• Accueil
  • > Archives pour le Jeudi 7 janvier 2021

De Doop van de Heer – Jaar B

Posté par diaconos le 7 janvier 2021

Je bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik mijn vreugde

Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto

# De plaats van de Jordaan heeft een bijzondere betekenis in de Bijbel: In het Oude Testament is het een van de grenzen van het beloofde land voor de Hebreeën onder leiding van Mozes. Omdat Mozes het beloofde land niet mocht betreden, kon hij de Jordaan niet oversteken. Aan de andere kant was de doop van Johannes de Doper in de Jordaan een bekeringsdoop: de Joden staken de Jordaan over om door Johannes de Doper gedoopt te worden, door deze doop herkenden zij zichzelf als zondaars en na de doop konden zij het Beloofde Land weer betreden.

Het is in deze context, volgens de Evangeliën, dat de doop van Jezus Christus plaatsvindt. Jezus komt naar de oevers van de Jordaan om zich te laten dopen. De onderdompeling van Jezus in de Jordaan heeft een verwijzing naar de zonde. De ontwikkeling van de theologie binnen het christendom ziet de doop van Jezus Christus als een bereidheid van Jezus Christus om de zonde van de wereld op zich te nemen. Het verslag van dit doopsel beschrijft een theofanie, een manifestatie van de God van de Drie-eenheid: Jezus Christus, de gedoopte Zoon, een duif die de Heilige Geest symboliseert, en de stem van God de Vader.

                                                                                                             lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de heilige Marcus

Op dat moment kondigde Johannes de Doper aan: « Zie, na mij komt hij die sterker is dan ik; ik ben het niet waard om me te buigen om de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb je gedoopt met water, hij zal je dopen met de Heilige Geest. »

In die tijd kwam Jezus uit Nazareth, een stad in Galilea, en werd door Johannes gedoopt in de Jordaan. En onmiddellijk, toen hij uit het water kwam, zag hij de hemel scheuren en de Geest op hem neerdalen als een duif. En er klonk een stem uit de hemel : « Jij bent mijn geliefde Zoon; in jou vind ik mijn vreugde. » (Mark 1, 7-11).

Je bent mijn geliefde zoon

Hoe groter de corruptie van deze eeuw, hoe belangrijker het is dat de dienaren van God een voorbeeld van zelfverloochening stellen. Ze prediken met hun leven en niet met woorden. De Evangeliën van Matteüs en Lucas geven een vollediger verslag van de prediking van Johannes de Doper, terwijl het verslag van Marcus, dat korter is dan hun verslagen en in de gebruikte bewoordingen sterk op elkaar lijkt, zijn eigen kenmerken bevat.

Zo is het woord « neerbuigend », dat zo goed de nederige houding van Johannes ten overstaan van de Heer weergeeft; en zelfs door aan te kondigen dat Jezus met de Heilige Geest zou dopen, heeft Marcus er niet aan toegevoegd :  » en met vuur « .

Deze profetie van Johannes over de doop van de Heilige Geest die Jezus zou uitvoeren, toont aan dat Johannes de Doper bekend was met de geestelijke aard van zijn koninkrijk; geen enkel uitwendig teken markeerde zijn komst; alleen de gelovige ziel beseft de grootheid van Jezus Christus boven al zijn dienaren, en de absolute noodzaak van deze doop van de Geest, zonder welke alles wat erin zit, dood zal blijven.

Mark heeft in zijn verkorte verslag bijzondere kenmerken behouden: in de Jordaan zag hij de gescheurde hemel, een energieke uitdrukking.  In Marcus, net als in Lucas, spreekt de goddelijke stem rechtstreeks tot Jezus: « Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou ben ik goed tevreden. »

Deze zinsnede geeft hoogstwaarschijnlijk de oorspronkelijke vorm van het goddelijke woord weer. Jezus zelf moet dit plechtige getuigenis van zijn geliefde Zoon van de Vader hebben ontvangen, want hij heeft zichzelf vernederd door dit doopsel voor de zonde te aanvaarden en werd in ruil daarvoor vervuld met de Geest van God zonder maat.

Diaken Michel Houyoux

   Wij stellen uw opmerkingen over dit document op prijs. Schrijf ze onder dit bericht

Links naar andere christelijke websites

◊ Cara van Assisi : klik hier om het artikel te lezen → 10 januari 2021, Doop van de Heer, jaar B

◊ Willem de Vink  : klik hier om het artikel te lezen → Jij bent Gods geliefde zoon

Wilkin van de Kamp – In Christus ben je de bron van Gods

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Foi, La messe du dimanche, Nouveau Testament, Religion, Temps de Noël | Pas de Commentaire »

Thursday after Epiphany – Year B

Posté par diaconos le 7 janvier 2021

Today this passage of Scripture is fulfilled

jeudi après l'Epiphanie, — Année B dans comportements Médecin-Guéris-Toi-Toi-Même-300x225

From the Gospel of Jesus Christ according to Saint Luke

At that time, when Jesus, in the power of the Spirit, returned to Galilee, his fame spread throughout the region. He taught in the synagogues, and everyone praised him. He came to Nazareth, where he had been brought up. As was his custom, he went into the synagogue on the Sabbath day and got up to read.

He was given the book of the prophet Isaiah. He opened the book and found the passage where it is written: The Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me. He has sent me to bring the Good News to the poor, to proclaim to the captives their release and to the blind that they shall see again, to set the oppressed free, to proclaim a favourable year granted by the Lord.

Jesus closed the book, gave it back to the servant and sat down. Everyone in the synagogue had their eyes fixed on him. Then he began to say to them, « Today this passage of Scripture which you have just heard is fulfilled. « And they all testified to him and marvelled at the words of grace that came out of his mouth. (Lk 4, 14-22a)

Physician, heal yourself

A favourable testimony given by all to Jesus, following what they heard ; an astonishment, of this divine grace that he announced to them and which breathed in all his words ; and, on the other hand, a question which implied doubt, mistrust, and which meant: What ?

This divine work for the deliverance of all that suffers in our humanity would be accomplished by this young man whom we saw growing up in our midst, this son of the carpenter Joseph, whose family we all know ! Reflection and criticism, following a favourable but superficial first impression, produced different dispositions that went as far as unbelief, even fury : « How can you believe, you who draw your glory from one another, and do not seek the glory that comes from God alone ? (Jn 5, 44)

The interpreters, who did not admire such a turnaround in the feelings of the people, assumed that the people were divided into two parties, one of which experienced the impressions first described, while the other expressed its doubts about Joseph’s son.

Jesus thought that his fellow citizens would apply to him the proverb : « Physician, heal thyself. » because, until then, he had exercised his ministry outside Nazareth, which was to have the first rights there : « Heal thyself and yourselves, before exercising your power far away« . They alluded to the miracles performed in Capernaum. Perhaps there was even an ironic doubt in their minds in this regard.

The exegetes who believed that the proverb « Physician, heal thyself » was applied to Jesus himself, explained the thoughts of his listeners as follows : « If you want us to believe in you and in the mission that you attribute to yourself, first come out of the darkness in which we have always seen you, show us the authority and power that you claim, coming out of the humble condition in which we see you ».

It was a way of asking him for miracles. But Jesus, when he was thus admonished, did not perform any; for where his words met with unbelief, his miracles did not create faith. This is what the Gospel expressly tells us about another visit of Jesus to Nazareth : « And he did not perform many miracles there because of unbelief. (Mt 13, 58)

No one had more difficulty recognising God’s gifts in a man than those who live familiarly with him. What is before our eyes prevents us from seeing spiritual things: « And they said, ‘Is not this Jesus, the son of Joseph, whose  father and mother we know ? How then does he say, : « I have come down from heaven ?  » (Jn 6, 42)

Deacon Michel Houyoux

                       Links to other Christian websites

◊   Bible Teaching : click here to read the paper →   Physician heal thyself

◊ St Juliana Catholic church   : click here to read the paper → Thursday after Epiphany – St. Juliana Catholic Church

Physician, Heal Yourself

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Dieu, Histoire, Page jeunesse, Temps de Noël | Pas de Commentaire »

jeudi après l’Epiphanie, — Année B

Posté par diaconos le 7 janvier 2021

Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture

jeudi après l'Epiphanie, — Année B dans comportements Médecin-Guéris-Toi-Toi-Même-300x225

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture.
On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. (Lc 4, 14-22a)

Médecin, guéris-toi toi-même

Un témoignage favorable rendu par tous à Jésus, à la suite de ce qu’ils entendirent ; un étonnement, de cette grâce divine qu’il leur annonça et qui respira dans toutes ses paroles ; et, d’autre part, une question qui supposa le doute, la défiance, et qui signifia : Quoi ? Cette œuvre divine pour la délivrance de tout ce qui souffre dans notre humanité serait accomplie par ce jeune homme que nous avons vu grandir au milieu de nous, ce fils du charpentier Joseph dont nous connaissons tous la famille !

La réflexion, la critique, succédant à une première impression favorable mais superficielle, produisirent des dispositions différentes qui allèrent jusqu’à l’incrédulité, jusqu’à la fureur  : « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? (Jn 5, 44)

Les interprètes, qui n’admirent pas un tel revirement dans les sentiments du peuple, supposèrent celui-ci divisé en deux partis, dont l’un éprouva les impressions d’abord décrites, tandis que l’autre exprima ses doutes sur le fils de Joseph.

 Jésus pensa que ses concitoyens lui appliqueront le proverbe : « Médecin, guéris-toi toi-même. parce que, jusqu’ici, il avait exercé son ministère hors de Nazareth, qui devait y avoir les premiers droits : « Guéris-toi toi-même et les tiens, avant d’exercer au loin ta puissance  ». Ils firent allusion aux miracles accomplis à Capharnaüm. Il y eut peut-être même dans leur pensée un doute ironique à cet égard.

Les exégètes qui estimèrent que le proverbe : Médecin, guéris-toi toi-même », fut appliqué à Jésus lui-même, expliquèrent ainsi la pensée de ses auditeurs : « Si tu veux que nous croyions en toi et en la mission que tu t’attribues, sors d’abord de l’obscurité où nous t’avons toujours vu, montre-nous l’autorité et la puissance à laquelle tu prétends, en sortant de l’humble condition dans laquelle nous te voyons ».

Ce fut une manière de lui demander des miracles. Mais Jésus, ainsi mis en demeure, n’en fit pas ; car là où ses paroles ne rencontrèrent que l’incrédulité, ses miracles ne créèrent pas la foi. C’est ce que l’Évangile nous dit expressément au sujet d’une autre visite de Jésus à Nazareth :  » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité.’ (Mt 13, 58)

Personne n’eut plus de difficulté à reconnaître les dons de Dieu dans un homme que ceux qui vivent familièrement avec lui. Ce qui est devant les yeux empêche de voir les choses spirituelles  : « Et ils disaient: N’est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: Je suis descendu du ciel ? » (Jn 6 42)

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Découvre le cœur de Dieu dans la Parole de Dieu ! : cliquez ici pour lire l’article → Médecin guéris-toi toi-même

◊ Église catholique de a Somme : cliquez ici pour lire l’article → Il m’a consacré par l’onction,  il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres

Abbé François Piecard : « Aujourd’hui, s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre ! »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans comportements, Enseignement, Méditation, Page jeunesse, Religion, Temps de Noël | Pas de Commentaire »

Die Taufe des Herrn – Jahr B

Posté par diaconos le 7 janvier 2021

Du bist mein geliebter Sohn ; in dir finde ich meine Freude

Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto

# Der Ort des Jordan hat in der Bibel eine besondere Bedeutung: Im Alten Testament ist er eine der Grenzen des gelobten Landes für die Hebräer unter der Führung von Mose. Da Mose das Gelobte Land nicht betreten durfte, konnte er den Jordan nicht überqueren. Andererseits war die Taufe Johannes des Täufers im Jordan eine Bekehrungstaufe: Die Juden überquerten den Jordan, um sich von Johannes dem Täufer taufen zu lassen, durch diese Taufe erkannten sie sich als Sünder und konnten nach der Taufe wieder in das Gelobte Land eintreten.

In diesem Kontext findet nach den Evangelien die Taufe Jesu Christi statt. Jesus kommt an die Ufer des Jordan, um sich taufen zu lassen. Das Untertauchen Jesu im Jordan hat einen Bezug zur Sünde. Die sich entwickelnde Theologie innerhalb des Christentums sieht die Taufe Jesu als eine Bereitschaft Jesu Christi, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Der Bericht über diese Taufe beschreibt eine Theophanie, eine Manifestation des Gottes der Dreifaltigkeit : Jesus Christus, der Sohn, der getauft wird, eine Taube, die den Heiligen Geist symbolisiert, und die Stimme Gottes, des Vaters.

                                                                                                           lwf0003web.gif

Aus dem Evangelium von Jesus Christus nach dem Heiligen Markus

In diesem Augenblick verkündete Johannes der Täufer : « Seht, nach mir kommt der, der stärker ist als ich; ich bin nicht würdig, mich zu bücken, um den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft; er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. »

In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth, einer Stadt in Galiläa, und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und es ertönte eine Stimme vom Himmel : « Du bist mein geliebter Sohn; in dir finde ich meine Freude.   » (Mk 1, 7-11).

Du bist mein geliebter Sohn

Je größer die Verderbnis dieses Jahrhunderts ist, desto wichtiger ist es, dass die Diener Gottes ein Beispiel der Selbstverleugnung geben. Sie predigen mit ihrem Leben und nicht mit Worten. Das Matthäus- und das Lukasevangelium geben einen ausführlicheren Bericht über die Predigt von Johannes dem Täufer, während der Bericht von Markus, der kürzer ist als ihre Berichte und in den verwendeten Begriffen sehr ähnlich, seine eigenen Merkmale enthält.

So das Wort « niedergebeugt », das die demütige Haltung des Johannes vor dem Herrn so gut wiedergibt ; und auch bei der Ankündigung, dass Jesus mit dem Heiligen Geist taufen würde, hat Markus nicht hinzugefügt : « und mit Feuer ».

Diese Prophezeiung des Johannes über die Taufe des Heiligen Geistes, die Jesus verabreichen sollte, zeigt, dass Johannes der Täufer in die geistige Natur seines Reiches eingeweiht war; kein äußeres Zeichen kennzeichnete sein Kommen ; nur die gläubige Seele erkennt die Größe Jesu Christi über alle seine Diener und die absolute Notwendigkeit dieser Taufe des Geistes, ohne die alles in ihr tot bleiben wird.

Markus hat in seinem verkürzten Bericht Merkmale beibehalten, die ihm eigentümlich sind: im Jordan sah er den zerrissenen Himmel, ein energischer Ausdruck.  Bei Markus wie bei Lukas spricht die göttliche Stimme direkt zu Jesus : « Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. »

Diese Formulierung gibt höchstwahrscheinlich die ursprüngliche Form des göttlichen Wortes wieder. Jesus selbst muss dieses feierliche Zeugnis, der geliebte Sohn des Vaters zu sein, empfangen haben, denn er erniedrigte sich, indem er diese Sündentaufe annahm und wurde im Gegenzug mit dem Geist Gottes ohne Maß erfüllt.

Diakon Michel Houyoux

Wir freuen uns über jeden Kommentar, den Sie in Bezug auf dieses Papier haben. Schreiben Sie sie unter diesen Beitrag.

Links zu anderen Webseiten des Christentums

◊ DSP : klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen →  Taufe des Herrn, Lesejahr B

◊ Steyler Missionareklicken Sie hier, um den Artikel zu lesen → Fest der Taufe des Herrn (B)

Die Weisen und ihre Botschaft für unsere Zeit – P. Pascal Schreiber

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans fêtes religieuses, La messe du dimanche, Liturgie, Religion, Temps de Noël | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...