Wederopstanding van Jezus

Posté par diaconos le 3 avril 2021

Jezus moest uit de dood worden opgewekt

Résurrection du Seigneur — Année B – 1 AVRIL 2018 | Croixstandre's Weblog

# Wederopstanding in de Christelijke religie verwijst naar de fysieke overgang van dood naar leven. Het verwijst hoofdzakelijk naar Jezus Christus, die stierf tijdens zijn kruisiging en leefde « op de derde dag, volgens de Schriften », d.w.z. op Paasmorgen. Historisch-kritische exegese heeft getracht het debat tussen de Farizeeën en de Sadduceeën over het geloof in de verrijzenis ten tijde van Jezus van Nazareth te traceren, en heeft het belang van deze discussies voor de vorming van het christendom onderstreept.

In het Nieuwe Testament gingen echter drie opstandingen aan die van Jezus vooraf: die van de zoon van de weduwe in het Evangelie van Lucas, die van de dochter van Jaïrus in de Synoptici en die van Lazarus in het Evangelie van Johannes. Beschouwd als wonderen die gehoor geven aan de wil van God, lijken deze episoden geen voorafschaduwing te vormen van de Christus-achtige opstanding. De opstanding van Christus is van een theologisch andere aard. Na die van Jezus Christus volgden twee opstandingen: die van Dorcas (Tabitha) door de apostel Petrus en die van Eutyche door de apostel Paulus.

lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de Heilige Johannes

Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg in de morgen naar het graf; het was nog donker. Ze ziet dat de steen van de tombe is verwijderd. Toen liep zij naar Simon Petrus en de andere discipel, die Jezus liefhad, en zeide tot hen :  » De Heer is uit zijn graf weggenomen, en wij weten niet waar hij gelegd is.  » Petrus ging met de andere discipel naar het graf. Ze renden beiden samen, maar de andere discipel rende sneller dan Petrus en bereikte het graf het eerst. Toen hij zich bukte, zag hij dat de linnen doeken plat lagen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem gevolgd was, kwam op zijn beurt aan. Hij ging het graf binnen en zag de linnen doeken plat liggen en de lijkwade die om Jezus’ hoofd was gewikkeld, die niet bij de linnen doeken was gelegd, maar op zijn plaats was opgerold. Toen kwam de andere discipel binnen, die als eerste bij het graf was aangekomen. Hij zag en geloofde. Tot dan toe hadden de discipelen niet begrepen dat Jezus volgens de Schrift uit de dood moest opstaan. (Joh 20, 1-9)

De verrijzenis van Jezus

Johannes sprak over haar alsof zij alleen naar het graf was gekomen, terwijl de andere evangelisten melding maken van verscheidene vrouwen die zich ook naar het graf haastten met de bedoeling het lichaam van de Heer te balsemen : « Na de sabbat, toen de eerste dag van de week begon te aanbreken, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bekijken.  » (Mt 28, 1-2)

En zie, er was een grote aardbeving en de engel van de Heer daalde neer uit de hemel en rolde de steen weg en ging erop zitten. Om dit verschil te verzoenen, zeggen vele exegeten dat zij allen tezamen gingen, maar dat Johannes alleen Maria Magdalena vermeldde, op wie al zijn belangstelling was geconcentreerd, vanwege de belangrijke rol die zij speelde.

Johannes was zich er niet van bewust dat zij metgezellen had, want hij liet haar in het meervoud en in hun naam spreken.  Andere uitleggers denken dat Maria Madelaine werkelijk alleen en vóór alle anderen naar het graf is gegaan.

Toen Maria Madelaine naar het graf ging, zag zij met verbazing dat de steen die het graf afsloot, verwijderd was, en zij rende heen om het aan Petrus en Johannes te vertellen. Terwijl zij terugging naar de stad, kwamen de andere vrouwen bij het open graf en zagen een engel die hun aankondigde : « Jezus is opgestaan. Toen gingen zij snel weg en renden om het nieuws aan de discipelen te vertellen. »

De ontroering en angst van Maria Madelaine kwamen tot uiting in de woorden waarin zij dit nieuws aan de discipelen vertelde. Het idee dat Jezus zou kunnen herrijzen was nog niet in haar opgekomen, want zij dacht alleen aan de verwijdering van zijn lichaam. De andere discipel die Jezus liefhad was Johannes, die op deze manier naar zichzelf verwees, zonder zichzelf ooit bij naam te noemen : « Toen Jezus zijn moeder zag, en de discipel die hij liefhad bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, dit is uw zoon. « 

Petrus en Johannes, vervuld van de diepste ontroering bij het horen van de woorden van Maria Madelaine, haastten zich de stad uit en gingen naar het graf, samen rennend naar de plaats waar Jezus begraven was. Johannes, die waarschijnlijk jonger en beweeglijker was, ging zijn medestudent voor en bereikte het graf als eerste.

Toen hij zich bukte om in de grot te kijken, zag hij de linnen doeken waarin het lijk gewikkeld was; maar teruggehouden door de instinctieve angst, ingegeven door het mysterie van de dood en de onzekerheid van de situatie, durfde hij niet naar binnen te gaan. Petrus kwam op dat ogenblik en ging, vastberadener dan Johannes, het graf binnen en zag de linnen doeken op de grond liggen en de lijkwade, die Jezus’ hoofd bedekt had, zorgvuldig op één plaats gevouwen, terwijl de linnen doeken rondgeslingerd waren. Aangemoedigd door het voorbeeld van zijn medeleerling, ging ook Johannes de grot binnen en zag en geloofde.

Wat geloofde hij ?

Johannes wilde niet zeggen dat hij de woorden van Maria Madelaine geloofde, want het opmerkelijke bevel dat Jezus in zijn graf had willen achterlaten, sloot de gedachte aan een overhaaste ontvoering door zijn vijanden absoluut uit. Nee, hij geloofde dat Jezus was opgestaan, en deze overtuiging versterkte zijn geloof dat Jezus de Christus was, de Zoon van God.

Net als Thomas, moesten de twee discipelen zien om te geloven. Johannes wees nederig op de reden van hun traagheid om te geloven : zij begrepen toen nog niet de Schrift die zegt dat Jezus uit de dood zou opstaan : zij hadden Jezus’ opstanding kunnen vinden aangekondigd in passages als Psalmen 16 ; Psalmen 22 ; Psalmen 110 ; Jesaja 53…

De leer van Jezus en vooral het licht van de Heilige Geest hebben de apostelen de ogen geopend op dit punt, zoals op vele andere. Toen begrepen zij de Schriften (Handelingen 2, 25-34; Handelingen 8, 32-33 ; Handelingen 13, 33-35).

Naast de openbaringen uit het Oude Testament hadden de discipelen de vele duidelijke uitspraken van Jezus over zijn dood en opstanding gehoord : « En hij nam de twaalf met zich mee en zei tegen hen : ‘Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten over de Zoon des mensen geschreven is, zal in vervulling gaan’ » (Lc 18,31). « (Lc 18, 31)

Maar de evangelisten zelf bevestigen, met onnavolgbare openhartigheid en nederigheid, dat de discipelen deze voorspellingen van Jezus niet beter hadden begrepen dan zij de Schriften hadden begrepen : « En zij hielden vast aan dit woord, terwijl zij zich onder elkaar afvroegen wat het betekende uit de doden te zijn opgestaan » (Mc 9, 10)

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke Websites

◊ Dionysius Parochie : klik hier om het artikel te lesen → Hemelvaart van de Heer, jaar B – Dionysiusparochie

◊ Mens-en-samenleving : klik hier om het artikel te lesen → De Wederopstanding van Jezus

Schrijf een boodschap voor Pasen

Pasen Jezus kinder film

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...