• Accueil
  • > Archives pour le Mardi 23 mars 2021

Dinsdag van de Vijfde Week in de Veertigdagentijd

Posté par diaconos le 23 mars 2021

Wanneer jullie de Mensenzoon hebben opgewekt, dan zullen jullie begrijpen dat IK BEN

Aucun texte alternatif pour cette image

# Paracleet, van het Latijnse paracletus, is een neologisme bedacht door Hiëronymus van Stridon in zijn Latijnse vertaling van het Evangelie van Johannes. Toegepast op de Heilige Geest, heeft dit woord de betekenis van « verdediger », « bemiddelaar », « trooster ». De parakleet is onder christenen een van de namen van de Heilige Geest. Jezus is de eerste Trooster (vgl. 1 Joh. 2, 1). De Heer zelf noemt de Heilige Geest « de Geest der Waarheid » (Joh 16,13). « .

De Rooms-Katholieke Kerk vat de Latijnse vertaling van paracletus op als « pleitbezorger » of « beschermer », door God gezonden om tot in het hart van de mens te spreken, met als voordeel de fysieke aanwezigheid van Christus op aarde te vervangen door toegang te geven tot zijn woord voor alle mensen.
Zondigen tegen Gods beschermende aanwezigheid ontneemt ons dus Gods barmhartigheid, zoals duidelijk wordt gemaakt in Mattheüs 12:31 « Daarom zeg Ik u: elke zonde en godslastering zal de mensen worden vergeven, maar de godslastering tegen de Geest zal niet worden vergeven. Wie tegen de Zoon des mensen zal spreken, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest zal spreken, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze wereld, noch in de toekomende wereld. « 

                                                                                                                                   lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de Heilige Johannes

 Toen zei Jezus tot de Farizeeërs : « Ik ga weg; jullie zullen mij zoeken en in jullie zonden sterven. Waar ik ga, kun jij niet gaan. « De Joden zeiden : « Wil hij zichzelf doden, omdat hij zegt: ‘Waar ik heenga, kunnen jullie niet heengaan’ ?  »
Hij antwoordde hun : « Jullie zijn van beneden, Ik ben van boven. Jij bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Daarom heb ik jullie gezegd dat jullie zullen sterven in jullie zonden. Want als jullie niet geloven dat IK BEN, zullen jullie sterven in jullie zonden. « Toen vroegen zij hem : « Jij, wie ben jij ?  »
Jezus antwoordde hun : « Ik heb niet opgehouden u te zeggen. Ik heb veel over je te zeggen en te oordelen. Maar Hij die mij gezonden heeft, spreekt de waarheid, en wat ik van Hem gehoord heb, spreek ik tot de wereld. « Zij begrepen niet dat Hij tot hen sprak over de Vader.
Jezus zei tegen hen : « Als jullie de Mensenzoon hebben opgeheven dan zul je begrijpen dat IK BEN en dat IK niets uit mijzelf doe; wat IK hier zeg, zeg IK zoals de Vader het Mij geleerd heeft. Hij, die mij gezonden heeft, is met mij; hij heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem behaagt. « Bij deze woorden van Jezus, geloofden velen in hem. (Joh 8, 21-30)

De waarheid zal je bevrijden

Deze belofte is een bemoediging en tegelijk een beproeving voor hen die geloofd hadden en die Jezus onderscheidt van de menigte met deze woorden: Gij, indien gij blijft in mijn woord. Vertoeven in het woord van Jezus is het in praktijk brengen daarvan in volhardende gehoorzaamheid en er naar leven met het verstand, met het geweten, met het hart; wij vertoeven op dezelfde wijze in de lucht die wij inademen.

Elders zei Jezus : « Laat mijn woorden in u blijven.  Als dit uw houding is, dan bent u waarlijk mijn discipelen, dan bent en blijft u dat, en hebt u niet slechts een voorbijgaande indruk gekregen van het woord dat u zojuist hebt gehoord. « 

« De waarheid die de inhoud is van mijn woord, die waarheid die de volmaakte openbaring is van het wezen van de God die liefde is, die waarheid die ik zelf ben en die in mij de uitstraling is van mijn heiligheid, die waarheid zal jullie vrij maken, vrij van alle morele gebondenheid, van zonde, van verderf; zij zal jullie vrij maken en jullie terugbrengen tot God die jullie bestemming is. « 

Een wezen is pas vrij wanneer het zich kan ontwikkelen in overeenstemming met de natuur die God het heeft gegeven, en het doel van zijn bestaan kan bereiken. Door hun de ware vrijheid voor te houden, moedigde Jezus zijn toehoorders aan om te volharden in hun ontluikend geloof, maar tegelijk stelde Hij dat geloof op de proef en trachtte het te zuiveren door het te ontdoen van de elementen van zelfingenomenheid, nationale trots, en politieke en vleselijke verwachtingen waarmee het nog steeds bezoedeld was.

Wat was de vrijheid waarop zij zich beroemden en zeiden : « Wij zijn nooit slaven van iemand geweest ?  »  De uitleggers verschillen over deze kwestie : sommigen menen dat de Joden zichzelf politieke vrijheid toeschreven, waarbij zij in de blindheid van hun nationale trots de verschillende knechtingen van hun volk in Egypte en Babylon vergaten, en zelfs ontkenden dat zij in die tijd onder de heerschappij van de Romeinen stonden.

Anderen, die meenden dat het onmogelijk was een bewering te doen die zo tegengesteld was aan de feiten, meenden dat zij spraken over de godsdienstvrijheid die hun voorrecht als uitverkoren volk hun verzekerde, de kennis van de ware God die hen boven andere volkeren uittilde die slaven waren van de duisternis van het heidendom. De beloften aan Abraham, naar de letter genomen, steunden hen in dit idee van hun geestelijke superioriteit en onafhankelijkheid.

Diaken Michel Houyoux.

Links naar andere christelijke sites op het web

◊ Kerk en Geloof : klik hier om het artikel te lesen → Dinsdag van de vijfde week in de veertigdagentijd

◊ Dionysius Parochie  : klik hier om het artikel te lesen → 5e week in de veertigdagentijd, dinsdag 

Voeg een aanvulling toe in het vak onder het artikel

   Jaap Dieleman : « De waarheid maakt vrij »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, comportements, Paroisses, Religion | Pas de Commentaire »

Mardi de la cinquième semaine du Carême

Posté par diaconos le 23 mars 2021

Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS

 Évangile et Homélie du mardi 31 Mar 2020. « Quand vous aurez élevé le Fils  de l'homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS » - Chorale  Belgo-Burundaise CSFA

# Paraclet, du latin paracletus, est un néologisme forgé par Jérôme de Stridon dans la traduction en latin de l’Évangile de Jean. Appliqué à l’Esprit Saint, ce mot a le sens de « défenseur », d’« intercesseur », de « consolateur ». Le paraclet est, chez les chrétiens, un des noms du Saint-Esprit. Jésus étant le premier consolateur (cf. 1 Jn 2, 1). Le Seigneur lui-même appelle l’Esprit Saint « l’Esprit de Vérité » (Jn 16, 13). ». L’Église catholique romaine reprend la traduction latine de paracletus comme « avocat » ou « protecteur », envoyé par Dieu pour parler dans le cœur de l’homme, remplaçant avantageusement la présence physique du Christ sur Terre en donnant accès à sa parole pour tous les hommes.
C’est ainsi que le péché contre la présence de Dieu qui nous protège nous prive de la miséricorde de Dieu, comme cela est explicité par Saint Matthieu 12:31 « C’est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. »
lwf0003web.gif

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus disait aux Pharisiens : « Je m’en vais ; vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient : « Veut-il donc se donner la mort, puisqu’il dit : “Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller” ? »
Il leur répondit : « Vous, vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut. Vous, vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, ils lui demandaient : « Toi, qui es-tu ? »
Jésus leur répondit : « Je n’ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j’ai beaucoup à dire et à juger. D’ailleurs Celui qui m’a envoyé dit la vérité, et ce que j’ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père.
Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme,
alors vous comprendrez que moi, JE SUIS, et que je ne fais rien de moi-même ; ce que je dis là, je le dis comme le Père me l’a enseigné. Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. (Jn 8, 21-30)

La vérité vous rendra libres

Cette promesse est un encouragement et constitue en même temps une épreuve pour ceux qui avaient cru, et que Jésus distingue de la foule par ces mots : Vous, si vous demeurez dans ma parole.

Demeurer dans la parole de Jésus, c’est la pratiquer dans une obéissance persévérante et en vivre par l’intelligence, par la conscience, par le cœur ; nous demeurons semblablement dans l’air que nous respirons.

Ailleurs Jésus disait : « Que mes paroles demeurent en vous .  Si telle est votre attitude, vous êtes véritablement mes disciples, vous l’êtes et le resterez, et n’aurez pas reçu seulement une impression passagère de la parole que vous venez d’entendre. »

« La vérité qui est le contenu de ma parole, cette vérité qui est la parfaite révélation de l’essence du Dieu qui est amour, cette vérité que je suis moi-même.  et qui est en moi le rayonnement de ma sainteté, cette vérité vous rendra libres, libres de toute servitude morale, du péché, de la corruption ; elle vous rendra libres, en vous ramenant à Dieu qui est votre destination. »

Un être n’est libre  que lorsqu’il peut se développer conformément à la nature que Dieu lui donna, et atteindre le but de son existence. En leur présentant la vraie liberté, Jésus encouragea ses auditeurs à persévérer dans leur foi naissante, mais en même temps il mit cette foi à l’épreuve et chercha à l’épurer en la débarrassant des éléments de propre justice, d’orgueil national, d’espérances politiques et charnelles dont elle fut encore entachée.

   Vivre le carême avec st François d’Assise

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, Enseignement, Méditation, Religion | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...