Tweede zondag in de gewone tijd van het jaar B

Posté par diaconos le 14 janvier 2021

En toen ze zagen waar hij woonde, bleven ze bij hem

Tweede zondag in de gewone tijd van het jaar B dans La messe du dimanche appel-des-4-premiers-disciples

# De apostelen, zijn de twaalf discipelen gekozen door Jezus van Nazareth. Jezus onderscheidde ook zeventig discipelen, die later bisschoppen van een stad werden. Al deze leerlingen verkondigden het Goede Nieuws, een uitdrukking die het woord evangelie heeft doen ontstaan, nadat de teksten in de jaren 65-100 waren geschreven. Paulus van Tarsus werd door de christelijke traditie beschouwd als de dertiende apostel: hij werd de apostel van de heidenen genoemd. Zowel katholieken als orthodoxen beschouwen de bisschoppen als de opvolgers van de apostelen en hechten er bijzonder veel belang aan dat de bisschoppen deel uitmaken van de apostolische successie.

De Groep van Twaalf bleef na de Opstanding van Jezus. Na het verraad en de dood van Judas besloten de overgebleven Elfen een discipel uit het lot te halen, Matthias, om samen met ons getuige te worden van de opstanding. Zij waren, samen met andere leerlingen, de begunstigden van de gave van de Geest met Pinksteren. Na de moord op Jacobus, broer van Johannes, door Herodes Agrippa I in 44, werd de groep niet vernieuwd, hoewel ze regelmatig naar Jeruzalem terugkeerden om verslag uit te brengen.

# Tijdens het leven en de bediening van Jezus waren de apostelen zijn naaste volgelingen en werden zij de primaire leermeesters van de evangelieboodschap van Jezus. Terwijl de christelijke traditie vaak verwijst naar de apostelen als zijnde twaalf in aantal, geven verschillende evangelieschrijvers verschillende namen voor hetzelfde individu, en worden apostelen die in het ene evangelie worden genoemd niet in andere genoemd. Er is ook een oosterse christelijke traditie die is afgeleid van het Evangelie van Lucas dat er in de tijd van Jezus’ bediening maar liefst 70 apostelen zijn geweest.

De opdracht van de Twaalf Apostelen tijdens de bediening van Jezus is vastgelegd in de Synoptische Evangeliën. Na zijn opstanding stuurde Jezus elf van hen (minus Judas Iskariot, die toen al was gestorven) door de Grote Commissie om zijn leer te verspreiden onder alle volken. In het moderne gebruik noemen missionarissen onder de pinksterbewegingen zichzelf vaak apostelen, een praktijk die voortkomt uit het Latijnse equivalent van apostel, d.w.z. missio, de bron van het Engelse woord missionaris. In de 1ste eeuw na Christus vestigden de apostelen kerken op het hele grondgebied van het Romeinse Rijk en, volgens de traditie, via het Midden-Oosten, Afrika en India.

lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de heilige Johannes

In die tijd was Johannes de Doper met twee van zijn discipelen. Toen hij naar Jezus keek die kwam en ging, zei hij : « Zie het Lam Gods. « De twee discipelen hoorden wat hij zei, en ze volgden Jezus. Toen hij zich omdraaide, zag Jezus dat ze Hem volgden en zei tegen hen: « Wat zoek je ? »
Ze antwoordden hem : « Rabbijn – dat wil zeggen, Meester, waar verblijft u ? »  Hij zei tegen hen : « Kom maar kijken. » Ze gingen kijken waar hij verbleef, en ze bleven die dag bij hem. Het was ongeveer het tiende uur (ongeveer vier uur ‘s middags).

Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee discipelen die het woord van Johannes hadden gehoord en Jezus hadden gevolgd. Eerst vond hij Simon, zijn eigen broer, en zei tegen hem : « We hebben de Messias gevonden » – wat Christus betekent. Andreas bracht zijn broer naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei : « U bent Simon, de zoon van Johannes; uw naam zal Kefas zijn » – wat betekent Petrus.  (Joh 1, 35-42)


De eerste groep discipelen

Johannes de Doper richtte twee van zijn discipelen tot Jezus : Op de derde dag wees Johannes Jezus opnieuw aan twee van zijn discipelen aan als het Lam van God. De discipelen volgden Jezus en werden door hem in zijn huis ontvangen. Dit was het tiende uur. De twee discipelen zochten hun broers en brachten hen naar Jezus: Andreas, de eerste, ontmoette zijn broer Simon en zei tegen hem : « We hebben de Messias gevonden! Jezus verandert de naam van Simon in Cefas. »

Nathanaël, die door Filippus werd ontmoet en door hem werd geïnformeerd dat Jezus van Nazareth de Messias was, manifesteerde zich toen, overtuigd door een woord van Jezus, dat bovenmenselijke wetenschap toonde, hij hem begroette als de Zoon van God en de Koning van Israël. Jezus kondigde hem grotere openbaringen aan.

Johannes, die zijn blik op Jezus heeft gericht, richtte deze woorden niet precies tot zijn twee volgelingen, maar sprak ze voor hen uit. Ze hoorden de dag ervoor hetzelfde getuigenis, vollediger, en deze toespeling was voldoende om hen te doen verlangen Hem beter te leren kennen, die hun meester hen had aangekondigd. Dit was de nederige en onbaatzuchtige bedoeling van deze dienaar van God.

Ze volgen hem en proberen hem te benaderen. Dit is nog niet het moment waarop ze zich aan zijn dienst zullen toewijden, maar er is met recht gezegd : « Dit was de eerste oorsprong van de christelijke Kerk.  » (Bengel)

Toen Jezus zag dat deze twee jonge mannen hem volgden om een relatie met hem aan te gaan, waarschuwde hij hen vriendelijk en vergemakkelijkte zo een ontmoeting die hun leven besliste. Deze titel van rabbijn, hoewel zeer eervol onder de Joden, bleef ver beneden het idee dat deze twee discipelen van Jezus hadden volgens het getuigenis dat ze hoorden; maar voorlopig durfden ze niet hogerop te komen als ze zich tot Jezus richtten.

De twee discipelen informeerden naar de woonplaats van Jezus, met de bedoeling Hem later te bezoeken, maar Hij nodigde hen uit om dat onmiddellijk te doen, en toen ze Hem zagen en hoorden, namen ze Hem voor altijd voor lief. Het ware geloof, dat het vertrouwen van het hart is, wordt alleen geboren uit direct contact met Jezus.

Johannes nam deze dagindeling over die door alle oude volkeren werd gebruikt, die de uren vanaf zonsopgang telden, en niet, zoals Tholuck, Ebrard, Ewald, Westcott en Keil dachten. Deze eerste ontmoeting met zijn Jezus liet Johannes zo’n onuitwisbare herinnering na dat hij bij het schrijven van zijn Evangelie een halve eeuw later de precieze tijd aangaf.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Kerk in Herent  : klik hier om het artikel te lezen→   tweede zondag door het jaar (B)

◊  Kerk en Leven  klik hier om het artikel te lezen→ Zondag 17 januari : Tweede zondag door het jaar B

De eerste discipelen

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...