• Accueil
  • > Archives pour le Mercredi 31 mars 2021

Heilige Woensdag

Posté par diaconos le 31 mars 2021

De Zoon des mensen gaat heen, zoals geschreven staat ; maar wee hem door wie hij wordt overgeleverd !

Heilige Woensdag dans Carême 115482032

# Het Laatste Avondmaal (een term die is afgeleid van het Latijnse woord voor « avondmaal ») is de naam die in de christelijke godsdienst wordt gegeven aan de laatste maaltijd die Jezus Christus met de twaalf apostelen gebruikte op Witte Donderdagavond (de 14e Nissan in de Hebreeuwse kalender), vóór het Joodse Pesach, kort voor zijn arrestatie, op de vooravond van zijn kruisiging, en drie dagen voor zijn verrijzenis. Nadat hij met hen het Pascha had gevierd, stelde hij – volgens drie van de vier canonieke evangeliën – de Eucharistie in met de woorden: « Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed ».

Het idee van een gezamenlijk feestmaal ter viering van de komst van het Koninkrijk Gods bestond in het hedendaagse Jodendom onder de Essenen, die een dergelijke maaltijd voorzagen, voorgezeten door de Priester en de Messias (1 QSA 2:17-222), en die volgens hun regel een gezamenlijke maaltijd gebruikten in afwachting van het messiaanse feestmaal van de Eindtijd (1 QS 6:4-63). Latere apocalyptische teksten (Baruch, Henoch, Openbaring van Elia) spreken van een overvloed aan voedsel aan het Einde der Tijden en van een maaltijd met de Messias. « Christenen van alle gezindten (orthodoxen, katholieken, protestanten) menen dat deze laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen had, het sacrament van de Eucharistie inluidt.

# Het Evangelie van Judas is een gnostisch geschrift, dat in een Koptische vertaling onderdeel was van de vondst van de Codex Tschacos omstreeks 1978. Er moet een oorspronkelijk Griekse tekst zijn geweest, maar daar is nooit iets van gevonden. Onderdeel van de Codex Tschacos zijn nog drie andere geschriften. De Brief van Petrus aan Filippus, die met enige geringe afwijkingen ook voortkomt bij de Nag Hammadigeschriften. Jakobus, een tekst die al bekend was uit de Nag Hammadigeschriften als de Eerste openbaring van Jacobus. Het Boek van Allogenes.

Er is geen verband met het handschrift Allogenes dat in de Nag Hammadigeschriften voorkomt. Het bestaan van een Evangelie van Judas was al bekend. Ireneüs van Lyon vermeldde dit in zijn omstreeks 180 geschreven Adversus Haereses. Het is onduidelijk of Ireneüs die tekst ook echt gelezen heeft. Ireneüs schreef echter, dat Judas meer dan iedere andere leerling van Jezus de waarheid kende en het geheimenis van de overlevering (de overlevering van Jezus aan de schriftgeleerden) heeft voltrokken. De oorspronkelijke Griekse tekst van het evangelie moet tussen 130 en 170 geschreven zijn. De meeste onderzoekers zijn van opvatting, dat de tekst moet zijn ontstaan binnen de gnostische stroming die aangeduid wordt als sethianisme.

                                                                                                                                                                               lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de Heilige Mattheus

Op dat moment ging een van de Twaalf, Judas Iskariot genaamd, naar de overpriesters en zei tegen hen : « Wat zullen jullie mij geven als ik hem aan jullie overdraag? « Ze gaven hem dertig zilverstukken.  En vanaf dat moment zocht Judas naar een gunstige gelegenheid om hem te verraden.

Op de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen Hem : « Waar wilt U dat wij voorbereidingen treffen voor het eten van het Pascha ?  » Hij zeide tot hen: Ga in de stad naar dezen en anderen, en zeg tot hem : De Meester heeft u gezonden, om te zeggen: Mijn tijd is nabij, ik wil met mijn discipelen het Pascha houden in uw huis.  » Dus de discipelen deden wat Jezus hen beval en bereidden het Pascha voor.

Toen het avond werd, zat Jezus aan tafel met de Twaalf. Tijdens de maaltijd zei hij : « Amen, ik zeg jullie, een van jullie gaat mij verraden. «   Diep bedroefd, begonnen zij Hem beurtelings te vragen : « Zou ik het zijn, Heer ?  » En hij antwoordde en zeide: Degene, die zich met mij aan het bord heeft opgediend, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat heen, zoals over Hem geschreven staat ; maar wee hem door wie de Zoon des mensen wordt overgeleverd ! Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, die man !  » Judas, degene die hem verraadde, antwoordde : « Rabbi, ben ik het ? » Jezus antwoordde : « Dat heb je zelf gezegd !  » (Mt 26, 14-25)

De instelling van het Avondmaal

Jezus’ woorden over Maria maakten Judas woedend en leidden tot zijn verraad. Het was Judas die het initiatief nam om Jezus aan te klagen bij de overpriesters. Ondanks Jezus’ herhaalde waarschuwingen sloot Judas zich op in zijn zonde en speelde met een hartstocht die er uiteindelijk toe leidde dat zijn ziel werd overgeleverd aan de macht van de duisternis : « Satan drong binnen in Judas, Iskariot genaamd, die een van de twaalf was. « (Lc 22, 3) Bovendien, hoewel er een diep mysterie is in het lot van deze man, zoals in dat van iedere ziel die verloren gaat, heeft Judas de uitkomst van zijn dood niet voorzien,

Judas voorzag niet het resultaat van zijn verraad. Hij dacht dat het Sanhedrin er genoegen mee zou nemen Jezus een lichte straf te geven, of dat hij zijn macht zou gebruiken om aan zijn vijanden te ontkomen. Wat dit bewees was zijn gedrag na de gebeurtenis.  De dertig zilverlingen, waarschijnlijk sjekels, was de laagste prijs voor een slaaf : « Indien het een slaaf is, mannelijk of vrouwelijk, zal men dertig zilverlingen geven aan den meester van den slaaf, en de os zal gestenigd worden. « (Ex 21, 32)

Judas had de gevolgen van zijn daad niet voorzien, en dus, in zijn blindheid, hechtte hij niet het belang dat de gebeurtenissen aan zijn misdaad gaven. Dit geld was uit de tempelschatkist gehaald, die gebruikt werd om slachtoffers te kopen. Zo moest het Lam Gods uit deze schatkist betaald worden, waar echter de dertig zilverlingen niet terugkwamen. Op de eerste dag van het ongezuurde brood vroegen de discipelen aan Jezus waar zij het Pascha voor hem moesten bereiden. Jezus zei hun naar een vriendelijk huis in de stad te gaan, en de discipelen deden wat Hij zei.

Toen het avond werd, ging hij met de twaalf eten. Hij zei dat een van hen hem zou verraden. Zij waren verbijsterd en vroegen elkaar : « Ben ik het ? »   Jezus wees naar de verrader en zei dat de dood van de Zoon des mensen de vervulling van de profetieën was, maar dat degene die het instrument van die dood was, niet minder schuldig en ellendig was. Toen Judas vroeg of hij het was, bevestigde Jezus dat. Tijdens de maaltijd nam Jezus brood en na het uitspreken van een zegen, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen, zeggende: Dit is mijn lichaam. Hij nam ook een beker en gebood hen allen daarvan te drinken, zeggende: Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, vergoten tot vergeving van zonden. Jezus beëindigde de maaltijd met de verklaring dat Hij niet meer van de wijnstok zou drinken totdat Hij er in het koninkrijk van zijn Vader weer van zou drinken. Na het zingen van de hymnen, gingen zij op weg naar de Olijfberg.

Op de veertiende van de maand Nisan bereidden de Joden het Pesachlam en het ongezuurde brood, en het feest begon op dezelfde dag om zes uur ‘s avonds, hoewel het was vastgesteld voor de volgende dag, de vijftiende, net zoals de Joodse sabbat begon op vrijdag om zes uur ‘s avonds. Op de middag van de veertiende Nisan, vóór zonsondergang, werd het Pesach-lam door de priesters in de tempelhoven geslacht en ‘s avonds gegeten.

De Israëlieten vierden het Pascha oorspronkelijk staande, met hun lendenen omgord en een staf in hun handen : « Zo zult gij eten : met een gordel om uw lendenen, met sandalen aan uw voeten, met een staf in uw hand. U zult haastig eten, het is het Pascha van de Heer. « (Ex 12, 11)  Later werd het gebruikelijk deze maaltijd te nuttigen terwijl men half op één zij lag : « Zij stond wenend achter Hem, bij zijn voeten, en begon Jezus’ voeten nat te maken met haar tranen. Zij veegde hen af met haar haren, kuste hen en goot reukwerk over hen uit » (Lc 7,38). « (Lc 7, 38)

De gasten moesten minstens met z’n tienen zijn, want het lam moest helemaal opgegeten worden. De Israëlieten aten bij het Pesach-lam een schotel gemaakt van dadels, vijgen… charoset genaamd en met de kleur van bakstenen, ter herinnering aan die uit Egypte. Ze doopten het brood en de bittere kruiden in deze saus. Judas, die naast Jezus zat, maakte op hetzelfde moment deze beweging met zijn hand.

Het leven is een gave van God, maar de mens is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij ervan maakt; als het een kwaad voor hem wordt, kan hij het alleen aan zijn schuld toeschrijven: dit was niet Gods bedoeling. In de aanwezigheid van de ondergang van een ziel is dit woord van Jezus van een formidabele en mysterieuze waarheid, maar in de grote verdrukkingen van het huidige leven is het door dwaling dat de mens er soms toe komt de gave van het bestaan als een kwaad te beschouwen.

De brutaliteit van Judas ging alle perken te buiten. Maar dit gesprek vond plaats met een lage stem, omdat Jezus het deze ongelukkige discipel niet onmogelijk wilde maken terug te keren door hem rechtstreeks aan de anderen te openbaren. Want zij kenden zijn misdadige bedoelingen niet : « Maar niemand van de gasten begreep, waarom hij dit tot hem gezegd had.  Daar Judas de gemeenschappelijke beurs vasthield, dachten sommigen dat Jezus hem wilde zeggen, dat hij moest kopen wat nodig was voor het feest, of iets aan de armen moest geven.  » (Joh 13, 28-29)

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Dagen van het Jaar (Nederland) : clik hier om het artikel te lesen → Heilige Woensdag

◊ Padre Generatore  : clik hier om het artikel te lesen → Heilige Woensdag

    Video : « Heilige Woensdag »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, Catéchèse, fêtes religieuses, Religion, Semaine Sainte | Pas de Commentaire »

Mercredi Saint

Posté par diaconos le 31 mars 2021

Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit ; mais malheureux celui par qui il est livré !

# La Cène (terme issu du latincena, « repas du soir, dîner ») est le nom donné dans la religion chrétienne au dernier repas que Jésus-Christ prit avec les douze apôtres le soir du Jeudi saint (le 14 Nissan du calendrier hébraïque), avant la Pâque juive, peu de temps avant son arrestation, la veille de sa crucifixion, et trois jours avant sa résurrection. Après avoir célébré avec eux la Pâque, il institua l’Eucharistie — selon trois des quatre évangiles canoniques — en disant : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ».

L’idée d’un banquet communautaire célébrant l’arrivée du Royaume de Dieu existait dans le judaïsme contemporain chez les esséniens, qui anticipaient un tel repas présidé par le Prêtre et le Messie (1 QSA 2, 17-222), et qui observaient selon leur règle un repas communautaire en prévision du banquet messianique de la Fin des temps (1 QS 6, 4-63). Des textes apocalyptiques postérieurs (Baruch, Enoch, l’Apocalypse d’Elie) parlent d’une abondance de nourriture à la Fin des temps ainsi que d’un repas pris avec le Messie » Les chrétiens de toutes tendances confondues (orthodoxes, catholiques, protestants), considèrent que ce dernier repas pris par Jésus avec ses disciples institue le sacrement de l’Eucharistie.

lwf0003web.gif

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Mercredi Saint - Père Gilbert AdamEn ce temps-là,  l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d’argent.  Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer.

 Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : “Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.” » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque.

Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis : l’un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ? »
Prenant la parole, il dit : « Celui qui s’est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à son sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de l’homme est livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! »
Judas, celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond : « C’est toi-même qui l’as dit ! » (Mt 26, 14-25)

L’institution de la cène

Les paroles de Jésus prononcées au sujet de Marie irritèrent Judas et déterminèrent sa trahison. Ce fut Judas  qui prit l’initiative de dénoncer Jésus aux chefs des prêtres. Malgré les avertissements réitérés de Jésus  Judas s’enferma dans ns son péché et joua avec une passion qui finit par livrer son âme à la puissance des ténèbres  : « Satan entra en Judas, appelé Iscariote, qui était au nombre des Douze. » (Lc 22, 3)  Au reste, bien qu’il y ait un profond mystère dans la destinée de cet homme , comme dans celle de toute âme qui se perd,

  Judas ne prévit pas le résultat de sa trahison. de sa trahison. Il pensa que le sanhédrin se contenterait d’infliger à Jésus une peine légère ou que celui-ci ferait usage de sa puissance pour échapper à ses ennemis. Ce qui le prouva, ce fut sa conduite après l’événement.  Ces trente pièces d’argent qui étaient sans doute des sicles, était le plus bas prix d’un esclave :  » Si c’est un esclave, homme ou femme, on donnera 30 pièces d’argent au maître de l’esclave et le bœuf sera lapidé. » (ex 21, 32)

Judas n’avait pas prévu les conséquences de son action,  et qu’ainsi, dans son aveuglement, il n’y attacha pas l’importance que les événements  donnèrent à son crime. Cet argent avait été pris dans le trésor du temple, qui servait à acheter les victimes. Ainsi l’Agneau de Dieu dut être payé par ce trésor, où cependant les trente pièces d’argent ne rentrèrent plus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples demandèrent à Jésus où ils durent lui préparer la Pâque. Jésus leur indiqua une maison amie, en ville, et les disciples exécutèrent ses ordres.

Le soir venu, il se mit à table avec les douze. Il déclara que l’un d’eux le livrera. Consternés, ils demandèrent chacun :  » Est-ce moi  ? »  Jésus désigna le traître et dit que la mort du fils de l’homme fut l’accomplissement des prophéties, mais que celui qui fut l’instrument de cette mort n’en fut pas moins coupable et malheureux. Judas demandant à son tour si ce fut  lui, Jésus le lui confirma. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé une bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant : Ceci est mon corps. Il prit aussi une coupe, et leur commanda d’en boire tous, disant : Ceci est mon sang, le sang de l’alliance répandu pour la rémission des péchés. Jésus termina le repas en déclarant qu’il ne boira plus du produit de la vigne jusqu’à ce qu’il le boive à nouveau dans le royaume de son Père. Après le chant des cantiques, ils s’acheminèrent vers le mont des Oliviers.

Le quatorze du mois de nisan, les juifs préparèrent l’agneau de Pâque et les pains sans levain, et la fête commençait le même jour à six heures du soir, bien qu’elle fût fixée au lendemain quinze, de même que le sabbat des Juifs commençait le vendredi à six heures du soir. L’après-midi du 14 nisan, avant le coucher du soleil, l’agneau pascal était immolé par les sacrificateurs dans les parvis du temple et c’était dans la soirée qu’on le mangeait.

Les Israélites, à l’origine, célébraient la Pâque debout, les reins ceints et le bâton à la main : « Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. » (Ex 12, 11) Dans la suite, l’usage prévalut de prendre ce repas à demi couché sur le côté : « Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. » (Lc 7, 38)

Les convives devaient être au moins dix, car l’agneau devait être entièrement mangé. Les Israélites mangeaient, avec l’agneau de Pâque, un plat composé de dattes, de figues… appelé charoset et ayant la couleur des briques, en souvenir de celles d’Égypte. Ils plongeaient dans cette sauce le pain et les herbes amères. Judas, assis près de Jésus, fit en même temps que lui ce mouvement de la main.

La vie est un don de Dieu, mais l’homme est responsable de l’usage qu’il en fait, si elle devient pour lui un mal, il ne peut l’attribuer qu’à sa faute : tel n’était pas le dessein de Dieu. En présence de la perdition d’une âme, cette parole de Jésus est d’une redoutable et mystérieuse vérité, mais dans les grandes afflictions de la vie présente, c’est par erreur que l’homme arrive quelquefois à considérer le don de l’existence comme un malheur.

L’insolence de Judas dépassa toutes les bornes. Mais cet entretien eut lieu à voix basse, Jésus ne voulant pas même alors rendre tout retour impossible à ce malheureux disciple, en le dévoilant directement aux autres. Ceux-ci en effet, ignorèrent ses intentions criminelles  : « Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela.  Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d’acheter ce qu’il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. » (Jn 13,, 28-29)

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Catholique.org. : cliquez ici,pour lire l’article → Mercredi Saint – Les méditations

◊ Père Gilbert Adam  : cliquez ici,pour lire l’article → Mercredi Saint

   Avec le père Eric Beaumer, professeur de liturgie : La Cène

Image de prévisualisation YouTube

 

Publié dans Carême, Enseignement, fêtes religieuses, Méditation, Religion, Semaine Sainte | Pas de Commentaire »

Resurrection of the Lord – Year B

Posté par diaconos le 31 mars 2021

Jesus had to be raised from the dead

Résurrection du Seigneur — Année B – 1 AVRIL 2018 | Croixstandre's Weblog

# Resurrection in the Christian religion refers to the physical passage from death to life. It mainly concerns Jesus Christ, who died during his crucifixion and lived « on the third day according to the Scriptures », i.e. on Easter morning. Historical-critical exegesis has tried to trace the debate between Pharisees and Sadducees about the belief in resurrection at the time of Jesus of Nazareth, and has stressed the importance of these discussions in the formation of Christianity.

However, three resurrections preceded that of Jesus in the New Testament, that of the widow’s son in Luke’s Gospel, that of Jairus’ daughter in the Synoptics, and that of Lazarus in John’s Gospel. Considered as miracles that obey God’s will, these episodes do not seem to constitute a prefiguration of the Christic resurrection. Christ’s resurrection is of a theologically different nature. Two resurrections followed the resurrection of Jesus Christ : the resurrection of Dorcas (Tabitha) by the Apostle Peter and the resurrection of Eutyche by the Apostle Paul.

lwf0003web.gif

From the Gospel of Jesus Christ according to Saint John

On the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early in the morning, it was still dark. She saw that the stone had been removed from the tomb. Then she ran to Simon Peter and to the other disciple, the one Jesus loved, and said to them, « The Lord has been taken away from his tomb, and we do not know where he has been laid. « Then Peter set out with the other disciple to go to the tomb. They both ran together, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. As he bent down, he saw that the linen cloths were laid out, but he did not go in. Simon Peter, who had followed him, came in turn. He entered the tomb and saw the linen cloths spread out and the shroud that had wrapped Jesus’ head, which was not spread out with the linen cloths but rolled up in its place. Then the other disciple, who had been the first to arrive at the tomb, came in. He saw and believed. Until then, the disciples had not understood that, according to the Scriptures, Jesus had to rise from the dead. (Jn 20, 1-9)

The resurrection of Jesus

John speaks of her as having come alone to the tomb, while the other evangelists mention several women who also rushed to visit the tomb, with the intention of embalming the Lord’s body: « After the Sabbath, when the first day of the week was dawning, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the tomb. «   (Mt 28, 1-2) And behold, there was a great earthquake, and the angel of the Lord came down from heaven, rolled away the stone, and sat on it. To reconcile this difference, many exegetes say that they all went together, but that John only mentioned Mary Magdalene, on whom he focused all his interest because of the important role she played.

John was not unaware that she had companions, since he had her speak in the plural and on their behalf.  Other interpreters think that Marie Madeleine really did go to the tomb alone and before all the others. When Marie Madeleine went to the tomb, she saw with amazement that the stone that closed it had been removed, and she ran to tell Peter and John. On her way back to the city, the other women approached the open tomb and saw an angel who announced to them : « Jesus is risen. Then they left in haste and ran to tell the disciples the news. »

Marie Madelaine’s emotion and fear are reflected in the words with which she tells the disciples this news. The idea that Jesus might rise again had not yet entered her mind, because she was only thinking about the removal of his body. The other disciple whom Jesus loved was John, who referred to himself in this way, without ever naming himself: « When Jesus saw his mother and the disciple he loved standing beside her, he said to his mother, ‘Woman, this is your son.  »

Peter and John, filled with the deepest emotion on hearing the words of Mary Magdalene, rushed out of the city; and going to the tomb, they ran together to the place where Jesus was buried. John, who was probably younger and more agile, went ahead of his companion and reached the tomb first.

Stooping to look into the grotto, he saw the linen cloths with which the body had been wrapped, but restrained by the instinctive fear inspired by the mystery of death and the uncertainty of the situation, he dared not enter. Peter arrived at that moment and, more resolute than John, entered the tomb and observed the linen cloths lying on the ground and the shroud that had covered the head of Jesus, carefully folded in one place, while the linen cloths had been thrown around. Encouraged by the example of his fellow student, John also entered the cave, saw and believed.

What did he believe ?

John did not mean that he believed the words of Marie Madelaine, because the remarkable order that Jesus had left in his tomb absolutely excluded the idea of an abduction carried out hastily by his enemies. No, she believed that Jesus had risen, and this conviction reinforced her belief that Jesus was the Christ, the Son of God.  Like Thomas, the two disciples needed to see in order to believe. John humbly pointed out the reason for their slowness to believe: they had not yet understood, even then, the Scripture that says that Jesus had to rise from the dead: they could have found Jesus’ resurrection announced in passages such as Psalms 16 ; Psalms 22 ; Psalms 110; Isaiah 53…

The teachings of Jesus and especially the light of the Holy Spirit opened the eyes of the apostles on this point, as on many others. Then they understood the Scriptures (Acts 2, 25-34 ; Acts 8, : 32-33 ; Acts 13, 33-35). In addition to the Old Testament revelations, the disciples had heard Jesus’ many clear statements about his death and resurrection : « And he took the twelve with him and said to them, ‘Behold, we are going up to Jerusalem, and all things written by the prophets concerning the Son of Man will be fulfilled’  » (Lk 18:31).

But the evangelists themselves affirm, with inimitable candour and humility, that the disciples did not understand these predictions of Jesus any better than they understood the Scriptures: « And they held fast to this word, while they wondered among themselves what it meant to rise from the dead » (Mk 9,  10).

Deacon Michel Houyoux

Links with other Christian websites

◊ Quiet Publications : click here to read the paper →   The Resurrection of Our Lord, Easter Day, Year B

◊ Lutheran Coalition : click here to read the paper →     THE PRAYERS, Easter Day, The Resurrection of OurLord

 ♥  Bishop Barron’s Easter Homily

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans fêtes religieuses, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps pascal | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...