Vierentwintigste dag van de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 9 septembre 2021

Aucun texte alternatif pour cette image

Tu es Petrus is een Latijnse uitdrukking uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 16, vers 18. De drie woorden vormen het begin van het vers dat, volgens de katholieke kerk, Jezus Christus aan de apostel Petrus toevertrouwt om zijn Kerk te besturen: « Gij zijt Petrus, en op deze rots zal ik mijn Kerk bouwen ». Het vers, op muziek gezet in de vorm van een motet of liturgische hymne, wordt vaak gezongen bij vieringen die door de paus worden bijgewoond.

Dit vers uit het evangelie van Matteüs is het schriftuurlijke argument dat vaak door de katholieke kerk wordt aangevoerd om de voorrang van Petrus onder de apostelen te bevestigen. Andere komen uit het boek Handelingen (Handelingen 15:2, 14, 15:7) waar duidelijk wordt dat Petrus een bijzondere plaats innam in de vroege Kerk. Aangezien Petrus bisschop van Rome is geworden, zorgt de katholieke Kerk ervoor dat Petrus’ opvolgers in de bisschopszetel van Rome hetzelfde primaat genieten in het college van bisschoppen van de Kerk. Voor de katholieken bevestigt de episode van het bezoek van Petrus en Johannes aan het graf (Joh 20,3-8) het primaatschap van de discipel Petrus.

Hoewel de verschillende christelijke kerken als geheel het apostolisch primaat van de opvolger van Petrus in de bisschopszetel van Rome erkennen, wordt de manier waarop dit ambt zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld en vandaag door paus Franciscus wordt uitgeoefend, niet aanvaard door diezelfde niet-katholieke christelijke kerken en gemeenschappen. Aan de voet van de koepel van de Sint-Pietersbasiliek in Rome kan men Tu es Petrus lezen en de woorden van Jezus Christus aan Petrus, opgetekend in het evangelie van Matteüs (Mt 16, 18,19). De letters zijn zeer groot (twee meter hoog elk) en zijn zwart op een gouden achtergrond.

Het bijbelvers wordt verlicht door de 16 glas-in-loodramen van de koepel, een typisch architectonisch werk van Michelangelo. In het christendom zijn de sleutels de sleutels tot het koninkrijk der hemelen voor Petrus: « En ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. Wat gij op aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn, en wat gij op aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn » (Mt 16, 18-19).

Uit het evangelie volgens Marcus

27 Jezus ging met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen : « Wie zeggen de mensen dat ik ben ? 28 Zij antwoordden hem : « Johannes de Doper », anderen : « Elia », weer andere : « Een van de profeten ». 29 Hij vroeg hun : « Wat zeggen jullie ? Wie denken jullie dat ik ben ? Petrus antwoordde : Gij zijt de Christus. 30 Toen verbood hij hun nadrukkelijk om met wie dan ook over hem te spreken.

31 Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen vele dingen moest lijden, en door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden verworpen worden, en gedood worden, en na drie dagen weer opstaan. 32 Jezus sprak deze woorden openlijk. Petrus nam hem terzijde en begon hem scherp te berispen. 33 Maar Jezus keerde zich om en toen Hij zijn discipelen zag, riep Hij Petrus scherp toe : « Ga weg van Mij, satan! Uw gedachten zijn niet van God, maar van mensen.

34 Toen hij de menigte bij zijn leerlingen riep, zei hij tegen hen: « Als iemand mij wil volgen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. 35 Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om mijnentwil en omwille van het evangelie, zal het behouden. (Mc 8, 27-35)

Jezus erkend als de Christus door Petrus

Op weg naar Caesarea Filippi vroeg Jezus zijn discipelen naar de meningen die over hem waren geuit. Zij vertelden hem enkele ervan. Jezus vroeg hen wat zij van hem vonden. Petrus riep uit dat Hij de Christus was. Jezus verbood de discipelen dit te zeggen. Jezus begon toen categorisch zijn dood en verrijzenis aan te kondigen. Petrus trachtte Hem te berispen, maar werd op zijn beurt door Jezus berispt.

Jezus riep de menigte samen met zijn discipelen en zei dat men, om Hem te volgen, zijn kruis op zich moest nemen : « Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. » Nu is de ziel van zulk een prijs, dat de ganse wereld haar verlies niet kan vergoeden, want wij moeten uitzien naar de tijd, dat Jezus, komende ten oordeel, zich zal schamen voor allen, die zich voor hem geschaamd hebben. Velen zullen niet sterven voordat zij het koninkrijk van God met kracht zien komen.

Na de belijdenis van Petrus richtte Jezus tot hem de woorden die beroemd zijn geworden in de geschiedenis van de Kerk: « Gezegend zijt gij, Simon, zoon van Jona ». In zijn prediking heeft Petrus niet verteld wat hem in de ogen van zijn toehoorders had kunnen verheffen. Hij herinnerde eerder aan wat hem vernederd zou hebben.

Wat ook de reden van Marcus moge zijn om de belofte van Jezus aan Petrus niet te vermelden, wij kunnen niet anders dan deze overweging van Theodore de Bèze zeer treffend vinden: Wie zal geloven, dat Petrus noch Marcus het beroemde « Gij zijt Petrus » zouden hebben weggelaten, als zij gedacht hadden, dat de grondslag van de Kerk in deze woorden bestond ?

Petrus berispte Jezus en Jezus berispte Petrus. Toen Jezus zich van Petrus afwendde en naar zijn leerlingen toeliep, voelde Hij de indruk die zij van Petrus’ onvoorzichtige woorden hadden kunnen krijgen, en Hij vreesde dat zij zijn gevoelens te zeer deelden; daarom gaf Hij een heilzame strengheid aan zijn berisping. Allen moeten hun leven verliezen ter wille van Jezus en het Evangelie.

Wat baat het een ieder zijn leven behouden te hebben en de gehele wereld overwonnen te hebben, als Jezus, op de dag waarop Hij in zijn heerlijkheid zal komen om het uiteindelijke lot van allen te regelen, hem onwaardig zal verklaren deel te hebben aan zijn Rijk en hem er van zal uitsluiten ?

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christel ijke websites

◊ Preken on line : klik hier om het artikel te lesen → 24e zondag door het jaar B

◊ De twaalf apostelen : klik hier om het artikel te lesen → De apostelen in de christelijke kerk

Video   Gods Woord  « Hoe Petrus Jezus leerde kennen , « 

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...