• Accueil
  • > Archives pour le Samedi 20 mars 2021

Zaterdag van de Vierde Week in de Veertigdagentijd

Posté par diaconos le 20 mars 2021

Is de geïncarneerd Christus nu God Zelf of de Zoon van God ?

Zaterdag van de Vierde Week in de Veertigdagentijd dans Carême Doopsel-van-Jezus

# Jezus van Nazareth was een Jood uit Galilea, geboren tussen 7 en 5 v. Chr. Hij wekte enthousiasme en vurigheid, maar werd gewantrouwd door de politieke en religieuze autoriteiten voordat hij rond 30 n. Chr. in Jeruzalem tijdens het Joodse Pesach-feest werd gearresteerd, veroordeeld en gekruisigd, onder het bestuur van Pontius Pilatus. De aankondiging van zijn verrijzenis door zijn discipelen, die hem als de Messias herkenden en zijn verhaal en leer doorgaven, gaf geboorte aan het christendom.

Voor christenen is Jezus Christus de Zoon van God, de Messias, aangekondigd in het Oude Testament en gezonden om de mensheid te redden. In de Islam wordt Jezus van Nazareth beschouwd als een belangrijke profeet. De impact van zijn boodschap, overgebracht door de verschillende christelijke kerken, en de interpretaties waartoe deze aanleiding gaf, beïnvloedden verschillende culturen en beschavingen door de geschiedenis heen. De korte duur van zijn prediking en de weinige historische sporen die over hem bewaard zijn gebleven, zijn voornamelijk te vinden in de literatuur van het Nieuwe Testament. Wat de kwestie van Jezus van Nazareth betreft, weet de historicus dus dat hij niet in staat is te onthullen wat Jezus werkelijk gedaan of gezegd heeft.

                                                                                                                             lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de Heilige Johannes

Op dat moment was Jezus aan het onderwijzen in de tempel te Jeruzalem. En het volk hoorde zijn woorden, en sommigen zeiden: « Dit is werkelijk de profeet die voorzegd was. « Anderen zeiden: « Dit is de Christus! « Maar weer anderen vroegen: « Kan de Christus uit Galilea komen? Zegt de Schrift niet dat de Christus komt uit de nakomelingen van David en uit Bethlehem, het dorp van David ? « 

Dus de menigte was verdeeld vanwege hem. Sommigen wilden hem arresteren, maar niemand raakte hem aan. De wachters keerden terug naar de overpriesters en Farizeeën, die hun vroegen: « Waarom hebben jullie hem niet binnengebracht? « De bewakers antwoordden: « Nog nooit heeft een man zo gesproken ! « 

De Farizeeërs antwoordden : « Dus ook jullie zijn op een dwaalspoor gebracht? Geloofde iemand van de leiders van het volk of de Farizeeën in hem ? Wat deze menigte betreft, die niets van de wet weet, zij zijn vervloekt ! «   Nicodemus, een van hen, die vroeger tot Jezus was gegaan, zeide tot hen: Staat onze wet toe, dat iemand geoordeeld wordt, zonder hem eerst te horen, om te weten, wat hij gedaan heeft ?  » Zij zeiden tot hem : « Komt gij ook uit Galilea? Zoek goed en je zult zien dat er nooit een profeet uit Galilea komt ! «   Toen gingen ze hun eigen weg. (Joh 7:40-53)

Samenzwering tegen Jezus

Sommigen uit de menigte zeiden : « Dit is waarlijk de profeet. »  De deurwaarders die door het Sanhedrin gestuurd waren om Jezus te grijpen, aarzelden om hun opdracht uit te voeren. Ze dachten dat ze heiligschennis pleegden door hem de handen op te leggen. Zij zochten niet eens een excuus voor het verzaken van hun plicht. Vervuld van wat zij hoorden, waren zij tevreden met dit antwoord, dat een prachtig getuigenis was van de kracht van Jezus’ woord.

Het is een krachtige toespraak, een krachtig woord dat zij spreken in hun nederigheid. Het is een karaktertrek van de waarheid om eenvoudige mensen eerder te overtuigen dan hun meesters. (Bengel)

Het Sanhedrin was bijeengekomen om de gevangene te ontvangen die de deurwaarders moesten brengen. De Farizeeën, die tot de strenge hoeders van de orthodoxie behoorden, namen het woord en noemden hun eigen mensen als de enige modellen die de deurwaarders hadden moeten navolgen. Verblind door hun trots, beweerden zij dat geen van de heersers of Farizeeën in Jezus had geloofd.

Dit was de taal van grote minachting en haat voor de onwetende menigte van de kant van de leiders. Deze vloek, die zij in hun woede over hen uitspraken, werd officieel in de vorm van de excommunicatie die werd uitgesproken tegen allen die in Jezus geloofden : « Zijn ouders zeiden dit omdat zij de Joden vreesden; want de Joden hadden al afgesproken dat als iemand Jezus als de Christus zou erkennen, hij uit de synagoge zou worden geweerd. « (Joh 9, 22)

Er was een Farizeeër aanwezig op de bijeenkomst die hun ongelijk bewees : « Ook velen van de oversten geloofden in hem, maar vanwege de Farizeeërs beleden zij het niet, uit vrees uit de synagoge te worden geweerd. « (Joh 12, 42)

Driemaal wordt in dit Evangelie melding gemaakt van Nicodemus. (Luthardt) – Vaak worden zij die buiten gevaar schuchter zijn geweest, in gevaar zelf verdedigers van de waarheid. (Bengel)

Dit woord van Johannes, « die een van hen was », gaf meer gewicht aan het getuigenis van Nicodemus en logenstrafte het woord van de Farizeeën. In plaats van de vraag van Nicodemus te beantwoorden, namen deze hartstochtelijke en verharde mannen er genoegen mee hem te beledigen, want het was voor hen een belediging om een lid van het Sanhedrin een Galileeër te noemen. En tegelijkertijd insinueerden zij dat Nicodemus sympathieën had voor Jezus de Galileeër.

Woede verblindde deze geleerde artsen, want Jona was een Galileeër, en misschien Elia en Nahum ook. Zij vergaten dat volgens Jesaja het licht van de evangelietijd vanuit Galilea scheen : « Dan zal hij naar de aarde kijken, en zie, er zal niets zijn dan moeite en duisternis en somberheid; hij zal in dikke duisternis worden teruggedreven. Maar voor de passie, waren alle argumenten goed. »

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

Kerk en geloof : klik her om et artikel te lesen → Zaterdag van de vierde week in de veertigdagentijd

 Voor kinderen : klik her om et artikel te lesen →  vierde zondag jaar a in de veertigdagentijd

   Jezus Zoon van God, Zoon van de mensen

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, Enseignement, Foi, Page jeunesse, Religion | Pas de Commentaire »

Samedi de la quatrième semaine du Carême

Posté par diaconos le 20 mars 2021

Est-ce de Galilée que vient le Christ ?

Aucun texte alternatif pour cette image

# Jésus de Nazareth est un Juif de Galilée, né entre l’an 7 et l’an 5 av. J.-C. Il suscita engouement et ferveur, s’attirant la méfiance des autorités politiques et religieuses, avant d’être arrêté, condamné et crucifié vers l’an 30 à Jérusalem pendant la fête juive de la Pâque, sous l’administration du préfet Ponce Pilate. L’annonce de sa résurrection par ses disciples, qui le reconnurent comme le Messie et transmirent son histoire et ses enseignements, donna naissance au christianisme.
x
Pour les chrétiens, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie annoncé dans l’Ancien Testament et envoyé aux hommes pour les sauver. Dans l’islam, Jésus de Nazareth, est considéré comme un prophète majeur. Le retentissement de son message, transmis par les différentes Églises chrétiennes, et les interprétations auxquelles il donna lieu, influencèrent différentes cultures et civilisations au cours de l’Histoire. La brièveté de sa prédication et le peu de traces historiques conservées à son sujet, se trouvent essentiellement au travers de la littérature néotestamentaire. Ainsi, lorsqu’il aborda la question de Jésus de Nazareth, l’historien sait qu’il n’est nullement en mesure de révéler ce qui a vraiment été fait ou ce qui a vraiment été dit par Jésus.
lwf0003web.gif

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ses paroles, et les uns disaient : « C’est vraiment lui, le Prophète annoncé ! » D’autres disaient : « C’est lui le Christ ! » Mais d’autres encore demandaient : « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L’Écriture ne dit-elle pas que c’est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? »

C’est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d’entre eux voulaient l’arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent : « Pourquoi ne l’avez-vous pas amené ? » Les gardes répondirent : « Jamais un homme n’a parlé de la sorte ! »

Les pharisiens leur répliquèrent : « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissé égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la Loi, ce sont des maudits ! » Nicodème, l’un d’entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit : « Notre Loi permet-elle de juger un homme sans l’entendre d’abord pour savoir ce qu’il a fait ? »

Ils lui répondirent : « Serais- tu, toi aussi, de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée ! » Puis ils s’en allèrent chacun chez soi. (Jn 7, 40-53)

Complot contre Jésus

Des gens de la foule dirent :  » Celui-ci est véritablement le prophète. » Des huissiers envoyés par le sanhédrin pour se saisir de Jésus  reculèrent devant l’exécution de leur mandat. Ils auraient cru commettre un sacrilège en mettant la main sur lui. Ils ne cherchèrent même pas la moindre excuse pour avoir manqué à leur devoir. Tout remplis de ce qu’ils entendirent, ils se contentèrent de cette réponse, qui fut un beau témoignage rendu à la puissance de la parole de Jésus.

C’est un puissant discours une parole énergique qu’ils prononcent dans leur humilité. ( Luther) C’est là un caractère de la vérité, de convaincre des hommes simples, plutôt que leurs maîtres. (Bengel)

Le sanhédrin était assemblé pour recevoir le prisonnier que les huissiers devaient amener. Des pharisiens, parmi les rigoureux gardiens de l’orthodoxie, prirent la parole, ils citèrent les hommes de leur parti comme les seuls modèles que les huissiers auraient dû imiter. Aveuglés par leur orgueil, ils prétendirent qu’aucun des chefs ni des pharisiens n’eut cru en Jésus.

Ce fut là, de la part des chefs le langage d’un souverain mépris et de la haine pour la foule ignorante. Cette malédiction qu’ils prononcèrent sur elle dans leur colère devint officielle, sous la forme de l’excommunication prononcée contre tous ceux qui crurent en Jésus : « Ses parents dirent cela parce qu’ils craignaient les Juifs; car les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu’un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. » (Jn 9, 22)

Il y eut, présent à la séance, un pharisien qui  leur prouver le contraire  :  » Même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui; mais, à cause des pharisiens, ils n’en faisaient pas l’aveu, dans la crainte d’être exclus de la synagogue. » (Jn 12 42)

Trois fois cet Évangile fit mention de Nicodème, (Luthardt) – Souvent ceux qui ont été timides hors du danger deviennent les défenseurs de la vérité dans le danger même. (Bengel)

Ce mot de Jean : « qui était l’un d’entre eux », donna plus de poids au témoignage de Nicodème et démentit la parole des pharisiens. Au lieu de répondre à la question de Nicodème, ces hommes passionnés et endurcis se contentèrent de lui dire une injure, car c’en fut pour eux ; que d’appeler Galiléen un membre du sanhédrin. Et, en même temps, ils insinuèrent que Nicodème eut des sympathies pour Jésus, le Galiléen.

La colère aveugla ces savants docteurs, car Jonas était Galiléen, et peut-être aussi Élie et Nahum. Ils oublièrent que selon Isaïe, ce fut de la Galilée que resplendit la lumière des temps évangéliques: « Puis il regardera vers la terre, Et voici, il n’y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses: Il sera repoussé dans d’épaisses ténèbres.’ (Is 8, 22)  Mais, pour la passion, tous les arguments furent bons.

Diacre Michel Houyoux

Complément

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Le Royaume de Dieu est tout proche

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Père Gilbert Adam  : cliquez ici pour lire l’article → Samedi de la quatrième semaine de Carême

◊ Communauté Ain Karem   : cliquez ici pour lire l’article → Quatrième semaine de Carême

Un ajout de votre part sera apprécié. Rédigez-le dans le cadre sous l’article

Homélie pour le jeudi de la quatrième semaine de Carême

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, Catéchèse, comportements, Religion | Pas de Commentaire »

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS