• Accueil
  • > Foi
  • > Dertiende Zondag van de Gewone Tijd – Jaar B

Dertiende Zondag van de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 25 juin 2021

Liturgia della XIII Domenica del T.O. Anno B - www.maranatha.it

De bloedende vrouw is het wonder van Jezus Christus, dat in de drie Evangeliën wordt verhaald. Het is een symbool van geloof, net als het wonder van de dochter van Jaïrus dat in hetzelfde hoofdstuk wordt beschreven. Voor Petrus de Chrysoloog zijn beide wonderen die tegelijk beschreven worden (het wonder van de bloedende vrouw en het wonder van de dochter van Jaïrus) symbolen van geloof.1 Het geloof van deze vrouw, die zich waardig achtte de onderkant van Christus’ kleed aan te raken; en het geloof van Jezus in het verrichten van duidelijke tekenen die zijn goddelijke verbinding aantonen en daarmee het bestaan van God. Voor Thierry Murcia, de vraag naar de historische achtergrond van de evangelieverhalen. Twee genezingen op dezelfde dag van Kippoer: de bloeding en opstanding van de dochter van Jaïrus en de bezeten man uit Gerasa/Gadara, in het oude Judaïsme.

Uit het evangelie van Marcus

21 Jezus keerde in een boot terug naar de andere oever, en een grote menigte verzamelde zich om hem heen. Hij was aan de kust. 22 Een van de heersers van de synagoge, genaamd Jairus, kwam. Toen hij Jezus zag, viel hij Hem aan de voeten 23 en smeekte Hem: « Mijn dochter, die nog zo jong is, is al aan het einde van haar leven. Kom en leg je handen op haar, zodat ze gered wordt en leeft.  « 24 Jezus ging met hem mee, en de menigte die hem volgde was zo groot dat ze hem overweldigde.

25 Er was een vrouw die al twaalf jaar bloedde. 26 En zij was door vele geneesheren behandeld, en had al haar fortuin uitgegeven, en had niet de minste verbetering gekregen; integendeel, haar toestand was erger geworden… 27 Toen deze vrouw dus hoorde, dat er van Jezus gesproken werd, ging zij in de menigte achter Hem staan en raakte zijn kleed aan. 28 Want zij zeide tot zich zelven: Kon ik zijn kleed maar aanraken, dan zou ik gered worden.

29 En terstond hield het bloeden op, en zij gevoelde in haar lichaam, dat zij van haar ziekte genezen was. 30 Onmiddellijk bemerkte Jezus dat er kracht uit hem vloeide. Hij wendde zich tot de menigte en vroeg: « Wie heeft mijn kleren aangeraakt?  « 31 Zijn discipelen antwoordden: « Je ziet dat de menigte je verdringt en vraagt: ‘Wie heeft mij aangeraakt? 32 Maar Hij keek om zich heen om degene te zien die dit gedaan had.

33 Toen kwam de vrouw, bevangen door vrees en beven, wetende wat haar overkomen was, en viel aan Zijn voeten neer en vertelde Hem de gehele waarheid. 34 Jezus zeide tot haar: Mijn dochter, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van je kwaad.  35 Terwijl hij nog sprak, kwamen er mensen uit het huis van Jaïrus, de overste van de synagoge, en zeiden tegen hem : « Uw dochter is zojuist gestorven. « Waarom val je de Meester lastig ?  « 

36 Toen Jezus dit hoorde, zeide hij tot den overste der synagoge: Wees niet bevreesd, maar geloof. » 37 Hij liet zich door niemand vergezellen, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. 38 Zij kwamen in het huis van de overste van de synagoge. Jezus zag een commotie, en mensen huilden en schreeuwden uit volle borst. Hij ging naar binnen en zei tegen hen: « Wat is al dat lawaai en dat geschreeuw ?  Het kind is niet dood, het slaapt. »

40 Maar zij lachten hem uit. Toen bracht hij iedereen naar buiten, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren, en ging naar binnen waar het kind lag. 41 Hij nam de hand van het kind en zeide tot haar: « Talitha kum, » wat betekent, « Meisje, ik zeg je, sta op! » 42 Onmiddellijk stond het meisje op en begon te lopen – zij was inderdaad twaalf jaar oud. Zij waren met grote verbazing geslagen. 43 Maar Jezus zei hun streng dat ze het aan niemand mochten vertellen ; toen zei hij dat ze moest eten (Marcus 5, 21-43).

Uw geloof heeft u gered.

Marcus combineert hier twee met elkaar verweven verhalen in één vertelling. Matteüs en Lucas volgen dezelfde procedure. Allereerst verschijnen er twee figuren op het toneel. Twee vrouwenfiguren : een meisje en een vrouw. En in beide gevallen ligt geloof ten grondslag aan de stappen die Jezus ondernam. In het geval van de ongeneeslijke vrouw, is er geen pleidooi. Het is een stap van geloof en hoop in Jezus van de kant van deze vrouw die haar onmiddellijke genezing zal brengen. En door dit verhaal,

Ik begrijp het belang van deze stap van geloof en hoop. Zie je, het is het geloof dat ontbreekt, zei St. Keurvorst d’Ars. Wanneer wij zeggen: « Mijn God, ik geloof, ik geloof vast, dat wil zeggen zonder de minste aarzeling, dan sluiten wij ons aan bij het geloof van deze vrouw waarvan het Evangelie vandaag spreekt. Deze vrouw, die al twaalf jaar bloedde en veel geld had uitgegeven zonder enige verbetering, wier toestand eerder was verslechterd, toen zij hoorde wat er over Jezus werd gezegd, kwam achter de menigte staan en raakte Zijn kleed aan.

In een van zijn preken zei de keurvorst van Ars over het geloof : « Ik geloof dat wij, als wij geloof hadden, Gods wil zouden beheersen… Hij zou ons niets ontzeggen ! «   De bloedvloeiende vrouw dacht, dat als zij Jezus’ kleed kon aanraken, zij gered zou worden. Onmiddellijk stopte het bloeden en zij voelde in haar lichaam dat zij genezen was van haar chronische ziekte.

Marcus toont ons in zijn evangelie de kracht van leven en verlossing die in Jezus werkt voor mensen die geloof hebben, terwijl het voor ongelovigen onopgemerkt blijft. « Uw geloof heeft u gered.    « (Mt 9, 22c ; Mc 5, 34 ; Lc 8, 48) Deze woorden van Jezus benadrukken de betekenis van de gebeurtenis: naast de lichamelijke genezing gaat het om het geloof dat redt. Het is belangrijk dat we Jezus vandaag kunnen aanraken.

Ja, omdat er een concrete manier is waarop wij het mysterie van de verrijzenis kunnen beleven. Deze hele episode toont aan dat het geloof in Jezus er zelfs in slaagt een volkomen onvrijwillig mirakel uit Hem te persen. Het opstijgen van de dochter van Jaïrus aan zijn voeten roept de verrijzenis van Jezus op. Dit verhaal in onze synoptische evangeliën getuigt van Jezus’ soevereine autoriteit over leven en dood. Jezus heeft inderdaad de volledige overwinning over de machten van het kwaad en de dood.

Gods woord klinkt hetzelfde voor alle samengekomen christenen, het lichaam van Christus dat in de communie wordt uitgedeeld is voor allen hetzelfde. Ben ik de man of vrouw die Jezus hoort en aanraakt in geloof? Het is niet voldoende Christus te ontmoeten in de mis, wij moeten Hem volgen en ons leven opbouwen met de middelen die Hij ons geeft.

Diaken Michael Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Preken on line : klick hier om het artikel te lesen →  13e zondag door het jaar B – 2021

◊  Kinderwoordienst : klick hier om het artikel te lesen → Zondag 27 juni 2021

  Living Waters : « Gered door geloof of door werken ? »

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS