• Accueil
  • > Archives pour le Mardi 16 mars 2021

Dinsdag van de Vierde Week in de Veertigdagentijd

Posté par diaconos le 16 mars 2021

Onmiddellijk werd de man genezen

Aussitôt l'homme fut guéri » (Jn 5, 1-16)

# De Genezing bij het bad van Bethesda is een wonder dat toegeschreven wordt aan Jezus Christus, die een verlamde genas bij het bad van Bethesda. Het wordt geciteerd in het Evangelie volgens Johannes. Het is bedoeld als een schepper van geloof, maar ook als symbool van Christus die komt om de zondige mensheid op te wekken. Dit wonder spreekt van de mensheid die de boodschapper van God vraagt haar weg uit de zonde te herstellen, zodat zij kan leven volgens de voorschriften van de Kerk. Voor broeder Dominicus is deze verlamde man de hele mensheid die aansluiting zoekt bij het goddelijke, bij het leven dat Christus heeft gebracht1 . « Sta op en wandel » komt overeen met het nieuwe avontuur dat synoniem is met broederschap en dat de Messias voorstelt. Het is de bekering van mensen door water.

De heilige Johannes Chrysostom schrijft over dit wonder dat men zich moet weten te verheugen in het geluk dat de naaste ten deel valt. Men moet niet de weg volgen van boosheid en jaloezie, noch van afgunst jegens de voorspoed van zijn broeder. Hij verwijst naar de woorden van Paulus in zijn brief aan de Romeinen, die zegt: « Verblijdt u met hen die zich verblijden; weent met hen die wenen » (Rm 12,15). Sebastiano Ricci schilderde de scène in Het bad van Bethesda rond 1724. Dit schilderij is in het bezit van de Royal Collection en verhuurd aan Osterley Park.

lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de Heilige Johannes

Ter gelegenheid van een Joods feest, ging Jezus naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem, bij de Schaapspoort, een poel die in het Hebreeuws Bethzatha wordt genoemd. Het heeft vijf zuilengangen, waaronder een menigte zieken, blinden, kreupelen en hulpelozen lag.
Er was een man die al achtendertig jaar ziek was. Toen Jezus hem daar zag liggen en wist dat hij er al lang zo bij lag, zei Hij tot hem : « Wil je genezen worden ?
De zieke antwoordde hem : « Heer, ik heb niemand die mij in de poel kan dompelen als het water kookt, en terwijl ik erin ga, gaat een ander voor mij naar beneden.  »
Jezus zei tegen hem : « Sta op, pak je brancard en loop. «   En onmiddellijk werd de man genezen. Hij nam zijn brancard op en liep. Nu die dag was een Sabbat. Toen zeiden de Joden tegen de man die Jezus gezond had gemaakt: « Het is sabbat! Het is u niet toegestaan uw brancard te dragen.  »
Hij antwoordde hun : « Hij, die mij genezen heeft, was het, die tot mij zeide : Neem uw brancard op en wandel. » Zij vroegen hem : « Welke man zeide tot u : Neem uw brancard op en wandel ?  »
Maar degene die hersteld was, wist niet wie het was; want Jezus was weggegaan, want er was een menigte. Later vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem : « Je bent genezen. Zondig niet meer. Er kan je iets ergers overkomen.  »
De man ging de Joden vertellen dat het Jezus was die hem genezen had. En zij vervolgden Jezus omdat hij dit op de sabbat had gedaan. «  (Joh 5, 1-16).

Jezus geneest een verlamde

In december was het Pascha nabij. Het Evangelie van Johannes is geschreven vóór de verwoesting van Jeruzalem, want een reservoir gevoed door een bron bleef na die catastrofe bestaan, en een paar eeuwen later, in de tijd van Eusebius, stroomde het nog steeds. De Schaapspoort, die in het Oude Testament wordt genoemd, bevond zich ten noordoosten van Jeruzalem, dicht bij de tempel.

Deze plaats werd Bethesda genoemd, dat wil zeggen het huis van genade of barmhartigheid, ongetwijfeld omdat het terecht werd gezien als een teken van Gods goedheid voor zoveel ongelukkigen die er genezing of verlichting van hun kwalen kwamen zoeken.

Het droeg deze naam, zegt M. Félix Bovet, omdat het kleinvee dat Jeruzalem binnenkwam, daar langs de oostkant aankwam, omdat aan deze kant de immense weiden van de woestijn van Juda te vinden waren. Ook nu nog komen alle schapen die nodig zijn voor het levensonderhoud van de stad Jeruzalem binnen door de Sint-Stefanuspoort.

Men gelooft dat deze poort van St. Stefanus dezelfde was als de poort die vroeger de Schaapspoort werd genoemd. Misschien was er ook een markt bij deze poort waar deze dieren werden verkocht om te worden geofferd. Deze poel was een groot bassin waar een bron water uitstroomde, omgeven door portieken om de zieken te beschermen die er bijeenkwamen.

Er was een feest dat tussen deze twee perioden viel, dat van Purim, dat in maart werd gevierd, ter herinnering aan de bevrijding van het Joodse volk door Esther. John noemde enkele van deze ziekten, om een idee te geven van alle andere die er nog kunnen worden aangetroffen.

De verlamden, die hier genoemd worden, waren zieke mensen met verdorde ledematen, kreupele, geatrofieerde ledematen : « Op een andere sabbatdag ging Jezus de synagoge binnen en onderwees. Er was daar een man wiens rechterhand verdord was.  » Dit was de man die door Jezus werd genezen.

De heer Felix Bovet was getuige van een droevig schouwspel dat veel gelijkenis vertoonde met dat te Bethesda. Het was bij het bad van Ibrahim, bij Tiberias: de ruimte waar de bron zich bevindt is omgeven door verschillende zuilengangen, waarin zich een menigte mensen bevond, op elkaar gestapeld, liggend op bedden, of opgerold in dekens, met jammerlijke uitdrukkingen van ellende en lijden. Die verlamden die in de vijf zuilengangen van het washuis van Bethesda lagen ! Het zwembad is van wit marmer, rond van vorm, en overdekt met een koepel die door zuilen wordt ondersteund. Het zwembad is omgeven door een trap waarop men kan zitten. (Félix Bovet, Voyage en Terre Sainte)

Deze patiënten wachtten op de guts van de bron, die met tussenpozen kwam. Hetzelfde verschijnsel werd onlangs door verschillende reizigers waargenomen bij een bron ten zuidoosten van Morija, ten oosten van Jeruzalem, en die de Bron van de Maagd wordt genoemd. Soms is het helemaal opgedroogd, en dan ziet men het er twee of drie keer per dag weer overvloedig uitspuiten.

De beweging van het water werd geïnterpreteerd als een verschijnsel dat te wijten was aan een bovennatuurlijk ingrijpen : « Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het reservoir en verstoorde het water; wie er het eerst in ging nadat het water verstoord was, werd genezen van welke ziekte hij ook had. « 

Jezus zag deze zieke man te midden van alle anderen, en voelde diep medelijden met hem. Hij wist dat hij lang geleden had, door de goddelijke intuïtie waarmee hij doordrong in het leven van hen die vóór hem waren.  De vraag :  « Wil je genezen worden ?  » Het was duidelijk dat hij dat wilde !

Jarenlang verlamd, ontmoedigd, al zijn hoop de bodem ingeslagen, had deze man waarschijnlijk zelfs het vermogen verloren om te willen. Het eerste doel van Jezus’ vraag was deze wil, die verlamd was zoals het lichaam van de zieke, op te wekken om in hem een beweging van hoop en energie teweeg te brengen.

De zieke voelde het medelijden van Jezus en aarzelde niet om Hem al zijn ellende te vertellen. Bovendien had Jezus een grotere genezing op het oog dan die van het lichaam; en om dit zedelijk herstel tot stand te brengen, was het belangrijk dat Hij van de zieke man een vast antwoord kreeg op de vraag : « Wilt gij dat? »

Er was een ontroerende eenvoud in het antwoord van deze man. Niet alleen was hij ziek, hulpeloos, maar ook verlaten : « Ik heb niemand! Ik kom, altijd als laatste, altijd te laat !  » Hoe ontmoedigend ! Jezus’ scheppende woord had een onmiddellijk effect.

Deze Joden waren leden van het Sanhedrin die, ongeacht het wonder dat verricht was, en ongeacht de bevrijding van een ellendig mens, alleen dachten aan het handhaven van de letter van de wet ! Zo zegt de Heer : « Wees op uw zielen bedacht, en draag geen last op de sabbatdag, en breng er geen binnen aan de poorten van Jeruzalem. « (Jer 17, 21)

Verheugd over zijn bevrijding, beriep deze man zich op het bevel en het gezag van Jezus die hem genezen had ; dit gezag stelde hij zonder aarzelen tegenover dat van de leden van de raad. De vraag van de leiders van het volk was slim, en verraadde hun onoprechtheid. Zij vroegen niet : « Wie heeft u genezen ? » Zij vermeden zorgvuldig het wonder te erkennen, omdat het voor hen gênant was. De genezen man kon niet antwoorden, omdat Jezus zich niet bekend had gemaakt.

Het was in de tempel dat Jezus de man vond. Hij was daarheen gegaan om God te danken. Daar wachtte hem een nieuwe genade, de ernstige waarschuwing van Jezus. De zonde, de oorzaak van het lijden, was de universele wet van de zedelijke wereld, ons overal in de Schrift geopenbaard, overeenkomstig de ervaring : « Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze man of zijn ouders, dat hij blind geboren is ?  » (Joh 9, 2)

Maar bij deze man was de ziekte het gevolg van een bepaalde zonde, want Jezus vermaande hem, na zijn bevrijding, niet toe te geven aan het ongeordende leven dat hij vroeger had geleid. Als hij dat weer deed, kon hij iets ergers verwachten. Maar met iets ergers dan achtendertig jaar in ziekte, bedoelde Jezus de verdoemenis.

De eerste verklaring van de man toonde aan dat er meer in hem was dan deze persoonlijke zorg: hij had zijn toevlucht gezocht onder het gezag van Jezus, en hij maakte van de gelegenheid gebruik om, door te herinneren aan zijn genezing, opnieuw het gezag te doen gelden van degene die zijn wonderbaarlijke bevrijding tot stand had gebracht, ditmaal door de naam van zijn weldoener bekend te maken. Hij kon niet weten dat dit in zijn nadeel zou zijn.

Jezus, om zich te rechtvaardigen voor het feit dat hij op de sabbat goed had gedaan, hief zijn gedachten op tot Hem die hij zijn Vader noemde, in een betekenis die alleen hij aan deze naam kon geven. Hij zag zijn Vader een onmetelijke en onophoudelijke werkzaamheid uitoefenen over het gehele heelal en in het bijzonder over zijn intelligente schepselen, die Hij tot verlossing wilde brengen.

Dit was wat Jezus, in de volksmond, het werk van God noemde. Dit werk werd niet onderbroken door een sabbat. God werkt niet alleen sinds de schepping van de wereld op een voortdurende, onophoudelijke wijze, maar Hij werkt tot op heden of tot nu toe.

Met deze laatste term doelde Jezus op het moment waarop de Hem verweten genezing plaatsvond en waarin de werking van God werd geopenbaard. En Jezus, die zich in volmaakte gemeenschap van wil en daad met de Vader gevoelde, voegde eraan toe : « En ook Ik werk. » Hij werkt, niet in loutere nabootsing van God, maar krachtens een morele noodzakelijkheid van Zijn goddelijke natuur. En daarmee schond Hij de sabbat net zo min als God die schendt; Hij volbracht hem, niet naar de letter, maar naar de geest en in de liefde die God ertoe bracht hem in te stellen.

Hij antwoordt niet dat de wet van het houden van de sabbat tijdelijk was, en dat die nu zou worden afgeschaft; maar hij ontkent veeleer dat hij de wet had overtreden, omdat wat hij had gedaan een goddelijk werk was… Dit is het punt waarop Christus stilstaat, dat de heilige rust die door de wet van Mozes was geboden, niet wordt verstoord wanneer men bezig is met de werken van God.

En daarom verontschuldigt Hij niet alleen Zijn eigen doen, maar ook het doen van die man die zijn bed beladen heeft. Want het was een afhankelijkheid en een deel van het wonder, in zoverre dat het slechts een goedkeuring ervan was. En als dankzegging en het bekendmaken van zijn heerlijkheid tot de werken Gods worden gerekend, dan was het geen ontheiliging van de sabbat om met handen en voeten te getuigen van de genade van God.
- Calvin
Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Van woord van leven : clik hier om het artikel te lesen →  dinsdag in week 4 van de veertigdagentijd

◊ Dionysius Parochie  : clik hier om het artikel te lesen → vierde week in de veertigdagentijd, dinsdag 

Voeg een commentaar toe in het vak onder het artikel

   Preek van de Priester Bart Gooseens

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, Catéchèse, comportements, Foi, Page jeunesse, Religion | Pas de Commentaire »

Mardi de la quatrième semaine du Carême

Posté par diaconos le 16 mars 2021

Aussitôt l’homme fut guéri

Aussitôt l'homme fut guéri » (Jn 5, 1-16)

# La Guérison à la piscine de Béthesda est un miracle attribué à Jésus-Christ, qui guérit un paralytique à la piscine de Bethesda. Il est cité dans l’Évangile selon Jean. Il se veut créateur de foi, mais aussi le symbole du Christ venu relever l’humanité pécheresse. Ce miracle parle en fait de l’humanité qui demande à l’envoyé de Dieu de rétablir son parcours hors du péché afin de pouvoir vivre en suivant les préceptes de l’Église. Ce paralysé c’est pour le Frère Dominique toute l’humanité qui cherche son rattachement au divin, à la vie apportée par le Christ1. « Lève toi … et marche » correspond à la nouvelle aventure synonyme de fraternité que propose le Messie. C’est la conversion des humains grâce à l’eau.

Saint Jean Chrysostome écrit sur ce miracle qu’il faut savoir se réjouir du bonheur qui arrive à son prochain. Il ne faut pas suivre la voie de la colère et de la jalousie, ni de l’envie envers la prospérité de son frère. Il donne la référence de saint Paul dans sa lettre aux Romains qui dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent » (Rm 12,15). Sebastiano Ricci représenta la scène dans La Piscine de Bethesda vers 1724. Ce tableau est conservé par la Royal Collection et loué à Osterley Park.

lwf0003web.gif

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

À l’occasion d’une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il existe une piscine qu’on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a cinq colonnades, sous lesquelles étaient couchés une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents.
Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu’il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? »
Le malade lui répondit : « Seigneur, je n’ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l’eau bouillonne ; et pendant que j’y vais, un autre descend avant moi. »
Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » Et aussitôt l’homme fut guéri. Il prit son brancard : il marchait ! Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C’est le sabbat ! Il ne t’est pas permis de porter ton brancard. »
Il leur répliqua : « Celui qui m’a guéri, c’est lui qui m’a dit : “Prends ton brancard, et marche !” » Ils l’interrogèrent : « Quel est l’homme qui t’a dit : “Prends ton brancard, et marche” ? »
Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c’était ; en effet, Jésus s’était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le Temple et lui dit : « Te voilà guéri. Ne pèche plus, il pourrait t’arriver quelque chose de pire. »
L’homme partit annoncer aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu’il avait fait cela le jour du sabbat. » (Jn 5, 1-16)

Guérison par Jésus d’un paralytique

Au mois de décembre, la Pâque était proche. L’Évangile de Jean fut écrit avant la ruine de Jérusalem ; car un réservoir alimenté par une source subsista après cette catastrophe ; et quelques siècles plus tard,au temps d’Eusèbe, elle jaillissait encore. La porte des brebis, mentionnée dans l’Ancien Testament était située au nord-est de Jérusalem, près du temple.

On avait appelé ce lieu Béthesda, c’est-à-dire maison de grâce, ou de miséricorde, sans doute parce qu’on voyait, avec raison, dans cette source une marque de la bonté de Dieu envers tant de malheureux qui venaient y chercher la guérison ou le soulagement de leurs maux.

 le portait ce nom, dit M. Félix Bovet, parce que le petit bétail qui entrait à Jérusalem y arrivait par l’est, car ce fut de ce côté-là que se trouvèrent les immenses pâturages du désert de Juda. De nos jours encore, c’est par la porte de Saint-Étienne qu’entrent à Jérusalem tous les moutons nécessaires à la subsistance de la ville.

On estima que cette porte de Saint-Étienne fut la même que celle qui s’appelait autrefois porte des brebis. Peut-être y avait-il aussi près de cette porte un marché où l’on vendait de ces animaux pour les sacrifices. Cette piscine, fut un vaste bassin où jaillissait une source d’eau entourée de portiques pour abriter les malades qui s’y rassemblaient.

 Il y eut une fête qui tombait entre ces deux époques, c’était celle de Purim, célébrée en mars, en mémoire de la délivrance du peuple juif par le moyen d’Esther. Jean nomma quelques-unes de ces maladies, pour donner une idée de toutes celles qui purent s’y trouver encore. .

Les paralytiques, mentionnés ici, étaient des malades dont les membres étaient desséchés, perclus, atrophiés : «  Un autre jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. » (lc 6, 6) Tel était l’homme qui fut guérit par Jésus.

Monsieur Félix Bovet fut témoin d’un triste spectacle tout semblable à celui qui se   présenta à  Béthesda. Ce fut à la piscine d’Ibrahim, près de Tibériade : la salle où se trouve la source est entourée de plusieurs portiques, dans lesquels se trouvèrent une foule de gens entassés les uns sur les autres, couchés sur des grabats, ou roulés dans des couvertures, avec de lamentables.  expressions de misère et de souffrance. ces paralytiques couchés dans les cinq portiques du lavoir de Béthesda ! La piscine est en marbre blanc, de forme circulaire, et couverte d’une coupole soutenue par des colonnes. Le bassin est entouré intérieurement d’un gradin où l’on peut s’asseoir. (Félix Bovet, Voyage en Terre Sainte)

Ces malades attendaient le jaillissement de la source, qui était intermittente. Le même phénomène fut observé, récemment encore, par divers voyageurs à une source située au sud-est de Morija, à l’es de Jérusalem, et qui s’appelle la source de la Vierge. Elle est quelquefois complètement desséchée, puis on la voit de nouveau jaillir avec abondance, deux ou trois fois par jour.

Le mouvement de l’eau fut interprété comme  un phénomène dût  à une intervention surnaturelle : « Car un ange descendait de temps en temps dans le réservoir et troublait l’eau ; celui donc qui y entrait le premier après que l’eau avait été troublée guérissait, de quelque maladie qu’il fût atteint. »

Jésus vit ce malade parmi tous les autres, et ressentit pour lui une profonde compassion. Il savait, qu’il y eut longtemps qu’il souffrit, par cette intuition divine avec laquelle il pénétrait toute la vie de ceux qu’il avait devant lui.  La question : « Veux-tu être guéri ? »  parut étrange. Il était bien évident qu’il le voulait !

Paralysé depuis tant d’années, découragé, ayant vu toutes ses espérances déçues, cet homme avait probablement perdu jusqu’à la faculté de vouloir. Le premier but de la question de Jésus fut d’exciter cette volonté paralysée comme le corps du malade, de produire chez lui un mouvement d’espoir et d’énergie.

Le malade sentit la compassion de Jésus et n’hésita pas à lui raconter toute sa misère. D’ailleurs Jésus avait en vue une guérison plus grande que celle du corps ; et pour qu’il pût opérer ce relèvement moral, il lui importa d’obtenir du malade une réponse ferme à cette question : Veux-tu ?

 Il y eut une simplicité touchante dans la réponse de cet homme. Non seulement il fut malade, impuissant, mais abandonné : « Je n’ai personne ! Je viens, toujours le dernier, toujours trop tard !  » Quel découragement ! La parole créatrice de Jésus eut un effet immédiat.

Ces Juifs étaient des membres du sanhédrin qui, sans avoir égard au miracle accompli, ni à la délivrance d’un malheureux, ne songèrent qu’à faire respecter la lettre de la loi ! : «  Ainsi parle l’Éternel : Prenez garde à vos âmes ; Ne portez point de fardeau le jour du sabbat, Et n’en introduisez point par les portes de Jérusalem. » (Jr 17, 21)

Heureux de sa délivrance, cet homme en appela à l’ordre et à l’autorité de Jésus qui l’eut guéri ; cette autorité, il l’opposa sans hésiter, à celle des membres du conseil. La question des chefs du peuple fut habile, et trahit leur peu de sincérité. Ils ne demandèrent pas : « Qui t’a guéri ? » Ils évitèrent avec soin de constater le miracle, qui les gênait. Le malade guéri ne put répondre, parce que Jésus ne s’était pas fait connaître.

Ce fut dans le temple que Jésus trouva cet homme. Il s’y était rendu pour rendre grâces à Dieu. Ce fut là que l’attendit une grâce nouvelle, le sérieux avertissement de Jésus. Le péché, cause de la souffrance, telle fut la loi universelle du monde moral que nous révèle partout l’Écriture, d’accord avec l’expérience :  » Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? »  (jn 9, 2)

Mais chez cet homme, la maladie fut l’effet de quelque péché particulier, puisque Jésus, après sa délivrance, l’exhorta à ne plus se laisser aller à la vie de désordre qu’il menait autrefois. S’il la recommençait, il pouvait s’attendre à quelque chose de pire. Or par quelque chose de pire que trente-huit ans dans la maladie, Jésus entendait la perdition.

La première déclaration de cet homme, montra qu’il y avait en lui plus que cette préoccupation personnelle : il s’était abrité sous l’autorité de Jésus ; il saisit l’occasion d’affirmer à nouveau, en rappelant sa guérison, l’autorité de celui qui  opéra sa merveilleuse délivrance, en faisant connaître cette fois le nom de son bienfaiteur. Il ne put savoir qu’il en résulterait des inconvénients pour celui-ci.

Jésus, pour se justifier d’avoir fait du bien le jour du sabbat, éleva sa pensée vers Celui qu’il nomma son Père, dans un sens que lui seul put donner à ce nom. Il vit son Père exerçant une action immense et incessante sur tout l’univers et, en particulier, sur ses créatures intelligentes, qu’il voulut amener au salut.

Ce fut là ce que Jésus, par une expression populaire, appela travail de Dieu. Ce travail ne fut pas interrompu par aucun sabbat. Dieu agit non seulement depuis la création du monde d’une manière continue, incessante, mais il agit jusqu’à présent ou jusqu’ici.

Par ce dernier terme Jésus désigna l’instant où eut lieu la guérison qu’on lui reprocha et dans laquelle se manifesta l’action de Dieu. Et, se sentant en communauté parfaite de volonté et d’action avec le Père, Jésus ajouta : « et moi aussi je travaille. » Il travaille, non par simple imitation de Dieu, mais en vertu d’une nécessité morale de sa nature divine. Et en agissant ainsi, il ne viola pas plus le sabbat que Dieu ne le viole, il l’accomplit, non selon la lettre, mais selon l’esprit et dans l’amour qui  porta Dieu à l’instituer.

 Il ne répond pas que la loi de garder le sabbat a été temporelle, et que maintenant elle serait abolie : mais plutôt il nie qu’il ait violé la loi, d’autant que ce qu’il avait fait était une œuvre divine… C’est le point sur lequel Christ s’arrête, que le saint repos qui a été commandé par la loi de Moïse n’est point troublé quand on s’emploie à œuvres de Dieu. Et par cette raison, non seulement il excuse son fait, mais aussi le fait de cet homme qui a chargé son lit. Car c’était une dépendance et comme une partie du miracle, d’autant que ce n’était qu’une approbation d’iceluy. Et puis, si on estime entre les œuvres de Dieu l’action de grâces, et la publication de sa gloire, ce n’était point une profanation du sabbat de rendre témoignage de pieds et de mains de la grâce de Dieu.

— Calvin
Diacre Michel Houyoux

Compléments

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Béthesda : « À la découverte du monde biblique par l’archéologie »

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article →  Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Regnum Christi   : cliquez ici pour lire l’article →  Aussitôt l’homme fut guéri

◊ Gloire à Dieu : cliquez ici pour lire l’article →  Aussitôt l’homme fut guéri

Écrivez un commentaire dans la case sous l’article

      « Aussitôt l’homme fut guéri » – Lectio Divina

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, Catéchèse, comportements, Histoire du Salut, Page jeunesse, Religion | Pas de Commentaire »

Cinquième Dimanche de Carême — Année B

Posté par diaconos le 16 mars 2021

   Si le grain tombé en terre ne meurt pas

     Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt...

# La kénose est une notion de théologie chrétienne exprimée par un mot grec, κένωσις, « action de vider, de se dépouiller de toute chose » ; le sens de cette notion dans le christianisme s’éclaire par l’Épître de Paul aux Philippiens (Ph 2,6) Cette notion a suscité de nombreux développements d’une théologie qui insiste beaucoup sur l’abaissement de Dieu. Par amour, Dieu se dépouille de ses autres attributs divins comme la toute-puissance, la gloire, l’impassibilité, la perfection, l’auto-suffisance, la Providence qui gouverne le monde.

La théologie de la kénose aborde le mystère du mal en affirmant que c’est d’abord Dieu qui souffre et non l’homme : « Mais non, Dieu ne permet jamais le mal, il en souffre, il en meurt, il en est d’abord la victime ». La théologie de la kénose est formalisée par les Pères de l’Église, et s’inscrit dans les débats christologiques des premiers conciles. Ainsi, la kénose n’atteint pas la nature divine du Christ, mais seulement son humanité. Pour Paul de Tarse, la théologie de la kénose affirme que l’incarnation du Verbe correspond à un renoncement aux privilèges divins usuels : Dieu n’est qu’Amour et les attributs de Dieu ne sont que les attributs de l’Amour. Pour Moltmann, un Dieu qui n’est que tout-puissant est un être imparfait.

lwf0003web.gif

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.
Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ?  Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre.
D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.» (Jn 12, 20-33)

Nous voulons voir Jésus

  Nous voudrions voir Jésus. » C’est la demande faite par des grecs au lendemain du dimanche des rameaux. Ces gens sont des sympathisants de la religion juive montés à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ils ont entendu parler de son entrée triomphale à Jérusalem. Alors ils partent à la recherche des disciples et ils finissent par trouver Philippe. Ils s’approchent de lui et ils lui font part de leur plus cher désir : voir la gloire de celui dont tout le monde chante les louanges. Ils désirent le voir, oui d’accord, mais cette gloire qu’ils sont invités à accueillir c’est celle d’un crucifié… . Ils verront la mort de celui qui est l’auteur de la vie, un homme élevé au-dessus de tous, cloué sur une croix. Ce Jésus élevé de terre connaîtra la gloire puisqu’il attirera tous les hommes à lui.

  »Nous voudrions voir Jésus. » Voilà bien une phrase merveilleuse qui monte de chaque cœur désirant Dieu. Jésus s’adresse à chacun de nous aujourd’hui. Nous aussi, nous voulons voir Jésus. Jésus nous fait comprendre une chose très importante : nous le rencontrerons là où nous ne pensions pas le trouver. Il reste toujours visible mais sous des traits que nous n’avions pas imaginés. Il est dans ce malade que nous allons visiter sur son lit d’hôpital ; il est cet homme licencié sans raison, ce prisonnier avec qui on reste en contact, cette personne victime de la calomnie et de la rumeur. Tout ce que nous faisons pour le plus petit d’entre les siens, c’est à lui que nous le faisons.

 Avec Jésus, les valeurs sont renversées. L’humiliation devient grandeur. L’échec devient le triomphe. L’instrument de torture le plus dégradant de l’époque devient la croix glorieuse. Nous voyons en elle un symbole éclatant de l’amour. Cette croix est présente dans nos églises, mais aussi à la croisée des chemins et au sommet des collines. En la regardant, nous y découvrons la glorification d’un amour qui dépasse tout ce que nous pouvions imaginer.

 Mais « voir » Jésus ne suffit pas. Il attend de nous que nous le suivions et que nous l’imitions. C’est un appel qui revient souvent dans les évangiles : prendre sa croix et suivre Jésus. Le chemin du Christ est une descente à rapide. C’est exactement l’opposé de ce que conseillent les hommes.

 Nous vivons dans un monde qui donne une grande place à l’argent, au pouvoir et à la bonne situation. Mais quand Jésus cherche l’homme, il descend dans l’incarnation et se fait esclave. Il descend parmi les hommes et se fait le dernier. C’est ainsi qu’il nous invite à le suivre jusque dans sa mort pour avoir part à sa résurrection.

 Suivre Jésus c’est aussi souffrir aux côtés de nos frères les hommes, aux côtés de ceux et celles qui vivent dans le désespoir. Il nous invite aussi à rejoindre ceux et celles qui s’engagent dans la lutte contre la misère.

 En résumé, il nous faut retrouver le sens évangélique de « charité » : aimer, être à l’écoute de l’autre, rendre service, partager, être attentif aux plus pauvres.

 Chaque dimanche, nous célébrons l’Eucharistie en communion avec toute l’Église qui a reçu pour mission de nous conduire à Jésus. En nous envoyant pour témoigner de son amour et de l’espérance qu’il met en nous, Jésus nous rappelle qu’il est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Prions le, ensemble, pour qu’il nous donne force et courage en vue de la mission qu’il nous confie.

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Père Gilbert Adam : cliquez ici pour lire l’article →5e dimanche de Carême, année B
◊ Le site de l’Abbé Pascal   : cliquez ici pour lire l’article → Cinquième dimanche de Carême année B

   Lectio Divina sur le cinquième dimanche de Carême de l’année B

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, Homélies, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...