• Accueil
  • > Archives pour le Mardi 20 avril 2021

Dinsdag van de Derde Week in de Paastijd

Posté par diaconos le 20 avril 2021

Het is niet Mozes, maar mijn Vader die jullie het ware brood uit de hemel geeft

 Het beste brood waar alles in zit! - Evangelical Endtimemachine

# Het Lichaam van Christus is een christelijk concept dat bedoeld is als drager van de verlossing, als symbool van de overdracht van het eeuwige leven, van delen, van broederschap, en ook van de overdracht van het goddelijke woord. Tijdens de mis zegt de priester tijdens het eucharistisch gebed: « Toen hij was overgeleverd en vrijelijk in zijn passie was binnengegaan, nam hij het brood, dankte, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: ‘Neemt en eet ervan, gij allen: dit is mijn lichaam dat voor u is overgegeven.

Even later in de dienst zegt de priester: « herinnerend aan de dood en verrijzenis van uw Zoon, bieden wij u, Heer, het brood van het leven aan. « Meer dan vergeving is het brood, zoals de officiant zegt, het brood des levens, het symbool van de verrijzenis. Het Lichaam van Christus is het geschenk van de Messias van de vergeving van de fouten, het is het nieuwe woord dat gegeven wordt en dat ten grondslag ligt aan de verrijzenis en vooral het brood des levens door dit Christuswoord dat de drager wil zijn van de naastenliefde, van de broederschap. Mozes bracht het volk uit de slavernij; Jezus wil, door de gave van zijn lichaam, door het offer, de kardinale en theologische deugden doen heersen.

lwf0003web.gif

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de Heilige Johannes

Toen zei de menigte tot Jezus : « Welk teken gaat U ons geven, opdat wij het zien en U geloven? Wat voor werk ga je doen ? In de woestijn aten onze vaderen manna, zoals de Schrift zegt: Hij gaf hun brood uit de hemel te eten. « 
Jezus antwoordde hun : « Amen, amen, Ik zeg u: het was niet Mozes die u het brood uit de hemel gaf; het is mijn Vader die u het ware brood uit de hemel geeft. Want het brood van God is datgene wat uit de hemel neerdaalt en leven geeft aan de wereld. «   Toen zeiden zij tot hem : « Heer, geef ons altijd zulk brood.  » Jezus antwoordde hun : « Ik ben het brood van het leven. Wie tot mij komt, zal nooit honger hebben, wie in mij gelooft, zal nooit dorst hebben.  » (Joh 6, 30-35)

Het brood dat uit de hemel kwam

toen Jezus zich aan hen voorstelde als degene die door God gezonden was, beweerde hij de Messias te zijn. Zij vroegen hem : « Hoe bewijs je dat ? Welk teken geeft U ons, want wij willen met onze ogen zien om U te geloven ? « Het wonder van de vorige dag scheen hun niet voldoende te zijn om te bewijzen dat Jezus de Messias, de Zoon van God was; te meer omdat de weigering van Jezus om deel te nemen aan de demonstratie die zij hadden gepland, hen ontstemd had en de indruk die het wonder op het eerste gezicht had gemaakt, had verminderd.

Jezus zelf sprak tot hen over de vermenigvuldigde broden als voedsel dat vergaat, en spoorde hen aan om door hun werk een heel ander soort voedsel te verwerven, dat eeuwig leven brengt. Nu vroegen zij hem hun tot een voorbeeld te dienen, en daartoe keerden zij tot hem, niet zonder kwaadwilligheid, zijn eigen woorden terug : « Wat doet gij ? «   Jezus, die zichzelf de Messias noemde, stelde zich boven Mozes; maar wat was het brood dat hij hun de vorige dag had gegeven vergeleken met het manna in de woestijn, dat veertig jaar lang een heel volk had gevoed ?

Het brood uit de hemel moet in dezelfde zin worden opgevat als de regen uit de hemel. God liet manna neerdalen voor hen om te eten, en gaf hun brood uit de hemel.  De Joden beschouwden het wonder van het manna als het grootste in hun geschiedenis, en zij verwachtten dat de Messias nog meer zou doen dan hetgeen geschiedde onder de bediening van Mozes, het type van de Messias: « De eerste Bevrijder zond voor hen manna neder; zo zal ook de laatste Bevrijder manna nederzenden.

Jezus ontkende het grote wonder dat door zijn gesprekspartners werd genoemd niet, maar hoewel het manna een symbool was van geestelijk voedsel, was het bedoeld om het lichaam te voeden, en de meesten van hen die het aten zagen het slechts als stoffelijk brood. Jezus stelt dit voedsel dus tegenover het brood uit de hemel, dat alleen zijn Vader geeft en dat het ware brood is. Hij geeft het u nu, zegt hij, door de aanwezigheid van Hem die tot u spreekt.

De oorsprong en de aard van dit brood waren hemels, want het was van God en kwam uit de hemel; en de werkzaamheid ervan was groot, want het gaf leven aan de wereld. Deze laatste uitdrukking verkondigt de universaliteit van de verlossing.  Wij mogen met Calvijn in deze woorden geen ironie zien; de titel van Heer, aan Jezus gegeven, toont aan dat deze mannen ernstig spraken. Sommigen van hen hadden misschien zelfs een vermoeden dat Jezus tot hen sprak over een hoger voedsel en leven, maar de meesten vatten zijn woorden op in materiële zin.

Wat zij vroegen was heerlijk voedsel om hun vleselijke lusten te bevredigen. Hun ongeloof bestond hierin, dat zij weigerden in Jezus zelf het voedsel en het leven te zien, waarover Hij tot hen sprak. Jezus heeft een categorische uitspraak gedaan tegen alle valse ideeën van zijn gesprekspartners : « Ik ben. Het brood des levens is degene die het leven meedeelt.  » Jezus is het brood des levens, omdat in Hem het leven geopenbaard is.

Maar om Hem in Jezus te vinden, moet men tot Hem komen en in Hem geloven, twee synonieme termen die het gedrag kenmerken van degene die in Jezus zijn Heiland vindt. Het eerste verwijst naar de berusting van de wil, misschien ook naar berouw, die de voorwaarden van het geloof zijn. Dit geloof, dat zich aan Jezus vastklampt, stelt ons in staat alle behoeften van onze ziel ten volle bevredigd te voelen.  Zij zullen niet hongeren noch dorsten, noch zal de zon noch de schittering hen deren, want Hij die zich over hen ontfermt, zal hun gids zijn, en Hij zal hen leiden naar waterbronnen » (Jes. 49, 10). » (Jes 49, 10)

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊  Dionys parochie : klik hier om het artikel te lesen  → 3e week van Pasen, dinsdag

◊ Israël: klik hier om het artikel te lesen    →   Dinsdagde derde dag van de paasweek

Video    Brood uit de hemel. Het kindernevendienstverhaal

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Histoire, Histoire du Salut, Religion, Temps pascal | Pas de Commentaire »

Mardi de la troisième semaine du temps pascal

Posté par diaconos le 20 avril 2021

Ce n’est pas Moïse, c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel

 18° dimanche du Temps ordinaire B (Jean 6, 24-35) (DiMail 82) - Les DiMails

# Le Corps du Christ est un concept chrétien qui se veut porteur de rédemption, symbole de la transmission de la vie éternelle, de partage, de fraternité, ainsi que de la transmission de la parole divine. Lors de la messe, le prêtre dit lors de la prière eucharistique : « au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez en tous: ceci est mon corps livré pour vous » Ce rappel de la Cène, le repas avant la crucifixion de Jésus-Christ est le symbole de la chair donné par le Messie pour sauver l’humanité de ses péchés.

Juste un peu plus tard dans l’office, le prêtre dit : « faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils nous t’offrons Seigneur le pain de vie. » Plus que le pardon, le pain comme le stipule l’officiant, est pain de vie, symbole de la résurrection. Le Corps du Christ c’est le don par le Messie du pardon des fautes, c’est la nouvelle parole donnée qui sous entend la résurrection et surtout le pain de vie par cette parole christique qui se veut porteuse de charité, de fraternité. Moïse a sorti le peuple de l’esclavage; Jésus par le don de son corps, par le sacrifice, cherche à faire régner les vertus cardinales et théologales.

lwf0003web.gif

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. »
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ;  c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui  qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. »
Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. »  (Jn 6, 30-35)

Le pain descendu du ciel

e Jésus, en se présentant à eux comme celui que Dieu envoya, se disait être le Messie. Ifs lui demandèrent : « Comment le prouves-tu ? Quel signe nous en donnes tu car nous voulons voir de nos yeux pour te croire. » Le miracle de la veille leur parut insuffisant pour prouver que Jésus fut le Messie, le Fils de Dieu ; d’autant plus que le refus de Jésus de se prêter à la manifestation qu’ils avaient projetée les avait mécontentés et avait atténué l’impression produite au premier abord par le miracle.

Jésus lui-même leur parla  des pains multipliés comme d’une nourriture qui périt et les a exhorta à acquérir par leur travail, une tout autre nourriture, qui procure la vie éternelle. Or, ils lui demandèrent de leur donner l’exemple et, pour cela, ils lui renvoya, non sans malice, sa propre parole :  » Toi, qu’opères-tu ?  » Jésus, en se désignant comme le Messie, se mit au-dessus de Moïse ; or, qu’est-ce que le pain qu’il leur avait donné la veille, comparé à la manne du désert, qui, durant quarante ans, avait nourri tout un peuple  ?

Le pain du ciel doit s’entendre dans le même sens qu’on donne à cette expression : la pluie du ciel. Dieu fit pleuvoir pour eux la manne à manger, et il leur donna un pain du ciel.  Les Juifs regardaient le miracle de la manne comme le plus grand de leur histoire, et ils attendirent que le Messie fasse plus encore que ce qui  eut lieu sous le ministère de Moïse, type du Messie : «  Le premier Libérateur a fait descendre pour eux la manne ; de même aussi le dernier Libérateur fera descendre la manne .

Jésus ne nia pas le grand miracle cité par ses interlocuteurs ; mais, bien que la manne fût le symbole d’une nourriture spirituelle, elle était destinée à nourrir le corps, et la plupart de ceux qui en mangèrent n’y virent qu’un pain matériel. Jésus oppose donc à cette nourriture le pain venu du ciel, celui que son Père seul donne et qui est le vrai. Il vous le donne actuellement, dit-il, par la présence de Celui qui vous parle.

L’origine et la nature de ce pain furent célestes, car il fut de Dieu et il descendit du ciel ; et son efficacité fut importante, car il donna la vie au monde. Cette dernière expression proclame l’universalité du salut.  Il ne faut pas, avec Calvin, voir dans ces paroles une ironie ; le titre de Seigneur, donné à Jésus, montre que ces hommes parlèrent sérieusement. Quelques-uns d’entre eux pouvaient même avoir le pressentiment que Jésus leur parlait d’une nourriture et d’une vie supérieures  ; mais la plupart prirent ses paroles dans un sens matériel.

Ce qu’ils demandèrent, ce fut un aliment merveilleux, propre à satisfaire leurs convoitises charnelles. Leur incrédulité  consista, à refuser de voir en Jésus lui-même la nourriture et la vie dont il leur parlait. Jésus opposa une déclaration catégorique à toutes les fausses idées de ses interlocuteurs :  » C’est moi qui suis ». Le pain de la vie est celui qui communique la vie  Jésus est ce pain de vie, parce que, en lui, la vie s’est manifestée.

Mais pour le trouver en Jésus il faut venir à lui et croire en lui, deux termes synonymes qui caractérisent la conduite de celui qui trouve en Jésus son Sauveur. Le premier désigne l’acquiescement de la volonté, peut-être aussi la repentance qui sont les conditions préalables de la foi. Cette foi qui s’attache à Jésus nous met à même de sentir tous les besoins de notre âme pleinement satisfaits.  « Ils n’auront pas faim et ils n’auront pas soif; Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir; Car celui qui a pitié d’eux sera leur guide, Et il les conduira vers des sources d’eaux. » (Is 49, 10)

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites Web chrétiens

◊ Dominicains (Province de Suisse) : cliquez ici pour lire l’article →  Mardi de la 3ème Semaine du Temps Pascal

◊  Abbaye de Tournay : cliquez ici pour lire l’article →  Mardi de la 3ème semaine du Temps Pascal

   Je suis le pain de vie descendu du ciel : celui qui le mange vivra pour toujours

.Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Enseignement, Foi, Religion, Temps pascal | Pas de Commentaire »

Fourth Sunday in Easter Time – Year B

Posté par diaconos le 20 avril 2021

Prière à Jésus le Bon Pasteur - rennes.catholique.fr

 The Good Shepherd is one of the words with which Jesus identifies himself (Jn 10:11 [archive]). It is one of the seven words I am… found only in the Gospel according to John and refers to an aspect of Jesus’ mission: the one who gathers, guides, seeks (the lost) and gives his life for others. He feeds his sheep or brings back the lost sheep. The iconographic theme of the Good Shepherd was widely used first in ancient Greek art, where it was applied to the criophorous Hermes, but also to the offering bearers, and then in Roman art, where it was particularly used in a funerary context, according to formulas that were fully inspired by the nascent Christian art1 . This theme is said to have had Sumerian prototypes2. Christian iconography first depicts Christ as the « Lamb of God », carried by John the Baptist, and then Jesus becomes the Good Shepherd who gathers the lost sheep. He is traditionally depicted wearing a bandage, dressed in exomid, and holding a staff, a milking vessel (mulctra) or a syrinx. This theme has inspired many Christian artists.

lwf0003web.gif

From the Gospel of Jesus Christ according to St John

At that time Jesus said: « I am the good shepherd, the true shepherd, who lays down his life for his sheep. The hireling shepherd is not the shepherd, the sheep are not his: if he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away; the wolf seizes them and scatters them. This shepherd is a hired hand, and the sheep do not really count for him.
I am the good shepherd; I know my sheep, and my sheep know me, as the Father knows me, and I know the Father; and I lay down my life for my sheep.
I have other sheep which are not of this fold: these also I must lead. They will listen to my voice; there will be one flock and one shepherd. This is why the Father loves me: because I lay down my life to receive it again. No one can take it from me : I give it of myself. I have the power to give it, I also have the power to receive it again: this is the commandment I have received from my Father.  (Jn 10:11-18)

I am the Good Shepherd

 « I am the Good Shepherd, the true Shepherd, the true shepherd gives his life for his sheep. « (Jn 10:11) It was throughout his life that Jesus gave himself. During his entire earthly existence, he never stopped giving and giving of himself. We see this in his daily life in Nazareth, in his preaching, in his service to his disciples and in his welcome to all those who came across his path with their distress and suffering.

The good shepherd is also the one who knows his sheep and loves them. For Christ, the shepherd of all humanity, we are his most precious possession. Jesus asks us to love one another as he has loved us. This means that we must also take the time to get to know the people on our path and those entrusted to us.

We cannot truly love those we do not seek to know or those we deliberately ignore. It is through personal contact and patient dialogue that we can better understand those in need and the time spent getting to know them and the Lord is a precious time given with love.

Let us be collaborators with Christ, the shepherd of humanity. It is he who calls us and sends us. One day we will have to give an account of this responsibility that has been entrusted to us. The good shepherd is also the one who gathers his flock: when he goes to the mountains, it is important that the flock stays together; its safety is at stake.

In telling us this, Jesus speaks to us of this divided world in which we live. Christ has placed his Church there. He wants it to be united and in solidarity. « I have other sheep which are not of this fold: these also I must lead. They will listen to my voice: there will be one flock and one shepherd.  »  Jesus counts on us to participate in this work of gathering.

Let us contemplate Jesus in his love for his Father and for all humanity, let us contemplate him in his obedience, in his poverty, in his compassion for every man and woman, especially the poorest, the excluded, the marginalized, those who suffer most. Let us fix our eyes on him: he knows us better than we know ourselves.  With Jesus, the Good Shepherd, let us in turn reaffirm our full availability to carry out the Father’s will day by day.

May this Eucharist that we celebrate this Sunday stimulate in us the desire to live in the manner of Jesus, the Good Shepherd! May it allow us to resemble more and more this Jesus, who never stops giving his life for all! Let us listen to the call, his call through the needs of our brothers and sisters who cry out to us.

How great and wonderful is the love with which the Father fills us in his Son, the Good Shepherd. He wanted us to be called children of God, beloved children of God. (2nd reading) On this Sunday when we are invited to pray for vocations, let us raise our eyes to Jesus, the Good Shepherd, and pray with confidence and insistence that he will give his Church pastors who seek to know people better, to love them, and who are concerned for those who are not yet in the Church.

Deacon Michel Houyoux

Links to other Christian websites

◊ Young catholics : click here to read the paper →  4th Sunday of Easter – Year B (2021)

◊ Father Hanly  : click here to read the paper →  Homily for 4th Sunday of Easter, Year B

Add a note related to this paper

Video Homily by Father Terrance ; « The Good Shepherd »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Homélies, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps pascal | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...