• Accueil
  • > Archives pour le Lundi 14 décembre 2020

Maandag van de derde week van de advent

Posté par diaconos le 14 décembre 2020

John’s doop, waar kwam die vandaan ?

Le baptême de Jean, d'où venait-il ? du ciel ou des hommes ? » - Hozana

# Johannes de Doper  Sommige akademici beweer dat Johannes deur Essene beïnvloed is, ‘n deels asketiese groep wat die einde van die wêreld verwag het en rituele so ortgelyk aan die doop gehad het.[6] Johannes se doopsbediening was ‘n reiningsplegtigheid vir berouvolle sondaars, wat in « lewende water » (in hierdie geval ‘n rivier) uitgevoer is, ooreenkomstig met Joodse tradisie. Jesus, die sentrale figuur van Christendom, is ook deur Johannes gedoop. Sommige beweer dat Jesus oorspronklik een van Johannes se volgelinge was. Sommige van Jesus se volgelinge was ook oorspronklik volgelinge van Johannes. Soos Jesus, het Johannes in ‘n tyd van politieke, sosiale en godsdienstige onrus gepreek. Beskrywings van Johannes in die Nuwe Testament is versoenbaar met dié deur die Joodse geskiedkundige Josefus, wie se aantekeninge as gesaghebbend beskou word. Hy kom egter nie slegs in die Christelike Evangelie voor nie, maar ook in die Islamitiese Koran. Johannes die Doper se historisiteit is ietwat omstrede, maar hy word deur die Joodse historikus Flavius Josephus genoem.

Om te leven in vereniging met God.

Geniet van het feit dat je niet bekend bent, noch door jezelf, noch door anderen. Stop niet bij wat goed en wat slecht is in anderen. Het geheim van het bewustzijn gaat achteruit en wordt sterk gereduceerd elke keer dat de vrucht ervan aan de mensen wordt geopenbaard, want dan ontvangt men als beloning de vrucht van de voorbijgaande roem.

Zwijg over wat God je geeft en denk aan de woorden van de Bruid : « Mijn geheim is voor mij » (Jes. 24, 16). Spreek weinig, en bemoei je niet met wat niet van je gevraagd wordt. Zorg er altijd voor dat je in de aanwezigheid van God blijft en dat je de zuiverheid die God je leert in je houdt. Ontlast jezelf niet en weiger om door iedereen gecorrigeerd te worden; luister naar elke berisping met een sereen gezicht; denk dat het God is die je dit vertelt.

Beschouw het als Gods genade dat er soms een goed woordje voor je wordt gedaan, want je verdient het niet. Leef alsof er alleen God en jij in deze wereld zijn, zodat je hart niet kan worden tegengehouden door iets menselijks. Bewaar je hart in vrede; laat geen enkele gebeurtenis in deze wereld je zorgen baren ; bedenk dat er een einde moet komen aan alles. (Johannes van het Kruis)

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de heilige Mattheus

In die tijd was Jezus de tempel binnengegaan en terwijl hij les gaf, kwamen de overpriesters en oudsten van het volk naar hem toe en vroegen : « Met welk gezag doet u dit en wie heeft u dit gezag gegeven ? « Jezus antwoordde hen : « Ik zal u één vraag stellen, en als u mij antwoord geeft, zal ik u ook vertellen met welke autoriteit ik dit doe : De doop van Johannes, waar kwam die vandaan? Kwam die uit de hemel of uit de mensen ? »
Ze dachten bij zichzelf: « Als we zeggen: ‘Uit de hemel,’ gaat hij zeggen: ‘Waarom geloofde je zijn woord niet? » Als we zeggen: « Van de mensen, » moeten we de menigte vrezen, want ze houden allemaal John als een profeet. » Dus zeiden ze tegen Jezus : « We weten het niet ! » Hij zei op zijn beurt tegen hen : « Ik vertel je ook niet met welke autoriteit ik dit doe. » (Mt 21, 23-27)

De strijd in de tempel

Bij het naderen van Jeruzalem, in de richting van Bethpage, stuurde Jezus twee van zijn discipelen om een ezel en haar veulen te halen. Zo werd de profetie vervuld die de dochter van Sion de komst van haar koning aankondigde. De discipelen brachten het veulen mee en bedekten hem met hun kleren. Jezus zou er op gezeten hebben. De menigte was vervuld van enthousiasme; ze bestrooiden de weg met kleren en takken van bomen en begroetten Jezus met de kreet van : Hosanna aan de zoon van David !

De hele stad werd verplaatst. Ze vroegen zich af wie Jezus was. De menigte die hem volgde antwoordde : « Het is de profeet, Jezus van Nazareth! «   En de leden van het Sanhedrin trokken zich terug op een afstand en begonnen onderling te redeneren. Ze worstelden tussen de twee termen van het dilemma dat Jezus hen voorlegde. Ze vonden geen andere uitweg dan hun onwetendheid en incompetentie te belijden bij het beoordelen van een van de belangrijkste religieuze manifestaties van hun tijd.

De angst voor de menigte weerhield hen ervan zich openlijk tegen Johannes de Doper te verklaren. De verering waarmee het volk de herinnering aan de profeet omringde was zo diep dat een dergelijke houding hen in groot gevaar bracht ; ze werden gedwongen om tegen zichzelf te zeggen : « Het hele volk zal ons stenigen » (Lc 20, 6).

Zij zochten hun toevlucht tot deze nederlaag : « Wij weten het niet« , een vernederende bekentenis voor hen, de geestelijke leiders van de natie, omdat het hun heilige plicht was om de missie van Johannes te onderzoeken en deze aan het volk aan te bevelen of zich ertegen te verzetten, al naar gelang het van God of van de mensen was. Wat een verwarring voor deze mannen, en wat een oordeel van God in deze weigering.

De leden van het Sanhedrin trokken zich terug aan de zijlijn en begonnen onderling te redeneren. Ze worstelden tussen de twee termen van het dilemma dat Jezus hen voorlegde. Ze vonden geen andere uitweg dan hun onwetendheid en incompetentie te belijden bij het uitspreken van een oordeel over een van de belangrijkste religieuze manifestaties van hun tijd.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Kerk  en Geloof : klik hier om het artikel te lezen → Maandag in de derde week van de advent

◊ Dionysius parochie  : klik hier om het artikel te lezen →  3e week van de advent, maandag

Prediker : Carel-J Rischmuller : « Ontmoetings met Jesus »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans comportements, Religion, Temps de l'Avent | Pas de Commentaire »

Lundi de la troisème semaine du temps de l’Avent

Posté par diaconos le 14 décembre 2020

Le baptême de Jean, d’où venait-il ?

Le baptême de Jean, d'où venait-il ? du ciel ou des hommes ? » - Hozana

Pour vivre dans l’union à Dieu

Aimez à ne pas être connu(e), ni de vous-même, ni des autres. Ne vous arrêtez ni à ce qu’il y a de bien, ni à ce qu’il y a de mal chez les autres. Le secret de la conscience se détériore et se réduit beaucoup toutes les fois que l’on en révèle le fruit aux hommes, car on reçoit alors pour récompense le fruit de la renommée passagère.

Taisez ce que Dieu vous donne, et rappelez-vous cette parole de l’Épouse : « Mon secret est pour moi » (Is 24, 16). Parlez peu, et ne vous mêlez pas de ce qui ne vous est pas demandé. Faites toujours en sorte de rester en présence de Dieu, et de conserver en vous la pureté que Dieu vous enseigne. Ne vous disculpez pas et ne refusez pas d’être corrigé(e) par tous ; écoutez toute réprimande avec un visage serein ; pensez que c’est Dieu qui vous dit cela.

Considérez comme miséricorde de Dieu que l’on vous dise parfois une bonne parole, car vous n’en méritez aucune. Vivez comme s’il n’y avait que Dieu et vous en ce monde, afin que votre cœur ne puisse être retenu par quoi que ce soit d’humain. Faites en sorte de conserver votre cœur en paix ; qu’aucun événement de ce monde ne vous inquiète ; considérez que tout doit s’achever. (St Jean de la Croix)

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus était entré dans le Temple, et, pendant qu’il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s’approchèrent de lui et  demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t’a donné cette autorité ? » Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule ; et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela : Le baptême de Jean, d’où venait-il ? du ciel ou des hommes ? »
Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement : «Si nous disons : “Du ciel”, il va nous dire : “Pourquoi donc n’avez-vous pas cru à sa parole ?” Si nous disons : “Des hommes”, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète.» Ils répondirent donc à Jésus : «Nous ne savons pas !» Il leur dit à son tour : «Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela.» (Mt 21, 23-27)

La lutte dans le temple

Aux approches de Jérusalem, vers Bethphagé, Jésus envoya deux de ses disciples chercher une ânesse et son ânon. Ainsi fut accomplie la prophétie qui annonça à la fille de Sion l’arrivée de son Roi. Les disciples amenèrent l’ânon, le couvrirent de leurs vêtements. Jésus se serait assis dessus. L’enthousiasme s’empara de la foule ; elle joncha la route de vêtements et de branches d’arbres et salua Jésus du cri de : Hosanna au fils de David !

Toute la ville fut émue. Elle se demanda qui fut Jésus. La foule qui le suivit répondit  : « C’est le prophète, Jésus de Nazareth ! »  Les membres du sanhédrin se retirèrent à l’écart et se mirent à raisonner entre eux. Ils se débattirent entre les deux termes du dilemme que Jésus leur posa. Ils ne trouvèrent d’autre issue que d’avouer leur ignorance et leur incompétence à se prononcer sur l’une des plus importantes manifestations religieuses de leur temps.

La crainte de la foule les retint de se déclarer ouvertement contre Jean-Baptiste. La vénération dont le peuple entoura la mémoire du prophète fut si profonde, qu’une telle attitude leur fit courir les plus grands risques ; ils furent forcés de se dire : « Tout le peuple nous lapidera » (Lc 20. 6). Ils se réfugièrent  dans cette défaite : « Nous ne savons » ; aveu humiliant pour eux, les conducteurs spirituels de la nation ; car leur devoir sacré fut d’examiner la mission de Jean et de la recommander au peuple ou de s’y opposer, selon qu’elle fut de Dieu ou des hommes. Quelle confusion pour ces hommes et quel jugement de Dieu dans ce refus.

Les membres du sanhédrin se retirèrent à l’écart et se mirent à raisonner entre eux. Ils se débattirent entre les deux termes du dilemme que Jésus leur posa. Ils ne trouvèrent d’autre issue que d’avouer leur ignorance et leur incompétence à se prononcer sur l’une des plus importantes manifestations religieuses de leur temps.

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Monseigneur André Fort : cliquez ici pour lire l’article → Troisième Dimanche de l’Avent : « Réjouissez-vous, le Seigneur est proche !

◊ Teologat : cliquez ici pour lire l’article →   présentation de la troisième semaine du temps de l’Avent

Par quelle autorité fais-tu cela ?

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans comportements, Disciples de Jésus, Foi, Histoire, Page jeunesse, Religion, Temps de l'Avent, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

La quarta domenica di Avvento dell’anno B

Posté par diaconos le 14 décembre 2020

La regalità di Davide sarà sempre al cospetto del Signore

David... Né dans l'iniquité

Nathan il profeta venne a casa di re Davide

# I libri di Samuele sono due testi contenuti nella Bibbia ebraica e cristiana. Sono scritti in ebraico e, secondo l’ipotesi maggiormente condivisa dagli studiosi, la loro redazione definitiva, ad opera di autori ignoti, è collocata al VI-V secolo a.C. in Giudea, sulla base di precedenti tradizioni orali e scritte, in particolare della cosiddetta fonte deuteronomista del VII secolo a.C. Le sono da ricondurre ad un unico progetto, quello di tratteggiare la vicenda storica di Israele dalla fine dell’epoca dei Giudici fino alla fine della monarchia con l’invasione babilonese di Nabucodonosor II : un arco di tempo che copre la bellezza di sei secoli. Per ricostruire le vicende dei due regni di Israele, egli attinge a materiali d’archivio oggi non più in nostro possesso, alle tradizioni orali e alla memoria storica del suo popolo. Una delle caratteristiche dell’autore Deuteronomista è una descrizione molto appassionata e ricca di riflessioni, che non si preoccupa di riportare solo freddi dati storici, ma soprattutto la sua interpretazione religiosa di una vicenda, quella del popolo eletto, collegata a doppio filo con un ben preciso progetto divino. L’entrata di Davide al servizio di Saul, il mancato attacco di Saul contro Davide, l’intervento di Jonathan a favore di Davide.

Dal secondo libro di Samuel

Il re Davide viveva finalmente nella sua casa. Il Signore gli aveva dato la pace della mente liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano. Il re disse al profeta Nathan : « Guarda ! Vivo in una casa di cedro, e l’arca di Dio vive sotto un riparo di tela ! Nathan disse al re : « Qualsiasi cosa tu voglia fare, falla, perché il Signore è con te ».

Ma quella notte la parola del Signore venne a Natan : « Va’ a dire al mio servo Davide : ‘Così dice il Signore : Mi costruirete una casa in cui vivere?  Ti ho preso dal pascolo dietro il gregge, affinché tu sia il capo del mio popolo Israele. Sono stato con voi ovunque siate andati ; ho ucciso tutti i vostri nemici prima di voi. Ho reso il vostro nome grande come il più grande della terra.

Metterò il mio popolo Israele in questo luogo, e lo pianterò lì, ed essi vi dimoreranno, e non tremeranno più, né i malvagi torneranno ad affliggerli, come hanno fatto in passato, dal giorno in cui ho nominato i giudici per guidare il mio popolo Israele.

Sì, ti ho dato la pace della mente, in quanto ti ho liberato da tutti i tuoi nemici. Il Signore vi dice che Egli stesso vi farà una casa. Quando i vostri giorni saranno compiuti e riposerete con i vostri padri, io farò sorgere da voi un successore nei vostri discendenti, e renderò stabile il suo regno. E io sarò un padre per lui, e lui sarà un figlio per me. La tua casa e il tuo regno saranno davanti a me per sempre, e il tuo trono sarà stabilito per sempre.  » (2 Samuele 7:1-5.8b-12.14a.16).

Promessa di regno eterno fatta alla casa di Davide

Il desiderio di Davide di costruire un tempio al Signore, al posto del vecchio santuario caduto in disuso e della tenda temporanea da lui innalzata a Gerusalemme, si collegava naturalmente alla nuova situazione creatasi con l’insediamento della sua residenza e il trasporto dell’arca in quella città. Fu questo desiderio, espresso al profeta Nathan, a provocare una delle scene più importanti della sua vita.

Si può dire che tutte le promesse messianiche fatte successivamente dai profeti si basano sul messaggio divino che il profeta ha rivolto a Davide in questa occasione. La famiglia di Davide è stata installata dal Signore come depositario irrevocabile della regalità messianica con la quale questa promessa ad Abramo doveva essere mantenuta : « Tutte le nazioni della terra saranno benedette nel tuo seme. »

Nello stesso tempo si è conclusa la serie di antiche promesse messianiche. All’interno della famiglia di Noè fu scelta la discendenza di Sem, all’interno della famiglia di Noè fu scelta la famiglia di Abramo, all’interno della famiglia di Abramo fu scelta la famiglia di Isacco, e all’interno della famiglia di Giacobbe, e all’interno della famiglia di Giacobbe fu scelta la tribù di Giuda, e ora, all’interno della tribù di Giuda, fu scelta la famiglia di Davide, come scelta per sempre.

E in mezzo a loro la tribù di Giuda fu messa per prima la tribù di Giuda, e ora all’interno della tribù di Giuda c’era la famiglia di Davide scelta per sempre. Un profeta stesso può essersi sbagliato quando ha parlato prima di sentire : « Non posso fare nulla di me stesso: quando sento, giudico; e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato ». « (Gv 5, 30)

Dio fu colui che lo avvertì in ogni modo e lo benedisse liberamente nella meravigliosa elevazione che gli aveva concesso fino a quel momento, e fu liberamente che aggiunse l’ultimo beneficio che gli aveva riservato e che gli annunciò attraverso la bocca di Nathan. La promessa riguardava soprattutto l’elevazione del figlio al trono paterno, ma anche nella persona di Salomone si comprendeva tutta la sua discendenza.

« Io gli sarò padre e lui sarà figlio per me; se farà un torto, lo punirò con la verga degli uomini e con le ferite dei figli degli uomini ». Se questo seme di Davide di Salomone stesso diventasse infedele, saranno puniti, ma non del tutto tagliati fuori, come lo furono Saulo e la sua famiglia. Il rapporto tra padre e figlio comprendeva non solo la protezione, ma anche l’educazione, e quindi la punizione.

L’uomo non può arrivare a sopprimere una famiglia dalla sua testa, come lo è stato il fallimento di Saul con la famiglia di Ahimelech o quella di Athaliah con quella di Joram.

Diacono Michel Houyoux

Collegamenti con altri siti web cristiani

◊ Qumran : clicca qui per leggere l’articolo →  Testi – IV Domenica di Avvento (Anno B)

◊ Tempo di peghiera  : clicca qui per leggere l’articolo →   IV Domenica di Avvento – Anno B

♥  Omelia di Don Giorgio Zevini, decano emerito della Facoltà di Teologia dell’UPS

 Image de prévisualisation YouTube

 

Publié dans articles en Italien, La messe du dimanche, Religion, Tempo di Avvento, Temps de l'Avent | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...