• Accueil
  • > Archives pour le Mardi 19 janvier 2021

Dinsdag van de tweede week in de gewone tijd – oneven jaar

Posté par diaconos le 19 janvier 2021

De sabbat is gemaakt voor de man, niet de man voor de sabbat

Le Seigneur Jésus doit-il observer le sabbat ?

# De sabbat is de wekelijkse rustdag in godsdiensten die het Oude Testament (of de Thora) erkennen: het Jodendom, enkele takken van het Christendom, van vrijdagavond tot zaterdagavond. Het is gewijd aan God, ter nagedachtenis aan de schepping. Christenen in de volgende Kerk van Jeruzalem blijven de voorschriften van het Oude Testament en in het bijzonder de sabbat in acht nemen. Dit staat bekend als Joods Christendom. Het christendom, onderverdeeld in drie hoofdbelijdenissen (katholicisme, orthodoxie en protestantisme), heeft deze rustdag, die vaak de « dag des Heren » wordt genoemd, verschoven naar de zondag, de zondagse rustdag.

Echter, verschillende christelijke religieuze stromingen (Adventisme, Kerk van God (Zevende Dag), Zevende Dag Baptisten) blijven de zaterdag in plaats van de zondag als een « dag apart » houden. De Sabbat, staat in het Oude Testament, het vierde van de Tien Geboden die God aan Mozes in de woestijn heeft gegeven. In het jodendom is de zevende dag van de week (vrijdagavond tot zaterdagavond) een rustdag. Het verwijst naar de schepping. In de tweede eeuw speelden enkele kerkvaders een belangrijke rol bij de adoptie van de zondag.

                                                                                                                                        lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de heilige Marcus

Op een sabbatdag liep Jezus door de korenvelden en zijn discipelen begonnen onderweg korenaren te plukken. De Farizeeërs zeiden tegen hem : « Kijk wat ze op de sabbat doen! Dit is niet toegestaan. »
En Jezus zei tot hen : « Heb je nooit gelezen wat David deed toen hij in nood was en honger had, hij en degenen die bij hem waren ? In de dagen van de hogepriester Abiatar ging hij het huis van God binnen en at hij de broden van het offer dat niemand mag eten behalve de priesters, en hij gaf ook wat aan degenen die bij hem waren.  » En hij zei tot hen : « De sabbat is gemaakt voor de mens, en niet de mens voor de sabbat. Daarom is de Zoon des Mensen Heer, zelfs van de sabbat.  » (Mk 2, 23-28)

Discipelen die korenaren plukken

Op een sabbatdag ging Jezus door de korenvelden ; zijn discipelen begonnen korenaren te plukken. De Farizeeërs vestigden de aandacht van Jezus op deze sabbatschending. Jezus roept in zijn antwoord het voorbeeld op van David die, hongerig, het huis van God binnenging met degenen die hem vergezelden en het showbrood aten, dat alleen voor de priesters bestemd was. Jezus leerde dat de sabbat voor de mens was gemaakt, en daarom was de Zoon des Mensen Heer van de sabbat.

De drie evangelisten meldden deze eigenschap, maar ze verschilden in chronologie en detail, en alle drie maakten ze ook direct verband met de oppositie van de partij van de Farizeeën die zich begon te manifesteren in de genezing van de verlamden, in de door Levi gegeven maaltijd, in de kwestie van het vasten, en alle drie volgden ze met genezing op de sabbatdag : « Jezus ging weer naar de synagoge, en daar was een man wiens hand geatrofieerd was ». « (Mk 3, 1).

Het was in de naleving van de sabbat dat de tegenstanders het meest op zoek waren naar redenen om Jezus te beschuldigen. Dezelfde houding werd in het evangelie van Johannes getekend. Met deze woorden beschrijft Marcus de actie van de discipelen : « Zij begonnen hun weg te vinden door de korenaren te plukken », waaruit Meyer concludeert dat het niet de bedoeling van de discipelen was om deze oren te kreukelen en het graan te eten, waar Marcus niet over sprak; zij wensten alleen hun weg te vinden door het koren, dat de Farizeeën als werk op de sabbatdag aanrekenden.

Deze theoloog dacht dat dit de oorspronkelijke betekenis was van de apostolische traditie die Marcus alleen in stand hield. Maar het was niet door het plukken van de korenaren dat er een pad werd gemaakt, en het is natuurlijker om toe te geven dat Jezus een gemarkeerd pad volgde. Als de discipelen de korenaren niet plukten om ze op te eten omdat ze honger hadden, zoals Matteüs opmerkte, wat zou het antwoord van Jezus dan betekenen als hij zag dat David zichzelf boven de verordening van de wet plaatste toen hij honger had ?

Mark plaatste de eigenschap die Jezus had geciteerd onder Abiathar’s actie. Nu was het Ahimelech, de vader van Abiathar, die toen priester was; maar hij werd spoedig door Saul ter dood gebracht en zijn zoon, beter bekend bij hem in het bewind van David, volgde hem op : « En er ontsnapte een zoon van Ahimelech, de zoon van Ahitub. Zijn naam was Abiathar. Hij vluchtte naar David » (1 Samuel 20, 20).

De sabbat is gemaakt voor de mens, niet voor de mens voor de sabbat : dit opmerkelijke woord, dat Marcus alleen bewaarde, is zowel de inwijding van de sabbat als het principe van de interpretatie ervan. De sabbat is gemaakt voor de mens, voor zijn welzijn, voor zijn rust, voor de ontwikkeling van zijn innerlijk leven en de hoogste belangen van zijn ziel; daarom is het een instelling die God en zijn barmhartigheid waardig is; en niet de mens voor de sabbat, want de mens is vrij geschapen, voor de gehoorzaamheid van de liefde, en niet voor de slavernij van een ceremoniële verordening.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Liefde en Trouw aan de kerk : klik hier om het artikel te lesen → De sabbat is voor de mens gemaakt en niet andersom

◊   Verhoeven Marc : klik hier om het artikel te lesen → Waarom moeten wij als gelovigen de Sabbat niet houden ?

Jezus is Heer van de Sabbat !

Image de prévisualisation YouTube

 

Publié dans comportements, Disciples de Jésus, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Mardi de la deuxième Semaine du Temps Ordinaire — Année Impaire

Posté par diaconos le 19 janvier 2021

Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas l’homme pour le sabbat

Le Seigneur Jésus doit-il observer le sabbat ?

# Le sabbat est le jour de repos hebdomadaire dans des religions qui reconnaissent l’Ancien Testament (ou Torah) : le judaïsme, quelques branches du christianisme, du vendredi soir au samedi soir. Il est consacré à Dieu, en souvenir de la création. Des chrétiens dans la suite de l’Église de Jérusalem continuent d’observer les prescriptions de l’Ancien Testament et en particulier le shabbat. On parle alors de judéo-christianisme. La chrétienté, subdivisée en trois principales confessions (catholicisme, orthodoxie et protestantisme), a décalé ce jour de repos, souvent nommé « jour du Seigneur », vers le dimanche, jour du repos dominical.

Cependant, divers mouvements religieux chrétiens (Adventisme, Église de Dieu (Septième Jour), Baptistes du Septième Jour) sabbatistes continuent de garder le samedi au lieu du dimanche comme « jour à part ».Le sabbat, est dans l’Ancien Testament, le quatrième des Dix commandements donnés par Dieu à Moïse dans le désert. Dans le judaïsme, le septième jour de la semaine (de la tombée de la nuit le vendredi à celle du samedi), est un jour de repos. Il renvoie à la création. Au IIe siècle certains Pères de l’Église jouèrent un rôle important dans l’adoption du dimanche.

lwf0003web.gif

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé ; et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient : « Regarde ce qu’ils font le jour du sabbat ! Cela n’est pas permis. »
Et Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu’il fut dans le besoin et qu’il eut faim, lui-même et ceux qui l’accompagnaient ? Au temps du grand prêtre  Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l’offrande que nul n’a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l’accompagnaient. » Il leur disait encore : « Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas l’homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l’homme est maître, même du sabbat. »  (Mc 2, 23-28)

Les disciples arrachent des épis

Un jour de sabbat, Jésus traversa des champs de blé ; ses disciples se mirent à. arracher des épis. Les pharisiens attirèrent l’attention de Jésus sur cette violation du sabbat. Jésus , dans sa réponse, invoqua l’exemple de David qui, ayant faim, entra, avec ceux qui l’accompagnèrent, dans la maison de Dieu et mangèrent les pains de proposition, réservés aux seuls sacrificateurs. Jésus enseigna que le sabbat fut fait pour l’homme et que, par conséquent, le fils de l’homme fut maître du sabbat.

Les trois évangélistes rapportèrent ce trait, mais avec quelques divergences quant à la chronologie et aux détails ; tous trois aussi le mirent dans un rapport direct avec l’opposition du parti des pharisiens qui eut commencé à se manifester dans la guérison du paralytique , dans le repas donné par Lévi, dans la question du jeûne ;  tous trois enfin le firent suivre d’une guérison le jour du sabbat :  « Jésus entra de nouveau dans la synagogue ; il y avait là un homme dont la main était atrophiée. » (Mc 3, 1)

 Ce fut, dans l’observation du sabbat que les adversaires cherchèrent avec le plus d’ardeur des motifs d’accusations contre Jésus. La même attitude fut marquée dans l’Évangile de Jean.

Voici en quels termes Marc rendit l’action des disciples : « Ils commencèrent à faire chemin en arrachant les épis » ; d’où Meyer conclut que l’intention des disciples n’était point de froisser ces épis pour en manger les grains, ce dont Marc ne parla pas ; ils voulurent seulement se frayer un chemin à travers les blés, ce que les pharisiens blâmèrent comme un travail le jour du sabbat.

Ce théologien pensa que ce fut là le sens originel de la tradition apostolique que Marc seul conserv. Mais ce ne fut pas en arrachant les épis qu’on se fraie un chemin et il est plus naturel d’admettre que Jésus suivit un sentier tracé. Si les disciples n’arrachèrent pas les épis pour les manger parce qu’ils eurent faim, comme le remarqua Matthieu, que signifierait, dans la réponse de Jésus, l’observation que David se mit au-dessus d’une ordonnance de la loi quand il eut faim ?

Marc plaça sous l’action d’Abiathar le trait cité par Jésus. Or ce fut Achimélec, père d’Abiathar, qui fut alors sacrificateur ; mais il fut bientôt mis à mort par Saul, et son fils, plus connu que lui sous le règne de David, lui succéda : « Un fils d’Achimélec, fils d’Achithub, échappa. Son nom était Abiathar. Il s’enfuit auprès de David » (1Samuel 20, 20)

 Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas l’homme pour le sabbat : Cette parole remarquable, que Marc seul  conserva, est à la fois la consécration du sabbat et le principe de son interprétation. Le sabbat est fait pour l’homme, pour son bien, pour son repos, pour le développement de sa vie intérieure et les intérêts suprêmes de son âme ; donc c’est une institution digne de Dieu et de sa miséricorde ; et non l’homme pour le sabbat, car l’homme a été crée libre, pour l’obéissance de l’amour, et non pour la servitude d’une ordonnance cérémonielle.

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊Regnum Christi : cliquez ici pour lire l’article→    Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas l’homme pour le sabbat

◊ Diacre Jean-Yves Fortin Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas l’homme  pour le sabbat

Prédication du Pasteur Pierre Olivier Léchot : « Une affaire de regard »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans comportements, Diacres, Foi, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Troisième dimanche du Temps Ordinaire — Année B

Posté par diaconos le 19 janvier 2021

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile

Évangile du 11 Janvier #parti2zero #Evangile - Evoluons quotidiennement  avec Parti de zéro

# L’institution des douze apôtres, est un épisode de la vie de Jésus qui apparaît dans les trois évangiles synoptiques : Matthieu 10, 1–4 , Marc 3, 13–19, Luc 6, 12–16, mais pas dans l’Évangile selon Jean. Il relate la sélection initiale des douze apôtres parmi les disciples de Jésus Le salut est une notion spirituelle qui signifie « délivrance et libération ». Le croyant qui possède le salut se trouve ainsi délivré et libéré du péché, de l’insatisfaction et de la condamnation éternelle (enfer). Il bénéficie d’une relation avec Dieu et a ainsi accès au paradis. La sotériologie est un domaine de la théologie qui étudie les différentes doctrines du salut.

Constatant une variété des théologies du salut, certains auteurs ont essayé de les articuler. Comme c’est le Christ qui sauve l’humanité, une conception du salut va donc avoir des conséquences sur une compréhension des mystères du Christ : la sotériologie influence la christologie. Bernard Sesboüé proposa un modèle proche, mais, à la suite de Aulen, il distingua un salut qui vient de Dieu et un salut qui vient par l’homme. Divers textes du Nouveau Testament insistent sur l’importance capitale du salut éternel. D’autres expressions sont utilisées pour désigner le salut, comme « vie éternelle » ou « Royaume de Dieu ».

lwf0003web.gif

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le  règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs.
Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.  (Mc 1, 14-20)

Vocation des premiers disciples

 L’emprisonnement de Jean ramena Jésus en Galilée. En passant le long du lac, Jésus appela à le suivre Simon et André, puis Jacques et Jean. Ceux-ci laissèrent Zébédée leur père avec les ouvriers. Marc résuma la prédication de Jésus-Christ par : l’Évangile de Dieu, c’est-à-dire la bonne nouvelle du salut dont Dieu est l’auteur : « PAUL, SERVITEUR du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. » (Rm 1, 1)

Le temps qui fut accompli était la grande époque déterminée par Dieu, annoncée par les prophètes, espérée et désirée par les croyants de l’ancienne Alliance, le temps du salut : « Mais lorsque fut venue la plénitude des temps, Dieu  envoya son Fils, né d’une femme et soumis à la loi de Moïse) » (Ga 45, 4) Alors Jésus commença à fonder sur la terre le règne ou royaume de Dieu : «  Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » (Mt 3, 2)

Le moyen d’entrer dans ce royaume spirituel est, pour l’homme pécheur, de se repentir ou se convertir.  Cette double expérience de notre âme : le sentiment profond et douloureux du péché, et la foi du cœur qui embrasse tous les trésors de grâce offerts par l’Évangile, est ordinairement simultanée ; c’est une même œuvre de l’Esprit de Dieu en elle. Marc seul conserva ce résumé si riche et si complet de la prédication de Jésus-Christ, qui renferme en germe tous les enseignements de l’Évangile.

« Et aussitôt Jésus les appela ; et laissant Zébédée leur père dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. » : Marc seul conserva ce trait caractéristique, que les deux fils de Zébédée laissèrent leur père dans la barque avec les ouvriers.

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Regnum Christi : cliquez ici pour lire l’article → « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile

◊ Paroisse Notre Dame du Bon Secours de Guingamp : cliquez ici pour lire l’article → Homélie : Convertissez-vous et croyez à l’Évangile

Convertissez- vous et croyez à l’Évangile » – Lectio Divina

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Disciples de Jésus, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...