• Accueil
  • > Archives pour juillet 2021

Achttiende zondag in de gewone tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 29 juillet 2021

Wie tot mij komt zal nooit honger hebben, wie in mij gelooft zal nooit dorst hebben

Johannes 6:35

# In het jodendom eindigt een dag na zonsondergang, waarmee de volgende dag begint. Volgens Matteüs, Marcus en Lucas gingen de discipelen op de voorbereidingsdag van Pesach, de dag van het ongedesemde brood waarop het lam voor Pesach (paaslam) wordt geslacht, het Pesachmaal bereiden. Die (donderdag)avond na zonsondergang aten Jezus en zijn discipelen het Pesachmaal; zodoende was dat de sederavond. Het Johannesevangelie beweert dat het echter nog geen Pesach was en in tegenstelling tot de synoptici wordt niet vermeld dat de discipelen het Pesachmaal gingen bereiden en de maaltijd die hij ‘s nachts (13:30) met hen nuttigde (13:2) leek verder geen symbolische betekenis te hebben of nieuwe symbolische betekenis te worden gegeven door Jezus ; in plaats daarvan waste Jezus de voeten van de discipelen.
xx
Bovendien vermeldt Johannes 19:14 dat enkele uren later het proces tegen Jezus bij Pontius Pilatus plaatsvond ‘rond het middaguur op de voorbereidingsmiddag van Pesach . Dit geeft aan dat in het Johannesevangelie Pesach een dag later plaatsvond dan in de synoptische evangeliën. Bovendien werd Jezus volgens Marcus 15:25 al om 9 uur ‘s ochtends na het Pesachmaal (vrijdagochtend, tijdens Pesach) gekruisigd, terwijl volgens Johannes 19:14 het proces tegen Jezus rond 12 uur ‘s middags (vrijdagmiddag, de dag vóór Pesach) na de maaltijd nog steeds bezig was en hij nog niet gekruisigd was.
x
In Johannes 19:18 wordt Jezus gekruisigd, in 19:30 sterft Jezus en in 19:31 en 19:42 wordt verteld dat het de voorbereidingsdag van een speciale sabbat was (omdat dat jaar Pesach samenviel met de sabbat); Jezus stierf dus voordat de sederavond zou beginnen op vrijdag na zonsondergang, terwijl volgens de andere evangeliën Jezus nog leefde tijdens de sederavond: hij hield op donderdag na zonsondergang het Pesachmaal – het Laatste Avondmaal – met zijn discipelen. Marcus en Johannes zijn het er dus over eens dat Jezus werd gekruisigd en stierf op een vrijdag, maar spreken elkaar tegen over de vraag of die vrijdag Pesach was (Marcus) of de voorbereidingsdag voor Pesach (Johannes) en of dat jaar Pesach en de sabbat samenvielen (Johannes) of niet (Marcus).
x
Apologeten hebben geprobeerd deze tegenspraak te verzoenen, maar dat is moeilijk gebleken. Verschillende Bijbelwetenschappers gaan ervan uit dat de auteur van Johannes om theologische redenen opzettelijk de chronologie heeft veranderd om zo de dag waarop Jezus werd gekruisigd te laten samenvallen met de dag waarop het Pesachlam werd geslacht. Als enige evangelie noemt Johannes Jezus regelmatig het Lam van God en de implicatie is dat Jezus het bloedoffer voor de zonden van de mensheid is dat op dezelfde dag (de voorbereidingsdag van Pesach) in dezelfde stad (Jeruzalem) en door dezelfde mensen (de Joodse leiders[noot 1]) wordt gebracht als het offeren van de Pesachlammeren.
x
 Het Lichaam van Christus is een begrip in de christelijke theologie, dat verband houdt met verlossing, eeuwig leven, delen, broederschap en de overdracht van het goddelijk woord. In de katholieke mis zegt de priester tijdens het eucharistisch gebed: « Toen hij verlost was en uit vrije wil in zijn passie was opgegaan, nam hij brood, dankte, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: ‘Neemt allen dit en eet ervan: dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt’ ». Deze verwijzing naar het Laatste Avondmaal, de maaltijd voor de kruisiging van Jezus Christus, is symbolisch voor het vlees dat de Messias heeft gegeven om de mensheid te redden van haar zonden.
x

Even later in de dienst zegt de priester « gedenkend de dood en verrijzenis van uw Zoon, bieden wij u, Heer, het brood des levens aan ». In plaats van het brood des levens van de rooms-katholieke kerk, in 1976 gesticht door Pascal en Marie-Annick Pingault en op 9 april 2015 ontbonden door monseigneur Jean-Claude Boulanger, is het brood, zoals de officiant zegt, het brood des levens, het symbool van de verrijzenis die Jezus de mensheid heeft gebracht. Het Lichaam van Christus is het geschenk van de Messias van de vergeving van de zonden, het is het nieuwe woord dat gegeven wordt en dat de verrijzenis inhoudt en vooral het brood des levens uit dit Christuswoord dat naastenliefde en broederschap moet brengen. Mozes bracht het volk uit de slavernij ; Jezus wil, door de gave van zijn lichaam, door het offer, de kardinale en theologische deugden doen heersen. De Gemeenschap van het Brood des Levens was een nieuwe.

Uit het Evangelie volgens Johannes

24 Toen de menigte zag dat Jezus er niet was, noch zijn leerlingen, stapten de mensen in boten en gingen op weg naar Kapernaüm, op zoek naar Jezus. 25 Toen zij hem aan de overzijde van de rivier vonden, zeiden zij tot hem: « Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? « 26 Jezus antwoordde hun: « Waarlijk, waarlijk, ik zeg u: gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij broden gegeten hebt en verzadigd zijt. 27 Werkt niet naar het voedsel dat verloren gaat, maar naar het voedsel dat eeuwig leven geeft, dat de Mensenzoon u geven zal, die God de Vader met zijn zegel verzegeld heeft. 28 Toen zeiden zij tot hem: « Wat moeten wij doen om de werken Gods te bewerken? « 29 Jezus antwoordde hun: « Het werk Gods is, dat gij gelooft in hem, die Hij gezonden heeft. « 

30 Toen zeiden zij tot hem: « Welk teken zult gij doen, opdat wij hem zullen zien en u geloven? Welk werk zult gij doen? 31 In de woestijn aten onze vaderen manna, zoals de Schrift zegt: « Hij gaf hun brood uit de hemel te eten. « 32 Jezus zeide tot hen: Amen, amen, ik zeg u: Mozes heeft u geen brood uit den hemel gegeven; maar mijn Vader geeft u het ware brood uit den hemel. 33 Want het brood Gods is datgene, wat uit den hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft.

34 Toen zeiden zij tot hem: « Heer, geef ons dit brood altijd. « 35 Jezus zeide tot hen : Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nooit honger hebben; wie in mij gelooft, zal nooit dorst hebben ».  (Joh 6, 24-35)

Geef ons, Heer, uw Brood des Levens. Hier zijn mijn uitgestrekte handen

Toen de menigte merkte dat Jezus niet aan de oever van het meer van Tiberias (166 km2) was, en zijn discipelen evenmin, gingen de mensen met boten op weg naar Kapernaüm, aan de noordwestelijke oever van het meer, in het noorden van de staat Israël), op zoek naar Jezus. Daar vonden zij hem. Jezus zei toen tot deze menigte : « Gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij brood gegeten hebt en voldaan zijt ».

Wat deze mensen van Jezus verwachtten waren geen tekenen van het Koninkrijk, maar alleen materiële voordelen. Deze diagnose is vandaag de dag zeer actueel: wij zijn zeker meer materieel dan die mensen die kwamen om Hem te ontmoeten die hen had verzadigd tijdens die beroemde vermenigvuldiging van de broden. Als we ons door deze diagnose laten uitdagen, zullen we ontdekken dat ook wij hongerig zijn. We hebben honger naar geld, troost, aandacht, ontsnapping, veiligheid….

Wanneer Jezus onze problemen oplost, zijn wij bereid Hem zonder de minste aarzeling te volgen, maar als Hij ons onthutsende tekenen van zijn Koninkrijk aanbiedt die ons niet bevredigen, zijn wij dan niet bereid Hem in de steek te laten ? Om Jezus werkelijk te vinden, moeten wij Hem zoeken. Wat is ons zoeken naar Jezus ? Is het de zoektocht van die Joden die een voorzienige God zochten die hen zou voeden zonder dat zij hoefden te werken ?

Wij vragen om genezingen, successen, genoegens, onmiddellijk geluk, en wij vergeten dikwijls Gods legitieme verlangens te vervullen, zijn gebod om anderen lief te hebben zoals Hij zichzelf liefheeft. Alleen dan kunnen wij werkelijk genieten van wat Hij ons wil geven: zijn WOORD, zijn BROOD VAN LEVEN, zijn PERSOON door zijn LICHAAM en zijn vergoten BLOED, een ware gemeenschap met Hem. Voordat wij Jezus begonnen te zoeken, zocht Hij ons. Laat ons gebed ons bij hem aansluiten: Heer, wij hongeren naar U! Toon ons uw aangezicht! Laat de fontein van uw WOORD stromen !

Dan kunnen wij vervuld worden van uw LIEFDE en die brengen aan alle mensen die ons pad kruisen, vooral aan de armen en de verlatenen. Jezus vroeg hun te werken voor het voedsel dat bewaard wordt tot het eeuwige leven, dat de Mensenzoon u zal geven, dat de Vader met zijn eigen merkteken heeft gemerkt. Dit verzoek van Jezus gaat ons allen aan: laten wij werken voor dit voedsel uit de hemel dat eeuwig leven geeft.   Het essentiële voedsel dat we nodig hebben is Jezus zelf : « Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. » Wie van dit brood eet, zal eeuwig leven. (Joh 6, 51).

Als wij hongeren en dorsten naar zijn liefde, zal Jezus onze harten vullen met het sacrament van de Eucharistie, waarin Hij zich voor allen beschikbaar stelt. Nu begrijpen we de volle betekenis van de Eucharistie : « Jezus werd brood des levens om onze honger naar God te stillen, maar kwetsbaar als brood opdat wij zijn liefde voor ons zouden beantwoorden » (Moeder Teresa).

In de tweede lezing spreekt Paulus, apostel van Christus, over mensen die zich door niets laten leiden: « Gedraag u niet als de heidenen die zich door niets laten leiden. Gedraagt u niet als de heidenen die zich door niets laten leiden, maar als de nieuwe mens, heilig geschapen, rechtvaardig en in waarheid, naar het beeld van God. Wie tot mij komt, benadrukt Jezus, zal nooit meer honger hebben. Wat jammer als onze gebakjes genoeg waren. Geef ons, Heer, uw brood des levens. Hier zijn mijn uitgestrekte handen.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ De Bazuin (Gereformeer familie blad) : klik hier om het artkel te lesen →    Christus’ smaad dragen en God behagen
◊ Preken on line : klik hier om het artkel te lesen →    18e zondag door het jaar B – 2021

  De kleine Juliana en het brood van Leven

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Foi, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Mercredi de la dix-septième Semaine du Temps Ordinaire — Année Impaire

Posté par diaconos le 28 juillet 2021

Il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ

Caté : La parabole du Trésor et de la perle

# La parabole de la perle de grand prix, est une parabole que Jésus utilisa pour expliquer la valeur du Royaume des Cieux, comme la parabole du trésor caché. L’archevêque Jean Chrysostome compara la perle de la parabole aux Évangiles : « Vous voyez donc, mes frères, que la parole et la vérité évangélique est cachée dans ce monde comme un trésor et que tous les biens y sont renfermés… Cette perle unique est la vérité qui est une et ne se divise pas. Celui qui a trouvé cette perle précieuse sait bien qu’il est riche, mais sa richesse échappe aux autres, parce qu’il la cache, et qu’il peut tenir dans sa main ce qui le fait riche.
x
Il en est de même de la parole et de la vérité évangélique. Celui qui l’a embrassée avec foi, et qui la renferme dans son cœur comme son trésor, sait bien qu’il est riche ; mais les infidèles ne connaissent pas ce trésor, et ils nous croient pauvres parmi ces richesses » . Le docteur de l’Église ponctua son homélie en spécifiant qu’il fallait bel et bien suivre les valeurs du Christ et se comporter en suivant les vertus. Le trésor caché, ce sont les Évangiles pour Jean Chrysostome. Le plus important pour un homme est d’avoir la foi. Mais pas en la laissant seule, mais en la nourrissant d’actes qui suivent les valeurs défendues par Jésus comme la charité, le pardon, et surtout rester à l’écoute, spécifie-t-il. Il parle de cela en citant une autre métaphore : la parabole du filet.

 De l’évangile selon Matthieu

44 Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ. 45 Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. 46 Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle.» (Mt 13, 44-46)

Paraboles du trésor, de la perle, du filet

Jésus compara le royaume des cieux à un trésor caché dans un champ ; un homme le trouva par hasard, et tout joyeux, il vendit tout ce qu’il avait pour acheter ce champ. Le royaume des cieux ressemble aussi à un marchand qui cherche des perles précieuses, et qui, en ayant trouvé une de grand prix, vendit tout ce qu’il possède, et l’acheta. Il compara encore son royaume à un filet jeté dans la mer, lequel se remplit de choses bonnes et de mauvaises, et que les pêcheurs amènent sur le rivage pour recueillir les unes et rejeter les autres. Telle sera la séparation, au jour du jugement.

Conclusion : Jésus demanda à ses disciples s’ils eurent compris ces paraboles. De leur réponse affirmative il conclut qu’ils devaient, imitant son exemple, tirer de leur trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Le sens littéral de cette parabole est simple : un homme a découvert un trésor caché, enfoui dans un champ ; il le cacha de nouveau, enterré, afin que nul ne se douta de sa trouvaille.

On peut soulever, à ce propos, une question de droit, qui, dans la vie ordinaire, ne serait certainement pas résolue en faveur d’un tel procédé. Mais Jésus n’eut pas à s’en occuper, parce que, dans la signification religieuse de son récit, cette question ne se présenta pas du tout. Toute l’attention se reporte sur le trésor, les richesses impérissables de l’Évangile de la grâce, qu’on peut acquérir sans faire tort à personne, mais que nul n’obtient sans faire le sacrifice de tout ce qu’il a en propre.

La parabole, tout en figurant le prix infini du royaume, enseigne l’obligation pour chacun de se l’approprier personnellement, et les conditions auxquelles il peut en prendre possession. Elle montre enfin ce qui rend l’homme capable du renoncement complet qu’il doit pratiquer pour acquérir ce trésor : c’est la joie de sa possession nouvelle, la joie du salut. Le cœur ne se dépouille jamais d’un amour que par un amour plus grand, plus puissant ! Une seule perle de grand prix ; voilà encore la cause du dépouillement volontaire.

Diacre Michel Houyoux

Compléments

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Le Royaume des cieux est comparable à un trésor enfoui dans un champ

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article →   Un cœur qui écoute

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Père Gilbert Adam  : cliquez ici pour lire l’article →    Mercredi de la 17e semaine, année impaire

◊ Dom Armand Veilleux – Abbaye Notre Dame de Scourmont (Belgique)  : cliquez ici pour lire l’article → Homélie pour le mercredi de la 17ème semaine du Temps ordinaire

  Pasteur Marc Pernot : « Six paraboles pour expliquer le Royaume des cieux

Image de prévisualisation YouTube

 

Publié dans Catéchèse, Enseignement, Histoire du Salut, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Eighteenth Sunday in Ordinary Time – Year B

Posté par diaconos le 28 juillet 2021

Whoever comes to me will never hunger, whoever believes in me will never thirst

I Am The Bread of Life; Whoever Comes To Me Will Never Hunger - John 6:30-35 - Bible Verse of the Day

The Body of Christ is a concept in Christian theology, linked to redemption, eternal life, sharing, brotherhood and the transmission of the divine word. In the Catholic Mass, the priest says during the Eucharistic prayer: « when he was delivered and freely entered into his passion, he took bread, gave thanks, broke it and gave it to his disciples, saying: ‘Take this, all of you, and eat it: this is my body given for you’  » This reference to the Last Supper, the meal before the crucifixion of Jesus Christ, is symbolic of the flesh given by the Messiah to save humanity from its sins.

A little later in the service, the priest says « remembering here the death and resurrection of your Son, we offer you, Lord, the bread of life ». Rather than the bread of life of the Roman Catholic Church, founded in 1976 by Pascal and Marie-Annick Pingault and dissolved by Monsignor Jean-Claude Boulanger on 9 April 2015, the bread, as the officiant says, is the bread of life, the symbol of the resurrection brought to mankind by Jesus. The Body of Christ is the Messiah’s gift of the forgiveness of sins, it is the new word given which implies the resurrection and above all the bread of life from this Christic word which must bring charity and brotherhood. Moses brought the people out of slaveryv; Jesus, through the gift of his body, through the sacrifice, seeks to make the cardinal and theological virtues reign. The Community of the Bread of Life was a new.

From the Gospel according to John

24 When the crowd saw that Jesus was not there, nor his disciples, the people got into boats and headed for Capernaum in search of Jesus. 25 When they found him on the other side of the river, they said to him, « Rabbi, when did you get here? « 26 Jesus answered them, « Truly, truly, I say to you, you seek me, not because you have seen signs, but because you have eaten loaves and been satisfied. 27 Do not labour for the food that is lost, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you, whom God the Father has sealed with his seal. 28 Then they said to him, « What must we do to work the works of God? « 29 Jesus answered them, « The work of God is that you believe in him whom he has sent. »

30 Then they said to him, « What sign will you perform so that we may see him and believe you? What work will you do? 31 In the wilderness our fathers ate manna; as the Scripture says, « He gave them bread from heaven to eat. » 32 Jesus said to them, « Amen, amen, I say to you, Moses did not give you bread from heaven; it is my Father who gives you the true bread from heaven. 33 For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world.

34 Then they said to him, « Lord, give us this bread always. » 35 Jesus said to them, « I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger; whoever believes in me will never thirst ».  (Jn 6, 24-35)

Give us, Lord, your Bread of Life. Here are my outstretched hands

When the crowd realised that Jesus was not on the shore of Lake Tiberias (166 km2), nor were his disciples, the people took boats and headed for Capernaum, on the north-western shore of the lake, in the north of the state of Israel) in search of Jesus. There they found him. Jesus then said to this crowd : « You seek me, not because you have seen signs, but because you have eaten bread and been satisfied ».

What these people expected from Jesus were not signs of the Kingdom, but only material benefits. This diagnosis is very relevant today: we are certainly more material than those people who came to meet the one who had satisfied them during that famous multiplication of the loaves. If we allow ourselves to be challenged by this diagnosis, we will discover that we too are hungry. We are hungry for money, comfort, consideration, escape, security….

When Jesus solves our problems, we are ready to follow him without the slightest hesitation, but if he offers us disconcerting signs of his Kingdom that do not satisfy us, are we not ready to abandon him ? To truly find Jesus, we must seek him. What is our search for Jesus ? Is it the search of those Jews who sought a providential God who would feed them without them having to workc?

We ask for healings, successes, pleasures, immediate happiness, and we often forget to fulfil God’s legitimate desires, his commandment to love others as he loves himself. Only then can we truly enjoy what he wants to give us: his WORD, his BREAD OF LIFE, his PERSON through his BODY and his shed BLOOD, a true communion with him. Before we began to seek Jesus, he sought us. Let our prayer join him : Lord, we hunger for you! Show us your face! Let the fountain of your WORD flow !

Then we can be filled with your LOVE and bring it to all the people who cross our path, especially the poor and the abandoned. Jesus asked them to work for the food that is kept until eternal life, which the Son of Man will give you, which the Father has marked with his own mark. This request of Jesus concerns us all: let us work for this food from heaven that gives eternal life.   The essential food we need is Jesus himself: « I am the bread that came down from heaven ». Whoever eats of this bread will live forever. (Jn 6, 51).

If we hunger and thirst for his love, Jesus will fill our hearts with the sacrament of the Eucharist, in which he makes himself available to all. Now we understand the full meaning of the Eucharist : « Jesus became bread of life to satisfy our hunger for God, but fragile as bread so that we could respond to his love for us » (Mother Teresa).

In the second reading, Paul, Christ’s apostle, tells us about people who let themselves be led by nothing: Do not behave like the pagans who let themselves be led by nothing. Do not behave like the pagans who are led from nothing, but like the new man, created holy, just and in truth, in the image of God. Whoever comes to me, Jesus insists, will never be hungry again. What a pity if our pastries were enough. Give us, Lord, your bread of life. Here are my outstretched hands.

Deacon Michel Houyoux

Links to other Christian websites

◊ Loyola Press : click here to read the paper →   This Sunday’s Readings

◊ Father Hanly : click here to read the paper → Homily for 18th Sunday in Ordinary Time, Year B

  Father James : « Homily – 18th Sunday in Ordinary Time (Year B) »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans La messe du dimanche, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Mardi de la dix-septième Semaine du Temps Ordinaire-Année B

Posté par diaconos le 27 juillet 2021

De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde

Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme ;

# Le Bon Grain et l’Ivraie est une parabole du Nouveau Testament. Elle fait allusion à l’origine du mal, au tri des âmes lors du jugement dernier1 et à l’importance de porter du bon fruit2 et de ne pas juger. La parabole du filet suit celle du bon grain et de l’ivraie dans le chapitre 13 de l’Évangile selon Matthieu. Le pape Benoît XVI expliqua dans son discours lors de l’Angélus du 17 juillet 2011 : « Jésus compare le Royaume des cieux à un champ de blé, pour nous faire comprendre qu’en nous a été semé quelque chose de petit et de caché qui possède toutefois une force vitale irrépressible.
x
En dépit de tous les obstacles, la graine se développera et le fruit mûrira. Ce fruit sera bon uniquement si la terre de la vie est cultivée selon la volonté de Dieu. C’est pour cela que dans la parabole du bon grain et de l’ivraie (Mt 13, 24-30), Jésus nous avertit qu’après l’ensemencement fait par le maître, «pendant que les gens dormaient», «son ennemi» est intervenu et a semé l’ivraie. Cela signifie que nous devons être disposés à préserver la grâce reçue le jour de notre baptême, en continuant à nourrir notre foi dans le Seigneur qui empêche le mal de s’enraciner»
x
Le pape François ajouta, lors de l’angélus du 20 juillet 2014 : « L’enseignement de la parabole est double. Il dit avant tout que le mal qui existe dans le monde ne vient pas de Dieu, mais de son ennemi, le Malin. C’est curieux, le Malin va semer l’ivraie la nuit, dans l’obscurité, dans la confusion; il va là où il n’y a pas de lumière, pour semer l’ivraie. Cet ennemi est rusé: il a semé le mal au milieu du bien, si bien qu’il nous est impossible, à nous, les hommes, de les séparer nettement; mais Dieu, à la fin, pourra le faire. Et nous en arrivons au second thème: l’opposition entre l’impatience des serviteurs et l’attente patiente du propriétaire du champ, qui représente Dieu. Parfois, nous avons une grande hâte de juger, de classer, de mettre les bons ici, les méchants là…
x
Mais souvenez-vous de la prière de cet homme orgueilleux: «Mon Dieu, je te rends grâce parce que je suis bon, je ne suis pas comme le reste des hommes, méchants…» (cf. Lc 18, 11-12). Dieu, au contraire, sait attendre. Il regarde, dans le «champ» de la vie de chacun avec patience et miséricorde: il voit beaucoup mieux que nous la saleté et le mal, mais il voit aussi les germes du bien et il attend avec confiance qu’ils mûrissent. Dieu est patient, il sait attendre.»

 De l’évangile selon Matthieu

 36 Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l’ivraie dans le champ. » 37 Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme ; 38 le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais. 39 L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges.

40 De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. 41 Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son Royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal ; 42 ils les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. 43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » (Mt 13, 36-43)

Parabole du semeur

 Avec quelle assurance Jésus attribua à son action sur ce monde, tout le bien qui s’y trouve, tous les « fils du royaume » ! Dans la parabole du semeur, où il s’agit de répandre dans la terre une semence qui représente la « Parole de Dieu », Jésus-Christ, tout en restant le premier et le grand semeur, put considérer tous ses serviteurs fidèles comme des continuateurs de son œuvre. Mais ici, où cette semence représente des hommes  engendrés par la parole de la vérité, productions vivantes de la première semence, créations de l’Esprit de Dieu, le Sauveur est le seul qui puisse en remplir ce champ qui est le monde ; en ce sens, semer la bonne semence est son œuvre exclusive.

Cette œuvre, il l’a accomplie de tout temps, comme Parole éternelle au sein de notre humanité  ; il l’accomplissait alors sur la terre, où il était venu opérer une création nouvelle, et il l’accomplira jusqu’à la fin des temps. Le monde : cette parole est la clef de notre parabole. Jésus n’entendit pas par là  la partie mauvaise  de l’humanité, par opposition au peuple de Dieu ; mais bien cette humanité tout entière, que Jésus appela à bon droit son champ ou son royaume, et qui est fut destinée par la miséricorde divine à recevoir la bonne semence et à devenir le  royaume des cieux.

De tout temps il y  eut des interprètes qui, méconnaissant ce  détail fondamental de la parabole : « Le champ c’est le monde », y substituèrent de diverses manières ce sens tout différent : le champ c’est l’Église. Alors, en présence de la question empressée des serviteurs : « Veux-tu que nous allions la cueillir » ? Et de la réponse catégorique de Jésus « Non »  ! Ils se résignèrent à ne voir dans l’Église chrétienne que cette confusion perpétuelle de l’ivraie et du froment, des  fils du royaume et des fils du démon, dont le monde offre le spectacle et dont la parabole serait l’image.

Ainsi Calvin, malgré ses principes rigoureux de discipline, assez peu conciliables avec la défense de Jésus s’il s’agit ici de l’Église, se consola de la confusion qui y resta, en écrivant ces mots : « Mais cette solution doit nous suffire que Christ ne parle pas ici dans sa défense de l’office des pasteurs ou des magistrats, mais ôta seulement le scandale qui troubla les infirmes, quand ils virent que l’Église ne consista pas seulement en des élus, mais qu’il y eut aussi des méchantes canailles. »

D’autre part, il y eut toujours, depuis les donatistes d’Afrique jusqu’aux hommes du Réveil, des chrétiens qui  pensèrent pouvoir constituer des Églises triées, soumises à une sévère discipline, estimant que la défense de Jésus ne concernait que l’humanité rebelle et hostile à l’Évangile. Mais ce mot, dans la pensée de Jésus, avait une signification plus étendue et plus universelle, embrassant l’humanité tout entière, dans laquelle la puissance des ténèbres fut en lutte constante avec l’Évangile du salut.

Voici dès lors ce que Jésus prescrivit à ses serviteurs, dans des vues pleines de sagesse et de miséricorde. Il ne leur demanda pas de voir avec indifférence l’erreur, le mensonge, le péché, toutes les corruptions et les iniquités que l’ennemi du royaume de Dieu sema dans le monde ; il leur ordonna au contraire de les combattre avec toute la puissance et l’énergie que donnent les armes spirituelles de la Parole et de l’Esprit de Dieu.

Mais ce qu’il leur interdit d’une manière absolue, ce fut de recourir dans cette lutte aux armes charnelles, d’y faire intervenir le pouvoir séculier, d’employer la contrainte, d’user de moyens matériels de répression et de propagande. La raison de cette interdiction est indiquée par la parabole : « le froment et l’ivraie représentent des hommes «  ; or, arracher celle-ci, la détruire avant le temps, ce serait exercer un jugement qui n’appartient qu’à Dieu.

Ce que Jésus prévoyait fut toujours arrivé : en s’imaginant cueillir l’ivraie, ces serviteurs, désobéissant à son ordre,arrachèrent le froment. Ce furent les esprits les plus nobles, les plus indépendants, les plus pieux qui devinrent leurs victimes. Qui ne voit quelle lugubre série de persécutions, d’iniquités et de crimes eût été épargnée à l’humanité, si tous avaient compris et observé cette seule parole de Jésus  : « Laissez-les croître ensemble jusqu’à la moisson !

Ce mélange, tout affligeant qu’il fut, dut servir au salut des uns, à l’épreuve et à la patience des autres. Mais la confusion ne durera pas toujours : «  il vient, le jour de la moisson, et alors ce que les serviteurs désirèrent sera accompli, non par des hommes faillibles et pécheurs, mais par la main des anges exécutant la justice de Dieu.

Dans la parabole du semeur, la semence est la parole de Dieu, tombant dans le cœur d’hommes diversement disposés. Ici, c’est cette même parole qui a produit des effets contraires selon qu’elle a été reçue ou repoussée ; et ces effets de la parole divine sont identifiés dans un langage plein de hardiesse avec les hommes eux-mêmes qui les éprouvent.

Les uns sont fils du royaume ; ils y ont été introduits et ont été engendrés par la parole, ils sont animés de l’esprit de ce royaume. Les autres sont fils de Satan, de celui qui sème l’ivraie  ; ils sont sous son influence , animés de son esprit. Les serviteurs, qui, dans la parabole, représentent les disciples de Jésus, avaient demandé avec étonnement et douleur :  » D’où vient qu’il y a de l’ivraie ? »

Le problème désolant de toute philosophie et de toute théologie : d’où vient le mal dans ce monde qui est le champ de Dieu, et où il n’a pu semer que le bien ? La réponse de Jésus fut la seule vraie théodicée. Elle écarta d’un mot tous les systèmes qui, d’une façon ou d’une autre, firent remonter le mal jusqu’à Dieu, et qui par là touchent au blasphème.

Le mal ne vient pas non plus de l’homme, il n’est pas essentiel à sa nature : donc il y a pour lui espoir de guérison. Il vient du dehors, d’un ennemi qui est le diable. Cet enseignement de Jésus est conforme à toute l’Écriture, conforme aussi à la saine raison :  » Le péché, qui n’existe que dans une volonté vivante et personnelle, ne peut avoir son origine que dans une volonté personnelle qui en a été la source.  » ( R. Stier).

Jésus fit entendre cette déclaration précise, non dans la parabole, mais pour expliquer la parabole et nous en indiqua le  sens. Rien ne provoqua cette déclaration, donnée spontanément dans le cercle intime des disciples. Le diable fut nommé comme l’auteur personnel d’une action positive, comme source et origine du mal dans le monde, par opposition à un autre être personnel, le fils de l’homme, auteur et origine du bien.

La fournaise du feu  est l’achèvement de l’image de l’ivraie qu’on brûle. Elle n’en représente pas moins une vive souffrance.  Pourquoi Jésus appela son royaume  ce champ du monde, qu’il purifie de toute souillure, le nomme-t-il maintenant le royaume du Père ? L’apôtre Paula  répondit : « C’est qu’alors la fin sera venue, et le Médiateur, après avoir  aboli tout empire, et toute puissance, et toute force aura remis le royaume à Dieu le Père, afin que Dieu soit tout en tous »  » (1Co 15, 24-28).

Tel est le terme glorieux des destinées de notre humanité. Ces destinées sont tout entières expliquées dans cette parabole, depuis l’origine du mal et du bien, et du douloureux mélange de l’un et de l’autre, jusqu’à la journée où ce mystère sera résolu par le rétablissement du royaume de Dieu dans la perfection ! En présence de telles pensées, il y eut une grande solennité dans ce dernier appel de Jésus :  » Que celui qui a des oreilles, entende ! »

Diacre Michel Houyoux

Compléments

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → L’homme qui jette en terre la semence, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence grandit, il ne sait comment

◊  ◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Le bon grain et l’ivraie

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Dom Amand Veilleux (Abbaye de Scourmont – Belgique) : cliquez ici pour lire l’article →  Homélie pour le mardi de la 17ème semaine du Temps ordinaire

◊ Père Gilbert Adam: cliquez ici pour lire l’article →   Mardi de la 17e semaine, année impaire

 ♥  Prédication du pasteur Béatrice Cléro-Maziree  :  » Le bon grain et l’ivraie »

 Image de prévisualisation YouTube

Publié dans comportements, Histoire, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

12345...16
 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...