Eenentwintigste zondag van de gewone tijd in jaar B

Posté par diaconos le 19 août 2021

Eenentwintigste zondag van de gewone tijd in jaar B dans Catéchèse Woorden%20van%20Jezus%20-%20Ik%20ben%20het%20brood%20des%20levens%20-%20Bijbelse%20overdenkingen%20-%20Wilco%20Vos

# Apostel verwijst naar een persoon die met een zending is uitgezonden, of ook naar de vervulling van de zending of de brieven die haar beschrijven1. In de Griekse Septuagint Bijbel wordt het woord toegepast op personen (1Ki 14:6); het is de vertaling van het Hebreeuwse shaliah, « gezonden met gezag ». In het Nieuwe Testament wordt het woord verschillende keren gebruikt. Het wordt toegepast op verschillende categorieën van personen: de getuigen van Jezus’ verrijzenis, gezonden om die gebeurtenis te verkondigen; een van de ambten van de vroege Kerk; tweemaal in de Evangeliën (Mt 10,2 en Lc 6,13): de groep van twaalf door Jezus uitgekozen, eerst om hen te zenden (Mt 10,5-42), en tenslotte om bij hem te zijn, symbolisch voor de mensen aan het einde der tijden (Mt 19,28). Paulus, die niet een van de twaalf apostelen was, wordt een apostel genoemd zonder verdere specificatie. Dit woord wordt ook toegepast op mensen die de godsdienst van Jezus onderwijzen en verspreiden naar het voorbeeld van de apostelen. In ruimere zin verwijst het ook naar de uitdragers van een doctrine, een mening of een zaak.

In de omgangstaal verwijst « apostel » naar een persoon die blindelings luistert naar zijn meesterbrein en actief zijn ideeën verspreidt. Dit beeld verwijst naar de apostelen van Jezus Christus. Ook uit het Nieuwe Testament blijkt dat het apostolaat werd opgevat als een van de essentiële ambten in de vroege kerk; de brieven van Paulus (b.v. 2 Kor 11,13) spreken van « valse apostelen ». Het eerste voorbeeld van een apostolische tekst is waarschijnlijk de apostolische brief aan de gemeente van Antiochië, verzonden na de toespraken van Petrus (Hand. 15,7-12) en Jacobus (Hand. 15,13-21) over het besluit van het Concilie van Jeruzalem over de naleving van de traditionele Joodse gebruiken, met name de besnijdenis (ca. 50). De teksten zijn niet altijd duidelijk over de inhoud van dit ambt, dat een dimensie van rondtrekkende zending kan omvatten: De Didache getuigt van zijn bestaan in Syrië aan het begin van de tweede eeuw. Het apostolaat wordt, in tegenstelling tot het bisschopsambt, niet uitgeoefend op een afgebakend en welomschreven grondgebied: het heeft een universele dimensie.

Petrus leidde eerst de Kerk van Antiochië en daarna de Kerk van Rome. In navolging van de teksten van de Handelingen van de Apostelen stelt de kerkelijke traditie een gewijzigd college van apostelen vast na de afval en het verraad van Judas Iskariot. Het vervangt hem door Matthias en vooral door Paulus (apostelen). Meestal verschijnen deze twee extra apostelen samen onder de twaalf, ten koste van een van de elf die door Jezus Christus geroepen zijn. In ieder geval komt Paulus altijd voor in het college van apostelen, als tweede na Petrus. De apostolische traditie werd gedefinieerd door Hippolytus van Rome aan het begin van de derde eeuw.r het bestaan van dit ambt van de vroege kerk, beriep Calvijn zich erop om de ambten van de kerken van de reformatie te herstructureren.

# Apostolische gemeenten In de katholiek-apostolische gemeenten ontstond rond 1832 een zogenaamd « apostelschap van de moderne tijd ». Volgens hun eigen verklaringen verwezen zij naar een directe instructie van God. Ook de talrijke organisaties die deze gemeenten hebben opgevolgd, kennen meestal het apostelambt. De Nieuw-Apostolische Kerk (NAK), als bekendste afsplitsing, kent het ambt van de Stamapostel en de Apostelen, dat binnen de kerk wordt doorgegeven. De Stamapostel leidt als hoogste geestelijke autoriteit van alle nieuw-apostolische gebiedskerken op aarde de universele kerk (Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal) in alle godsdienstige aangelegenheden; hij benoemt zijn opvolger alsmede de aan hem ondergeschikte Districtsapostelen en Apostelen. Het Nederlandse « Apostolisch Genootschap » en de gemeenschappen die verenigd zijn in de Unie van Apostolische Gemeenten, zoals de Duitse Apostolische Gemeenschap, kennen ook het apostelambt, maar met een gewijzigde betekenis en autoriteit. Zo ook in de Altapostolische Kirche Deutschland (AAK) of
x
Oud-Apostolische Kerk (OAC) is er de ambtstitel « apostel » als eerste dienaar van God in de moderne tijd. Doorslaggevend is hier de gave (of roeping) die iemand door goddelijke openbaring wordt verleend. Hetzelfde geldt in de OAC als in de Kerk van het Apostelschap van Jezus Christus, waar de apostelen worden beschouwd als de eerste dienaren van God en begiftigd met bijzondere gaven. De Synoptische Evangeliën berichten over een selectie van Jezus’ discipelen, die in het Evangelie van Lucas voor het eerst « de twaalf apostelen », « de twaalf boodschappers » of kortweg « de twaalf » worden genoemd. Het evangelie van Lucas meldt dat Jezus zelf de twaalf leerlingen uitkoos en hen tot apostelen benoemde (Lc 6,13 EU; van hieruit drong de zinsnede « die Hij ook apostelen noemde » door tot in vele tekstgetuigenissen, tot in Mk 3, 14.

Uit het Evangelie van Jezus Christus, Johannes

Jezus was aan het onderwijzen in de synagoge van Kapernaüm. Veel van zijn discipelen die hem hoorden, zeiden : « Dit is een moeilijk woord! Wie kan het horen ?  » . Jezus wist dat zijn discipelen over hem mopperden. Hij zei tot hen : « Is dit een belediging voor jullie ? En wanneer je de Mensenzoon ziet opgaan naar de plaats waar hij eerst was… Het is de Geest die leven geeft; het vlees kan niets doen. De woorden die ik tot jullie gesproken heb zijn geest en ze zijn leven. »

Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist vanaf het begin wie degenen waren die niet geloofden en die hem zouden verraden. Hij voegde er aan toe: « Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij kan komen, tenzij het hem door de Vader gegeven wordt.

Vanaf dat moment keerden veel van zijn discipelen zich af en hielden op hem te vergezellen. Toen zei Jezus tot de twaalf: « Willen jullie ook weggaan?   » . Simon Petrus antwoordde hem: « Heer, tot wie zullen wij gaan ? Je hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent.  (Joh 6, 60-69)

De afvalligheid van sommige discipelen

Nadat Jezus met de Joden, die min of meer tegen zijn leer waren, had getwist, verliet hij de synagoge, gevolgd door hen die hem in groten getale van plaats tot plaats volgden om zijn woord te horen en van zijn werken getuigenis af te leggen. Velen van hen kwamen naar voren. Onder hen was er een geloofscrisis. 0Jezus kende het heimelijke gemopper van de discipelen; Hij zag meteen dat het te wijten was aan een gebrek aan geloof: « Is dit aanstootgevend voor u? Is dit een reden voor u om weg te vallen en te deserteren?  « Voor velen leek het einde van de toespraak de maat van hun intelligentie en kracht te overtreffen.

Hun opmerking « Dit woord is moeilijk » betekent niet alleen dat zij het moeilijk te begrijpen vinden, maar veeleer dat zij het niet kunnen aanvaarden: Wie kan het horen en het in praktijk brengen? Deze discipelen namen deze woorden van Jezus niet zo letterlijk en materieel op als de Joden; maar zij voelden het als een beletsel dat Jezus zou lijden en sterven voor het leven van de wereld, en dat zij zelf zich de vruchten van zijn dood zouden toe-eigenen door een geheimzinnige gemeenschap met Hem.

Dit verontwaardigde hen. Dit vooruitzicht was altijd een ergernis voor de Joden en ook voor de apostelen voordat zij de goddelijke Geest hadden ontvangen. Voor veel mensen is het vandaag niet anders. Jezus verwijst zijn toehoorders, die verontwaardigd waren over zijn eerdere uitspraken, dus naar de tijd dat hij zal terugkeren in de heerlijkheid die hij had vóór zijn incarnatie.

Als men bedenkt dat Jezus niet naar de hemel kon opstijgen zonder de diepe vernedering en dood te ondergaan waarover Hij zojuist heeft gesproken, hebben sommigen gedacht dat Hij tot zijn toehoorders zei: Daar zult u veel sterkere redenen vinden om verontwaardigd te zijn. Anderen, die zich uitsluitend concentreerden op de hier aangekondigde idee van de hemelvaart en verheerlijking van Christus, meenden dat hij zijn hoorders het vooruitzicht uitlegde van een tijd waarin het voor hen gemakkelijker zal zijn de geestelijke betekenis van zijn woorden te begrijpen, in Hem te geloven, kortom, op te houden verontwaardigd te zijn (aCalvijn, Stier, Ebrard, Luthardt, Godet, Keil, Holtzmann).

Jezus sprak tot toehoorders die verontwaardigd waren over zijn toespraak. Hij wilde hun vooroordelen wegnemen; hiertoe bracht hij drie stellingen naar voren: Het is de Geest die leven geeft, de heilige Geest van God, door wie Jezus tot het uiterste werd vervuld en die door zijn woord de zielen vernieuwt en leven schenkt. « De woorden die Ik tot u gesproken heb zijn geest en leven »; deze dubbele bewering brengt goddelijke kracht en geeft leven. Daartoe moet de ziel openstaan voor het licht en de levengevende kracht van de Geest, want zonder dit is het vlees nutteloos.

Zelfs het vlees van Christus, die heel zijn persoon en heel zijn werk voor het leven van de wereld heeft gegeven, en dat wij ons in geloof moeten toe-eigenen, kan alleen worden verlevendigd door de Geest, die alleen de menswording en het offer van Jezus Christus en onze vereniging met Hem begrijpelijk maakt. Voor hen die buiten bleven en Christus alleen in het vlees kenden, was Christus zelf van geen nut. « Want de woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en leven; de oorzaak van de aanstoot, die zij u aandoen, ligt niet in hen, maar in uw ongeloof.

Jezus verzacht deze beschuldiging door het aantal van hen die weigerden in Hem te geloven en Hem te ontvangen zoals Hij zich zojuist in deze toespraak aan hen had voorgesteld, terug te brengen tot een klein aantal. Maar met deze verklaring legt Johannes uit dat Jezus niet verrast was door deze geloofscrisis van zijn discipelen, dat hij die had verwacht, dat hij die van tevoren in hun harten had gezien.  Bovendien wist hij van het begin af aan wie degenen waren die niet geloofden en wie degene was die hem verraadde.

Wat betekende het woord « vanaf het begin »?  De meeste commentatoren verstaan het zo dat Jezus zijn bediening opnam en discipelen rond zich begon te verzamelen, maar deze betekenis is niet van toepassing op zijn ongelovige Galilese toehoorders. Jezus kende hen toen nog niet. Zodra het eerste zaadje van ongeloof ontkiemt in het hart van een discipel, kent Jezus hem al tot in de kern… In dit geval zou de opmerking van Johannes over Judas niet slaan op het moment waarop Jezus hem opnam in het getal van de twaalf, maar op het moment waarop de hebzucht en de huichelarij van deze discipel wortel schoten in zijn hart.

Er waren er die niet geloofden, omdat, hoewel zij Jezus volgden, hun harten niet gereed waren om het goede woord te ontvangen. Jezus zei tot zijn discipelen: « Willen jullie ook weggaan?  Jezus wilde hen op de proef stellen en een volledige beslissing in hen teweegbrengen, omdat Hij een volk met een vrije wil wilde. Hij kende hen goed genoeg om te weten dat zij allen, met uitzondering van Judas, hem trouw zouden blijven en er was geen twijfel over hun antwoord, maar hij wilde het van hen horen, want de belijdenis van Petrus hielp om hun geloof te versterken. U hebt de woorden van het eeuwige leven »; Petrus sprak deze woorden met volle overtuiging, enthousiasme en vurige liefde voor Jezus.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Preken on line : klik hier om het artikel te lesen →  21e zondag door het jaar B – 2021

◊ Home Scarlet  : klik hier om het artikel te lesen → Jo. 6, 60-69

  IK BEN het Brood dat Leven geeft

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Einundzwanzigster Sonntag der gewöhnlichen Zeit im Jahr B

Posté par diaconos le 19 août 2021

Johannes 6,68-69

# Apostel bezieht sich auf eine Person, die mit einer Mission ausgesandt wird, oder auch auf die Erfüllung der Mission oder die Briefe, die sie beschreiben1 . In der griechischen Septuaginta-Bibel wird das Wort auf Personen angewendet (1Ki 14,6); es übersetzt das hebräische schaliah, « mit Vollmacht gesandt ». Im Neuen Testament wird das Wort mehrfach verwendet. Es wird auf verschiedene Kategorien von Personen angewandt: die Zeugen der Auferstehung Jesu, die gesandt wurden, um dieses Ereignis zu verkünden; eines der Ämter der frühen Kirche; zweimal in den Evangelien (Mt 10,2 und Lk 6,13): die Gruppe der Zwölf, die von Jesus auserwählt wurde, zunächst, um sie zu senden (Mt 10,5-42), und schließlich, um bei ihm zu sein und symbolisch das Volk am Ende der Zeit zu bezeichnen (Mt 19,28). Paulus, der nicht zu den zwölf Aposteln gehörte, wird ohne weitere Angaben als Apostel bezeichnet. Dieses Wort wird auch auf Menschen angewandt, die nach dem Vorbild der Apostel Jesu Religion lehren und verbreiten. Im weiteren Sinne bezeichnet es auch die Verbreiter einer Lehre, einer Meinung oder einer Sache.

Im umgangssprachlichen Vokabular bezeichnet Apostel » eine Person, die ihrem Vordenker blindlings zuhört und dessen Ideen aktiv verbreitet. Dieses Bild bezieht sich auf die Apostel von Jesus Christus. Auch das Neue Testament zeigt, dass das Apostolat in der frühen Kirche als eines der wesentlichen Ämter verstanden wurde; in den Briefen des Paulus (z. B. 2 Kor 11,13) ist von « falschen Aposteln » die Rede. Das erste Beispiel für einen apostolischen Text ist wahrscheinlich der apostolische Brief an die Gemeinde von Antiochien, der im Anschluss an die Reden von Petrus (Apg 15,7-12) und Jakobus (Apg 15,13-21) zum Beschluss des Jerusalemer Konzils über die Einhaltung traditioneller jüdischer Vorschriften, insbesondere der Beschneidung, geschickt wurde (ca. 50). Die Texte sind nicht immer eindeutig, was den Inhalt dieses Dienstes anbelangt, der auch eine Dimension der Wandermission umfassen kann: Die Didache bezeugt seine Existenz in Syrien zu Beginn des zweiten Jahrhunderts. Das Apostolat wird im Gegensatz zum Bischofsamt nicht in einem abgegrenzten und präzisen Gebiet ausgeübt: Es hat eine universale Dimension.

Petrus leitete zunächst die Kirche von Antiochia und dann die Kirche von Rom. Die kirchliche Tradition, die den Texten der Apostelgeschichte folgt, nimmt nach dem Abfall und Verrat des Judas Iskariot ein verändertes Apostelkollegium an. Sie ersetzt ihn durch Matthias und vor allem durch Paulus (Apostel). Meistens erscheinen diese beiden zusätzlichen Apostel gemeinsam unter den Zwölfen, auf Kosten eines der von Jesus Christus berufenen Elf. In jedem Fall erscheint Paulus immer im Apostelkollegium, an zweiter Stelle nach Petrus. Die apostolische Tradition wurde von Hippolyt von Rom zu Beginn des dritten Jahrhunderts definiert.r die Existenz dieses Amtes der frühen Kirche, auf die sich Calvin stützte, um die Ämter der Kirchen der Reformation neu zu strukturieren.

# Apostolische Kirchen Ein sogenanntes „Apostelamt der Neuzeit“ wurde in den katholisch-apostolischen Gemeinden um 1832 eingerichtet. Nach eigenen Angaben beriefen sie sich dabei auf eine direkte Anweisung Gottes. Auch die zahlreichen Nachfolgeorganisationen dieser Gemeinden kennen meist das Apostelamt. Die Neuapostolische Kirche (NAK) als bekannteste Abspaltung kennt das Amt des Stammapostels und der Apostel, das innerhalb der Kirche weitergegeben wird. Der Stammapostel als oberste geistliche Autorität aller neuapostolischen Gebietskirchen der Erde leitet die Gesamtkirche (Neuapostolische Kirche International) in allen religiösen Angelegenheiten; er beruft seinen Nachfolger sowie die ihm unterstehenden Bezirksapostel und Apostel. Die niederländische „Apostolisch Genootschap“ und die in der Vereinigung Apostolischer Gemeinden zusammengeschlossenen Gemeinschaften, wie die deutsche Apostolische Gemeinschaft, kennen ebenfalls das Apostelamt, jedoch mit einer veränderten Bedeutung und Autorität. Desgleichen gibt es in der Altapostolischen Kirche Deutschland (AAK) bzw.
x
Old Apostolic Church (OAC) die Amtsbezeichnung „Apostel“ als der ersten Diener Gottes in der Neuzeit. Entscheidend ist dabei die Gabe (bzw. Berufung), die einer Person durch göttliche Offenbarungen übertragen werde. Ebenso wie in der OAC verhält es sich in der Kirche Apostelamt Jesu Christi K. d. ö. R., wo die Apostel als erste Diener Gottes und mit besonderen Gaben ausgestattet gelten. In den synoptischen Evangelien wird von einer Auswahl aus den Jüngern Jesu berichtet, die zuerst im Lukasevangelium „die zwölf Apostel“, „Zwölfboten“ oder kurz „die Zwölf“ genannt werden. Das Lukasevangelium berichtet, dass Jesus die zwölf Jünger selbst erwählte und als Apostel einsetzte (Lk 6,13 EU; von hier aus drang die Formulierung „die er auch Apostel nannte“ in viele Textzeugen von Mk 3,14.
x
Die in den Evangelien überlieferten Namenslisten geben kein einheitliches Bild darüber ab, dass die Gesamtzahl aller Apostel auf 12 begrenzt wäre: Das Lukasevangelium entspricht dieser Aufzählung im Wesentlichen (6,13 ff). Statt Thaddäus nennt es aber „Judas, Sohn des Jakobus“ (gemeint ist vermutlich Jakobus, der Sohn des Alphäus), außerdem wird Simon (Kanaanäus) als Zelot, also „Eiferer“, bezeichnet. Im Johannesevangelium existiert keine förmliche Liste der Apostel. Dort tritt zweimal ein Nathanael auf (Joh 1,45 EU ff; 21,2), der in den anderen Evangelien nicht erscheint. Er wird zwar nicht Apostel genannt, in Joh 21,2 befindet er sich nach der Auferstehung Jesu allerdings in ihrer Gesellschaft. In der gleichen Episode in der Apostelgeschichte (Apg 1,13 EU) wird an dessen Stelle Bartholomäus aufgeführt. Es ist historisch umstritten, ob Jesus einen engeren, leitenden Zwölferkreis auswählte.
x

Aus dem Evangelium von Jesus Christus, Johannes

Jesus lehrte in der Synagoge von Kapernaum. Viele seiner Jünger, die ihn hörten, sagten : « Das ist ein hartes Wort ! Wer kann es hören ?  » . Jesus wusste, dass seine Jünger über ihn murrten. Er sagte zu ihnen :  » Beleidigt euch das etwa? Und wenn ihr den Menschensohn hinauffahren seht an den Ort, wo er vorher war … Der Geist ist es, der Leben gibt ; das Fleisch vermag nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sie sind Leben.

Aber es gibt einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer diejenigen waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Er fügte hinzu : « Deshalb habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben wird.

Von diesem Zeitpunkt an wandten sich viele seiner Jünger ab und hörten auf, ihn zu begleiten. Dann sagte Jesus zu den Zwölf :  » Wollt ihr auch weggehen ?  » . Simon Petrus antwortete ihm : « Herr, zu wem sollen wir gehen ? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Wir aber glauben und wissen, dass du der Heilige Gottes bist. (Joh 6, 60-69)

Die Abtrünnigkeit einiger Jünger

Nachdem Jesus mit den Juden gestritten hatte, die mehr oder weniger gegen seine Lehre waren, verließ er die Synagoge, gefolgt von denen, die ihm in großer Zahl von Ort zu Ort folgten, um sein Wort zu hören und seine Werke zu bezeugen. Viele von ihnen traten vor. Unter ihnen kam es zu einer Glaubenskrise. 0Jesus kannte das heimliche Murren der Jünger; er sah sofort, dass es auf einen Mangel an Glauben zurückzuführen war: « Beleidigt euch das? Ist das ein Anlass für euch, abzufallen und zu desertieren?  « Für viele schien das Ende der Rede das Maß ihrer Intelligenz und Kraft zu überschreiten.

Ihre Bemerkung « Dieses Wort ist schwer » bedeutet nicht nur, dass sie es schwer verstehen, sondern vielmehr, dass sie es nicht annehmen können: Wer kann es hören und in die Tat umsetzen? Diese Jünger nahmen diese Worte Jesu nicht so wörtlich und materiell wie die Juden; aber sie empfanden es als ein Hindernis, dass Jesus für das Leben der Welt leiden und sterben sollte, und dass sie selbst sich die Früchte seines Todes durch eine geheimnisvolle Gemeinschaft mit ihm aneignen sollten.

Das empörte sie. Diese Aussicht war für die Juden und auch für die Apostel immer ein Ärgernis, bevor sie den göttlichen Geist empfangen hatten. Für viele Menschen heute ist es nicht anders. Jesus verweist daher seine Zuhörer, die durch seine früheren Aussagen empört waren, auf die Zeit, in der er zu der Herrlichkeit zurückkehren wird, die er vor seiner Menschwerdung hatte.

enn man bedenkt, dass Jesus nicht in den Himmel aufsteigen konnte, ohne die tiefe Erniedrigung und den Tod zu durchlaufen, von denen er gerade gesprochen hat, haben manche gedacht, dass er seinen Zuhörern sagen wollte: Dort werdet ihr viel stärkere Gründe finden, um empört zu sein. Andere, die sich ausschließlich auf den Gedanken der hier angekündigten Himmelfahrt und Verherrlichung Christi konzentrierten, meinten, er erkläre seinen Zuhörern die Aussicht auf eine Zeit, in der es ihnen leichter fallen wird, den geistlichen Sinn seiner Worte zu verstehen, an ihn zu glauben, mit einem Wort, sich nicht mehr zu empören (so Calvin, Stier, Ebrard, Luthardt, Godet, Keil, Holtzmann).

Jesus sprach zu Zuhörern, die sich über seine Rede empörten. Er wollte ihre Vorurteile zerstreuen; zu diesem Zweck stellte er drei Thesen auf: Es ist der Geist, der Leben schenkt, der Heilige Geist Gottes, von dem Jesus bis zum Rand erfüllt war und der durch sein Wort die Seelen erneuert und das Leben vermittelt. « Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben »; diese doppelte Behauptung bringt göttliche Kraft mit sich und vermittelt Leben. Damit dies geschehen kann, muss die Seele für das Licht und die lebensspendende Kraft des Geistes offen sein, denn ohne ihn ist das Fleisch nutzlos.

Selbst das Fleisch Christi, der für das Leben der Welt seine ganze Person und sein ganzes Werk hingegeben hat, das wir uns im Glauben aneignen müssen, konnte nur durch den Geist belebt werden, der allein die Menschwerdung und das Opfer Jesu Christi und unsere Vereinigung mit ihm begreifbar macht. Für diejenigen, die außen vor blieben und Christus nur im Fleisch kannten, war Christus selbst nicht von Nutzen. « Denn die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben; die Ursache des Ärgernisses, das sie euch antun, liegt nicht in ihnen, sondern in eurem Unglauben.

Jesus mildert diese Anschuldigung ab, indem er die Zahl derer, die sich weigerten, an ihn zu glauben und ihn so zu empfangen, wie er sich ihnen in dieser Rede gerade vorgestellt hatte, auf einige wenige reduziert. Doch mit dieser Feststellung erklärt Johannes, dass Jesus von dieser Glaubenskrise seiner Jünger nicht überrascht war, dass er sie erwartet hatte, dass er sie im Voraus in ihren Herzen gesehen hatte.  Außerdem wusste er von Anfang an, wer diejenigen waren, die nicht glaubten, und wer derjenige war, der ihn verriet.

Was bedeutete das Wort « von Anfang an » ?  Die meisten Ausleger verstehen darunter den Zeitpunkt, an dem Jesus sein Amt antrat und begann, Jünger um sich zu scharen, aber diese Bedeutung gilt nicht für seine ungläubigen Zuhörer aus Galiläa. Jesus kannte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sobald die erste Saat des Unglaubens im Herzen eines Jüngers aufgeht, kennt Jesus ihn bereits bis ins Innerste… In diesem Fall würde sich die Bemerkung des Johannes über Judas nicht auf den Moment beziehen, in dem Jesus ihn in die Zahl der Zwölf aufnahm, sondern auf den Moment, in dem die Habgier und Heuchelei dieses Jüngers in seinem Herzen Wurzeln schlug.

Es gab einige, die nicht glaubten, weil sie Jesus zwar folgten, ihr Herz aber nicht bereit war, das gute Wort aufzunehmen. Jesus sagte zu seinen Jüngern: « Wollt ihr auch weggehen?  Jesus wollte sie prüfen und eine vollständige Entscheidung in ihnen herbeiführen, denn er wollte ein Volk mit freiem Willen. Er kannte sie gut genug, um zu wissen, dass alle, mit Ausnahme von Judas, ihm treu bleiben würden, und es gab keinen Zweifel an ihrer Antwort, aber er wollte sie von ihnen hören, denn das Bekenntnis des Petrus half, ihren Glauben zu stärken. Ihr habt die Worte des ewigen Lebens »; diese Worte hat Petrus mit voller Überzeugung, Begeisterung und glühender Liebe zu Jesus gesprochen.

Diakon Michel Houyoux

Links zu anderen christlichen Websites

◊  Glauben entdecken :  klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen →  Eucharistie

◊ Predigtdienst  :  klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen → Bedingung für einen würdigen Empfang der Kommunion (2021)

  Predigt der Montagsmesse : « Wie gewinne ich das ewige Leben? »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Enseignement, Histoire du Salut, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Mercredi de la vingtième Semaine du Temps Ordinaire — Année B

Posté par diaconos le 18 août 2021

Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?

 Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?" Matthieu  20, 15 | Méditations bibliques | Histoire d'une foi

# Les Ouvriers de la onzième heure (quelquefois : Ouvriers envoyés à la vigne) est une parabole de l’Évangile selon Matthieu. Elle appartient à son Sondergut. La onzième heure fait référence à une méthode antique de calcul des heures qui débutait avec le lever du soleil et qui divisait la journée en douze parties. La parabole fait intervenir un propriétaire terrien qui rémunère également ses différents employés peu importe l’heure où ils ont entamé leur labeur. Cette parabole pourrait signifier que la générosité de Dieu dépasse notre justice . En effet on associe le propriétaire de la vigne à Dieu.
x
Les rapports de Dieu avec nous ne sont pas les rapports qu’a un patron avec ses ouvriers. Parmi les premiers chrétiens, ceux d’origine juive pouvaient être choqués de voir des pécheurs et des païens appelés comme eux dans la communauté des chrétiens. Cette parabole a servi à apaiser les ressentiments qui ont pu naître de cette situation. Origène compara la vigne à l’Église et le maître au Christ. Saint Augustin dit dans son sermon 87 intitulé : les heures de l’histoire du Salut, « Les justes venus au monde en premier, comme Abel et Noé, ont été, pour ainsi dire, appelés à la première heure, et ils obtiendront le bonheur de la résurrection en même temps que nous.
x
D’autres justes, venus après eux, Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui vivaient à cette époque furent appelés à la troisième heure, et ils obtiendront le bonheur de la résurrection en même temps que nous. Il en fut de même pour ces autres justes, Moïse, Aaron et tous ceux qui furent appelés avec eux à la sixième heure; puis les suivants, les saints prophètes, appelés à la neuvième heure, goûtèrent le même bonheur que nous. Tous les chrétiens sont appelés à la onzième heure; ils obtiendront, à la fin du monde, le bonheur de la résurrection avec ceux qui les précédèrent.
x
Tous le recevront ensemble. Voyez pourtant combien de temps les premiers attendront avant d’y parvenir. Ainsi, ils obtiendront ce bonheur après une longue période, et nous, après peu de temps. Bien que nous devions le recevoir avec les autres, on peut dire que nous serons les premiers, puisque notre récompense ne se fera pas attendre. . John Ruskin s’appuya sur cette parabole dans l’essai Unto This Last pour critiquer la rémunération des ouvriers à la tâche et préconiser une rémunération en fonction des besoins de l’ouvrier pour vivre, quelle que soit la contribution réelle de son travail à la richesse de l’employeur.
x
 De l’évangile selon Matthieu

01 « En effet, le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. 02 Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. 03 Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. 04 Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.” 05 Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même.

06 Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : “Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?” 07 Ils lui répondirent : “Parce que personne ne nous a embauchés.” Il leur dit : “Allez à ma vigne, vous aussi.” 08 Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.”

09 Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. 10 Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. 11 En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : 12 “Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !” 13 Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ?

14 Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : 15 n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?” 16 C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » (Mt 20, 1-16)

Appel d’ouvriers pour travaillent à la Vigne du Seigneur

Le  denier romain fut l’une des monnaies de base des romains. Il s’agissait d’une pièce d’argent, d’un poids d’environ 3 à 4 g selon les époques. Les premiers deniers romains apparurent à la fin du troisième siècle avant Jésus-Christ, à la suite de la dévaluation de l’as à cause des guerres puniques. L’as était une monnaie de bronze ou de cuivre de la Rome antique.  Son poids et son aspect évaluèrent considérablement au fil des siècles. Un denier (4, 4€) fut au temps  de Jésus le prix de la journée d’un ouvrier. Ce salaire fut convenu entre le maître et les ouvriers.

La journée, chez les Juifs, commençait à six heures du matin ; ainsi leur troisième heure correspondait à neuf heures. L »agora était le lieu public où s’assemblait le peuple et où les ouvriers cherchaient à se louer. Dans le sens littéral de la parabole, ces ouvriers étaient là réellement sans rien faire, oisifs. Dans la vie, on peut l’être aussi au milieu même de la plus grande activité, si ce travail reste sans aucun rapport avec le règne de Dieu.

Ils y allèrent sans autres conditions, confiants dans la parole du maître. À midi et à trois heures, il renouvela le maître appela d’autres ouvriers. Vers la onzième heure, cinq heures du soir, tout près de la fin de la journée, il y avait encore des ouvriers qui se tenaient là ne rien faire, ayant perdu presque toute la journée. Ce n’était pas leur faute. Combien de milliers d’hommes vivent, en pleine chrétienté, sans avoir jamais entendu l’appel de l’Évangile ! Aussi ces ouvriers furent-ils encore invités à employer dans la vigne la dernière heure du jour.

Commencer par les derniers, c’était manifester le thème de toute la parabole : dans le règne de Dieu, tout est grâce. disant : « Ceux-là, les derniers, n’ont travaillé qu’une heure, et tu les as traités à l’égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur » (Mt 20, 12) Ces travailleurs se mirent  sur le terrain du droit. Ils étaient convenus avec le maître, qui le leur rappela  d’une manière significative, ils vienrent de faire valoir la différence entre leur travail et le travail des ouvriers de la onzième heure, toujours pour établir leur droit à recevoir davantage.

La réponse du maître, fondée sur ce même droit, fut sans réplique : aucun tort, tu es convenu, ce qui est à toi. Le terme d’ami, ou compagnon, n’exprima ni affection ni rigueur. « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » (Mt 20, 16)  Cette sentence solennellement répétée présenta le résumé et le sens profond de toute la parabole.

Pierre, en rappelant avec une certaine complaisance qu’il avait tout quitté pour suivre Jésus, s’était enquis d’une récompense (Matthieu 19.27). Il cédait ainsi à un sentiment faux et dangereux, celui de la propre justice. Jésus lui a fait d’abord une réponse encourageante, parce qu’au fond le disciple était sincère et plein d’amour pour son Maître ; mais il ajoutait à cette réponse un sérieux avertissement (verset 30, note) qu’il a voulu rendre plus impressif par le récit dramatique qui suit.

Combien il est saisissant ! Le maître qui appelle des ouvriers, c’est Dieu, qui a un droit absolu sur eux et qui leur fait une grâce immense en les appelant. En effet la vigne où il les envoie, c’est son beau règne de vérité, de justice et de paix. Les ouvriers qui ont le privilège d’y travailler ne sont pas seulement des docteurs ou pasteurs, mais tous ceux qui entendent l’appel et s’y rendent.

Les différentes heures du jour sont les divers âges de la vie humaine ou les époques de l’histoire du règne de Dieu. Le travail, ce sont toutes les œuvres qui ont pour objet le bien des hommes, l’avancement du règne de Dieu. Le soir, c’est la fin de la vie ou la fin de l’économie présente, le retour de Christ, le divin intendant qui préside à la rétribution.

Le denier, enfin, c’est le salut, la vie éternelle, qui, parce qu’elle est d’une valeur infinie et sans proportion avec le travail des ouvriers, ne peut être qu’une grâce. Dans ce sens, il y a égalité entre tous, mais voici la différence : le denier peut avoir une valeur infiniment diverse selon la disposition intérieure de ceux qui le reçoivent, c’est-à-dire selon leur capacité morale de jouir de la vie du ciel.

Là ceux qui ont été les premiers au travail peuvent être les derniers. Et même, bien que Jésus ne les exclue pas, puisqu’il leur accorde le denier stipule, ils sont en danger de s’exclure eux-mêmes, selon que les sentiments qu’ils manifestent dans la parabole viendraient à prévaloir. Ceux au contraire qui comprirent que, dans le règne de Dieu, tout est grâce, l’appel, le travail, la récompense, et qui se confièrent à la parole du maître purent être les premiers, bien qu’ils fussent les derniers au travail.

 Les exégètes qui, se fondant sur C, D, l’Itala et la Syriaque, admirent ces paroles comme authentiques ne sachant trop qu’en faire dans l’interprétation. Meyer leur fit signifier que parmi ceux qui furent dans le royaume de Dieu, il en fut peu qui furent choisis pour y être les premiers.

Diacre Michel Houyoux

Complément

◊ Diacre Michel Houyoux :cliquez ici pour lire l ‘article →  ll va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Dom Armand Veilleux de l’Abbaye de Maredsous (Belgique) :cliquez ici pour lire l ‘article → Homélie pour le mercredi de la 20ème semaine du Temps ordinaire

◊ Père Gilbert Adam  :cliquez ici pour lire l ‘article → Mercredi de la 21e semaine, année impaire

Père Jean-Yves  Père Jean-Yves :  » Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon « »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Twenty-first Sunday of Ordinary Time in Year B

Posté par diaconos le 18 août 2021

Lord, to whom shall we go ? You have the words of eternal life

Billede

# Apostle refers to a person who is sent on a mission, or even to the fulfilment of the mission or the letters describing it1 . In the Greek Septuagint Bible, the word is applied to persons (1Ki 14:6); it translates the Hebrew shaliah, « sent with authority ». The New Testament uses the word several times. It is applied to several distinct categories of persons the witnesses of Jesus’ resurrection, sent to announce this event; one of the ministries of the early Church; twice in the Gospels (Mt 10:2 and Lk 6:13): the group of Twelve chosen by Jesus, first to send them (Mt 10:5-42), and finally to be with him and to symbolically signify the people of the end of time (Mt 19:28) Paul, who was not one of the twelve apostles, is called an apostle without further specification. This word is also applied to people who teach and spread religion in the manner of Jesus’ apostles. By extension, it also describes propagators of a doctrine, opinion or cause.

In colloquial vocabulary, « apostle » refers to a person who will blindly listen to his master thinker and actively propagate his ideas. This image refers to the apostles of Jesus Christ. The New Testament also shows an apostolate conceived in the early Church as one of the essential ministries; Paul’s letters (e.g. 2 Cor 11:13) speak of « false apostles ». The first example of an apostolic text is probably the apostolic letter sent to the church of Antioch following the speeches of Peter (Acts 15:7-12) and James (Acts 15:13-21) on the decision of the Jerusalem Council on the observance of traditional Jewish rules, especially circumcision (ca. 50). The texts are not always explicit about the content of this ministry, which may have included an itinerant missionary dimension: the Didache attests to its existence in Syria at the beginning of the second century. The apostolate, unlike the episcopate, is not exercised in a circumscribed and precise territory: it has a universal dimension.

Peter first presided over the Church of Antioch and then the Church of Rome. The tradition of the Church, following the texts of the Acts of the Apostles, adopts a modified apostolic college after the defection and betrayal of Judas Iscariot. It replaced him with Matthias and especially with Paul (Apostle). Most of the time, these two additional Apostles appear together among the Twelve at the expense of one of the Eleven called by Jesus Christ. In any case, Paul always appears in the apostolic college, in second place after Peter. The Apostolic Tradition was defined by Hippolytus of Rome at the beginning of the third century.r the existence of this ministry of the early Church on which Calvin relied to restructure the ministries of the churches of the Reformation.

Lord, to whom shall we go ? You have the words of eternal life

From the Gospel of Jesus Christ St John

Jesus taught in the synagogue of Capernaum. Many of his disciples who heard him said: « This is a hard word! Who can hear it? « . Jesus knew that his disciples were grumbling about him. He said to them: « Does this offend you? And when ye see the Son of Man ascending to the place where He was before… It is the spirit that gives life; the flesh is capable of nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life.

But there are some among you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who those who did not believe were and who it was who would betray him. He added: « This is why I have told you that no one can come to me unless it is given to him by the Father ».

From that time on, many of his disciples turned away and stopped accompanying him. Then Jesus said to the Twelve: « Will you also go away? « . Simon Peter answered him: « Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. As for us, we believe and know that you are the Holy One of God. ( Jn 6,60-69)

The defection of some disciples

After Jesus had argued with the Jews, who were more or less opposed to his teaching, he left the synagogue, followed by those who, in great numbers, followed him from place to place to hear his word and witness his works. Many of these came forward. A crisis of faith occurred among them. 0Jesus knew the secret murmurings of the disciples; he saw at once that they were caused by a lack of faith: « Does this offend you? Is this an occasion for you to fall away and desert?  « For many, the end of the discourse seemed to have exceeded the measure of their intelligence and strength.

Their comment, « This word is hard, » did not mean only that they found it difficult to understand, but rather impossible to accept: who could hear it and put it into practice? These disciples did not take these words of Jesus so literally and materially as the Jews did; but they found it a stumbling block that Jesus should suffer and die for the life of the world, and that they themselves should appropriate the fruits of his death through a mysterious communion with him.

This scandalised them. This prospect was always a source of scandal to the Jews, and also to the apostles, before they had received the divine Spirit. It is no different for many people today. Jesus therefore refers his listeners, scandalised by his previous statements, to the time when he will have returned to the glory he had before his incarnation.

Some, considering that Jesus could not ascend to heaven except by passing through profound humiliation and the death of which he has just spoken, have thought that he wanted to say to his listeners: There you will find much stronger reasons to be scandalised. Others, concentrating exclusively on the idea of the ascension and glorification of Christ, announced here, thought that he was explaining to his hearers the prospect of a time when it will be easier for them to understand the spiritual meaning of his words, to believe in him, in a word, to no longer be scandalised (thus Calvin, Stier, Ebrard, Luthardt, Godet, Keil, Holtzmann).

Jesus was speaking to listeners who were scandalised by his speech. He wanted to dispel their prejudices; to this end, he affirmed three propositions: it is the Spirit who gives life, the Holy Spirit of God, with whom Jesus was filled to the brim and who, through his word, regenerates souls and communicates life. « The words I have spoken to you are Spirit and life »; this double affirmation brings with it divine power and communicates life. But for this to happen, the soul must be open to the light and life-giving power of the Spirit, for without Him the flesh is useless.

Even the flesh of Christ, who gave for the life of the world, all his person and all his work, which we must appropriate by faith, could only be enlivened by the Spirit, who alone makes comprehensible the incarnation and sacrifice of Jesus Christ and our union with him. For those who stopped outside and knew Christ only in the flesh, Christ himself was of no use. « For the words which I speak unto you are spirit and life; the reason of the offence which they do you is not in them, but in your unbelief.

Jesus softened this accusation, reducing to a few the number of those who refused to believe in him, to receive him as he had just presented himself to them in this discourse. Yet, with this observation, John explains that Jesus was not surprised by this crisis of faith in his disciples, that he had expected it, that he had seen it in advance in their hearts.  Moreover, he knew from the beginning who were those who did not believe and who was the one who betrayed him.

What did the word « from the beginning » mean?  Most interpreters understand this as the moment when Jesus entered his ministry and began to gather disciples, but this meaning did not apply to his Galilean hearers who did not believe. Jesus did not know them at that time. As soon as the first seeds of unbelief spring up in the heart of a disciple, Jesus already knows him to the core… In this case, John’s remark about Judas would not refer to the moment when Jesus admitted him into the number of the twelve, but to the moment when this disciple’s greed and hypocrisy took root in his heart.

There were some who did not believe, because, although they followed Jesus, their hearts were not ready to receive the Good Word. Jesus said to his disciples, « Do you also want to go away?  Jesus wanted to test them and bring about a complete decision in them, because he wanted a people of free will. He knew them well enough to know that all of them, with the exception of Judas, would remain faithful to him, and there was no doubt about their answer, but he wanted to hear it from them, because Peter’s profession helped to strengthen their faith. You have the words of eternal life »; these words were spoken by Peter with full persuasion, enthusiasm and ardent love for Jesus.

Deacon Michel Houyoux

Links to other Christian websites

◊ Father Hanly : click here to read the paper → Homily for 21st Sunday in Ordinary Time, Year B

◊ Catholic Diocese of Sandhurst, Victoria, Australia : click here to read the paper →   21st Sunday in Ordinary Time

  Homily for the 21st Sunday of Ordinary Time

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, La messe du dimanche, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

1...34567...13
 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS