• Accueil
  • > Archives pour le Jeudi 29 juillet 2021

Achttiende zondag in de gewone tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 29 juillet 2021

Wie tot mij komt zal nooit honger hebben, wie in mij gelooft zal nooit dorst hebben

Johannes 6:35

# In het jodendom eindigt een dag na zonsondergang, waarmee de volgende dag begint. Volgens Matteüs, Marcus en Lucas gingen de discipelen op de voorbereidingsdag van Pesach, de dag van het ongedesemde brood waarop het lam voor Pesach (paaslam) wordt geslacht, het Pesachmaal bereiden. Die (donderdag)avond na zonsondergang aten Jezus en zijn discipelen het Pesachmaal; zodoende was dat de sederavond. Het Johannesevangelie beweert dat het echter nog geen Pesach was en in tegenstelling tot de synoptici wordt niet vermeld dat de discipelen het Pesachmaal gingen bereiden en de maaltijd die hij ‘s nachts (13:30) met hen nuttigde (13:2) leek verder geen symbolische betekenis te hebben of nieuwe symbolische betekenis te worden gegeven door Jezus ; in plaats daarvan waste Jezus de voeten van de discipelen.
xx
Bovendien vermeldt Johannes 19:14 dat enkele uren later het proces tegen Jezus bij Pontius Pilatus plaatsvond ‘rond het middaguur op de voorbereidingsmiddag van Pesach . Dit geeft aan dat in het Johannesevangelie Pesach een dag later plaatsvond dan in de synoptische evangeliën. Bovendien werd Jezus volgens Marcus 15:25 al om 9 uur ‘s ochtends na het Pesachmaal (vrijdagochtend, tijdens Pesach) gekruisigd, terwijl volgens Johannes 19:14 het proces tegen Jezus rond 12 uur ‘s middags (vrijdagmiddag, de dag vóór Pesach) na de maaltijd nog steeds bezig was en hij nog niet gekruisigd was.
x
In Johannes 19:18 wordt Jezus gekruisigd, in 19:30 sterft Jezus en in 19:31 en 19:42 wordt verteld dat het de voorbereidingsdag van een speciale sabbat was (omdat dat jaar Pesach samenviel met de sabbat); Jezus stierf dus voordat de sederavond zou beginnen op vrijdag na zonsondergang, terwijl volgens de andere evangeliën Jezus nog leefde tijdens de sederavond: hij hield op donderdag na zonsondergang het Pesachmaal – het Laatste Avondmaal – met zijn discipelen. Marcus en Johannes zijn het er dus over eens dat Jezus werd gekruisigd en stierf op een vrijdag, maar spreken elkaar tegen over de vraag of die vrijdag Pesach was (Marcus) of de voorbereidingsdag voor Pesach (Johannes) en of dat jaar Pesach en de sabbat samenvielen (Johannes) of niet (Marcus).
x
Apologeten hebben geprobeerd deze tegenspraak te verzoenen, maar dat is moeilijk gebleken. Verschillende Bijbelwetenschappers gaan ervan uit dat de auteur van Johannes om theologische redenen opzettelijk de chronologie heeft veranderd om zo de dag waarop Jezus werd gekruisigd te laten samenvallen met de dag waarop het Pesachlam werd geslacht. Als enige evangelie noemt Johannes Jezus regelmatig het Lam van God en de implicatie is dat Jezus het bloedoffer voor de zonden van de mensheid is dat op dezelfde dag (de voorbereidingsdag van Pesach) in dezelfde stad (Jeruzalem) en door dezelfde mensen (de Joodse leiders[noot 1]) wordt gebracht als het offeren van de Pesachlammeren.
x
 Het Lichaam van Christus is een begrip in de christelijke theologie, dat verband houdt met verlossing, eeuwig leven, delen, broederschap en de overdracht van het goddelijk woord. In de katholieke mis zegt de priester tijdens het eucharistisch gebed: « Toen hij verlost was en uit vrije wil in zijn passie was opgegaan, nam hij brood, dankte, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: ‘Neemt allen dit en eet ervan: dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt’ ». Deze verwijzing naar het Laatste Avondmaal, de maaltijd voor de kruisiging van Jezus Christus, is symbolisch voor het vlees dat de Messias heeft gegeven om de mensheid te redden van haar zonden.
x

Even later in de dienst zegt de priester « gedenkend de dood en verrijzenis van uw Zoon, bieden wij u, Heer, het brood des levens aan ». In plaats van het brood des levens van de rooms-katholieke kerk, in 1976 gesticht door Pascal en Marie-Annick Pingault en op 9 april 2015 ontbonden door monseigneur Jean-Claude Boulanger, is het brood, zoals de officiant zegt, het brood des levens, het symbool van de verrijzenis die Jezus de mensheid heeft gebracht. Het Lichaam van Christus is het geschenk van de Messias van de vergeving van de zonden, het is het nieuwe woord dat gegeven wordt en dat de verrijzenis inhoudt en vooral het brood des levens uit dit Christuswoord dat naastenliefde en broederschap moet brengen. Mozes bracht het volk uit de slavernij ; Jezus wil, door de gave van zijn lichaam, door het offer, de kardinale en theologische deugden doen heersen. De Gemeenschap van het Brood des Levens was een nieuwe.

Uit het Evangelie volgens Johannes

24 Toen de menigte zag dat Jezus er niet was, noch zijn leerlingen, stapten de mensen in boten en gingen op weg naar Kapernaüm, op zoek naar Jezus. 25 Toen zij hem aan de overzijde van de rivier vonden, zeiden zij tot hem: « Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? « 26 Jezus antwoordde hun: « Waarlijk, waarlijk, ik zeg u: gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij broden gegeten hebt en verzadigd zijt. 27 Werkt niet naar het voedsel dat verloren gaat, maar naar het voedsel dat eeuwig leven geeft, dat de Mensenzoon u geven zal, die God de Vader met zijn zegel verzegeld heeft. 28 Toen zeiden zij tot hem: « Wat moeten wij doen om de werken Gods te bewerken? « 29 Jezus antwoordde hun: « Het werk Gods is, dat gij gelooft in hem, die Hij gezonden heeft. « 

30 Toen zeiden zij tot hem: « Welk teken zult gij doen, opdat wij hem zullen zien en u geloven? Welk werk zult gij doen? 31 In de woestijn aten onze vaderen manna, zoals de Schrift zegt: « Hij gaf hun brood uit de hemel te eten. « 32 Jezus zeide tot hen: Amen, amen, ik zeg u: Mozes heeft u geen brood uit den hemel gegeven; maar mijn Vader geeft u het ware brood uit den hemel. 33 Want het brood Gods is datgene, wat uit den hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft.

34 Toen zeiden zij tot hem: « Heer, geef ons dit brood altijd. « 35 Jezus zeide tot hen : Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nooit honger hebben; wie in mij gelooft, zal nooit dorst hebben ».  (Joh 6, 24-35)

Geef ons, Heer, uw Brood des Levens. Hier zijn mijn uitgestrekte handen

Toen de menigte merkte dat Jezus niet aan de oever van het meer van Tiberias (166 km2) was, en zijn discipelen evenmin, gingen de mensen met boten op weg naar Kapernaüm, aan de noordwestelijke oever van het meer, in het noorden van de staat Israël), op zoek naar Jezus. Daar vonden zij hem. Jezus zei toen tot deze menigte : « Gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij brood gegeten hebt en voldaan zijt ».

Wat deze mensen van Jezus verwachtten waren geen tekenen van het Koninkrijk, maar alleen materiële voordelen. Deze diagnose is vandaag de dag zeer actueel: wij zijn zeker meer materieel dan die mensen die kwamen om Hem te ontmoeten die hen had verzadigd tijdens die beroemde vermenigvuldiging van de broden. Als we ons door deze diagnose laten uitdagen, zullen we ontdekken dat ook wij hongerig zijn. We hebben honger naar geld, troost, aandacht, ontsnapping, veiligheid….

Wanneer Jezus onze problemen oplost, zijn wij bereid Hem zonder de minste aarzeling te volgen, maar als Hij ons onthutsende tekenen van zijn Koninkrijk aanbiedt die ons niet bevredigen, zijn wij dan niet bereid Hem in de steek te laten ? Om Jezus werkelijk te vinden, moeten wij Hem zoeken. Wat is ons zoeken naar Jezus ? Is het de zoektocht van die Joden die een voorzienige God zochten die hen zou voeden zonder dat zij hoefden te werken ?

Wij vragen om genezingen, successen, genoegens, onmiddellijk geluk, en wij vergeten dikwijls Gods legitieme verlangens te vervullen, zijn gebod om anderen lief te hebben zoals Hij zichzelf liefheeft. Alleen dan kunnen wij werkelijk genieten van wat Hij ons wil geven: zijn WOORD, zijn BROOD VAN LEVEN, zijn PERSOON door zijn LICHAAM en zijn vergoten BLOED, een ware gemeenschap met Hem. Voordat wij Jezus begonnen te zoeken, zocht Hij ons. Laat ons gebed ons bij hem aansluiten: Heer, wij hongeren naar U! Toon ons uw aangezicht! Laat de fontein van uw WOORD stromen !

Dan kunnen wij vervuld worden van uw LIEFDE en die brengen aan alle mensen die ons pad kruisen, vooral aan de armen en de verlatenen. Jezus vroeg hun te werken voor het voedsel dat bewaard wordt tot het eeuwige leven, dat de Mensenzoon u zal geven, dat de Vader met zijn eigen merkteken heeft gemerkt. Dit verzoek van Jezus gaat ons allen aan: laten wij werken voor dit voedsel uit de hemel dat eeuwig leven geeft.   Het essentiële voedsel dat we nodig hebben is Jezus zelf : « Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. » Wie van dit brood eet, zal eeuwig leven. (Joh 6, 51).

Als wij hongeren en dorsten naar zijn liefde, zal Jezus onze harten vullen met het sacrament van de Eucharistie, waarin Hij zich voor allen beschikbaar stelt. Nu begrijpen we de volle betekenis van de Eucharistie : « Jezus werd brood des levens om onze honger naar God te stillen, maar kwetsbaar als brood opdat wij zijn liefde voor ons zouden beantwoorden » (Moeder Teresa).

In de tweede lezing spreekt Paulus, apostel van Christus, over mensen die zich door niets laten leiden: « Gedraag u niet als de heidenen die zich door niets laten leiden. Gedraagt u niet als de heidenen die zich door niets laten leiden, maar als de nieuwe mens, heilig geschapen, rechtvaardig en in waarheid, naar het beeld van God. Wie tot mij komt, benadrukt Jezus, zal nooit meer honger hebben. Wat jammer als onze gebakjes genoeg waren. Geef ons, Heer, uw brood des levens. Hier zijn mijn uitgestrekte handen.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ De Bazuin (Gereformeer familie blad) : klik hier om het artkel te lesen →    Christus’ smaad dragen en God behagen
◊ Preken on line : klik hier om het artkel te lesen →    18e zondag door het jaar B – 2021

  De kleine Juliana en het brood van Leven

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Foi, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...