Derde zondag van de Veertigdagentijd in Jaar B

Posté par diaconos le 3 mars 2021

Vernietig dit heiligdom, en in drie dagen zal ik het oprichten

 Derde zondag van de Veertigdagentijd in Jaar B dans Carême

Jezus drijft de kooplieden uit de tempel

# De Tweede Tempel in Jeruzalem is de Tempel die herbouwd werd op de fundamenten van de Eerste Tempel, bekend als de Tempel van Salomo, die verwoest en geplunderd was tijdens de belegering van Jeruzalem in 586 v. Chr. De bouw van de Tweede Tempel begon na de gevangenschap van de Judeeërs in Babylon, tijdens de Perzische periode onder gouverneur Zerubbabel. Zerubbabel begon met de bouw van de Tempel van Jeruzalem in 538 v. Chr. De tempel van Zerubbabel werd in 417 v. Chr. voltooid onder Darius II. Daarna werd hij onder Herodes I de Grote vanaf 20 v. Chr. gerestaureerd en uitgebreid.

Vanwege de enorme uitbreiding van het bedehuis door Herodes, wordt het soms de Tempel van Herodes genoemd. De Tweede Tempel werd het culturele en spirituele centrum van het Jodendom en de plaats van de rituele offers, de korbanot, tot de verwoesting ervan in het jaar 70 door de Romeinen aan het einde van de Eerste Joods-Romeinse Oorlog. Volgens de Joodse traditie werden beide tempels op dezelfde datum verwoest, 9 Av volgens de Hebreeuwse kalender. De steunmuur van de voorgevel van de tempel staat er nog steeds: de « Klaagmuur » is er een fragment van. Essentiële elementen die in de eerste tempel werden beschreven, konden niet worden vervangen.

                                                                                                      lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de Heilige Johannes

Toen het Joodse Pascha naderde, ging Jezus naar Jeruzalem. In de tempel vond hij de handelaren in ossen, schapen en duiven, en de geldwisselaars. Hij maakte een zweep met koorden en dreef hen allen uit de tempel, tezamen met de schapen en de ossen, en wierp het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun toonbanken omver en zei tot de handelaren in duiven : « Neem dit hier weg.

Maak van het huis van mijn Vader geen handelshuis. » Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven staat: De liefde voor je huis zal mijn kwelling zijn. Sommige Joden vroegen hem : « Welk teken kun je ons geven om dit te doen ? » Jezus antwoordde hun : « Vernietig dit heiligdom, en in drie dagen zal ik het oprichten. »

De Joden antwoordden : « Het heeft zesenveertig jaar geduurd om dit heiligdom te bouwen, en in drie dagen zullen jullie het oprichten ! » Maar hij had het over het heiligdom van zijn lichaam. Toen hij uit de dood opstond, herinnerden zijn discipelen zich, dat hij dit gezegd had, en zij geloofden het geschrift en het woord, dat Jezus gesproken had.

Toen hij in Jeruzalem was voor het Pesach-feest, geloofden velen in zijn naam, omdat zij de tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus vertrouwde hen niet, want Hij kende hen allen en had geen getuigenis over de mens nodig, want Hijzelf wist wat in de mens is. (Joh 2, 13-25)

God geeft Zichzelf vrijelijk !

Nadat Jezus Zijn eerste wonder had verricht te Kana in Galilea, ging Hij naar Jeruzalem en ging naar de tempel om te bidden en de blijde boodschap te verkondigen die Hij op aarde was komen brengen. Maar hoe verbaasd was Hij toen Hij zag dat de tempel van God, Zijn tempel, gevuld was met kooplieden en handelaars van allerlei soort !

God, in de persoon van Jezus, komt in Zijn eigen huis, en wat vindt Hij daar ? Mensen die bidden ? Levieten die hun dienst uitvoeren ? Nee, dat zijn ze niet ! Maar veel kooplieden, smokkelaars, mensen die maar om één ding schijnen te geven : geld inzamelen voor hun leven op aarde, in plaats van te bidden dat de Vader hen welkom heet in Zijn woonplaats in de Hemel ! De wereld op zijn kop, zouden we zeggen !

Hij maakte een zweep met koorden en dreef hen allen uit de tempel, samen met hun schapen en ossen ; hij wierp het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun toonbanken omver en zei tot de handelaars in duiven : « Haal dit hier weg. Maak het huis van mijn Vader niet tot een huis van verkeer. « (Joh 2, 15-16)

Een vergissing die vermeden moet worden, zou zijn te denken dat Jezus, door de verkopers uit de tempel te verdrijven, een gewelddadige minachting toont voor de handel en de handelaars. De voorbedachte rade van Christus (hij moest touwen vinden, een zweep maken, wat tijd kost) betekent iets heel anders : het is de hele cultus van de Tempel, de hele godsdienst die een handel geworden is, een onderhandelen, een verhaal van « geven, geven ». En dit is wat Jezus met geweld bestrijdt.

In de tempel kwamen mensen offers brengen. De rijken offerden bijvoorbeeld een os, een stier; de minder rijken offerden een lam en de armen een paar duiven. Maar deze offers waren gebaren uit eigenbelang: men gaf om te ontvangen. Men hoopte dat men dankzij dit offer Gods hulp zou ontvangen voor deze of gene zaak, of voor gezondheid, of voor een ander verzoek.

Zijn we verder gegaan dan dat ? Niet zo zeker ! In werkelijkheid denken wij maar al te vaak dat wij iets moeten verdienen, en dat God niets gratis geeft ! Jezus is gekomen om ons iets essentieels te openbaren : God geeft vrijelijk. Hij geeft zich zelfs vrijwillig, zonder enige verdienste van onze kant. Wij moeten overgaan van de godsdienst van « Geven, geven » naar de godsdienst van het verwelkomen van genade, het verwelkomen van de vrije gave van God.

De grote zekerheid van de hele Bijbel is dat God wil dat de mens gelukkig is, en Hij geeft hem de middelen daartoe, een heel eenvoudig middel : het is voldoende te luisteren naar het Woord van God dat in de Wet geschreven staat en ernaar te leven (Eerste lezing). De weg is uitgestippeld, de geboden zijn als wegwijzers aan de kant van de weg, om onze blik te waarschuwen voor mogelijk gevaar : « Het gebod van de Heer is duidelijk, het verheldert de blik ». (Psalm 18)

Het is in de relatie met God dat het geloof wordt beleefd, want de verrijzenis, tenslotte, het is overal waar twee of drie in de naam van Christus bijeen zijn dat wij opnieuw ontdekken dat wij niet kunnen controleren, noch onderhandelen, noch kopen wat zin geeft aan ons leven. Ons geloof moet geleefd worden in overgave en totaal vertrouwen in God.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Kerk in Herent: klik hier om het artikel te lesen →  Derde zondag in de veertigdagentijd (B)

◊ Kom en zie !  : klik hier om het artikel te lesen → Derde zondag van de veertigdagentijd / Preken B

     Hoe je de hedendaagse farizeeërs kunt onderscheiden ?

 Image de prévisualisation YouTube

 

Publié dans Carême, Catéchèse, Histoire, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion | Pas de Commentaire »

Tuesday of the Second Week in Lent

Posté par diaconos le 2 mars 2021

They say and do not do

Ils disent et ne font pas – St-Jacques St-Christophe de la Villette

# The Pharisees are a religious and political group of fervent Jews who appeared together with the Sadducees and Essenes in Palestine during the Hasmonean period in the middle of the 2nd century BC, in response to the Hellenization intended by the authorities of the time. The initiator of the oral Torah, which prefigured rabbinism, this movement was part of Second Temple Judaism and influenced its evolution. It died out towards the end of the first century, and is known to us through various sources, the complexity of which has been highlighted by studies renewed since the end of the twentieth century.

The oldest evidence of the term « Pharisee » can be found in New Testamentary literature. The first, dated around 56-58, appears in the Epistle to the Philippians, written by Paul of Tarsus. The reconstruction of the Pharisees by Jewish exegesis was for a long time based on texts from different periods: the Mishna and Tosephta, the Jerusalem Talmud, the Babylonian Talmud. The rabbis most often used the term ‘hakhamîm’ to designate their  predecessors.

lwf0003web.gif

From the Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew

At that time, Jesus addressed the crowds and his disciples and said, « The scribes and Pharisees are teaching from the pulpit of Moses. So whatever they can tell you, do and observe it. But do not act according to their deeds, for they say and do not do.
They bind heavy burdens, hard to bear, and they put them on people’s shoulders ; but they themselves will not move them with their fingers. All their deeds they do in order to be noticed by people : they widen their phylacteries and lengthen their fringes; they like places of honour at dinners, seats of honour in synagogues and greetings in public squares; they like to receive from people the title of Rabbi.

For you, do not be given the title of Rabbi, for you have only one master to teach you, and you are all brothers. Give no one on earth the name of father, for you have only one Father, the Father in heaven. Neither be called teachers, for you have only one teacher, Christ. The greatest among you will be your servant. He that exalteth himself shall be humbled, and he that humbleth himself shall be exalted. » (Mt 23, 1-12)

Discourse against the scribes and Phariseesr their predecessors

Jesus spoke to the crowds and the disciples: he wanted to ward off the spirit of the main people, and then he took them directly to task, unmasking and censuring their vices in a series of lightning apostrophes. Matthew alone kept this discourse.

Mark and Luke only quoted a few fragments of it, which they placed in other places. As modern critics have attributed to Matthew the process of bringing together various words of Jesus in speeches followed by them, they did not fail to attribute the composition of this speech to him.

But : it is quite in the situation that at that moment Jesus expresses all his thoughts about his opponents. (De Wette). The whole speech is a single stream, and so full of life and unity that there is no doubt that it was pronounced in this way, although perhaps it contains some elements borrowed from other speeches of Jesus. (Meyer)

The pulpit of Moses refers to the activity and authority that Moses exercised as legislator and leader of the people : « The next day Moses sat to judge the people, and the people stood before him from morning till evening. « (Ex 18:13).  They sat in this pulpit as successors to the great servant of God. The rabbis used the same expression to say that one teacher succeeded another in his teaching.

As the men of this party became increasingly hostile towards Jesus, as they resisted his warnings and stopped the plan to take him, he renounced all consideration for them and openly broke with them. The scribes, just like the Pharisees, took the same position.

Their name means writers properly, and by extension, literate men, scholars in general : « Where is the wise man? where is the scribe? where is the reasoner of this century ? Has not God convinced the wisdom of the world of folly ? « (1 Cor 1, 20) These were the sopherim of the Old Testament, i.e. the men of the books.

In the Gospels they are called scribes, or legalists, or doctors of the law, because the main object of their studies was the law of Moses in itself and in its various applications to the life of the people. And since this law was both religious and civil law, the scribes were at the same time theologians and jurisconsults.

They were often appointed with the Pharisees, because most of them belonged to this sect, or with the chief priests, of whom they were advisers in the application of the law and in cases of conscience, or with the elders their colleagues in the Sanhedrin or higher council of the nation : « Likewise the chief priests mocked him with the scribes and elders, saying, ‘He saved others, and he cannot save himself ! « (Mt 27,41-22a)

The scribes always took a very active part in the opposition against Jesus. They spied on him, they blamed his conduct, they tried to surprise him with insidious questions : « One of them, a doctor of the Law, asked Jesus a question to test him: Teacher, in the Law, what is the great commandment?  « (Mt 22, 36-36).

Most of the interpreters made various restrictions to this recommendation of Jesus, since the scribes and Pharisees were able to teach false things which, in this case, the disciples should not keep or do. But Jesus did not make this distinction; he assumed that they taught the Law of Moses, in whose pulpit they sat.

Binding burdens is a figurative expression that means : to gather all the commandments of the law into one body, with the countless and meticulous ceremonial prescriptions that the Pharisees had added to them, in order to demand their observance. These burdens were heavy and difficult to bear, and where neither grace nor love helped to bear them, the Pharisees imposed them on others; but far from bearing them themselves, they did not even move them with their fingers.

Jesus cited these details as examples of their vain and hypocritical desire to be seen by men. The phylacteries, still in use among the Jews, are strips of parchment on which words of Scripture are written: during prayer they were tied to their left arm or forehead, based on « Now the cry of the children of Israel has come to me, and I have seen the oppression of the Egyptians. (Ex 3, 9)

They also attached to these objects the superstitious idea of an amulet or a talisman, because phylactery means condom. They enlarged them, Jesus said, so that they could be even more sure to be seen by men. As for the term « fringes », it refers to a kind of tassel that the Jews wore on the edge of their coats. At feasts, in synagogues, in public squares, wherever they were able to draw attention to themselves.

The title of father, taken in a spiritual moral sense, is even higher than that of master and indicates a greater dependence on the one to whom it is attributed. The reason for this defence is admirably expressed by this contrast: your Father on earth, your Father in heaven.

If God alone is the Father of those whom he begets by his Spirit for new life, Christ alone is the director of those whom he leads by his word and example into the ways of this new life. All these titles: master, father, director, when applied to men, only rob God and his Christ of the glory that belongs to them. This is how parties and sects were founded.

Deacon Michel Houyoux

Links to other Christian websites

◊ Catholic Exchange : click here to read the paper →  Tuesday of the Second Week of Lent

◊ Association of catholic priests: click here to read the paper →   March 2, 2021. Tuesday of Week 2 of Lent

Tuesday of the Second Week of Lent

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, comportements, Paroisses, Religion | Pas de Commentaire »

Mardi de la deuxième Semaine de Carême

Posté par diaconos le 2 mars 2021

Ils disent et ne font pas

Ils disent et ne font pas – St-Jacques St-Christophe de la Villette

# Les pharisiens constituent un groupe religieux et politique de Juifs fervents apparu avec les sadducéens et les esséniens en Palestine lors de la période hasmonéenne vers le milieu du IIe siècle av. J.-C., en réponse à l’hellénisation voulue par les autorités d’alors. Initiateur de la Torah orale, préfigurant le rabbinisme, ce courant s’inscrit dans le judaïsme du Second Temple, dont il influence l’évolution. S’éteignant vers la fin du Ier siècle, il nous est connu au travers de différentes sources dont les études renouvelées depuis la fin du XXe siècle ont souligné la difficulté d’en cerner la complexité.

C’est dans la littérature néotestamentaire que se trouvent les plus anciennes attestations du terme « pharisien ». La première, datée des environs de 56-58, figure dans l’Épître aux Philippiens dont l’auteur est Paul de Tarse. La reconstruction des Pharisiens par l’exégèse juive s’est longtemps appuyée sur des textes d’époques différentes : la Mishna et la Tosephta, le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone. Les rabbins favorisèrent le plus souvent le terme de « ‘hakhamîm » pour désigner leurs prédécesseurs.

lwf0003web.gif

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,  Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas.
Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges ; ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi.

Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé.» (Mt 23, 1-12)

Discours contre les scribes et les pharisiens

Jésus adressa un discours aux foules et aux disciples : il voulut prémunir contre l’esprit des principaux du peuple, puis il prit directement à partie ces derniers, dont il démasqua et censura les vices dans une suite d’apostrophes foudroyantes. Matthieu seul  conserva ce discours.

Marc et Luc n’en citèrent que quelques fragments, qu’ils placèrent en d’autres occasions comme la critique moderne prêta à Matthieu le procédé de réunir en discours suivis diverses paroles de Jésus, elle ne manqua de lui attribuer la composition de ce discours.

Mais : il est tout à fait dans la situation qu’à ce moment Jésus exprime toute sa pensée sur ses adversaires. (De Wette). Tout ce discours est d’un seul jet, et si plein de vie et d’unité qu’on ne saurait douter qu’il n’ait été prononcé ainsi, bien que peut-être il renferme quelques éléments empruntés à d’autres discours de Jésus. (Meyer)

La chaire de Moïse désigne l’activité et l’autorité que Moïse exerça comme législateur et conducteur du peuple  : « Le lendemain, Moïse s’assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu’au soir. » (Ex 18, 13).  Ils s’assirent dans cette chaire comme successeurs du grand serviteur de Dieu. Les rabbins employèrent la même expression pour dire qu’un maître  succéda à un autre dans son enseignement.

Comme les hommes de ce parti manifestèrent une hostilité croissante envers Jésus, comme ils résistèrent à ses avertissements et arrêté le projet de se saisir de lui,  il renonça à tout ménagement à leur égard et rompit ouvertement avec eux. Les scribes, en tout semblables aux pharisiens, prirent la même position.

Leur nom signifie proprement écrivains, et désigne, par extension, des hommes lettrés, des savants en général : « Où est le sage ? où est le scribe ? où est le raisonneur de ce siècle ? Dieu n’a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? » (1 Co 1, 20)  Ce furent là les sopherim de l’Ancien Testament, c’est-à-dire les hommes des livres.

Dans les évangiles, ils sont appelés scribes, ou légistes, ou docteurs de la loi, parce que le principal objet de leurs études était la loi de Moïse en elle-même et dans ses applications diverses à la vie du peuple. Et comme cette loi était à la fois loi religieuse et loi civile, les scribes étaient en même temps théologiens et jurisconsultes.

Ils sont souvent nommés avec les pharisiens, parce que la plupart d’entre eux appartenaient à cette secte, ou avec les principaux sacrificateurs, dont ils étaient les conseillers dans les applications de la loi et dans les cas de conscience, ou enfin avec les anciens leurs collègues au sanhédrin ou conseil supérieur de la nation : « De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant : il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! » (Mt 27, 41-22a)

Les scribes prirent toujours une part très active dans l’opposition contre Jésus. Ils l’épièrent, ils blâmèrent sa conduite, ils cherchèrent à le surprendre par des questions insidieuses : « L’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve :  Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ?  » (Mt 22, 36-36)

La plupart des interprètes firent des restrictions diverses à cette recommandation de Jésus, attendu que les scribes et les pharisiens purent enseigner des choses fausses que, dans ce cas, les disciples ne devaient ni garder, ni faire. Mais Jésus n’entra pas dans cette distinction ; il supposa qu’ils enseignèrent la loi de Moïse, dans la chaire duquel ils s’assirent.

Lier des fardeaux est une expression figurée qui signifie : rassembler en un corps tous les commandements de la loi, avec les innombrables et minutieuses prescriptions cérémonielles que les pharisiens y avaient ajoutées, pour en exiger l’observation. Ces fardeaux pesants et difficiles à porter, là où ni la grâce ni l’amour n’aida à les porter, les pharisiens les imposèrent à d’autres ; mais, bien loin de s’en charger eux-mêmes, ils ne les remuèrent pas même du doigt.

 Jésus cita ces détails comme des exemples de leur désir vaniteux et hypocrite d’être vus des hommes. Les phylactères, encore en usage chez les Juifs, sont des bandes de parchemin, sur lesquelles sont écrites des paroles de l’Écriture : pendant la prière, on les attacha au bras gauche ou sur le front, en se fondant sur « Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font subir les Égyptiens. (Ex 3, 9)

Ils attachèrent aussi a ces objets l’idée superstitieuse d’une amulette ou d’un talisman, car phylactère signifie préservatif. Ils les élargissent, dit Jésus, afin d’être plus sûrs encore d’être vus des hommes. Quant au terme « franges », il désigne une espèce de houppe que les Juifs portaient au bord de leurs manteaux. Dans les festins, les synagogues, les places publiques, partout où ils purent attirer sur eux les regards.

Le titre de père, pris dans un sens moral spirituel, est plus élevé encore que celui de maître et indique une plus grande dépendance à l’égard de celui à qui il est attribué. La raison de cette défense est admirablement exprimée par ce contraste : votre Père sur la terre, votre Père dans les cieux.

Si Dieu seul est le Père de ceux qu’il engendre par son Esprit pour une vie nouvelle, Christ seul est le directeur de ceux qu’il conduit par sa parole et par son exemple dans les voies de cette vie nouvelle. Tous ces titres : maître, père, directeur, ne font, appliqués à des hommes, que dérober à Dieu et à son Christ la gloire qui leur appartient. C’est par là que se fondirent les partis et les sectes.

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Catholique.org   Vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux

◊ Sensus Fidelium  : cliquez ici pour lire l’article →  Le mardi de la deuxième semaine de Carême

   Mardi 2ème semaine de Carême

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, Catéchèse, conversion, Religion | Pas de Commentaire »

Troisième dimanche du Carême de l’année B

Posté par diaconos le 2 mars 2021

Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai

 Troisième dimanche du Carême de l'année B dans Carême img5

Jésus chasse les marchands du Temple

# Le Second Temple de Jérusalem est celui qui fut reconstruit sur les fondations du Premier Temple, connu sous le nom de Temple de Salomon, qui avait été détruit et pillé lors du siège de Jérusalem en 586 av. J.-C. La construction du Second Temple commence après la captivité des Judéens à Babylone, durant l’époque perse sous le gouverneur Zorobabel. Zorobabel a commencé la construction du temple de Jérusalem en -538. Le temple de Zorobabel a été terminé en -417 sous Darius II. puis restauré et agrandi sous Hérode Ier le Grand, à partir de 20 av. J.C..

En raison de l’expansion massive du lieu de culte par Hérode, il est quelquefois appelé Temple d’Hérode. Le Second Temple devient le centre culturel et spirituel du judaïsme et le lieu des sacrifices rituels, les korbanot, jusqu’à sa destruction en l’an 70 par les Romains, au terme de la première guerre judéo-romaine. Selon la tradition juive, les deux temples auraient été détruits à la même date, le 9 Av selon le calendrier hébraïque. Le mur de soutènement de l’esplanade du Temple est toujours debout : le « mur des Lamentations » en est un fragment. Des éléments essentiels décrits dans le premier Temple ne purent être remplacés.

lwf0003web.gif

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : «Enlevez cela d’ici.

Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce.» Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment.

Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : «Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai.»

Les Juifs lui répliquèrent : «Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais !» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.

Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait.

Jésus, lui, ne se fiait pas à eux,  parce qu’il les connaissait tous  et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. (Jn 2, 13-25)

Dieu se donne gratuitement !

Après avoir accompli son premier miracle à Cana en Galilée, Jésus se rendit à Jérusalem et monta au Temple pour prier et pour prêcher la Bonne Nouvelle qu’Il est venu apporter sur terre. Mais quelle ne fut pas sa surprise en voyant le Temple de Dieu, son Temple, rempli de marchands et de trafiquants de toutes sortes !

Dieu, dans la personne de Jésus, vient dans sa propre maison, et qu’y trouve-t-il ? Des gens en prières ? Des lévites en train d’accomplir leur ministère ? Non pas ! Mais bien des marchands, des trafiquants, des gens qui ne semblent se soucier que d’une seule chose : amasser de l’argent pour leur vie sur terre, au lieu de prier pour que le Père les accueille dans sa demeure du Ciel ! Le monde à l’envers, dirions-nous !

Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple ainsi que leurs brebis et leurs bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » (Jn 2, 15-16)

Une erreur à éviter serait de penser que Jésus, en chassant les vendeurs du Temple, manifeste un violent mépris pour le commerce et les commerçants. L’acte prémédité du Christ (il a fallu qu’il trouve des cordes, qu’il fasse un fouet, ce qui demande du temps) signifie tout autre chose : c’est tout le culte du Temple, toute la religion qui est devenue un commerce, un marchandage, une histoire de «donnant, donnant». Et c’est cela que Jésus conteste violemment.

 Au Temple, on venait pour offrir des sacrifices. Les riches offraient, par exemple, un bœuf, un taureau ; les moins riches offraient un agneau et les pauvres, une paire de colombes. Mais ces offrandes étaient des gestes intéressés : on donnait pour recevoir. On espérait bien que, grâce à cette offrande, on recevrait en retour l’aide de Dieu pour telle ou telle affaire, ou pour obtenir la santé, ou pour toute autre requête.

 Avons-nous dépasser ce stade là  ? Pas si sûr ! En réalité, trop souvent, nous  pensons que nous devons  mériter quelque chose, et que Dieu ne donne rien gratuitement.. Jésus est venu nous révéler une chose essentielle : Dieu donne gratuitement. Il se donne, même, gratuitement, sans aucun mérite de notre part. Nous avons à passer de la religion du «Donnant, donnant» à la religion accueil de la grâce, accueil du don gratuit de Dieu.

 La grande certitude de toute la Bible, c’est que Dieu veut l’homme heureux, et il lui en donne le moyen, un moyen bien simple : il suffit d’écouter la Parole de Dieu inscrite dans la Loi et d’en vivre (Première lecture). Le chemin est balisé, les commandements sont comme des poteaux indicateurs sur le bord de la route, pour alerter notre regard sur un danger éventuel : « Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard ». (psaume 18)

 C’est dans la relation avec Dieu que la foi se vit car la résurrection,  finalement,  c’est partout où deux ou trois sont réunis au  nom du Christ qu’une fois encore nous découvrons que nous ne pouvons ni contrôler, ni négocier, ni acheter ce qui donne sens à nos vies. Notre foi doit se vivre  dans l’abandon et la confiance totale en Dieu.

Diacre Michel Houyoux

Complément

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici   →   Jésus chasse les marchands du Temple

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Ordre équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem : cliquez ici pour lire l’article → Troisième dimanche de carême de l’année B

◊ Diocèse de Blois (France)  : cliquez ici pour lire l’article →3ème dimanche de Carême B

   Homélie TV du Père René-Luc

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, Catéchèse, La messe du dimanche, Religion | Pas de Commentaire »

1...1314151617
 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...