• Accueil
  • > Archives pour le Mercredi 12 mai 2021

Feest van de Hemelvaart van Jezus

Posté par diaconos le 12 mai 2021

Jezus werd opgenomen in de hemel en zat aan de rechterhand van God

Feest van de Hemelvaart van Jezus dans fêtes religieuses 1-62-38fb416993881089dfb9f912186b281c2d5d65df57e1ff8b808c4f2d178faa

# Hemelvaart is een christelijk feest dat gevierd wordt op de veertigste dag na Pasen2. Het markeert de laatste ontmoeting van Jezus met zijn leerlingen na zijn verrijzenis en zijn tenhemelopneming. Het geeft uitdrukking aan een nieuwe wijze van Christus’ aanwezigheid, die niet meer zichtbaar is in de aardse wereld, maar aanwezig blijft in de sacramenten. Het kondigt ook de komst van de heilige Geest tien dagen later aan en de vorming van de Kerk op het Pinksterfeest. Tenslotte is het een voorafbeelding van het eeuwige leven voor de christenen.

Hemelvaart is een essentieel onderdeel van het christelijk geloof: het wordt uitdrukkelijk vermeld in zowel de Geloofsbelijdenis van de Apostelen als in de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopolitaan en wordt daarom gedeeld door katholieken, orthodoxen (de Hemelvaart van de Heer is een van de Twaalf Grote Feesten), protestanten en de gelovigen van de antikatholieke kerken. Donderdag van Hemelvaart is in verschillende landen een officiële feestdag. Voor de orthodoxen is het 28 mei en 10 juni. In de christelijke theologie markeert Hemelvaartsdag het einde van Jezus’ fysieke aanwezigheid op aarde na zijn dood en verrijzenis. Het symboliseert een nieuwe wijze van Christus’ aanwezigheid die geheel innerlijk, universeel en tijdloos is. Hij is aanwezig in de Eucharistie..

                                                                                                lwf0003web.gif

Uit het evangelie volgens Marcus

16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden; wie weigert te geloven, zal veroordeeld worden. 17 Dit zijn de tekenen die hen die gelovig worden, zullen vergezellen: in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven; zij zullen in nieuwe tongen spreken; 18 zij zullen slangen oppakken, en als zij dodelijk gif drinken, zal het hun niet deren; zij zullen zieken de handen opleggen, en de zieken zullen gezond worden. « 

19 Toen de Heer Jezus tot hen gesproken had, werd hij opgenomen in de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God. 20 Wat hen betreft, zij gingen uit en verkondigden overal het evangelie. De Heer werkte met hen en bevestigde het woord door de tekenen die ermee gepaard gingen.  (Mc 16,15-20)

Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden

Geloof, de voorwaarde voor redding ; ongeloof, de oorzaak van veroordeling, is het grote beginsel van het hele Evangelie in zijn toepassing op de mens : « Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven ; wie in de Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar de toorn van God zal op hem blijven. »  Als Marcus de doop aan het geloof heeft toegevoegd, dan is dat omdat dit woord in de plaats komt van het gebod om te dopen, waarvan Mattheüs melding maakt

Dit symbool zal slechts bijdragen tot de zaligheid voor zover het wordt toegediend aan hen die geloven. Geloof, de voorwaarde voor redding; ongeloof, de oorzaak van veroordeling, dat is het grote beginsel van het hele Evangelie in zijn toepassing op de mens : « Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; wie in de Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar de toorn van God zal op hem blijven.  « (Johannes 3, 36)

Als Marcus de doop aan het geloof heeft toegevoegd, dan is dat omdat dit woord in de plaats is gekomen van het bevel tot dopen waarvan Mattheüs melding maakte (Mt 28, 9). Dit symbool draagt echter slechts bij tot de zaligheid in de mate waarin het wordt toegediend aan hen die geloven.  Veel van deze wonderen leken vreemd aan de nuchterheid die de Evangeliën kenmerkt. Niets toont dit beter aan dan de behoefte van sommige exegeten om deze gaven, die zij niet letterlijk konden begrijpen, in geestelijke zin te verklaren.

Het uitdrijven van demonen was een macht die de apostelen bij tijd en wijle daadwerkelijk uitoefenden; Jezus had ze hun positief toegekend. Het spreken in nieuwe tongen is het spreken in tongen die niet op natuurlijke wijze zijn aangeleerd. Het is dus niet de gave van het spreken in tongen in een toestand van extase. Het grijpen van slangen was een herhaling van de belofte van Jezus, die voor Paulus op Malta gebeurde; Jezus gaf zijn volk de kracht om alle gevaren te trotseren.

De gave om zieken te genezen werd dikwijls door de apostelen uitgeoefend : « En het geschiedde, dat de vader van Publius in bed lag, ziek door koorts en dysenterie. Paulus ging naar hem toe en bad, legde hem de handen op en genas hem.  « (Handelingen 28, 8)

Diaken Michel Houyoux


Links naar andere christelijke websites

◊ Kerk : click hier om het artikel te lesen →Van Hemelvaart tot Pinksteren

◊ God ist kennis : click hier om het artikel te lesen →  Wat zegt de Bijbel over Pinksteren – EZBB

  Overweging Hemelvaart parochievicaris Ad van der Helm

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans fêtes religieuses, Temps pascal | Pas de Commentaire »

Feast of Ascension of Jesus

Posté par diaconos le 12 mai 2021

Feast of the Ascension

Jesus was taken up into heaven and sat at the right hand of God

# Ascension is a Christian feast celebrated on the fortieth day after Easter2. It marks the last meeting of Jesus with his disciples after his resurrection and his ascension into heaven. It expresses a new way of Christ’s presence, which is no longer visible in the earthly world, but remains present in the sacraments. It also announces the coming of the Holy Spirit ten days later and the formation of the Church on the feast of Pentecost. Finally, it prefigures eternal life for Christians.

The Ascension is an essential element of the Christian faith: it is explicitly mentioned in both the Apostles’ Creed and the Nicene-Constantinopolitan Creed and is therefore shared by Catholics, Orthodox (the Ascension of the Lord is one of the Twelve Great Feasts), Protestants and the faithful of the Anti-Catholic churches. Ascension Thursday is a public holiday in several countries. For the Orthodox, it is 28 May and 10 June respectively. In Christian theology, Ascension Day marks the end of Jesus’ physical presence on earth after his death and resurrection. It symbolises a new mode of Christ’s presence that is entirely interior, universal and timeless. He is present in the Eucharist.

lwf0003web.gif

From the Gospel according to Mark

16 Whoever believes and is baptized will be saved; whoever refuses to believe will be condemned. 17 These are the signs that will accompany those who become believers: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues; 18 they will pick up snakes, and if they drink deadly poison, it will not hurt them; they will lay hands on the sick, and the sick will be well. « 

19 When the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven and seated at the right hand of God. 20 As for them, they went out and proclaimed the gospel everywhere. The Lord worked with them and confirmed the word by the signs that accompanied it.  (Mk 16:15-20)


Whoever believes and is baptised will be saved

Faith, the condition of salvation; unbelief, the cause of condemnation, is the great principle of the whole Gospel in its application to man: « He that believeth on the Son hath everlasting life; he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God shall remain upon him.   » If Mark added baptism to faith, it is because this word replaces the command to baptize that Matthew reported (Matthew 28, 19).

This symbol will contribute to salvation only to the extent that it is administered to those who believe. Faith, the condition of salvation; unbelief, the cause of condemnation, such is the great principle of the whole Gospel in its application to man : « He that believeth on the Son hath everlasting life; he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God shall remain upon him.  « (John 3, 36)

If Mark added baptism to faith, it is because this word replaced the command to baptize that Matthew reported (Mt 28, 9). This symbol, however, will only contribute to salvation to the extent that it is administered to those who believe.  Many of these prodigies seemed alien to the sobriety that characterises the Gospels. Nothing demonstrates this better than the need of some exegetes to explain in a spiritual sense these gifts that they could not understand literally.

Casting out demons was a power actually exercised at times by the apostles; Jesus had positively conferred it on them. To speak in new tongues is to speak in tongues that are not learned naturally. It is therefore not the gift of speaking in tongues in a state of ecstasy. Grasping snakes was a repetition of the promise of Jesus, which happened for Paul in Malta; Jesus gave his people the power to defy all dangers.

The gift of healing the sick was often exercised by the apostles : « And it came to pass that the father of Publius was in bed, sick with fever and dysentery. Paul went to him and prayed, laid his hands on him, and healed him.  « (Acts 28, 8)

Deacon Michel Houyoux

Links to other Christian websites

◊ Christianity : click here to read the paper → Ascension | Description, Significance, Feast, & Art

◊ Theresa Simon and Christina Maksisi  : click here to read the paper → The Feast of the Ascension of the Lord | Living …

  Bishop Barron on Why the Ascension of Jesus Matters

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Enseignement, fêtes religieuses, Histoire, La messe du dimanche, Religion, Temps pascal | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...