Vijftiende gewone zondag in de cyclus B

Posté par diaconos le 10 juillet 2021

Jezus stuurde de twaalf op een missie

la missione dei dodici apostoli

De Grote Commissie, of wereldzending, is een opdracht die Jezus van Nazareth na zijn verrijzenis gaf aan elf van zijn twaalf apostelen. In deze episode, die in de laatste vijf verzen van het evangelie van Matteüs wordt verteld, verschijnt Jezus aan zijn leerlingen op een berg in Galilea en vraagt hun te dopen « in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest » alle volkeren van de wereld. Deze passage volgt op de kruisiging en verrijzenis van Jezus. Élian Cuvillier merkt op dat het geen beroep op Gods oordeel bevat: Uitzending en het verzamelen van nieuwe discipelen lijken hier voorrang te krijgen boven begrippen als zonde of straf.4 Uitzending wordt geplaatst onder de auspiciën van de kerk. Het uitzenden wordt geplaatst onder het teken van de Drie-eenheid en herinnert aan het doopsel van Christus, waar de Geest op Jezus neerdaalt op het moment dat de goddelijke stem de kinderlijke relatie met de Vader tot stand brengt (Mt 3,16-17). Tegelijkertijd is « Ik ben altijd bij jullie, tot aan het einde van de aarde » een voortzetting van « Emmanuel », de « God met ons » uit Mt 1,23. Het evangelie van Matteüs wordt gekenmerkt door een voortdurende dualiteit tussen joods particularisme en universalisme en sluit hier af met een uitbreiding van de Blijde Boodschap tot alle volkeren van de aarde.

De « Grote Opdracht » moet ook gezien worden in het perspectief van de Bergrede, waarvan zij het hoogtepunt is. De verkondiging van deze opdracht bevat de kern van het Evangelie: de verrezen Heer heeft macht over de wereld, en zijn leerlingen moeten zijn leer doorgeven aan alle volkeren totdat het Rijk Gods komt. Dit tijdstip van het einde heeft de auteur niet als op handen zijnde beschreven. De « Grote Opdracht » moet onderscheiden worden van de « Kleine Opdracht » of « Uitzenden » die eerder in hetzelfde Evangelie volgens Mattheüs voorkomt, in hoofdstuk 10.

Anderzijds herinnert het aan andere pericopen van de canonieke Evangeliën, waaronder de instelling van de twaalf apostelen, die in de drie Synoptici voorkomt. De instelling van de apostelen vindt echter plaats tijdens het leven van Jezus, vóór de kruisiging, terwijl de « Grote Opdracht » plaatsvindt na de verrijzenis. Het Evangelie van Lucas, geschreven in dezelfde tijd als het Evangelie van Matteüs, rond het jaar 80, bevat een scène die dicht bij de « Grote Opdracht » ligt die door Matteüs wordt beschreven, en die zich ook afspeelt na de kruisiging en de verrijzenis. Jezus vraagt zijn discipelen om vanuit Jeruzalem aan alle volken de bekering te verkondigen die leidt tot vergeving van zonden. Het thema komt terug in de Handelingen van de Apostelen, ook door Lucas geschreven: Bij de Hemelvaart belooft Jezus zijn apostelen dat de heilige Geest hen zal helpen bij het volbrengen van hun zending. Het Evangelie van Marcus, dat voorafgaat aan de twee andere synoptici en dateert van 65-75,13 bevat in zijn « lange conclusie » een passage die vergelijkbaar is met de « Grote Opdracht » vzn Matteüs

Uit het Evangelie volgens Marcus

06 En hij verwonderde zich over hun gebrek aan geloof. Jezus ging rond in de dorpen om te onderwijzen. 07 Hij riep de Twaalf; daarna begon Hij hen twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hen gezag over de onreine geesten, 08 En hij gebood hun niets mee te nemen voor onderweg, alleen een staf; geen brood, geen tas, geen munten in hun gordels. 09 « Trek sandalen aan, neem geen reserve tuniek mee. » 10 Hij zeide wederom tot hen: Wanneer gij gastvrijheid in een huis gevonden hebt, blijft daar tot gij vertrekt.

11 Als iemand op een plaats weigert u te ontvangen en naar u te luisteren, ga dan heen en schud het stof van uw voeten af; dat zal voor hen een getuigenis zijn. » 12 Zij gingen weg en verkondigden dat zij zich moesten  ekeren. 13 Zij dreven vele demonen uit, zalfden vele zieken met olie en genazen hen. (Mc 6, 7-13)

Jezus stuurt zijn discipelen twee aan twee op missie

Een van de eerste daden van Jezus aan het begin van zijn openbaar leven was het kiezen van twaalf medewerkers. In de eerste hoofdstukken van het evangelie van Marcus worden zij getoond als de metgezellen van Jezus. En op de evangeliepagina van vandaag roept Jezus hen voor de eerste keer en zendt hen twee aan twee op zending uit (Marcus 6:7). Voor het eerst zijn zij alleen, zonder Jezus, belast met de prediking.

Jezus zendt hen uit op zending in paren: deze aanpak vergemakkelijkt wederzijdse hulp en steun, vooral in moeilijke tijden. Maar dit is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat de boodschap met één stem wordt gedeeld. Het is de hele gemeenschap die geroepen is om in solidariteit te getuigen van het door Jezus Christus geopenbaarde Evangelie. De eerste regel van het apostolaat is om een team te zijn. Het broederlijk leven is reeds een verkondiging van liefde, zelfs voordat er over gesproken wordt. Als christenen, als leden van de levende Christus, hebben wij de plicht te evangeliseren.

Wat heb ik aan het geloof in de ware God als ik er nooit over spreek? God zendt ons om het goede nieuws van het evangelie naar de mensen om ons heen te brengen. Hij zendt ons om het woord te verkondigen, wat een verandering van leven vereist, een bekering. Hij vraagt ons het kwaad te bestrijden en op te komen voor de armen.

Bekering is de eerste inhoud van de prediking van de discipelen: verander uw leven… Bekeer u! Dit is zo’n radicale optie dat zij hevig verzet oproept. Gemiddeld houden mensen er niet van hun leven te veranderen. Laat ons met rust. God bemoeit zich ermee! Hij vraagt ons om ons in te zetten voor een nieuw leven. Het gaat over het veranderen van koers. Geloof is een nieuwe manier van leven die zich onderscheidt van de rest.

We moeten het beleven in ons gezin en in onze buurt, op het werk of op vakantie. We hoeven niet te zoeken naar grote manieren. Wat Jezus van ons vraagt is slechts ons getuigenis. Wij zijn in staat het kwaad te overwinnen waar wij ons bevinden en als bevrijde mensen te leven. Dit is wat ons in staat zal stellen getuigen van Christus te zijn voor anderen.

Zoals de profeet Amos (eerste lezing) en zoals de Twaalf (evangelie) worden wij uitgenodigd ons beste beentje voor te zetten in dit getuigenis dat de Heer ons toevertrouwt. Door deel te nemen aan de mis en door de eucharistie putten wij uit de bron.

Degene die als eerste de weg opende naar evangelisatie, naar missie, is de Maagd Maria. Laten we de Heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus, vragen ons te helpen authentieke dragers te worden van licht, liefde en waarheid in heel ons leven, voor de mensen om ons heen.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊  Bijbelwoord : klik hier om het artikel te lesen → Wat leert God ons in Exodus ?

◊  Apostel : klik hier om het artikel te lesen → De apostelen in de christelijke kerk

  De roeping van Petrus

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...