder grote verwoestingen. Hezekiah slaagde erin Jeruzalem te redden, maar het koninkrijk verloor een deel van zijn grondgebied. Volgens het bijbelse verslag was het een engel die 185.000 Assyriërs doodde tijdens de belegering van Jeruzalem. Hezekiah volgde het advies van de profeten Jesaja en Micha op. Hij liet de handel en de landbouw floreren, versterkte Jeruzalem, voorzag in drinkwater, liet de koninklijke schatkist vrucht dragen en sierde de tempel van Salomo. Hij wierp de afgodsbeelden die zijn vader aanbad ten val en vierde de god van Israël.
Uit het boek van de profeet Jesaja…

In het jaar dat Tartan, gezonden door Sargon, koning van Assyrië, tegen Asdod kwam en deze belegerde, 2 In die tijd sprak de Heer door Jesaja, de zoon van Amoz, en zei tot hem: Ga, maak de zakdoek los die op je lendenen ligt, en haal de sandalen van je voeten. En dat deed hij, naakt en op blote voeten lopend. 3 En de Heere zeide: Gelijk mijn knecht Jesaja drie jaren naakt en blootsvoets is gegaan, als een teken en een teken voor Egypte en voor EthiopieÈ, zo zal de koning van Assyrie de gevangenen van Egypte en de gevangenen van EthiopieÈ, jong en oud, naakt en blootsvoets en met hun lendenen onbedekt, tot schande van Egypte wegnemen. 5 En zij zullen beven en te schande worden gemaakt vanwege Ethiopië, hun hoop, en vanwege Egypte, op wiens heerlijkheid zij trots waren; 6 En de man die op dat eiland woont zal in die dag zeggen: Dit is het einde van hem, op wie wij hadden gehoopt, van wie wij op de vlucht waren gegaan voor hulp, om verlost te worden uit de handen van de koning van Assyrie! En hoe zullen we ontsnappen? (Jesaja 20:1-6)

Egypte en Ethiopië

Deze profetie vervolledigt de profetie van hoofdstuk 19, door te wijzen op de koning van Assyrië als de auteur van de rampen die Egypte bedreigden. De titel van de generalissimo van het Assyrische leger in de inscripties van Ninive is Tartan : « Maar de koning van de Assyriërs stuurde Tartan, Rabsaris en Rabshakeh van Lachish met grote krachten tegen koning Hizkia naar Jeruzalem. En zij gingen naar boven en kwamen naar Jeruzalem; en toen zij daar kwamen, stonden zij bij het aquaduct van de bovenste plas, die in de weg staat van het veld van de voller. (2 R 18, 17)

Sargon, in de Sarrukin-inscripties, een naam die betekent: de ware koning. Deze monarch bleek de grondlegger van een nieuwe dynastie te zijn. Hij volgde Salmanasar op en regeerde van 722 (jaar van de inname van Samaria) tot 705. Zijn paleis in Dur-Sarkin, nu Khorsabad, aan het noordelijke uiteinde van de ruïnes van Nineveh, werd gevonden en opgegraven, en de vele inscripties die daar werden gevonden maakten zijn bewind met grote nauwkeurigheid bekend. Zelf noemde hij het nemen van Samaria als zijn eerste wapenfeit. Vervolgens legde hij een eerbetoon op aan de kleine staten van Palestina en versloeg hij Sabacon, koning van Egypte, in Raphia(720). (720) De belegering van Ashdod vond pas plaats in het elfde jaar van zijn bewind in 711.

Azuri van Ashdod verhardde zijn hart, weigerde eerbetoon en drong er bij de prinsen van zijn buurt op aan om zich los te maken van Assyrië. Ik nam wraak… en zette zijn broer Achimit als koning in zijn plaats. De Syriërs, die mij ontrouw waren, verachten zijn heerschappij en vestigden zich in zijn plaats Jaman, die geen recht had op de troon en weigerde mijn gezag te erkennen, In mijn woede nam ik niet de tijd om al mijn krachten te verzamelen; ik marcheerde tegen Ashdod. En toen Jaman hoorde van de nadering van mijn leger, vluchtte hij naar een land in Egypte bij Meroe (Ethiopië).

En ik belegerde Ashdod, en nam hem mee. En ik nam zijn goden, en zijn vrouwen, en zijn kinderen, en zijn schatten, en de inwoners van zijn land; en de koning van Meroe, wiens voorvaderen geen ambassadeurs naar de mijne gezonden hadden, was zeer bevreesd, en bond hem (Jaman) vast met ijzeren boeien, en nam de weg naar Assyrië, en stond voor mij.

De laatste woorden verklaren waarom Sargon zijn expeditie naar Egypte niet voortzette: de koning van Ethiopië (die toen regeerde over Egypte), herinnerde zich de recente nederlaag van Sabacon en vroeg hem om vrede door de voortvluchtige Jaman over te geven. Volgens de inscripties werd Ashdod na een paar maanden belegering ingenomen. Deze stad, een belangrijke plaats van de Filistijnen, was erg sterk; ze werd later negenentwintig jaar lang belegerd door Psammeticus.

Sargon sprak over Ashdod alsof hij het zelf had genomen: het was het werk van zijn generaal. Het was de gewoonte van de koningen van Assyrië om zichzelf de overwinningen van hun generaals toe te schrijven. De verraderlijke Cyrus die de trucs van de oorlog tegen Babylon gebruikte, of het onderwerp volkeren die haar verraden hebben om zich bij hem aan te sluiten.

Ze hebben het hele land verwoest in hun mars tegen Babylon. Elam: « Tegelijkertijd zal de Heer zijn hand een tweede keer uitstrekken om het overblijfsel van zijn volk, verspreid over Assyrië en Egypte, in Pathros en Ethiopië, in Elam, Shinar en Hamath, en op de eilanden van de zee, te verlossen.  «  (Jesaja 1, 11)

Na de val van het Assyrische Rijk werd dit gebied onderdeel van de Perzische monarchie, en de naam van dit gebied werd vaak verwezen naar Perzië in het algemeen onder de profeten.  « Ziet u, ik roer tegen hen de Medes, die geen zilver zien, noch goud begeren.  « (Jesaja 13:17) En ik maakte het gekreun om te stoppen, wat Babel de onderdanige volken en de gevangenen tot gekreun maakte.

Het Medo-Perzische leger marcheerde op haar bevel. Het hoofd van de vijftig en de magistraat, de raadsman, de voorname ambachtsman en de bekwame betoveraar : « Ik heb bevelen gegeven aan mijn heilige militie, ik heb de machtige mannen van mijn toorn opgeroepen, zij die zich verhElke ramp, zelfs wanneer deze een vijand treft, ontroert de getuige met medelijden : « Vergelijk de emotie van de profeet met de ellende van Moab: « Mijn hart kreunt voor Moab, wiens voortvluchtigen zelfs naar Zoar, zelfs naar Shelishiah de kerk, zijn gevlucht ; want zij huilen voor de beklimming van Luchith, en roepen om hulp op de weg van Choronaim » (Jes. 15, 5).

De schemering waar ik naar verlangde : het gewenste uur van rust werd voor de profeet Jesaja een uur van angst.  De grote mannen van Babylon zaten ‘s avonds te eten, terwijl de stad omringd was door de vijand. Ze zetten de wachters zoals gewoonlijk. Toen deze voorzorgsmaatregel eenmaal was genomen, hebben we ons overgegeven aan plezier in veiligheid. Plotseling, in het midden van het feest, klonk de kreet: Naar de wapens! Het was te laat om de verdediging voor te bereiden: de vijand had de stad heel snel onder controle.

De lederen schilden werden ingesmeerd met olie, om ze glanzend en glad te maken voor de kenmerken : « Sommigen bedekt met een royale vetgepolijste schilden en glanzende kenmerken of scherpten hun bijlen op een steen; we zagen graag de tekens opkomen en hoorden het geluid van bazuinen. En zelfs aambeelden en nieuwe wapens gesmeed: de machtige Atina en de trotseTibur, Ardée en Crustumeria en Antemnes met zijn kroon van torens. vijf grote steden.

Er werden helmen gemaakt om de hoofden te beschermen ; het vlechtwerk werd gebogen voor de schilden; bronzen pantsers of gepolijste leggings werden gecoat met kneedbaar zilver; trotse monturen werden omhoog gehesen en in het stof gescheurd; iedereen was op zoek naar wapens. Sommigen zijn bedekt met een royale, met vet gepolijste schilden en glimmende kenmerken of hebben hun bijlen op een steen geslepen; ze zagen graag de tekens opkomen en hoorden het geluid van de trompetten.

En zelfs aambeelden werden opgezet en nieuwe wapens gesmeed: de machtige Atina en de trotseTibur, Ardée en Crustumeria en Antemnes met zijn kroon van torens vijf grote steden. Reeds de bugels werden geklonken en de tesesser (een metalen of ivoren tablet, gebruikt door de Romeinen in het dagelijks leven, voor verschillende doeleinden (stempenningen, toegang tot de show), en met name als een teken van herkenning.
De ene, opgewonden, zocht thuis zijn helm, de andere trok zijn bibberende paarden aan, rustte zich uit met zijn schild en zijn harnas met driedubbele gouden draden en omgordde zijn trouwe zwaard (Virgil, Aeneis VII, 625-626).

Diaken Michel Houyoux

König Hiskias Reformation – « DER PROPHET JESAJA » von PROPHETEN UND KÖNIGE

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Ancien testament, Bible, Histoire, Religion, Temps de l'Avent | Pas de Commentaire »

Jeudi de la deuxième semaine du temps ordinaire de l’année B

Posté par diaconos le 3 décembre 2020

 Jeudi de la deuxième semaine du temps ordinaire de l'année B dans Religion

 Ces reliefs en pierre remontent à plus de 2700 ans, à l’époque où le puissant roi Sargon II régnait en maître sur l’actuel Moyen-Orient. Au 8e siècle avant notre ère, le roi Sargon II d’Assyrie avait sous sa gouverne un empire riche et puissant qui s’étalait sur une grande partie de l’actuel Moyen-Orient et inspirait la peur dans les royaumes voisins. Récemment, une équipe d’archéologues italiens et kurdes d’Irak travaillant dans le nord de l’Irak. ont mis au jour dix reliefs en pierre qui décoraient un réseau sophistiqué de canaux creusé dans la roche.

 Cette découverte surprenante de sculptures aussi ravissantes habituellement réservées aux palais royaux a jeté un jour nouveau sur les impressionnants travaux publics financés par un monarque jusque-là célèbre pour ses prouesses militaires. Les reliefs en pierre assyriens sont extrêmement rares, témoigna Daniele Morandi Bonacossi, archéologue à l’université d’Udine en Italie et co-directeur de la récente expédition.

À une exception près, aucun de ces panneaux n’a été trouvé à son emplacement initial depuis 1845. D’autres reliefs ou des inscriptions cunéiformes sont encore ensevelis sous les débris qui obstruent le canal. Situé près de la ville de Faydah, non loin de la frontière turque, le site fut fermé aux chercheurs pendant environ 50 ans en raison des conflits. En 1973, une équipe britannique remarqua le sommet de trois plaques de pierre mais des tensions entre les Kurdes et le régime baasiste de Bagdad les en empêchèrent de pousser plus loin leur travail.Une expédition menée par Morandi Bonacossi revint sur place en 2012 pour découvrir six autres reliefs. Leurs recherches furent interrompues par l’invasion de l’État islamique qui  suivit. La ligne de front entre l’État islamique et les forces kurdes se trouvait à une trentaine de kilomètres de là, jusqu’à la défaite des intégristes musulmans en 2017.

À l’automne dernier, Morandi Bonacossi  répertoria un total de dix reliefs installés sur les berges d’un ancien canal long de six kilomètres avec l’aide d’Hassan Ahmed Qasim, directeur du département des antiquités de Duhok, une province du Kurdistan irakien. Selon l’archéologue italien, la scène représentée par ces reliefs est unique.

 Ezéchias contre l’Assyrie

# La Bible présente Ézéchias comme un roi pieux et lui attribue une réforme religieuse visant à centraliser le culte autour du Temple de Jérusalem. D’après le récit biblique, ce fut un ange qui tua 185 000 Assyriens lors du siège de Jérusalem. Ézéchias fut un roi de Juda qui régna à la fin du VIIIe siècle av. J.-C.. Selon la Bible, il régna pendant 29 ans. Sous son règne, le royaume israélite du nord fut envahi par les troupes assyriennes et sa population fut déportée. Le royaume de Juda accueillit à cette époque de nombreux réfugiés israélites. Le royaume de Juda fut ensuite attaqué par Sennachérib et subit d’importantes destructions. Ézéchias parvint à sauver Jérusalem mais le royaume perdit une partie de son territoire. D’après le récit biblique, c’est un ange qui tua 185 000 Assyriens lors du siège de Jérusalem. Ézéchias suivit les conseils des prophètes Isaïe et Michée. Il fit prospérer le commerce et l’agriculture,fortifier Jérusalem, achemina l’eau potable, fit fructifier le trésor royal et fait orner le temple de Salomon. Il renverse les idoles auxquelles son père rendait le culte et célèbre le dieu d’Israël.

Du livre du prophète Isaïe

L’année où Tharthan, envoyé par Sargon, roi d’Assyrie, vint contre Asdod et assiégea Asdod et la prit, 2 en ce temps-là l’Éternel parla par Esaïe, fils d’Amots, en lui disant : Va, détache le sac qui est sur tes reins, et ôte les sandales de tes pieds. Et il fit ainsi, marchant nu et déchaussé. 3 Et l’Éternel dit : De même que mon serviteur Esaïe a marché nu et déchaussé pendant trois ans, comme signe et présage pour l’Égypte et pour l’Éthiopie, 4 ainsi le roi d’Assyrie emmènera les captifs de l’Égypte et les prisonniers de l’Éthiopie, jeunes gens et vieillards, nus et déchaussés et les reins découverts, à la honte de l’Égypte. 5 Et ils trembleront et seront confus à cause de l’Éthiopie, leur espoir, et de l’Égypte, dont ils se glorifiaient ; 6 et l’habitant de cette île dira en ce jour-là : Voilà où en est réduit celui en qui nous espérions, auprès de qui nous avions fui pour être secourus, pour être délivrés des mains du roi d’Assyrie ! Et nous, comment échapperons-nous ? (Is 20, 1-6)

L’Égypte et l’Éthiopie

Cette prophétie complète celle du chapitre 19, en désignant le roi d’Assyrie comme l’auteur des désastres dont l’Égypte fut menacée. Tharthan,  est, dans les inscriptions de Ninive, le titre du généralissime de l’armée assyrienne : « Mais le roi des Assyriens envoya, de Lakis, Tharthan, Rabsaris et Rabshaké, avec de grandes forces contre le roi Ézéchias, à Jérusalem. Ils montèrent et vinrent à Jérusalem ; et, y étant arrivés, ils se présentèrent auprès de l’aqueduc du haut étang, qui est sur la route du champ du foulon.’ (2 R 18, 17)

Sargon, dans les inscriptions  Sarrukin, nom qui signifie : le véritable roi. Ce monarque parut avoir été le fondateur d’une nouvelle dynastie. Il succéda à Salmanasar et régna de 722 (année de la prise de Samarie) à 705. Son palais de Dur-Sarkin, aujourd’hui Khorsabad, à l’extrémité nord des ruines de Ninive, fut retrouvé et fouillé ; et les nombreuses inscriptions qu’on y a découvrit firent connaître son règne avec une grande précision. Il mentionna lui-même la prise de Samarie. comme son premier fait d’armes. Il imposa ensuite un tribut aux petits États de Palestine, puis battit Sabacon, roi d’Égypte, à Raphia(720). Le siège d’Asdod n’eut lieu que dans la onzième année de son règne en 711.

Azuri d’Asdod endurcit son cœur, refusa le tribut et engagea les princes de son voisinage à se détacher de l’Assyrie. Je me vengeai… et mis son frère Achimit comme roi à sa place. Les Syriens, qui m’étaient infidèles, méprisèrent sa domination et établirent à sa place Jaman, qui n’avait point droit au trône et qui refusa de reconnaître mon autorité, Dans ma colère, je ne pris pas le temps de rassembler toutes mes forces… ; je marchai contre Asdod. Jaman, en apprenant l’approche de mon armée, s’enfuit dans une contrée de l’Égypte voisine de Méroé (l’Éthiopie).

J’assiégeai Asdod, je la pris. Je m’emparai de ses dieux, de ses femmes, de ses enfants, de ses trésors, ainsi que des habitants de son pays… Le roi de Méroé, dont les ancêtres n’avaient jamais jusqu’alors envoyé d’ambassadeurs aux miens, fut saisi d’une grande frayeur ; il le (Jaman) lia de chaînes de fer : il prit le chemin de l’Assyrie et comparut devant moi.

Les derniers mots expliquent pourquoi Sargon ne poursuivit pas son expédition jusqu’en Égypte : le roi d’Éthiopie (qui régna alors sur l’Égypte, se souvenant de la récente défaite de Sabacon, lui demanda la paix en livrant le fugitif Jaman. D’après les inscriptions, Asdod fut prise après quelques mois de siège. Cette ville, place importante des Philistins, fut très-forte ; elle fut plus tard assiégée pendant vingt-neuf ans par Psammétique.

Sargon parla d’Asdod comme s’il l’eut prise lui-même : ce fut l’œuvre de son général. C’était la coutume des rois d’Assyrie de s’attribuer à eux-mêmes les victoires remportées par leurs généraux. Le perfide de Cyrus qui employa des ruses de guerre contre Babylone, ou des peuples sujets qui la trahirent pour se joindre à lui.

Ils dévastèrent tout le pays dans leur marche contre Babylone. Elam : « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, Pour racheter le reste de son peuple, Dispersé en Assyrie et en Egypte, à Pathros et en Ethiopie, à Elam, à Schinear et à Hamath, Et dans les îles de la mer.  » (Is 1, 11)

Après la chute de l’empire assyrien, cette contrée fit partie de la monarchie perse, et son nom désigna souvent chez les prophètes la Perse en général.  » Voici, j’excite contre eux les Mèdes, Qui ne font point cas de l’argent, Et qui ne convoitent point l’or.  » (Is 13, 17) Je fit cesser les gémissements : ceux que Babel fit pousser aux peuples soumis et aux captifs.

L’armée médo-perse marcha à son commandement. : « Le chef de cinquante et le magistrat, Le conseiller, l’artisan distingué et l’habile enchanteur :  « J’ai donné des ordres à ma sainte milice, J’ai appelé les héros de ma colère, Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. (Is 13, 3)

Toute catastrophe, lors même qu’elle frappe un ennemi, émut, de pitié celui qui en fut témoin : «  Comparez l’émotion du prophète à la vue des malheurs de Moab : « Mon cœur gémit sur Moab, Dont les fugitifs se sauvent jusqu’à Tsoar, Jusqu’à églath Schelischija ; Car ils font, en pleurant, la montée de Luchith, Et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Choronaïm » ( Is 15, 5)

Le crépuscule que je désirais : l’heure désirée du repos fut devenue pour le prophète Isaïe une heure d’angoisse.  Les grands de Babylone  assèrent la nuit à table, pendant que la ville fut cernée par l’ennemi. On posa les sentinelles comme à l’ordinaire. Cette précaution prise, on se livra en sécurité au plaisir. Tout à coup, en plein festin, retentit le cri : Aux armes ! Il fut trop tard pour préparer la défense : l’ennemi fut très rapidement maitre de la ville.

On frotta d’huile les boucliers de cuir, pour les rendre plus brillants et plus glissants pour les traits : «  Certains recouvrirent d’une graisse généreuse boucliers polis et traits brillants ou aiguisèrent leurs haches sur une pierre ;  on aima voir les enseignes se lever et entendre le son des trompettes. Et même, dressèrent des enclumes et y forgèrent des armes neuves : la puissante Atina et la fièreTibur,  Ardée et Crustuméries et Antemnes avec sa couronne de tours. cinq grandes villes. 

On fit des casques pour protéger les têtes ; on ploya les claies d’osier des boucliers ; on enduisit d’argent malléable des cuirasses de bronze ou des jambières polies ; hissés sur de fières montures se déchaînèrent dans la poussière ; tous cherchent des armes. Certains enduirent d’une graisse généreuse boucliers polis et traits brillants ou aiguisent leurs haches sur une pierre ; on aima voir les enseignes se lever et entendre le son des trompettes.

Et même, des enclumes furent dressées et on  forgea des armes neuves : la puissante Atina et la fièreTibur, Ardée et Crustuméries et Antemnes avec sa couronne de tours cinq grandes villes. Déjà sonnent les clairons  et circule la tessère (Tablette de métal ou d’ivoire, utilisée par les Romains dans la vie courante, pour divers usages (jetons de vote, d’entrée au spectacle), et notamment comme signe de reconnaissance.), appel à la guerre.

L’un, tout excité, chercha chez lui  son casque ; un autre attela ses chevaux frissonnants, s’équipa de son bouclier,et de sa cuirasse aux triples fils d’or et ceignit sa fidèle épée  (Virgile, Enéide VII, 625-626).

Diacre Michel Houyoux

Compléments

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Pour entrer dans le royaume des Cieux, il faut faire la volonté de mon Père

◊ Saint François Xaxier  cliquez ici pour lire l’article  → Saint François Xavier, prêtre et missionnaire (1506-1552) – Mémoire

 Ezéchias contre l’Assyrie

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Ancien testament, Histoire, Page jeunesse, Religion, Temps de l'Avent | Pas de Commentaire »

Zweiter Adventssonntag im Jahr B

Posté par diaconos le 3 décembre 2020

Deuxième dimanche de l'Avent dans l'année B dans conversion rnuoyEQ2rqXXc6eDIYl7f0ROuJk@745x379

In der Wüste schrie eine Stimme :  » Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade

# Johannes der Täufer, dessen Geburtsname Yohanan ist (hebräisch: יוחנן), ist eine wichtige Figur im Christentum und im Islam. Historisch gesehen wird seine Existenz durch eine Passage von Flavius Josephus bezeugt, der zur Zeit Jesu von Nazareth ein jüdischer Prediger war. Das Evangelium nach Johannes lokalisierte das Wirken des Täufers an den Ufern des Jordan und in Bethanien jenseits des Jordans. Jesus soll eine Zeit lang in seiner Umgebung gelebt haben und dort seine ersten Apostel rekrutiert haben. Die synoptischen Evangelien synchronisieren den Beginn der Tätigkeit Jesu mit der Gefangenschaft des Johannes. Die Zuhörerschaft dieses apokalyptischen Propheten wuchs weiter, bis zu dem Punkt, an dem er die Reaktion von Herodes Antipas provozierte, der, als er sah, wie er seine Anhänger versammelte, befürchtete, dass er eine Revolution auslösen könnte. In den synoptischen Evangelien wurde der Täufer getötet, weil er die Ehe des Antipas mit Herodias kritisierte. Im Christentum ist Johannes der Täufer der Prophet, der das Kommen Jesu von Nazareth ankündigte. Er taufte ihn am Ufer des Jordan und erlaubte einigen seiner Jünger, sich ihm anzuschließen. Als Vorläufer des Messias wird er in den Synoptikern so dargestellt, als teilte er viele Züge mit dem Propheten Elias. Er wird am 24. Juni gefeiert, der seiner Geburt gedenkt, und am 29. August, dem Gedenken an seine Enthauptung.

Aus dem Evangelium von Jesus Christus nach dem Heiligen Markus

Beginn des Evangeliums von Jesus, Christus, Sohn Gottes. Es ist geschrieben in Jesaja, dem Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, um dir den Weg zu öffnen. Stimme eines Schreienden in der Wüste :  » Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. « Da erschien Johannes, der taufte, in der Wüste. Er verkündete eine Taufe der Bekehrung zur Vergebung der Sünden.

Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems gingen zu ihm und ließen sich von ihm im Jordan taufen, wobei sie sich öffentlich zu ihren Sünden bekannten. Johannes war in Kamelhaar gekleidet und trug einen Ledergürtel um seine Lenden; er aß Heuschrecken und wilden Honig. Er verkündete: « Siehe, wer stärker ist als ich, der kommt hinter mir her; ich bin nicht würdig, mich zu bücken, um den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe dich mit Wasser getauft; er wird dich im Heiligen Geist taufen. « (Mk 1,1-8)

Bereitet den Weg des Herrn vor

Christus wird als Herr der Macht und Hirte der Sanftmut kommen : « Siehe, Gott der Herr, er kommt mit Macht. Wie ein Hirte führt er seine Herde; sein Arm sammelt die Lämmer, und sie tragen sie auf seinem Herzen » (Erste Lesung). Zweifellos lässt er uns immer noch warten : « Der Herr kommt nicht zu spät, um sein Versprechen zu halten; er wartet auf euch, denn er lässt nicht zu, dass einige verloren gehen, sondern er will, dass alle Zeit haben, sich zu bekehren » (Erste Lesung). «  (Zweite Lesung). Es geht darum, ihm den Weg zu bereiten, indem man sein Leben verändert.

In der Wüste schreit eine Stimme : « Bereitet den Weg des Herrn vor, macht seine Wege gerade » Der Herr kommt, wir müssen ihm einen Weg bereiten. Dieses Bild des Weges finden wir in der Bibel. Wege und Straßen sind ein lebenswichtiges Bindeglied zwischen Menschen und Zivilisationen: Sie ermöglichen es den Menschen, von einem Ort zum anderen zu kommunizieren und einander zu begegnen.

Diese Wüste, die es zu verwandeln gilt, ist die Wüste der sozialen und religiösen Not der Menschen, die Wüste der Einsamkeit, die Wüste, die auch durch die mangelnde Achtung der Menschenwürde verursacht wird.

Gegen Ende des Jahres 27 verkündete Johannes der Täufer in der Wüste eine Taufe der Bekehrung zur Vergebung der Sünden ; er verschonte seine Zuhörer nicht. Ändern Sie Ihr Verhalten vollständig… drehen Sie sich um! Sie haben das getan ? Jetzt machen Sie das Gegenteil. Dieses Böse, das Sie getan haben, hören Sie auf, es zu tun. Das Gute, das Sie nicht getan haben, fangen Sie an, es zu tun. Ändern Sie es ! Verändert euch !

Wenn Weihnachten naht, sind wir eingeladen, das Sakrament der Versöhnung zur Vergebung unserer Sünden zu empfangen. Von nun an sollten wir uns darauf vorbereiten, es zu einem ernsthaften, erwachsenen und verantwortungsvollen Prozess zu machen. Und wie die Menschenmengen, die an den Jordan kamen, wollen wir damit beginnen, unsere Sünden zu bekennen: Herr, öffne mir die Augen !

Das Kommen Jesu muss für alle vorbereitet werden. Beginnen wir damit, alles aus unserem Leben zu entfernen, was Gott zuwiderläuft; lernen wir, andere nicht zu verurteilen oder zu verdammen, auch wenn sie Unrecht getan haben. Indem wir sie zurückweisen, weisen wir Gottes Liebe zu ihnen zurück. Manchmal klagen wir im Namen der Wahrheit an und klagen sie an. Diese Art, die Dinge zu tun, ist oft heuchlerisch und vor allem gibt sie der Person, die das Opfer ist, keine Chance.

Verstehen wir das gut : Jeder Sünder ist ein Mensch, den Gott retten will ! Die wahre Bekehrung muss vom Zeugnis unseres Lebens begleitet sein. Johannes der Täufer hat das Kommen des Herrn angekündigt und sich darauf vorbereitet. Wie er müssen auch wir die Ärmel hochkrempeln, um eine gerechtere und brüderlichere Welt aufzubauen. Aber als Zeugen des Glaubens dürfen wir dieses Wort des Evangeliums nie vergessen : « Wer hinter uns kommt, den verkünden wir, der ist mächtiger als wir. »

Diese Weihnachtsvorbereitung schickt uns zu anderen zurück. Es ist ein Aufruf, in unseren Familien Zeugnis für unseren Glauben abzulegen. Geben wir diesem Fest eine religiöse Dimension. Das Familienweihnachtsfest wird nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn wir es im Voraus vorbereiten. Niemand wartet bis zum letzten Moment, um Einladungen zu verschicken und Geschenke vorzubereiten. Und wenn wir mindestens ebenso viel Energie in die Vorbereitung auf das Kommen Jesu investieren !

Diakon Michel Houyoux

Links zu anderen christlichen Webseiten

◊  Predigt von der Abt  Richard Baus : klicken Sie hier, um den Aerikel zu lesen → Zweiter Adventssonntag im Jahr B

◊ Advent : Zeit der Vorbereitung  : klicken Sie hier, um den Aerikel zu lesen →   Zweiter Adventssonntag im Jahr B

  Bereitet den Weg des Herrn

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans conversion, La messe du dimanche, Religion, Temps de l'Avent | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...