• Accueil
  • > Archives pour le Lundi 28 décembre 2020

De Heilige Onschuldigen, martelaren

Posté par diaconos le 28 décembre 2020

Herodes stuurde om alle kinderen van Bethlehem te doden

L’image contient peut-être : 5 personnes, intérieur

# Het bloedbad van de onschuldigen is een episode die volgens Matteüs tegelijk met de vlucht naar Egypte wordt verteld : de moord op alle kinderen onder de twee jaar in de regio van Bethlehem. Dit bloedbad werd gepleegd in opdracht van Herodes, uit angst voor de komst van een door zijn eigen waarzeggers aangekondigde koning der Joden, in de periode van de geboorte van Jezus. Alle kerken eren hen als martelaren op de Dag van de Heilige Onschuldigen ; deze gebeurtenis wordt gevierd op 28 december in het katholieke Westen en Oosten en op 29 december in het Orthodoxe Oosten. De historiciteit van dit verhaal werd in twijfel getrokken.

Volgens sommige auteurs is het gemodelleerd naar een passage in het Oude Testament waar Farao de dood van alle mannelijke Israëlitische kinderen beval voordat Mozes voor de redding van het volk kwam. Deze episode heeft een historische basis, hoewel er niet expliciet wordt verwezen naar de geboorte van Christus. Daniel J. Harrington stelt dat de historiciteit van de gebeurtenis « een open vraag is die waarschijnlijk nooit definitief kan worden afgesloten. Paul L. Maier is van zijn kant van mening dat de recente biografen van Herodes de realiteit van het bloedbad verwerpen.

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de heilige Mattheus

Na het vertrek van de Koningen, zie, verscheen de engel van de Heer aan Jozef in een droom en zei tegen hem : « Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte. Blijf daar tot ik je waarschuw, want Herodes gaat het kind zoeken en vernietigen. Jozef stond op en nam het kind en zijn moeder in de nacht mee en vertrok naar Egypte, waar hij bleef tot de dood van Herodes, om het woord van de Heer, gesproken door de profeet, te vervullen: « Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.  Toen Herodes zag dat de Magi hem had bespot, raakte hij in een gewelddadige woede.

Hij stuurde alle kinderen tot twee jaar in Bethlehem en in de hele regio te doden, volgens de datum die hem door de magiërs was verteld. Toen kwam het woord van de profeet Jeremia in vervulling: in Rama ontstond een schreeuw, huilend en lang jammerend : het is Rachel die huilt voor haar kinderen en niet getroost wil worden, want die zijn er niet meer. (Mt 2, 13-18)

Vlucht naar Egypte

Sommige wijzen kwamen naar Jeruzalem en zochten naar de plaats waar de koning van de Joden werd geboren, wiens ster ze in het oosten zagen. Herodes was verontrust en riep de priesters en schriftgeleerden op en informeerde naar de geboorteplaats van de Messias. Zij antwoordden dat hij volgens de profetieën in Bethlehem geboren zou worden. Herodes vroeg vervolgens aan de Magi hoe lang de ster al zichtbaar was, en stuurde hen naar Bethlehem met de vraag hem te vertellen over het kleine kind.

Onder leiding van de ster, wiens zicht hen met vreugde vervult, komen de Wijzen in Bethlehem aan, vinden het kindje en zijn moeder en buigen zich neer en geven hem cadeautjes. Jozef, gewaarschuwd door een engel, vluchtte met Maria en het kindje Jezus naar Egypte en bleef daar tot de dood van Herodes. Zijn terugkeer vervulde een woord van de Schrift. Herodes, die zichzelf bedrogen zag, liet de kleine kinderen van Bethlehem vermoorden.

« Toen Israël een jong kind was, hield ik van hem en riep mijn zoon uit Egypte » (Hos 11:1): dit ontroerende woord van de Heer werd in Mattheüs herinnerd door dit verslag, en hij paste het toe op de ware zoon van God.  Hij ging niet voorbij aan het feit dat dit woord betrekking had op Israël, dat God uit liefde zijn Zoon noemde: het was slechts een symbolische toepassing, en niet de vervulling van een directe profetie : « Dit alles gebeurde opdat datgene wat de Heer door de profeet had voorspeld, in vervulling zou gaan » (Mt. 1, 22).

Hoe kon Herodes het woord van deze vreemden vertrouwen en wachten op hun terugkeer om zijn plannen uit te voeren ? Het negeren van wat er echt of denkbeeldig was bij de geboorte van een kind waarvan hem verteld werd, had hij niet moeten vragen, en dan het kind moeten ontdekken, als het al bestond ? Wat is een veiligere manier om dit te doen dan de magiërs tot zijn onwetende spionnen te maken ? Zou hij zijn vertegenwoordigers op avontuur kunnen sturen, met hen of voor hen ?

Moest hij zijn plannen niet verbergen voor hen en de mensen om hem heen? Was het niet om deze reden dat hij hen in het geheim ondervraagd heeft, met diepe geheimhouding? Eindelijk was de misdaad blind, en zelfs Herodes kon zich in zijn berekeningen vergissen.  Om zijn doel niet te missen, heeft Herodes de tijd die volgens het verslag van de magiërs is verstreken sinds het verschijnen van de ster, verlengd tot twee jaar. De moord op de kinderen van Bethlehem werd herroepen omdat de historicus Josephus het niet vermeldde.

In het kleine dorp Bethlehem en zijn omgeving (een paar geïsoleerde huizen) waren er volgens de berekening van Winer misschien wel tien of twaalf mannelijke kinderen onder de twee jaar. Nu is de moord op deze kinderen, hoe verschrikkelijk ook, verloren gegaan in het aantal misdaden van Herodes, die, nadat hij zijn vrouw en twee van zijn zonen had opgeofferd aan zijn verdachte haat, een derde, Antipater, doodde kort voor hij stierf; die, toen hij ziek was van zijn laatste ziekte, en vervuld was van woede tegen het volk van Jeruzalem omdat hij zich verheugde over zijn dood, beval dat alle belangrijkste mannen van de stad in het circus van Jericho zouden worden verzameld, en dat ze daar zouden worden vernietigd zodra hij was gestorven, zo zei hij: « Laat er tenminste tranen vallen na mijn dood. – Josephus, Joodse Oudheden, XVII, 6, 5″

De door Herodes vastgestelde termijn van twee jaar ging ervan uit dat de magiërs hem hadden verteld dat de ster meer dan een jaar eerder aan hen was verschenen.  Als deze verschijning samenviel met de geboorte van Jezus, zou er een periode van meer dan een jaar zijn verstreken tussen deze geboorte en het bezoek van de Wijzen, maar dit is niet waarschijnlijk omdat Jezus pas onlangs is geboren toen de Wijzen aankwamen, vertelt Lucas ons dat het gebruikelijke huis van Jozef en Maria Nazareth was, en dat zij slechts in het voorbijgaan in Bethlehem waren. Herodes stierf voor het Pesach van 750, en Jezus werd geboren in het jaar voor zijn dood.

Het bloedbad van Bethlehem, enkele weken na de geboorte van Jezus, was een van de allerlaatste daden van Herodes’ bewind. Daarom moet worden toegegeven dat de ster een jaar of twee voor het evenement dat ze aan de Magi moest melden, aan de Magi verscheen, zodat ze vanuit hun verre land naar Judea konden komen op het moment van de vervulling ervan.

De tekst Jeremia 31:15 uit het Oude Testament zegt bitterheid in plaats van kreunen, en voegt er een klaagzang aan toe voor het huilen. In de beste manuscripten van het Nieuwe Testament is het woord « lammetje » weggelaten.

Ook hier geldt dat de formule: Toen werd het in vervulling laten gaan niet duidt op directe profetie, maar op de toepassing van de gedachte van Jeremia op de tragische gebeurtenis in Bethlehem. Om een ontroerende uitdrukking te geven aan het verdriet van zijn volk dat in Babylon gevangen werd genomen, herinnerde de profeet eraan dat de stem van zijn gekreun naar het noorden klonk tot aan Rama, de stad van de stam van Benjamin op de bergen van Efraïm.

Met een symboliek vol poëzie en waarheid verpersoonlijkt hij alle moeders van Israël in de moeder van de stam, al hun verdriet in zijn verdriet, maar het was om hen te troosten door er aan toe te voegen. Aldus zei de Heer : ‘ »Houd uw stem tegen het huilen en uw ogen tegen het vergieten van tranen, want uw werk zal zijn beloning krijgen en zij zullen terugkeren uit het land van de vijand » (J 31,13).

Dit was de mooie gedachte die Matthew zich herinnerde toen hij Rachel tot het type Bethlehemitische moeders maakte die huilden om hun kinderen waarvan de keel door de tiran was doorgesneden. Dit waren echt de kinderen van Rachel, moeder van de hele stam van Benjamin, die stierf in Bethlehem waar ze begraven werd: Genesis 35:16-19 Helaas is er geen profetie in vervulling gegaan! Strenger dan de stem van ons verdriet die van eeuw tot eeuw weerklinkt.

Deaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke netwerken

◊ Galilea Gtaze : klik hier om het artikel te lezen → Kindermoord in Bethlehem

Tromfatorkapel : klik hier om het artikel te lezen → kindermoord in Bethlehem

The drie wijzen

Image de prévisualisation YouTube

 

Publié dans fêtes religieuses, Page jeunesse, Religion, Temps de Noël, Vie des saints | Pas de Commentaire »

Les Saints Innocents, martyrs

Posté par diaconos le 28 décembre 2020

 Hérode envoya tuer tous les enfants de Bethléem

L’image contient peut-être : 5 personnes, intérieur

# Le massacre des Innocents est un épisode relaté dans l’Évangile selon Matthieu en même temps que la fuite en Égypte : le meurtre de tous les enfants de moins de deux ans dans la région de Bethléem. Ce massacre a été commis sur l’ordre d’Hérode, craignant l’avènement d’un roi des Juifs annoncé par ses propres devins, dans la période de la naissance de Jésus. L’ensemble des Églises les honore comme martyrs au cours du Jour des Saints Innocents ; cet événement est fêté le 28 décembre en Occident et en Orient catholique, et le 29 décembre en Orient orthodoxe. L’historicité de ce récit fut remise en cause.

D’après certains auteurs, il serait calqué sur un passage de l’Ancien Testament où Pharaon ordonna la mort de tous les nouveau-nés israélites mâles, avant que Moïse ne survienne pour le salut du peuple. Cet épisode a une base historique, bien qu’il ne se rapporte pas explicitement à la naissance du Christ. Daniel J. Harrington déclare que l’historicité de l’événement est « une question ouverte qui probablement ne [pourra] jamais être définitivement close ». Paul L. Maier estime, quant à lui, que les biographes récents d’Hérode rejettent la réalité de ce massacre.

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. »  Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils.  Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur.

Il envoya tuer tous les enfants jusqu’à l’âge de deux ans à Bethléem et dans toute la région, d’après la date qu’il s’était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie : Un cri s’élève dans Rama, pleurs et longue plainte : c’est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. (Mt 2, 13-18)

Fuite en Égypte

 Des mages arrivèrent à Jérusalem et cherchèrent l’endroit où naquit le roi des Juifs, dont ils virent  l’étoile en Orient. Hérode, troublé, convoqua les sacrificateurs et les scribes et s’informa du lieu de la naissance du Messie. Ils répondirent que, selon les prophéties, il dut naître à Bethléem. Hérode demanda alors aux mages depuis quand l’étoile parut, et les envoya à Bethléem, en les chargeant de le renseigner au sujet du petit enfant.

Conduits par l’étoile, dont la vue les remplit de joie, les mages arrivèrent à Bethléem, trouvèrent le petit enfant et sa mère, et, se prosternant, lui offrirent des présents. Joseph averti par un ange, s’enfuit en Égypte avec Marie et l’enfant Jésus, et y séjourna jusqu’à la mort d’Hérode. Son retour accomplit une parole de l’Écriture. Hérode se voyant trompé, fit tuer les petits enfants de Bethléem

« Quand Israël était un jeune enfant, je l’aimai, et j’appelai mon fils hors d’Égypte » (Os 11, 1) : cette touchante parole de l’Éternel fut remise en mémoire chez Matthieu par ce récit, et il l’appliqua au vrai fils de Dieu.  Il n’ignora pas que cette parole concernait Israël, que Dieu, par amour, appela son Fils , : ne fusse-là qu’une application symbolique, et non l’accomplissement d’une prophétie directe : »out cela arriva afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète :   » Tout cela arriva afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète » (Mt 1, 22)

Comment Hérode se serait-il fié à la parole de ces étrangers et aurait-il attendu leur retour pour exécuter ses projets ? Ignorant ce qu’il y eut de réel ou d’imaginaire dans la naissance d’un enfant dont on lui parla, ne dut-il pas s’en informer, puis découvrir cet enfant, s’il exista ? Or quel moyen plus sûr pour cela, que de faire des mages ses espions involontaires ? Pouvait-il envoyer à l’aventure, avec eux ou avant eux, ses représentants ?

Ne dut-il pas cacher à eux et à son entourage ses desseins ? Ne fusse pas pour cela qu’il les interrogea secrètement, avec une profonde dissimulation ? Enfin, le crime fut aveugle, et même  Hérode put se tromper dans ses calculs.  Hérode, pour ne pas manquer son but, étendit à deux ans le laps de temps qui d’après le récit des mages put s’écouler depuis l’apparition de l’étoile. On  révoqua en doute ce meurtre des enfants de Bethléem, parce que l’historien Josèphe n’en parla pas.

.Dans le petit bourg de Bethléem et ses environs (quelques maisons isolées), il put, selon le calcul de Winer, se trouver dix ou douze enfants mâles au-dessous de deux ans. Or le meurtre de ces enfants, quelque horrible qu’il fut, se perd dans le nombre des crimes d’Hérode qui, après avoir sacrifié à sa haine soupçonneuse sa femme et deux de ses fils, en fit périr un troisième, Antipater, peu avant de mourir ; qui fit conduire au supplice des conjurés avec toute leur famille, qui atteignit de sa dernière maladie, possédé de fureur contre le peuple de Jérusalem parce qu’il alla se réjouir de sa mort, ordonna de rassembler dans le cirque de Jéricho tous les principaux de la ville et de les y faire périr dès qu’il aurait expiré, ainsi, disait-il : « qu’il y ait au moins des larmes répandues après ma mort.— Josèphe, Antiquités Juives, XVII, 6, 5″ 

Le terme de deux ans fixé par Hérode supposa que les mages lui avaient dit que l’étoile leur était apparue depuis plus d’un an déjà.  Si cette apparition avait coïncidé avec la naissance de Jésus, un intervalle de plus d’une année se serait écoulé entre cette naissance et la visite des mages, mais cela n’est pas probable car  Jésus naquit depuis peu quand arrivèrent les mages, Luc nous dit que le domicile habituel de Joseph et Marie fut Nazareth et qu’ils ne furent à Bethléem qu’en passant. Hérode mourut avant la Pâque de 750 et Jésus naquit né dans l’année qui précéda sa mort.

Le massacre de Bethléem exécuté quelques semaines après la naissance de Jésus, fut l’un des tout derniers actes du règne d’Hérode. Il faut donc admettre que l’étoile apparut aux mages un an ou deux avant l’événement qu’elle dut leur signaler, de manière à leur permettre d’arriver de leur lointain pays en Judée vers le temps de son accomplissement.

Le texte de l’Ancien Testament Jérémie 31.15 au lieu de gémissements, dit amertume et ajoute lamentations avant pleurs. Les meilleurs manuscrits du Nouveau Testament omettent le mot lamentations.

Encore ici la formule : Alors fut accompli n’indique point une prophétie directe, mais l’application de la pensée de Jérémie au tragique événement de Bethléem. Le prophète, pour donner une émouvante expression aux douleurs de son peuple emmené en captivité à Babylone, rappela que la voix de ses gémissements retentit vers le septentrion jusqu’à Rama, ville de la tribu de Benjamin  sur les montagnes d’Éphraïm.

Par un symbolisme plein de poésie et de vérité, il personnifie toutes les mères israélites dans la mère de la tribu, toutes leurs douleurs dans ses douleurs, mais ce fut pour les consoler en ajoutant « Ainsi a dit l’Éternel : Retiens ta voix de pleurer et tes yeux de verser des larmes, car ton travail aura son salaire et on reviendra du pays de l’ennemi  » (J 31, 13). Telle futst la belle pensée que Matthieu rappela en faisant à son tour de Rachel le type des mères bethléhémites qui pleurèrent leurs enfants égorgés par le tyran. Ces enfants furent réellement ceux de Rachel, mère de toute la tribu de Benjamin et morte à Bethléem où elle fut enterrée :  Genèse 35.16-19 Aucune prophétie ne s’accomplit, hélas ! Plus rigoureusement que la voix de nos douleurs qui retentit de siècle en siècle.

Diacre Michel Houyoux

Complément

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Épiphanie du Seigneur -Solennité

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Christine Ponsard : cliquez ici pour lire l’article → Qui sont les saints Innocents d’aujourd’hui ?

◊ Cybercuré : cliquez ici pour lire l’article →  Les Saints Innocents

Régis Burnet : « Le Roi Hérode »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans fêtes religieuses, Religion, Temps de Noël | Pas de Commentaire »

La gloire du Seigneur s’est levée sur toi

Posté par diaconos le 28 décembre 2020

La gloria del Signore è sorta su di voi dans Religion pentecoste-630x336

# Épiphanie : Le terme était déjà utilisé par les Grecs anciens pour indiquer l’action ou la manifestation d’une divinité. C’est la manifestation de la lumière, de la grande Lumière de Dieu manifestée à travers une étoile. Rêve et adoration des mages, portail de l’abbaye de San Mercuriale, Forlì (XI-XIIe siècle) Retable du maître-autel de l’église paroissiale d’Ortisei, consacré à l’épiphanie et à l’évêque de Saint-Hildegoric. Peinture de Josef Moroder-Lusenberg vers 1880 Titus Flavius Clement d’Alexandrie, père de l’église écrivant à la fin du 2e siècle, atteste que les communautés chrétiennes d’Alexandrie ont été formées par les Basilides gnostiques À partir du 3e siècle environ, les communautés chrétiennes du Proche-Orient ont associé le terme d’Épiphanie aux trois signes révélateurs de Jésus-Christ, à savoir : l’adoration des Mages, le baptême de Jésus adulte dans le Jourdain et le premier miracle de Jésus à Cana. Cependant, la séparation entre la récurrence de l’adoration des Mages dans la Nativité et la récurrence du Baptême de Jésus a probablement été faite afin de ne pas chevaucher les dates des pèlerinages qui partaient pour le Jourdain et en même temps pour Bethléem.

Debout, Jérusalem, resplendis !

Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore.

Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations.

En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. (Is 60, 1-6)

La gloire de la nouvelle Jérusalem

 Jérusalem fut assise dans les ténèbres comme une captive en deuil : « Descends, et assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone! Assieds-toi à terre, sans trône, Fille des Chaldéens! On ne t’appellera plus délicate et voluptueuse » (Is 47, 1)

Soudain, la lumière jaillit, le salut parut : ce fut l’apparition de Jéhovah lui-même en Sion. Il se leva sur elle comme un soleil éternel. Toute resplendissante de cette lumière, Sion devint un phare vers lequel se dirigèrent tous les peuples, plongés jusqu’alors dans l’obscurité ; elle fut le foyer de la révélation divine ; les enfants de Dieu, dispersés dans toutes les nations, se rassemblèrent autour d’elle ; la vision fut accomplie. Jérusalem fut représentée comme une mère privée de ses enfants, mais qui les recouvra.

Ce fut spirituellement que se réalisa cette prophétie. Jéhovah apparut en Sion en la personne du Christ, et de Jérusalem sortit, avec les apôtres, la lumière qui éclaire les nations :  » Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » (Lc , 2, 30-32) La gloire de Dieu, qui plana autrefois sur le sanctuaire, illumina la communauté tout entière.

Les peuples apportèrent à Sion leurs offrandes et lui ramenèrent ses enfants. Cette prophétie s’accomplit par la conversion d’Israël à l’Évangile et par son rétablissement glorieux à la fin des temps. Les peuples païens christianisés furent les instruments de cette double restauration spirituelle et politique du peuple de Dieu

En Orient, on voit souvent les mères porter leurs enfants à cheval sur leur hanche. Isaïe vit accourir les peuples de l’Orient (représentés par diverses tribus de l’Arabie), puis ceux de l’Occident (les îles, les navires de Tarsis). Ce concours des peuples eutun but religieux : faire des offrandes à l’Éternel et apporter leurs trésors.

Madian (issu d’Abraham et de Kétura) et Epha (fils de Madian, habitèrent au nord de l’Arabie, sur la rive orientale de la mer Rouge. L’Yémen fut une contrée très riche en or, en encens et en pierres précieuses, dont elle fit un commerce étendu.

Diacre Michel Houyoux

Complément

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Épiphanie : Jésus, Lumière pour toute l’humanité !

Publié dans Religion | Pas de Commentaire »

La gloria del Signore è sorta su di voi

Posté par diaconos le 28 décembre 2020

La gloria del Signore è sorta su di voi dans articles en Italien pentecoste-630x336

Lei è venuta la tua luce

# Storia : Il termine veniva già utilizzato dagli antichi greci per indicare l’azione o la manifestazione di una qualsiasi divinità. È la manifestazione della luce, della Luce più grande di Dio che si manifesta attraverso una stella. Sogno e Adorazione dei Magi, Portale dell’Abbazia di San Mercuriale, a Forlì (XI-XII secolo) Pala dell’altare maggiore della chiesa parrocchiale di Ortisei consacrata alla epifania e a sant’Ulderico vescovo. Dipinto di Josef Moroder-Lusenberg del 1880 ca Tito Flavio Clemente d’Alessandria, un padre della chiesa, che scrive alla fine del II secolo, attesta che le comunità cristiane d’Alessandria d’Egitto formate dallo gnostico Basilide A partire dal III secolo circa, le comunità cristiane del Vicino Oriente associarono il termine Epifania ai tre segni rivelatori di Gesù Cristo, e cioè: l’adorazione dei Magi, il battesimo di Gesù adulto nel fiume Giordano, e il primo miracolo di Gesù avvenuto a Cana. Tuttavia la separazione tra la ricorrenza della adorazione dei Magi nella Natività e la ricorrenza del Battesimo di Gesù fu probabilmente fatta per non accavallare le date dei pellegrinaggi che partivano per il fiume Giordano e contemporaneamente presso Betlemme.

Dal libro del profeta Isaia

Alzati, Gerusalemme, splendi ! La tua luce è venuta e la gloria del Signore è sorta su di te. Ecco, l’oscurità copre la terra, e la nube oscura copre i popoli. Ma il Signore è risorto su di voi e la sua gloria si vede su di voi. Le nazioni cammineranno nella tua luce, e i re nella luminosità della tua alba. Alzate gli occhi e vedete : sono tutti riuniti, vengono a voi, i vostri figli tornano da lontano e le vostre figlie sono portate sul fianco.

Allora vedrai, sarai raggiante, il tuo cuore tremerà e si espanderà. I tesori che vengono dall’altra parte dei mari fluiranno a voi, le ricchezze delle nazioni verranno a voi.  Molti cammelli vi invaderanno, giovani cammelli di Madian ed Efeo. Tutto il popolo di Saba verrà, portando oro e incenso; dichiarerà le opere del Signore. (È 60, 1-6)


La gloria della nuova Gerusalemme

 Gerusalemme sedeva nelle tenebre come una donna prigioniera in lutto: « Scendi e siediti nella polvere, o vergine figlia di Babilonia! Siediti a terra senza trono, Figlia dei Caldei ! Non sarete più chiamati delicati e voluttuosi » (Is 47, 1).

Improvvisamente, la luce è risplesa e la salvezza è apparsa: lo stesso Geova è apparso in Sion. Si alzò su di lei come un sole eterno. Sion, tutta splendente di quella luce, divenne un faro a cui tutti i popoli, fino ad allora sprofondati nelle tenebre, si rivolsero; fu la casa della rivelazione divina; i figli di Dio, sparsi in tutte le nazioni, si radunarono intorno ad essa; la visione si realizzò. Gerusalemme è stata ritratta come una madre privata dei suoi figli, ma li ha recuperati.

È stato spiritualmente che questa profezia si è adempiuta. Geova apparve in Sion nella persona di Cristo e da Gerusalemme uscì, insieme agli apostoli, la luce che illumina le nazioni: « Perché i miei occhi hanno visto la salvezza che stavate preparando agli occhi dei popoli, la luce che si rivela alle nazioni e dà gloria al vostro popolo Israele. « La gloria di Dio, che un tempo aleggiava sul santuario, illuminava l’intera comunità.

I popoli hanno portato le loro offerte a Sion e le hanno riportato i suoi figli. Questa profezia si è compiuta con la conversione di Israele al Vangelo e con la sua gloriosa guarigione alla fine dei tempi. I popoli pagani cristianizzati sono stati gli strumenti di questa duplice restaurazione spirituale e politica del popolo di Dio.

In Oriente, le madri sono spesso viste portare i loro figli sui fianchi. Isaia vedeva i popoli dell’Oriente (rappresentati da varie tribù d’Arabia), poi quelli dell’Occidente (le isole, le navi di Tarshish). Questo concorso di popoli aveva uno scopo religioso: fare offerte al Signore e portare i loro tesori.

Madian (di Abramo e Keturah) ed Efa (i figli di Madian) vivevano nel nord dell’Arabia, sulla riva orientale del Mar Rosso. Lo Yemen era molto ricco di oro, incenso e pietre preziose, e vi si commerciava molto.

Il diacono Michel Houyoux

Link ad altri siti Web cristiani

◊  Qumran : clicca qui per leggere l’articolo → Testi – Epifania del Signore

◊ Vatican (Italia) : clicca qui per leggere l’articolo →   EPIFANIA DEL SIGNORE

Padre Fernando Armellini : « Epifania del Signore »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans articles en Italien, È tempo di Natale., fêtes religieuses, La messe du dimanche, Religion, Tempo di Natale., Tempo di Natale., Temps de Noël | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...