Heilige Woensdag

Posté par diaconos le 31 mars 2021

De Zoon des mensen gaat heen, zoals geschreven staat ; maar wee hem door wie hij wordt overgeleverd !

Heilige Woensdag dans Carême 115482032

# Het Laatste Avondmaal (een term die is afgeleid van het Latijnse woord voor « avondmaal ») is de naam die in de christelijke godsdienst wordt gegeven aan de laatste maaltijd die Jezus Christus met de twaalf apostelen gebruikte op Witte Donderdagavond (de 14e Nissan in de Hebreeuwse kalender), vóór het Joodse Pesach, kort voor zijn arrestatie, op de vooravond van zijn kruisiging, en drie dagen voor zijn verrijzenis. Nadat hij met hen het Pascha had gevierd, stelde hij – volgens drie van de vier canonieke evangeliën – de Eucharistie in met de woorden: « Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed ».

Het idee van een gezamenlijk feestmaal ter viering van de komst van het Koninkrijk Gods bestond in het hedendaagse Jodendom onder de Essenen, die een dergelijke maaltijd voorzagen, voorgezeten door de Priester en de Messias (1 QSA 2:17-222), en die volgens hun regel een gezamenlijke maaltijd gebruikten in afwachting van het messiaanse feestmaal van de Eindtijd (1 QS 6:4-63). Latere apocalyptische teksten (Baruch, Henoch, Openbaring van Elia) spreken van een overvloed aan voedsel aan het Einde der Tijden en van een maaltijd met de Messias. « Christenen van alle gezindten (orthodoxen, katholieken, protestanten) menen dat deze laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen had, het sacrament van de Eucharistie inluidt.

# Het Evangelie van Judas is een gnostisch geschrift, dat in een Koptische vertaling onderdeel was van de vondst van de Codex Tschacos omstreeks 1978. Er moet een oorspronkelijk Griekse tekst zijn geweest, maar daar is nooit iets van gevonden. Onderdeel van de Codex Tschacos zijn nog drie andere geschriften. De Brief van Petrus aan Filippus, die met enige geringe afwijkingen ook voortkomt bij de Nag Hammadigeschriften. Jakobus, een tekst die al bekend was uit de Nag Hammadigeschriften als de Eerste openbaring van Jacobus. Het Boek van Allogenes.

Er is geen verband met het handschrift Allogenes dat in de Nag Hammadigeschriften voorkomt. Het bestaan van een Evangelie van Judas was al bekend. Ireneüs van Lyon vermeldde dit in zijn omstreeks 180 geschreven Adversus Haereses. Het is onduidelijk of Ireneüs die tekst ook echt gelezen heeft. Ireneüs schreef echter, dat Judas meer dan iedere andere leerling van Jezus de waarheid kende en het geheimenis van de overlevering (de overlevering van Jezus aan de schriftgeleerden) heeft voltrokken. De oorspronkelijke Griekse tekst van het evangelie moet tussen 130 en 170 geschreven zijn. De meeste onderzoekers zijn van opvatting, dat de tekst moet zijn ontstaan binnen de gnostische stroming die aangeduid wordt als sethianisme.

                                                                                                                                                                               lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de Heilige Mattheus

Op dat moment ging een van de Twaalf, Judas Iskariot genaamd, naar de overpriesters en zei tegen hen : « Wat zullen jullie mij geven als ik hem aan jullie overdraag? « Ze gaven hem dertig zilverstukken.  En vanaf dat moment zocht Judas naar een gunstige gelegenheid om hem te verraden.

Op de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen Hem : « Waar wilt U dat wij voorbereidingen treffen voor het eten van het Pascha ?  » Hij zeide tot hen: Ga in de stad naar dezen en anderen, en zeg tot hem : De Meester heeft u gezonden, om te zeggen: Mijn tijd is nabij, ik wil met mijn discipelen het Pascha houden in uw huis.  » Dus de discipelen deden wat Jezus hen beval en bereidden het Pascha voor.

Toen het avond werd, zat Jezus aan tafel met de Twaalf. Tijdens de maaltijd zei hij : « Amen, ik zeg jullie, een van jullie gaat mij verraden. «   Diep bedroefd, begonnen zij Hem beurtelings te vragen : « Zou ik het zijn, Heer ?  » En hij antwoordde en zeide: Degene, die zich met mij aan het bord heeft opgediend, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat heen, zoals over Hem geschreven staat ; maar wee hem door wie de Zoon des mensen wordt overgeleverd ! Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, die man !  » Judas, degene die hem verraadde, antwoordde : « Rabbi, ben ik het ? » Jezus antwoordde : « Dat heb je zelf gezegd !  » (Mt 26, 14-25)

De instelling van het Avondmaal

Jezus’ woorden over Maria maakten Judas woedend en leidden tot zijn verraad. Het was Judas die het initiatief nam om Jezus aan te klagen bij de overpriesters. Ondanks Jezus’ herhaalde waarschuwingen sloot Judas zich op in zijn zonde en speelde met een hartstocht die er uiteindelijk toe leidde dat zijn ziel werd overgeleverd aan de macht van de duisternis : « Satan drong binnen in Judas, Iskariot genaamd, die een van de twaalf was. « (Lc 22, 3) Bovendien, hoewel er een diep mysterie is in het lot van deze man, zoals in dat van iedere ziel die verloren gaat, heeft Judas de uitkomst van zijn dood niet voorzien,

Judas voorzag niet het resultaat van zijn verraad. Hij dacht dat het Sanhedrin er genoegen mee zou nemen Jezus een lichte straf te geven, of dat hij zijn macht zou gebruiken om aan zijn vijanden te ontkomen. Wat dit bewees was zijn gedrag na de gebeurtenis.  De dertig zilverlingen, waarschijnlijk sjekels, was de laagste prijs voor een slaaf : « Indien het een slaaf is, mannelijk of vrouwelijk, zal men dertig zilverlingen geven aan den meester van den slaaf, en de os zal gestenigd worden. « (Ex 21, 32)

Judas had de gevolgen van zijn daad niet voorzien, en dus, in zijn blindheid, hechtte hij niet het belang dat de gebeurtenissen aan zijn misdaad gaven. Dit geld was uit de tempelschatkist gehaald, die gebruikt werd om slachtoffers te kopen. Zo moest het Lam Gods uit deze schatkist betaald worden, waar echter de dertig zilverlingen niet terugkwamen. Op de eerste dag van het ongezuurde brood vroegen de discipelen aan Jezus waar zij het Pascha voor hem moesten bereiden. Jezus zei hun naar een vriendelijk huis in de stad te gaan, en de discipelen deden wat Hij zei.

Toen het avond werd, ging hij met de twaalf eten. Hij zei dat een van hen hem zou verraden. Zij waren verbijsterd en vroegen elkaar : « Ben ik het ? »   Jezus wees naar de verrader en zei dat de dood van de Zoon des mensen de vervulling van de profetieën was, maar dat degene die het instrument van die dood was, niet minder schuldig en ellendig was. Toen Judas vroeg of hij het was, bevestigde Jezus dat. Tijdens de maaltijd nam Jezus brood en na het uitspreken van een zegen, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen, zeggende: Dit is mijn lichaam. Hij nam ook een beker en gebood hen allen daarvan te drinken, zeggende: Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, vergoten tot vergeving van zonden. Jezus beëindigde de maaltijd met de verklaring dat Hij niet meer van de wijnstok zou drinken totdat Hij er in het koninkrijk van zijn Vader weer van zou drinken. Na het zingen van de hymnen, gingen zij op weg naar de Olijfberg.

Op de veertiende van de maand Nisan bereidden de Joden het Pesachlam en het ongezuurde brood, en het feest begon op dezelfde dag om zes uur ‘s avonds, hoewel het was vastgesteld voor de volgende dag, de vijftiende, net zoals de Joodse sabbat begon op vrijdag om zes uur ‘s avonds. Op de middag van de veertiende Nisan, vóór zonsondergang, werd het Pesach-lam door de priesters in de tempelhoven geslacht en ‘s avonds gegeten.

De Israëlieten vierden het Pascha oorspronkelijk staande, met hun lendenen omgord en een staf in hun handen : « Zo zult gij eten : met een gordel om uw lendenen, met sandalen aan uw voeten, met een staf in uw hand. U zult haastig eten, het is het Pascha van de Heer. « (Ex 12, 11)  Later werd het gebruikelijk deze maaltijd te nuttigen terwijl men half op één zij lag : « Zij stond wenend achter Hem, bij zijn voeten, en begon Jezus’ voeten nat te maken met haar tranen. Zij veegde hen af met haar haren, kuste hen en goot reukwerk over hen uit » (Lc 7,38). « (Lc 7, 38)

De gasten moesten minstens met z’n tienen zijn, want het lam moest helemaal opgegeten worden. De Israëlieten aten bij het Pesach-lam een schotel gemaakt van dadels, vijgen… charoset genaamd en met de kleur van bakstenen, ter herinnering aan die uit Egypte. Ze doopten het brood en de bittere kruiden in deze saus. Judas, die naast Jezus zat, maakte op hetzelfde moment deze beweging met zijn hand.

Het leven is een gave van God, maar de mens is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij ervan maakt; als het een kwaad voor hem wordt, kan hij het alleen aan zijn schuld toeschrijven: dit was niet Gods bedoeling. In de aanwezigheid van de ondergang van een ziel is dit woord van Jezus van een formidabele en mysterieuze waarheid, maar in de grote verdrukkingen van het huidige leven is het door dwaling dat de mens er soms toe komt de gave van het bestaan als een kwaad te beschouwen.

De brutaliteit van Judas ging alle perken te buiten. Maar dit gesprek vond plaats met een lage stem, omdat Jezus het deze ongelukkige discipel niet onmogelijk wilde maken terug te keren door hem rechtstreeks aan de anderen te openbaren. Want zij kenden zijn misdadige bedoelingen niet : « Maar niemand van de gasten begreep, waarom hij dit tot hem gezegd had.  Daar Judas de gemeenschappelijke beurs vasthield, dachten sommigen dat Jezus hem wilde zeggen, dat hij moest kopen wat nodig was voor het feest, of iets aan de armen moest geven.  » (Joh 13, 28-29)

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Dagen van het Jaar (Nederland) : clik hier om het artikel te lesen → Heilige Woensdag

◊ Padre Generatore  : clik hier om het artikel te lesen → Heilige Woensdag

    Video : « Heilige Woensdag »

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...