• Accueil
  • > Catéchèse
  • > Donderdag van de drieëntwintigste week van de gewone tijd – oneven jaar

Donderdag van de drieëntwintigste week van de gewone tijd – oneven jaar

Posté par diaconos le 9 septembre 2021

Family7 on Twitter: "Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en  zusters en acht de ander hoger dan uzelf. - Rom. 12:10 - #1min4God  #bijbeltekst #bijbel… https://t.co/8Fn208XTlb"

Geplaatst door diaconos op 9 september 2021

# Liefde is een intens gevoel van genegenheid en gehechtheid voor een levend wezen of een ding, dat degene die het voelt ertoe brengt fysieke, intellectuele of zelfs denkbeeldige nabijheid te zoeken tot het voorwerp van die liefde. De liefde die voor een ander wordt gevoeld kan leiden tot een bepaald gedrag en resulteren in een liefdevolle relatie als deze liefde wordt gedeeld. Als algemeen begrip verwijst liefde meestal naar een diep gevoel van tederheid en empathie voor een persoon.

Maar zelfs deze specifieke opvatting van liefde omvat een breed scala van verschillende gevoelens, van de hartstochtelijke liefde en de romantische liefde, tot de tedere nabijheid zonder seksualiteit van de gezinsliefde of de platonische liefde en de spirituele toewijding van de religieuze liefde. De liefde in haar verschillende vormen is een belangrijke factor in de sociale verhoudingen en neemt een centrale plaats in de menselijke psychologie in, waardoor zij ook een van de meest voorkomende thema’s in de kunst is. Houden van verwijst naar een grote verscheidenheid van gevoelens, toestanden en gedragingen, gaande van een algemeen plezier in een voorwerp of een activiteit (« Ik hou van chocolade », « Ik hou van dansen ») tot een diepe of intense aantrekkingskracht tot één persoon (« Romeo houdt van Julia ») of meerdere personen (« Hij houdt van zijn kinderen »).

Deze verscheidenheid van gebruik en betekenis van het woord maakt het moeilijk om het op een eenvormige en universele wijze te definiëren, zelfs in vergelijking met andere emotionele toestanden. De term liefde omvat vier verschillende oude Griekse gevoelens: eros, philia, agape en storgê. Storgê is de liefde tussen ouder en kind, vooral moeder-kind liefde. Philia is vergelijkbaar met vriendschap zoals wij die tegenwoordig verstaan, het is een sterke wederzijdse achting tussen twee mensen van nauwe sociale status, die ook leidt tot wederzijdse hulp. In die tijd kon het alleen bestaan tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, als gevolg van de ongelijkheid tussen de seksen. Agape is naastenliefde, vergelijkbaar met altruïsme tegenwoordig, onbaatzuchtig geven. Het wordt gekenmerkt door zijn spontaniteit, het is geen bedachtzame daad of een vorm van beleefdheid, maar een echt inlevingsvermogen in anderen, of het nu vreemden of intimi zijn.

In de christelijke traditie van de kerkvaders wordt dit woord gelijkgesteld met het begrip naastenliefde, hoewel dit laatste dichter staat bij een materiële relatie die wordt aangegaan met mensen die pijn lijden. De oorspronkelijke agape heeft niet deze morele connotatie van verantwoordelijkheid tegenover een goddelijke autoriteit. Eros daarentegen is liefde in de zin van verliefd zijn, de liefde der dichters, zogezegd.

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens de heilige Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn discipelen: « Ik zeg u, die mij hoort: Heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten.   Wens het goede voor hen die u vervloeken, bid voor hen die u lasteren. Hij die u op de ene wang slaat, keer hem de andere wang toe. Aan hem die uw mantel neemt, weiger uw kleed niet.   Geef aan ieder die u vraagt, en aan ieder die uw goederen neemt, vraag er niet om.

Wat je wilt dat anderen voor jou doen, doe dat ook voor hen. Als je houdt van hen die van jou houden, welke dankbaarheid verdien je dan? Zelfs zondaars houden van degenen die van hen houden.   Als je goed doet aan hen die goed doen aan jou, welke erkenning verdien je dan? Zelfs zondaars doen dat. Indien gij leent aan hen van wie gij verwacht terug te ontvangen, welke dankbaarheid verdient gij dan ?

Zelfs zondaars lenen aan zondaars, opdat zij terugbetaald zullen worden. Heb in plaats daarvan uw vijanden lief, doe goed en leen zonder er iets voor terug te verwachten. Dan zal uw loon groot zijn, en gij zult zonen des Allerhoogsten zijn, want Hij is goedertieren jegens de ondankbaren en de goddeloozen.   Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.

Oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; veroordeelt niet, en gij zult niet veroordeeld worden. Vergeef, en je zult vergeven worden. Geef, en u zal gegeven worden; een volle maat, samengedrukt, geschud, overvloeiende, zal in de rok uws kleeds uitgestort worden; want de maat, die gij voor anderen gebruikt, zal ook voor u een maat zijn. (Lc 6, 27-38).

Houden van hen die ons haten

Jezus vertelde zijn discipelen dat zij gehaat en beschimpt zouden worden, en daarna sprak hij vloeken uit over de wereld die Gods vijand is. Zijn toehoorders concludeerden dat zij hun vijanden mochten haten.

Jezus, die zich tot hen wendde, verhinderde hunne gedachten met de woorden: « Maar ik zeg u, die luistert, » en hij keerde terug met de rijken, die niet aanwezig waren. Hij keerde terug van de afwezige rijken naar zijn echte toehoorders. Sommigen vatten deze woorden op als: gij die luistert in zedelijke zin: gij die volgzaam zijt voor mijn leer. (Deze betekenis is minder eenvoudig).

Jezus formuleerde een diepgaand voorschrift, dat het vermogen van de natuurlijke mens te boven gaat: lief te hebben hen die ons haten. Dit gebod van de liefde, dat alleen kan worden vervuld onder de nieuwe wet van het Evangelie, wordt op een andere manier gemotiveerd in Mattheüs, waar het lijnrecht tegenover de geest van de oude wet staat en wordt verbonden met de liefde van Gods kinderen voor hun hemelse Vader.

In het evangelie volgens Matteüs noemt Jezus deze twee kledingstukken in omgekeerde volgorde: als iemand je je tuniek wil afnemen, laat hem dan ook de mantel. Hij veronderstelde een schuldeiser die beslag legde op het tuniek, dat van mindere waarde was, en dan, als hij niet genoeg betaald kreeg, de mantel opeiste.

« En indien gij leent aan hen van wie gij verwacht te ontvangen, welke dankbaarheid zult gij dan hebben? Zondaars lenen ook aan zondaars, opdat zij hetzelfde ontvangen. (Lc 6, 34) Liefhebben, goed doen, lenen, zonder iets te verwachten, is handelen in de geest en de liefde van God zelf, om aan onszelf en aan anderen te bewijzen dat wij zijn kinderen zijn.

Dit is het goddelijke voorbeeld dat Jezus voorstelde voor onze relatie met de ondankbaren en de goddelozen. Jezus stelde zijn discipelen het doel voor waarnaar zij voortdurend moeten streven door barmhartig te zijn zoals Hij; en dit zal hun grote beloning zijn.

Mattheüs eindigde het eerste deel van zijn redevoering met een soortgelijke gedachte, maar in andere bewoordingen uitgedrukt: « Weest dan volmaakt, gelijk ook uw hemelse Vader volmaakt is. Hij gaf als bewijs van deze barmhartigheid van God, die voor allen gelijk is, dat Hij zijn zon doet opgaan en de regens des hemels over allen uitstort zonder onderscheid.

De beloning die voor de vervulling van deze plichten in het vooruitzicht wordt gesteld, is niet te oordelen of te veroordelen, maar door God zelf te worden vrijgesproken. De maatstaf van zijn oordeel wordt getrokken uit het hart van elke persoon. Deze barmhartige geest is altijd bereid te geven; en juist daardoor trekt hij van God de rijkste gaven van zijn genade aan.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Wat Zegt de Bijbel ? klik hier om het artkel te lesen → Gods Rechtvaardigheid

◊ Katholiek (Nederland) : klik hier om het artkel te lesen → Communie is geen certificaat van heiligheid

  Video Martin Koornstra  : « ‘De Liefde van Jezus »

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...