• Accueil
  • > Archives pour le Samedi 26 décembre 2020

Gebed in het proces (Psalm van David)

Posté par diaconos le 26 décembre 2020

Gebed in het proces (Psalm van David) dans comportements

Waar is God in deze pandemie ?

# In het Christendom: deze Psalm wordt geassocieerd met berouw en vergeving van begane fouten. Het wordt vaak geassocieerd met Koning David’s overspel met Batsheba. Tegelijkertijd zien we verbanden met de schuldbelijdenis die in sommige teksten van het Nieuwe Testament wordt onderwezen. Onder andere Jakobus 5:16 en 1 Johannes 1:8-10. Het lezen en bemiddelen van deze psalm wordt bemoedigd als we gezondigd hebben, want het is van opvallend belang in deze tijd van epidemie. De woorden van David worden dan de woorden die Gods Geest in onze berouwvolle harten legt die in gemeenschap met hem willen blijven zonder te proberen onze fouten te verbergen die hij kent. De vreugde van het heil wordt voor ons vernieuwd dankzij Gods vergeving. De belijdenis van onze zonde verandert ons. God kent onze fouten, maar Hij nodigt ons uit ze voor Hem te erkennen, want wij zijn het die baat zullen hebben bij de vreugde van de vergeving. Onder de katholieken: sinds de Hoge Middeleeuwen werd deze psalm in de kloosters traditioneel op zondagochtend voorgedragen of gezongen5 , volgens de verspreiding van de heilige Benedictus van Nursia6,7. Wat de Uurliturgie betreft, wordt Psalm 31 op de donderdag van de eerste week in de Vespers gezongen of voorgedragen.

Bidden in de beproeving in deze tijd van epidemie

(31:2) O Heer, ik neem mijn toevlucht tot U; laat mij nooit te schande worden gemaakt. Bevrijd mij in Uw gerechtigheid!  Buig Uw oor voor mij, haast U om mij te helpen. Wees voor mij een beschermende rots, een bolwerk, waar ik redding vind.  (31:4) Want Gij zijt mijn rots, mijn vesting; en Gij zult mij in Uw naam leiden, Gij zult mij leiden.  (31:5) Gij zult mij uit het net brengen dat zij voor mij hebben gelegd; want Gij zijt mijn beschermer.
(31:6) Ik leg mijn geest in Uw hand; Gij zult mij verlossen, o HEERE, de God der waarheid. (31:7) Ik haat de afgodendienaren die zich aan de ijdele afgoden hechten; en ik vertrouw op de HEERE.  (31:8) Ik zal blij zijn en mij verheugen in Uw genade; want Gij hebt mijn lijden gezien, en de benauwdheid van mijn ziel gekend, 31:9). En Gij zult mij niet verlossen in de hand van de vijand Gij zult mijn voeten in de open zee leggen.  (31:10) Heb medelijden met mij, o HEERE, want ik ben in moeilijkheden; mijn gezicht, en mijn ziel, en mijn lichaam zijn versleten van verdriet. (31:11) Mijn leven is verteerd in verdriet, en mijn jaren in zucht: mijn kracht wordt besteed vanwege mijn ongerechtigheid, en mijn botten verdorren.  Al mijn tegenstanders hebben schaamte over mij gebracht, en grote schaamte over mijn buren, en schrik over mijn vrienden; zij die mij naar buiten zien vluchten voor mij. (31:13) Ik ben uit het hart vergeten als een dode man, ik ben als een gebroken vat.  (31:14) Ik heb de kwade woorden van velen gehoord, en de schrik die om hen heen is, als ze samenzweren tegen mij: ze plannen om mijn leven te nemen.  (31:15) Maar ik vertrouw op u, o Heer. Ik zeg: Gij zijt mijn God! (31:16) Mijn lot ligt in Uw hand; verlos mij van mijn vijanden en vervolgers ! Laat Uw aangezicht schijnen op Uw dienaar; red mij door Uw genade. (31:18) O HEERE, laat mij niet verward zijn als ik U aanroep. Laat de goddelozen te schande worden gemaakt; laat ze in stilte naar Sheol gaan.  (31:19) Laat hun liegende lippen stom zijn, die vrijmoedig spreken tegen de rechtvaardigen, met arrogantie en verachting. O, hoe groot is uw goedertierenheid, die u hebt gereserveerd voor de mensen die u vrezen, dat u getuige bent van hen die hun toevlucht in u zoeken, als u de mensenkinderen ziet!  (31:21) Gij beschermt hen in de beschutting van Uw gelaat tegen hen die hen vervolgen; Gij beschermt hen in Uw tent tegen de tongen die hen aanvallen. 21 Gezegend zij de HEERE. Want Hij heeft mij Zijn barmhartigheid getoond, alsof ik in een versterkte stad was. 22 Ik zei in mijn haast: ‘Ik ben uit uw zicht verdreven. Maar gij hoort de stem van mijn smeekbeden, toen ik tot u riep. 23 Heb de HEERE lief, al jullie godvruchtige mensen. De HEERE bewaart de gelovigen, en straft de hoogmoedigen met een strenge straf. 24 Wees sterk, en laat uw hart gevestigd zijn, allen die hopen op de HEERE. (Ps 31, 2-25)

Verdriet wendde zich tot vreugde

 We vinden in deze psalm een voorbeeld van de kracht van het gebed om verdriet te veranderen in vreugdevol vertrouwen in het hart van de gelovige, zelfs voordat de uiterlijke omstandigheden waaronder hij lijdt zijn veranderd. Dit resultaat komt niet tot stand zonder een geestelijke strijd die tot uiting komt in de zeer duidelijke veranderingen in de toon van de psalm.

Reeds in het eerste deel streeft de smekeling er in gebed naar om te geloven in de zekere hulp van de Heer. Dan grijpt de droefheid hem, terwijl hij aan God de ellendige toestand blootlegt waartoe zijn vijanden hem hebben teruggebracht (verzen 10 tot 14). Maar wanneer hij alles aan de Heer heeft toevertrouwd, wordt het geloofsgebed overwinnend (verzen 15 tot 19). Daarom is het laatste deel van de psalm niets anders dan dan dankzegging (verzen 20 tot 25).

Het moment in Davids leven waarop de klaagzang in verzen 10 tot 14 het meest toepasselijk lijkt, is toen hij op het punt stond Saul’s voorhof voorgoed te ontvluchten. Hij heeft al lang geleden geleden (verzen 10 en 11); de boosaardigheid tegen hem is algemeen geworden; ze vluchten van hem af, ze spannen zich tegen hem samen (verzen 12 tot 14), het enige wat hem nog rest is zich alleen in het onbekende te werpen, maar hij weet dat hij met de Heer bij hem is als in een versterkte stad (vers 22).

Het laatste woord dat Jezus aan het kruis sprak is ontleend aan Psalm 31:6. God is pas echt onze vesting (vers 5) als we hem het meest intieme in ons overgeven, de geest, die zijn eigen adem is: « Toen heeft de Here God de mens uit het stof van de grond gevormd en de levensadem in zijn neusgaten geblazen, en de mens is een levend wezen geworden » (Psalm 31:6). « (Gen 2, 7).

David gaf zijn geest aan God over om aan de dood te ontsnappen. Jezus gaf het hem om in de dood zelf bewaard te worden : « Jezus riep met luide stem uit: « Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dit had gezegd, ademde hij zijn laatste adem uit.  » (Lk 23, 46)

Gebaseerd op voorbije bevrijdingen zag David de bevrijding komen als reeds volbracht, want God, in wie alle dingen waarheid en trouw zijn, kan hem niet bedriegen. Bedrieglijke ijdelheden zijn afgoden, het tegenovergestelde van de God van de waarheid : « Ik hoor de roep van de dochter van mijn volk uit een ver land : Is de Heer niet meer in Sion ? Is haar koning niet meer in haar? Waarom hebben ze mij beledigd met hun afgoden, deze vreemde ijdelheden?   » (Jer 8,  19)

David had geen medelijden, maar verachtte hen die, de HEERE kennende, hem verloochenden voor wat een leugen was.  En David’s geloof werd steeds sterker; hij zag zichzelf bevrijd en ging op weg zonder enige valse beweging te maken : « Hij herstelt mijn ziel; hij leidt mij op de paden van de gerechtigheid omwille van zijn naam.  » (Ps 23, 3).

David kon zich alleen maar verheugen in God door weg te kijken van zijn verdrietige toestand. Hij dacht, nadat hij hem in de aanwezigheid van God in het gezicht had gekeken, dat zijn geloof een volledige overwinning had behaald. Toen David een beroep deed op Gods gerechtigheid en zichzelf rechtvaardig noemde, had hij geen illusies over zijn toestand voor God. De beschuldigingen van zijn vijanden waren vals, maar de Heer had het recht om hem te beschuldigen.

Zijn zaak was zo ontkend dat de mensen zich schaamden dat ze enige connectie met hem hadden, dat zijn vrienden beefden om met hem verward te worden en dat degenen die hem van veraf zagen, zich haastten.

Niets is moeilijker, als we zien dat ons geloof door iedereen wordt bespot, dan onze woorden tot God alleen te richten en te stoppen bij het getuigenis van ons geweten dat Hij onze God (Calvijn) is.

De psalmist verheugt zich, net als de christen, zelfs in beproevingen, want dan wordt de verborgen schat van Gods goedheid aan hem geopenbaard in antwoord op zijn gebed. Dat u zich onder het voorhangsel van de tegenspoed terughoudend opstelt, om het op het juiste moment en in het openbaar (in de ogen van de mensenzonen) te ontvouwen voor hen die ondanks alles weten hoe ze moeten geloven.

Het hele verhaal van David was in deze woorden. Deze goedheid van God was het verborgen manna waarover hij sprak: « Wie een oor heeft, laat hem horen wat de Geest tot de gemeenten zegt : Aan hem die overwint, zal ik het verborgen manna geven, en ik zal hem een witte steen geven; en op die steen staat een nieuwe naam geschreven, die niemand kent, behalve hij die het ontvangt. « (Openbaring 2, 17)

Welke machinaties kunnen nog schade berokkenen aan degenen tegen wie de HEER zich met vriendelijkheid voorovergebogen heeft? De laatste dankzegging en tegelijkertijd de hele psalm leidde tot een vermaning gericht aan alle gelovigen.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Opus Dei : klik hier om het artikel te lezen → Vreugde, verdriet en hoop – Opus Dei

◊ Boekscout   : klik hier om het artikel te lezen → Van Verdriet Tot Vreugde

Nederlandse christelijke film ‘Vreugde oogsten in een tijd van leed’

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans comportements, Foi, Page jeunesse, Prières, Religion, Temps de Noël | Pas de Commentaire »

Prayer in Trial (Psalm of David)

Posté par diaconos le 26 décembre 2020

Into your hands Lord, I commend my spirit

Prayer in Trial (Psalm of David) dans Foi

# In Christianity: this Psalm is associated with repentance and forgiveness of faults committed. It is often associated with King David’s adultery with Batsheba. At the same time, we see links with the confession of sins which is taught in some New Testament texts. Among others, James 5:16 and 1 John 1:8-10. The reading and mediation of this psalm is encouraged when we have sinned, as it is of striking relevance in this time of epidemic. David’s words then become the words that God’s Spirit deposits in our repentant hearts that want to remain in communion with him without trying to hide our faults that he knows. The joy of salvation is renewed for us thanks to God’s forgiveness. The confession of our sin transforms us. God knows our faults, but he invites us to acknowledge them before him because it is we who will benefit from the joy of being forgiven. Among Catholics: since the High Middle Ages, in monasteries, this psalm was traditionally recited or sung on Sunday mornings5 , according to the distribution of St. Benedict of Nursia6,7. With regard to the Liturgy of the Hours, Psalm 31 is sung or recited at Vespers on the Thursday of the first week.

Prayer in the ordeal in this time of epidemic

(31:2) O LORD, I take refuge in thee: let me never be put to shame. Deliver me in thy righteousness !  Bow down thine ear to me, hasten to help me. Be to me a protective rock, a stronghold, where I find salvation.  (31:4) For thou art my rock, my fortress; and for thy name’s sake thou shalt lead me, thou shalt direct me.  (31:5) Thou shalt bring me forth out of the net that they have laid for me; for thou art my protector.
(31:6) I commit my spirit into thy hand: thou shalt deliver me, O LORD God of truth. (31:7) I hate them that cleave unto vain idols; and I trust in the LORD.  (31:8) I will be glad and rejoice in thy grace: for thou hast seen my affliction, and known the distresses of my soul,  31:9) And thou shalt not deliver me into the hand of the enemy Thou shalt put my feet into the open sea.  (31:10) Have mercy upon me, O LORD, for I am in trouble: my face, and my soul, and my body, are worn out with grief. (31:11) My life is consumed in sorrow, and my years in sighing: my strength is spent because of my iniquity, and my bones wither.  All mine adversaries have brought shame upon me, and great shame upon mine neighbours, and terror upon my friends: they that see me outward flee from me. (31:13) I am forgotten out of hearts as a dead man, I am as a broken vessel.  (31:14) I have heard the evil words of many, and the terror that is round about them, when they conspire together against me: they plot to take my life.  (31:15) But I trust in thee, O LORD. I say, Thou art my God ! (31:16) My destiny is in thy hand; deliver me from mine enemies and persecutors ! Make thy face to shine upon thy servant; Save me by thy grace. (31:18) O LORD, let me not be confounded when I call upon thee. Let the wicked be put to shame: let them go down to Sheol in silence.  (31:19) Let their lying lips be dumb, that speak boldly against the righteous, with arrogance and contempt. O how great is thy lovingkindness, which thou hast reserved for them that fear thee, that thou bearest witness to them that seek refuge in thee, when thou seest the children of men !  (31:21) Thou protectest them in the shelter of thy countenance from them that persecute them; thou protectest them in thy tent from the tongues that attack them. 21 Blessed be the LORD. For he has shewed his mercy upon me, as though I had been in a fortified city. 22 I said in my haste, « I am driven out of your sight. But thou heardest the voice of my supplications, when I cried unto thee. 23 Love the LORD, all you godly men. The LORD preserveth the faithful, And punisheth the proud with a severe punishment. 24 Be strong, and let your heart be established, all you who hope in the LORD. (Ps 31, 2-25)

 Sadness turned to joy

 We find in this psalm an example of the power of prayer to change sadness into joyful trust in the heart of the believer, even before the external circumstances from which he suffers are changed. This result does not occur without a spiritual struggle which is reflected in the very distinct changes of tone of the psalm.

Already in the first part, the supplicant strives, while praying, to believe in the sure help of the Lord. Then sadness grips him as he exposes to God the miserable state his enemies have reduced him to (verses 10 to 14). But when he has entrusted everything to the Lord, the prayer of faith becomes victorious (verses 15 to 19). Therefore the last part of the psalm is nothing more than thanksgiving (verses 20 to 25).

The moment in David’s life when the lament in verses 10 to 14 seems most appropriate is when he was about to flee Saul’s court for good. He has been suffering for a long time already (verses 10 and 11); the malice against him has become general; they flee from him, they plot against him (verses 12 to 14), all that remains is for him to throw himself alone into the unknown, but he knows that having the Lord with him, he is as in a fortified city (verse 22).

The last word that Jesus spoke on the cross is taken from Psalm 31:6. God is truly our rampart (verse 5) only if we hand over to him that which is most intimate in us, the spirit, which is his own breath : « Then the Lord God fashioned man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living creature » (Psalm 31:6). « (Gen 2:7).

David surrendered his spirit to God to escape death. Jesus gave it to him to be kept in death itself : « Jesus cried out with a loud voice, ‘Father, into your hands I commend my spirit. And when he had said this, he breathed his last. » (Lk 23:46)

Based on past deliverances, David saw the deliverance to come as already accomplished, for God, in whom all things are truth and faithfulness, cannot deceive him. Deceitful vanities are idols, the opposite of the God of truth : « I hear the cry of the daughter of my people from a far country : Is the Lord no longer in Zion ? Is her king no longer in her? Why have they offended me with their idols, these foreign vanities?  « (Jer 8, 19)

David did not pity, but despised those who, knowing the LORD, forsook him for what was a lie.  And David’s faith grew stronger and stronger; he saw himself delivered and went on his way without making any false move : « He restoreth my soul; he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake. « (Ps 23, 3).

David could only rejoice in God by looking away from his sad state. He thought, after looking him in the face in the presence of God, that his faith had won a complete victory. When David appealed to God’s righteousness and called himself righteous, he had no illusions about his state before God. The accusations of his enemies were false, but the Lord had the right to accuse him.

His cause was so decried that people were ashamed of having had any connection with him, that his friends trembled at being confused with him, and those who saw him from afar hastened away.

There is nothing more difficult, when we see that our faith is being mocked by everyone, than to address our words to God alone and stop at the testimony of our conscience that he is our God (Calvin).

The psalmist, like the Christian, rejoices even in afflictions, for it is then that the hidden treasure of God’s goodness is revealed to him in response to his prayer. That you keep in reserve under the veil of adversity, to unfold it at the right time and publicly (in the sight of the sons of men) to those who know how to believe in spite of everything.

The whole story of David was in these words. This goodness of God was the hidden manna of which he spoke : « He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches, To him that overcometh will I give of the hidden manna, and I will give him a white stone; and upon that stone is written a new name, which no man knoweth but he that receiveth it. « (Rev 2:17)

What machinations could still harm those towards whom the LORD stooped down his face with kindness? The final thanksgiving and at the same time the entire psalm led to an exhortation addressed to all the faithful.

Deacon Michel Houyoux→

Links to other Christian websites

◊ Word Sunday : click here to read the paper →  Sadness Turned To Joy – word-sunday.com

◊ Word of Inspiration : click here to read the paper  → Sadness Will Be Turned to Joy

Jesse Barrington : « Sorrow Turned Into Joy »-

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Foi, Prières, Psaumes, Religion, Temps de Noël | Pas de Commentaire »

Prière dans l’épreuve (Psaume de David)

Posté par diaconos le 26 décembre 2020

 Entre tes mains Seigneur, je remets mon esprit

Père entre tes mains je remets mon Esprit

# Dans le christianisme : ce Psaume est associé à la repentance et au pardon des fautes commises. Il est souvent associé avec l’adultère du roi David avec Batsheba. Parallèlement, nous y voyons des liens avec la confession des péchés qui est enseignée dans certains textes du Nouveau Testament. Entre autres, Jacques 5.16 et 1 Jean 1,8-10. La lecture et la médiation de ce psaume est encouragée lorsque nous avons péché,car il est d’une pertinence frappante en ce teps d’épidémie. Les mots de David deviennent alors les mots que l’Esprit de Dieu dépose dans nos cœurs repentants qui veulent rester en communion avec lui sans essayer de cacher nos fautes qu’il connaît. La joie du salut est renouvelée pour nous grâce au pardon de Dieu. La confession de notre péché nous transforme nous-mêmes. Dieu connaît nos fautes, mais il nous invite à les reconnaître devant lui car c’est nous qui allons bénéficier de la joie d’être pardonnés. Chez les catholiques : depuis le haut Moyen Âge, auprès des monastères, ce psaume était traditionnellement récité ou chanté aux matines du dimanche5, selon la distribution de saint Benoît de Nursie6,7. Au regard de la liturgie des Heures, le psaume 31 est chanté ou récité aux vêpres du jeudi de la première semaine.

Prière dans l’épreuve en ce temps d’épidémie

(31:2) Éternel ! je cherche en toi mon refuge: Que jamais je ne sois confondu ! Délivre-moi dans ta justice !

 (31:3) Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir ! Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, Où je trouve mon salut !

 (31:4) Car tu es mon rocher, ma forteresse ; Et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras.

 (31:5) Tu me feras sortir du filet qu’ils m’ont tendu ; Car tu es mon protecteur.

 (31:6) Je remets mon esprit entre tes mains; Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité !

 (31:7) Je hais ceux qui s’attachent à de vaines idoles, Et je me confie en l’Éternel.

 (31:8) Je serai par ta grâce dans l’allégresse et dans la joie ; Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme,

 31:9) Et tu ne me livreras pas aux mains de l’ennemi, Tu mettras mes pieds au large.

 (31:10) Aie pitié de moi, Éternel ! car je suis dans la détresse ; J’ai le visage, l’âme et le corps usés par le chagrin.

(31:11) Ma vie se consume dans la douleur, Et mes années dans les soupirs ; Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, Et mes os dépérissent.

 (31:12) Tous mes adversaires m’ont rendu un objet d’opprobre, De grand opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes amis; Ceux qui me voient dehors s’enfuient loin de moi.

(31:13) Je suis oublié des cœurs comme un mort, Je suis comme un vase brisé.

 (31:14) J’apprends les mauvais propos de plusieurs, L’épouvante qui règne à l’entour, Quand ils se concertent ensemble contre moi: Ils complotent de m’ôter la vie.

 (31:15) Mais en toi je me confie, ô Éternel ! Je dis : Tu es mon Dieu !

 (31:16) Mes destinées sont dans ta main ; Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs !

 (31:17) Fais luire ta face sur ton serviteur, Sauve-moi par ta grâce !

(31:18) Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t’invoque. Que les méchants soient confondus, Qu’ils descendent en silence au séjour des morts !

 (31:19) Qu’elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, Qui parlent avec audace contre le juste, Avec arrogance et dédain !

(31:20) Oh ! combien est grande ta bonté, Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, A la vue des fils de l’homme !

 (31:21) Tu les protèges sous l’abri de ta face contre ceux qui les persécutent, Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent.

21 (31:22) Béni soit l’Éternel! Car il a signalé sa grâce envers moi, Comme si j’avais été dans une ville forte.

22 (31:23) Je disais dans ma précipitation: Je suis chassé loin de ton regard! Mais tu as entendu la voix de mes supplications, Quand j’ai crié vers toi.

23 (31:24) Aimez l’Éternel, vous qui avez de la piété! L’Éternel garde les fidèles, Et il punit sévèrement les orgueilleux.

24 (31:25) Fortifiez-vous et que votre cœur s’affermisse, Vous tous qui espérez en l’Éternel ! (Ps 31, 2-25)

Tristesse changée en joie

 Nous trouvons dans ce psaume un exemple de la puissance de la prière, pour changer dans le cœur du croyant la tristesse en joyeuse confiance, avant même que les circonstances extérieures dont il souffre soient modifiées. Ce résultat ne se produit pas sans une lutte spirituelle qui se reflète dans les changements de ton très distincts du psaume.

Déjà dans la première partie, le suppliant s’efforce, tout en priant, de croire au secours certain de l’Éternel. Puis la tristesse le saisit. à mesure qu’il expose à Dieu le misérable état où l’ont réduit ses ennemis (versets 10 à 14). Mais quand il a tout confié à l’Éternel, la prière de la foi devient victorieuse (versets 15 à 19). Aussi la dernière partie du psaume n’est-elle plus qu’une action de grâces (versets 20 à 25).

Le moment de la vie de David auquel nous semble convenir le mieux la complainte des versets 10 à 14 est celui où il était sur le point de fuir définitivement la cour de Saül. Il y a longtemps déjà qu’il souffre (versets 10 et 11) ; la malveillance à son égard est devenue générale on le fuit, on complote contre lui (versets 12 à 14), il ne lui reste plus qu’à se jeter seul dans l’inconnu, mais il sait qu’ayant l’Éternel avec lui, il est comme dans une ville forte (verset 22).

La dernière parole que Jésus prononça sur la croix est tirée de Psaumes 31.6. Dieu n’est vraiment notre rempart (verset 5) que si nous lui remettons ce qu’il y a de plus intime en nous, cet esprit, qui est son propre souffle: « Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. » (Gn 2, 7)

David remit à Dieu son esprit, pour échapper à la mort. Jésus le lui remit pour être gardé dans la mort même : « Jésus s’écria d’une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. » (Lc 23, 46)

Fondé sur les délivrances passées, David envisagea la délivrance à venir comme déjà accomplie, car Dieu, en qui tout est vérité et fidélité, ne saurait le tromper. Les vanités trompeuses sont les idoles, le contraire du Dieu de vérité : « J’entends la plainte de la fille de mon peuple depuis un pays lointain : le Seigneur n’est-il plus en Sion ? Son roi n’est-il plus en elle ? Pourquoi m’ont-ils offensé avec leurs idoles, ces vanités étrangères ?  » (Jr 8, 19)

David ne plaignit pas, il dédaigna ceux qui, connaissant l’Éternel, l’abandonnèrent pour ce qui ne fut que mensonge. La foi de David s’affermit de plus en plus ; il se vit délivré et cheminant sans risquer de faire de faux pas : « Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom. » (Ps 23, 3)

David ne put se réjouir en Dieu qu’en détournant son regard de son triste état. Il y pensa après l’avoir envisagé en face en présence de Dieu, que sa foi remporta une victoire complète. Lorsque David en appelle à la justice de Dieu et se dit lui-même juste, il ne se fit néanmoins pas d’illusion sur son état devant Dieu. Les accusations de ses ennemis furent fausses, mais l’Éternel eut le droit de l’accuser.

Sa cause fut tellement décriée que l’on eut honte d’avoir été en relation avec lui, que ses amis tremblèrent d’être confondus avec lui et que ceux qui l’aperçurent de loin se hâtèrent de s’éloigner.

Il n’y a rien de plus difficile, quand nous voyons que tout le monde se moque de notre foi, que d’adresser nos propos à Dieu seul et nous arrêter à ce témoignage que notre conscience nous rend qu’il est notre Dieu (Calvin)

Le psalmiste, comme le chrétien, se réjouit même dans les afflictions, car c’est alors que le trésor caché de la bonté de Dieu lui est révélé, en réponse à sa prière. Que tu tins en réserve sous le voile de l’adversité, pour la déployer au moment opportun et publiquement (à la vue des fils des hommes) envers ceux qui surent croire malgré tout.

Toute l’histoire de David fut dans ces paroles. Cette bonté de Dieu fut la manne cachée dont parla : « Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises : À celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. » (Ap 2, 17)

Quelles machinations purent encore nuire, à ceux vers lesquels l’Éternel abaissa sa face avec bienveillance ? L’action de grâces finale et en même temps le psaume entier aboutirent à une exhortation adressée à tous les fidèles.

Diacre Michel Houyoux

 Compléments

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Voici que je contemple les cieux ouverts (Ac 6, 8-10; 7, 54-60)

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article →  Persécutions encourues

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Croire -La Croix : cliquez ici pour lire l’article →   Prières pour les moments difficiles

◊ Le salon beige : cliquez ici pour lire l’article →    Les psaumes : une prière adaptée à ce temps d’épidémie

Jérémy Sourdril : « Détresses, persécutions, abattement – Prières inspirées « 

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Foi, Prières, Psaumes, Religion, Temps de Noël | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...