Dinsdag van de Vijfde Week in de Veertigdagentijd

Posté par diaconos le 23 mars 2021

Wanneer jullie de Mensenzoon hebben opgewekt, dan zullen jullie begrijpen dat IK BEN

Aucun texte alternatif pour cette image

# Paracleet, van het Latijnse paracletus, is een neologisme bedacht door Hiëronymus van Stridon in zijn Latijnse vertaling van het Evangelie van Johannes. Toegepast op de Heilige Geest, heeft dit woord de betekenis van « verdediger », « bemiddelaar », « trooster ». De parakleet is onder christenen een van de namen van de Heilige Geest. Jezus is de eerste Trooster (vgl. 1 Joh. 2, 1). De Heer zelf noemt de Heilige Geest « de Geest der Waarheid » (Joh 16,13). « .

De Rooms-Katholieke Kerk vat de Latijnse vertaling van paracletus op als « pleitbezorger » of « beschermer », door God gezonden om tot in het hart van de mens te spreken, met als voordeel de fysieke aanwezigheid van Christus op aarde te vervangen door toegang te geven tot zijn woord voor alle mensen.
Zondigen tegen Gods beschermende aanwezigheid ontneemt ons dus Gods barmhartigheid, zoals duidelijk wordt gemaakt in Mattheüs 12:31 « Daarom zeg Ik u: elke zonde en godslastering zal de mensen worden vergeven, maar de godslastering tegen de Geest zal niet worden vergeven. Wie tegen de Zoon des mensen zal spreken, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest zal spreken, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze wereld, noch in de toekomende wereld. « 

                                                                                                                                   lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de Heilige Johannes

 Toen zei Jezus tot de Farizeeërs : « Ik ga weg; jullie zullen mij zoeken en in jullie zonden sterven. Waar ik ga, kun jij niet gaan. « De Joden zeiden : « Wil hij zichzelf doden, omdat hij zegt: ‘Waar ik heenga, kunnen jullie niet heengaan’ ?  »
Hij antwoordde hun : « Jullie zijn van beneden, Ik ben van boven. Jij bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Daarom heb ik jullie gezegd dat jullie zullen sterven in jullie zonden. Want als jullie niet geloven dat IK BEN, zullen jullie sterven in jullie zonden. « Toen vroegen zij hem : « Jij, wie ben jij ?  »
Jezus antwoordde hun : « Ik heb niet opgehouden u te zeggen. Ik heb veel over je te zeggen en te oordelen. Maar Hij die mij gezonden heeft, spreekt de waarheid, en wat ik van Hem gehoord heb, spreek ik tot de wereld. « Zij begrepen niet dat Hij tot hen sprak over de Vader.
Jezus zei tegen hen : « Als jullie de Mensenzoon hebben opgeheven dan zul je begrijpen dat IK BEN en dat IK niets uit mijzelf doe; wat IK hier zeg, zeg IK zoals de Vader het Mij geleerd heeft. Hij, die mij gezonden heeft, is met mij; hij heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem behaagt. « Bij deze woorden van Jezus, geloofden velen in hem. (Joh 8, 21-30)

De waarheid zal je bevrijden

Deze belofte is een bemoediging en tegelijk een beproeving voor hen die geloofd hadden en die Jezus onderscheidt van de menigte met deze woorden: Gij, indien gij blijft in mijn woord. Vertoeven in het woord van Jezus is het in praktijk brengen daarvan in volhardende gehoorzaamheid en er naar leven met het verstand, met het geweten, met het hart; wij vertoeven op dezelfde wijze in de lucht die wij inademen.

Elders zei Jezus : « Laat mijn woorden in u blijven.  Als dit uw houding is, dan bent u waarlijk mijn discipelen, dan bent en blijft u dat, en hebt u niet slechts een voorbijgaande indruk gekregen van het woord dat u zojuist hebt gehoord. « 

« De waarheid die de inhoud is van mijn woord, die waarheid die de volmaakte openbaring is van het wezen van de God die liefde is, die waarheid die ik zelf ben en die in mij de uitstraling is van mijn heiligheid, die waarheid zal jullie vrij maken, vrij van alle morele gebondenheid, van zonde, van verderf; zij zal jullie vrij maken en jullie terugbrengen tot God die jullie bestemming is. « 

Een wezen is pas vrij wanneer het zich kan ontwikkelen in overeenstemming met de natuur die God het heeft gegeven, en het doel van zijn bestaan kan bereiken. Door hun de ware vrijheid voor te houden, moedigde Jezus zijn toehoorders aan om te volharden in hun ontluikend geloof, maar tegelijk stelde Hij dat geloof op de proef en trachtte het te zuiveren door het te ontdoen van de elementen van zelfingenomenheid, nationale trots, en politieke en vleselijke verwachtingen waarmee het nog steeds bezoedeld was.

Wat was de vrijheid waarop zij zich beroemden en zeiden : « Wij zijn nooit slaven van iemand geweest ?  »  De uitleggers verschillen over deze kwestie : sommigen menen dat de Joden zichzelf politieke vrijheid toeschreven, waarbij zij in de blindheid van hun nationale trots de verschillende knechtingen van hun volk in Egypte en Babylon vergaten, en zelfs ontkenden dat zij in die tijd onder de heerschappij van de Romeinen stonden.

Anderen, die meenden dat het onmogelijk was een bewering te doen die zo tegengesteld was aan de feiten, meenden dat zij spraken over de godsdienstvrijheid die hun voorrecht als uitverkoren volk hun verzekerde, de kennis van de ware God die hen boven andere volkeren uittilde die slaven waren van de duisternis van het heidendom. De beloften aan Abraham, naar de letter genomen, steunden hen in dit idee van hun geestelijke superioriteit en onafhankelijkheid.

Diaken Michel Houyoux.

Links naar andere christelijke sites op het web

◊ Kerk en Geloof : klik hier om het artikel te lesen → Dinsdag van de vijfde week in de veertigdagentijd

◊ Dionysius Parochie  : klik hier om het artikel te lesen → 5e week in de veertigdagentijd, dinsdag 

Voeg een aanvulling toe in het vak onder het artikel

   Jaap Dieleman : « De waarheid maakt vrij »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, comportements, Paroisses, Religion | Pas de Commentaire »

Mardi de la cinquième semaine du Carême

Posté par diaconos le 23 mars 2021

Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS

 Évangile et Homélie du mardi 31 Mar 2020. « Quand vous aurez élevé le Fils  de l'homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS » - Chorale  Belgo-Burundaise CSFA

# Paraclet, du latin paracletus, est un néologisme forgé par Jérôme de Stridon dans la traduction en latin de l’Évangile de Jean. Appliqué à l’Esprit Saint, ce mot a le sens de « défenseur », d’« intercesseur », de « consolateur ». Le paraclet est, chez les chrétiens, un des noms du Saint-Esprit. Jésus étant le premier consolateur (cf. 1 Jn 2, 1). Le Seigneur lui-même appelle l’Esprit Saint « l’Esprit de Vérité » (Jn 16, 13). ». L’Église catholique romaine reprend la traduction latine de paracletus comme « avocat » ou « protecteur », envoyé par Dieu pour parler dans le cœur de l’homme, remplaçant avantageusement la présence physique du Christ sur Terre en donnant accès à sa parole pour tous les hommes.
C’est ainsi que le péché contre la présence de Dieu qui nous protège nous prive de la miséricorde de Dieu, comme cela est explicité par Saint Matthieu 12:31 « C’est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. »
lwf0003web.gif

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus disait aux Pharisiens : « Je m’en vais ; vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient : « Veut-il donc se donner la mort, puisqu’il dit : “Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller” ? »
Il leur répondit : « Vous, vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut. Vous, vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, ils lui demandaient : « Toi, qui es-tu ? »
Jésus leur répondit : « Je n’ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j’ai beaucoup à dire et à juger. D’ailleurs Celui qui m’a envoyé dit la vérité, et ce que j’ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père.
Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme,
alors vous comprendrez que moi, JE SUIS, et que je ne fais rien de moi-même ; ce que je dis là, je le dis comme le Père me l’a enseigné. Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. (Jn 8, 21-30)

La vérité vous rendra libres

Cette promesse est un encouragement et constitue en même temps une épreuve pour ceux qui avaient cru, et que Jésus distingue de la foule par ces mots : Vous, si vous demeurez dans ma parole.

Demeurer dans la parole de Jésus, c’est la pratiquer dans une obéissance persévérante et en vivre par l’intelligence, par la conscience, par le cœur ; nous demeurons semblablement dans l’air que nous respirons.

Ailleurs Jésus disait : « Que mes paroles demeurent en vous .  Si telle est votre attitude, vous êtes véritablement mes disciples, vous l’êtes et le resterez, et n’aurez pas reçu seulement une impression passagère de la parole que vous venez d’entendre. »

« La vérité qui est le contenu de ma parole, cette vérité qui est la parfaite révélation de l’essence du Dieu qui est amour, cette vérité que je suis moi-même.  et qui est en moi le rayonnement de ma sainteté, cette vérité vous rendra libres, libres de toute servitude morale, du péché, de la corruption ; elle vous rendra libres, en vous ramenant à Dieu qui est votre destination. »

Un être n’est libre  que lorsqu’il peut se développer conformément à la nature que Dieu lui donna, et atteindre le but de son existence. En leur présentant la vraie liberté, Jésus encouragea ses auditeurs à persévérer dans leur foi naissante, mais en même temps il mit cette foi à l’épreuve et chercha à l’épurer en la débarrassant des éléments de propre justice, d’orgueil national, d’espérances politiques et charnelles dont elle fut encore entachée.

   Vivre le carême avec st François d’Assise

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Carême, Enseignement, Méditation, Religion | Pas de Commentaire »

Domenica delle Palme e della Passione

Posté par diaconos le 22 mars 2021

Non ho nascosto il mio volto all’oltraggio, so che non sarò confuso

Domenica delle Palme e della Passione dans articles en Italien AnnoCDomenicadellePalme-ritaglio-300x222

# La Domenica di passione è la domenica in cui i cristiani commemorano la Passione di Gesù. La Domenica di passione è celebrata nella forma straordinaria del rito romano quattordici giorni prima di Pasqua e segna l’inizio del Tempo di passione, in cui si velano la croce e le statue dei santi. Altre particolarità liturgiche prevedono l’omissione della dossologia minore (Gloria Patri) al termine dei salmi che si recitano durante la messa. Il colore liturgico di questa domenica è il violaceo. Nella forma ordinaria del rito romano la Domenica di passione è stata accorpata con la Domenica delle palme.

Molti studiosi mettono in dubbio che Gesù fosse entrato a Gerusalemme nel modo trionfale descritto dai vangeli ; il giorno della settimana in cui sarebbe avvenuto non è in ogni caso conosciuto, viste le discordanze tra i vangeli, e il giorno di domenica è stato scelto in base a tradizioni successive. Si hanno notizie della benedizione delle palme a partire del VII secolo in concomitanza con la crescente importanza data alla processione. Questa è testimoniata a Gerusalemme dalla fine del IV secolo e quasi subito fu introdotta nella liturgia della Siria e dell’Egitto.

lwf0003web.gif

Dal libro del profeta Isaia

Il Signore, mio Dio, mi ha dato il linguaggio del discepolato, affinché io possa sostenere gli affaticati con una parola. Ogni mattina si sveglia, risveglia il mio orecchio, perché io possa ascoltare come discepolo. Il Signore, il mio Dio, mi ha aperto l’orecchio e io non mi sono ribellato, né mi sono tirato indietro. Ho presentato la mia schiena a quelli che mi hanno picchiato, e le mie guance a quelli che mi hanno strappato la barba.
Non ho nascosto la mia faccia dagli insulti e dagli sputi. Il Signore, mio Dio, mi aiuta; perciò non sono afflitto da rimproveri, perciò ho reso la mia faccia dura come la pietra; so che non sarò messo in imbarazzo ». (Is 50, 4-7)

La fedeltà del servo del Signore

Il servo del Signore parlò di nuovo. Disse che il Signore stesso lo aveva preparato per il suo lavoro, e lo fece senza vacillare di fronte alla persecuzione, fiducioso nell’aiuto del suo Dio. A questo discorso il profeta aggiunse alcune parole di incoraggiamento per coloro che obbedivano alla voce del servo, e di minaccia per coloro che gli si opponevano.

La lingua di un discepolo: non una lingua dotta (Ostervald), ma una lingua che ripeteva fedelmente. Il servo ha compiuto la missione assegnatagli : « Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò riposo ».  » (Mt 11, 28). Per permettergli di fare questo, Dio lo portò alla sua scuola, e ogni mattina gli dava la lezione che lui a sua volta insegnava agli altri.

Il Signore parlò al servo non in visioni, ma bocca a bocca, come a Mosè ; in lui si compì la promessa di un profeta come Mosè : « Il Signore tuo Dio susciterà per te, tra i tuoi fratelli, un profeta come me, e tu lo ascolterai. Ed egli risponderà alla tua petizione che facesti all’Eterno, al tuo Dio, a Horeb, nel giorno dell’assemblea, dicend. Non lasciarmi udire la voce dell’Eterno, del mio Dio, né vedere questo gran fuoco, affinché io non muoia ». E l’Eterno mi disse: « È bene che abbiano parlato ». Io susciterò per loro un profeta come te tra i loro fratelli, e metterò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto ciò che gli ordinerò.  » (Deut 18:15-18)

Tagliare la barba a una persona è, secondo le idee orientali, il trattamento più ignominioso che gli si possa riservare : « Hanun prese dunque i servi di Davide, rasò loro metà della barba, tagliò loro metà delle vesti fino ai fianchi e li mandò via.  » (2 Samuele 10, 4)

Diacono Michel Houyoux

Link ad altri siti cristiani

◊ Combonianum :clicca qui per leggere l’articolo →  Domenica delle Palme e della Passione del Signore

◊ Qumran : clicca qui per leggere l’articolo  → TESTO Domenica delle Palme e della Passione 

 

Scrivi un commento sotto l’articolo

 

♥    Video Domenica delle Palme e della passione del Signore

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans articles en Italien, Carême, Catéchèse, fêtes religieuses, La messe du dimanche, Quaresima, Religion | Pas de Commentaire »

Cinquième dimanche de Carême

Posté par diaconos le 21 mars 2021

                                                        Fünfter Fastensonntag - Jahr B dans Carême

# Le Fils de l’Homme est une figure eschatologique en usage dans les milieux apocalyptiques judaïques dès la période post-exilique. Cette expression apparaît notamment dans le Livre de Daniel. Dans les évangiles, c’est le titre que reprend le plus souvent Jésus lorsqu’il parle de lui-même. L’expression elle-même est la traduction littérale du grec uios tou anthrôpou, décalque de l’araméen bar nasha, mots employés au temps de Jésus comme substitut linguistique pour « être humain ».

Les interprétations auxquelles elle a donné lieu dans le christianisme ont fait glisser le sens initial vers l’humanité de Jésus. Sa plus ancienne attestation remonte au septième chapitre du Livre de Daniel, daté de la persécution d’Antiochos Épiphane, peu avant la révolte des Maccabées (vers 160 av. J.-C.) On trouve plus de quatre-vingt passages dans le Nouveau Testament où Jésus de Nazareth se nomme lui-même « Fils de l’homme ». C’est le titre qu’il employa le plus fréquemment lorsqu’il parla de lui-même.Il se présenta comme le futur juge eschatologique.

lwf0003web.gif

De l’Évangile selon saint Jean

Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus». Philippe va le dire à André; et tous deux vont le dire à Jésus. Alors   Jésus leur déclare: «L’heure est venue pour le Fils de l’homme d’être glorifié. Amen, amen, je vous le dis: si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perd; celui qui s’en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
x
»Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirai-je: Père, délivre-moi de cette heure? Mais non! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci! Père, glorifie ton nom!». Alors, du ciel vint une voix qui disait: «Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore». En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre; d’autres disaient: «C’est un ange qui lui a parlé». Mais Jésus leur répondit: «Ce n’est pas pour moi que cette voix s’est fait entendre, c’est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé; voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes». Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. «Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive» (Jn 12, 20-33)
x
Auteur +PÈRE MARIE LANDRY C+MPS
x
Merci, Père, pour le don de la vie. Merci, Jésus, d’avoir donné ta vie pour moi. Merci, Esprit Saint, pour ta vie en moi.Seigneur Jésus, fais que je connaisse les sentiments de ton Cœur et, qu’attiré par ta beauté, je marche à ta suite.
x

Voir Jésus

x
Aujourd’hui nous écoutons un passage de l’Évangile dont les paroles – écrites par Jean ont dû transmettre un grand courage sur le chemin de la foi pendant les persécutions qu’ont subi les premiers chrétiens. A l’époque des fêtes juives, quelques Grecs sont venus à Jérusalem pour vénérer Dieu et ils ont voulu voir Jésus. Ils ont demandé de l’aide aux disciples.
x
« Voir Jésus » ne signifie pas simplement le regarder, chose que voulaient probablement faire ces Grecs. « Voir Jésus » c’est entrer totalement dans son mode de pensée ; cela signifie comprendre pourquoi Il devait souffrir et mourir pour ressusciter. Comme le grain de blé, Jésus-Christ doit tout laisser, y compris sa propre vie, pour pouvoir donner la vie pour Lui et pour beaucoup d’autres.
x
Si nous ne comprenons pas cela comme le noyau de la vie du Christ, alors nous ne l’avons pas vu réellement. Selon les paroles de Saint Athanase, nous pouvons seulement voir Jésus à travers la mort sur la Croix avec laquelle Il donne beaucoup de fruits pour tous les siècles. « Voir Jésus » veut dire se rendre face à une mort non méritée qui apporte les dons de la foi et du salut pour l’humanité (Jn 12,25-26). Mahatma Gandhi reflète la même idée en disant que « le meilleur chemin pour se trouver soi-même est de se perdre dans le service des autres ».
x
Les paroles de Jésus rappellent à ses disciples qu’ils doivent suivre ses pas, y compris jusque dans la mort. Le grain, évidemment, ne meurt pas réellement mais se transforme en quelque chose de complètement nouveau : des racines, des feuilles et des fruits (la Pâque). De la même manière, la chenille cesse d’être une chenille pour se transformer en quelque chose de différent – et en même temps – souvent beaucoup plus joli (un papillon).
x
Et, si nous voulons « voir Jésus », nous devons marcher sur son chemin. « Si quelqu’un me sert, qu’il me suive, et là où j’irai, il sera aussi mon serviteur » (Jn 12,26). Cela suppose de parcourir avec Jésus-Christ et Marie tout le chemin du Calvaire, quel que soit l’endroit où chacun de nous se trouve. Jésus, qui a laissé toutes les choses pour nous, nous appelle pour être avec Lui pendant tout le parcours, en imitant son engagement et en faisant en sorte que la volonté de son Père s’accomplisse.
Dialogue avec le Christ
Ô Jésus, que la contemplation de ton offrande sur la croix purifie mon regard et mon cœur. Qu’elle me permette de voir ce qui est réellement important en cette vie. Qu’elle me fasse découvrir la vraie beauté, celle de l’amour pour Dieu et pour mon prochain, celle de l’obéissance au Père, de la confiance, de l’amitié, de la fidélité et de l’humilité.
x
Quelle vertu m’attire-t-elle le plus dans la contemplation de Jésus en croix ? Chercher à accomplir un acte de cette vertu aujourd’hui. Le Christ veut la vivre en moi, me donner sa vie.
x

Compléments

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Cinquième Dimanche de Carême — Année B

Vidéo Cinquième dimanche du Carême

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Accueil sur mon blog, Carême, Catéchèse, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion | Pas de Commentaire »

1...34567...17
 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS