• Accueil
  • > Enseignement
  • > Zaterdag van de drieëntwintigste week van de gewone tijd – Oneven jaar van het Feest

Zaterdag van de drieëntwintigste week van de gewone tijd – Oneven jaar van het Feest

Posté par diaconos le 11 septembre 2021

Bible Verses about False Prophets

Valse profeten in de Bijbel

De Bijbel zegt ons op onze hoede te zijn voor valse profeten die ons willen afleiden van Gods wil en plan voor ons leven. De Schrift zegt: « Beproef de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. « (1 Johannes 4:1) Om valse profeten zo goed mogelijk te herkennen, moeten wij ijverig de Bijbel bestuderen en onze harten en geest bewaken tegen het volgen van iemand anders dan de Zoon van God, Jezus Christus. Laten wij ons geloof en onze aandacht richten op de ware messias en Zijn leringen gehoorzamen voor de zegening van het eeuwige leven !

lwf0003web.gif

# De gelijkenis van de boom en zijn vruchten (ook wel de bomen en hun vruchten genoemd) is een gelijkenis van Jezus die in twee gelijksoortige passages in het Nieuwe Testament voorkomt, in de Bergrede in het Mattheüsevangelie en de Bergrede op de vlakte in het Lukasevangelie. Uit Mattheüs 7:15-20 (KJV): « Hoedt u voor valse profeten, die in schaapskleren tot u komen, maar inwendig zijn het razende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen herkennen. Verzamelt men druiven van doornen, of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar een verdorven boom brengt slechte vruchten voort.
Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, noch kan een verdorven boom goede vruchten voortbrengen. Elke boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehouwen en in het vuur geworpen. Daarom zult gij hen aan hun vruchten kennen. « Uit Lucas 6:43-45 (KJV): « Want een goede boom brengt geen verdorven vruchten voort, noch brengt een verdorven boom goede vruchten voort. Want iedere boom herkent men aan zijn eigen vrucht. Want van doornen plukt men geen vijgen, en van een braamstruik plukt men geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schat van zijn hart voort, wat goed is; en een slecht mens brengt uit de kwade schat van zijn hart voort, wat kwaad is; want uit de overvloed van zijn hart spreekt zijn mond. « 

De vrucht van de Geest is daarentegen heilig en zal duidelijk zijn in het leven van een ware profeet. In het evangelie van Matteüs heeft de context betrekking op het testen van een profeet. In het Evangelie van Lucas is het verband minder duidelijk. De Schotse predikant William Robertson Nicoll suggereert dat « de rode draad waarschijnlijk te vinden is in het woord ὑποκριτά, hypokrita, toegepast op iemand die door zijn censuur beweert heilig te zijn, maar in werkelijkheid een grotere zondaar is dan degenen die hij verwijt ». De vrucht van de heilige Geest is een bijbelse term die negen eigenschappen samenvat van een persoon of een gemeenschap die in overeenstemming met de heilige Geest leeft, volgens hoofdstuk 5 van de Brief aan de Galaten: « Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. « 

De vrucht wordt in dit hoofdstuk afgezet tegen de werken van het vlees die er onmiddellijk aan voorafgaan. De Katholieke Kerk volgt de Latijnse Vulgaat van Galaten in het erkennen van twaalf vruchten: naastenliefde (caritas), vreugde (gaudium), vrede (pax), geduld (patientia), goedheid (benignitas), goedheid (bonitas), lankmoedigheid (longanimitas), mildheid (mansuetudo), geloof (fides), bescheidenheid (modestia), volharding (continentia), en kuisheid (castitas). Deze traditie werd verdedigd door Thomas van Aquino in zijn werk Summa Theologica, en versterkt in talrijke katholieke catechismussen, waaronder de Baltimore Catechismus, de Penny Catechismus, en de Catechismus van de Katholieke Kerk. Aquinas wees erop dat onder de vruchten van de Heilige Geest ook bepaalde deugden worden genoemd, zoals naastenliefde, zachtmoedigheid, geloof, kuisheid en vriendelijkheid.[5] Augustinus definieerde deugd als « een goede gewoonte die in overeenstemming is met onze natuur. « 

# De antichrist is een veel voorkomende figuur in de christelijke en islamitische eschatologie, maar in een andere betekenis. Hij komt in verschillende vormen voor in de brieven van Johannes en in de tweede brief van Paulus van Tarsus aan de Tessalonicenzen, maar vindt zijn oorsprong in de notie van de ‘anti-messias’ die reeds in het jodendom aanwezig was. De term duidt soms een – vaak monsterlijk – individu aan, soms een groep of een collectieve figuur. Deze figuur van een boosaardige bedrieger die Jezus Christus tracht te vervangen, heeft sinds de eerste ontwikkelingen van het christendom via de patristische literatuur talrijke speculaties en interpretaties gevoed, die in de loop der eeuwen zijn verrijkt, waarbij de tussenkomst van de antichrist wordt gesitueerd tijdens de laatste beproevingen die voorafgaan aan het einde van de wereld.

In de islam wordt in verschillende profetische tradities (hadiths) al-Dajjâl (« de bedrieger ») beschreven – het equivalent van de antichrist – wiens komst een bepalend punt is in de islamitische eschatologie. Hij verschijnt aan het einde der tijden en moet door de Profeet Îsâ (Jezus) bij zijn terugkeer worden uitgeschakeld. Er zijn vele overleveringen over dit onderwerp en zij variëren naar gelang van de geloofsgemeenschappen en de commentatoren4. Talrijke personages, persoonlijkheden en zelfs entiteiten zijn door de eeuwen heen en tot op de dag van vandaag gelijkgesteld met de Antichrist, voornamelijk in eschatologische en millenariaanse contexten n of episoden.

De term « antichrist » komt niet voor in de christelijke basisteksten die de basis vormen van de christelijke leer over de eindtijd: hij komt niet voor in het boek Daniël, noch in het evangelie volgens Mattheüs in Jezus’ bespreking van de tekenen « van het einde van de wereld » (die de term tijdens zijn bediening nooit gebruikt), noch in de tweede brief aan de Thessalonicenzen, noch in de Apocalyps van Johannes. De Man van de Zonde, de Man van de Onrechtvaardigheid, de Wetteloze of de Goddeloze heeft dus in de loop der tijden verschillende namen gekregen, soms verwijzend naar een individu, soms naar een groep of naar een collectieve figuur. De meest invloedrijke tekst over de constructie van de antichristfiguur – de Tweede Brief aan de Thessalonicenzen3 – kent hem niet bij deze naam.

De woorden antichrist en antichristen komen in de Bijbel van Jeruzalem slechts vijf keer voor, in twee van de drie zendbrieven van Johannes. Tijdens de godsdienstoorlogen gebruikten zowel katholieken als protestanten het getal van het Beest om elkaar te beschuldigen van het belichamen van de antichrist. Een zekere Petrus Bungus, een katholiek, probeerde te bewijzen dat 666 synoniem was met Luther volgens het Latijnse cijferalfabet: LVTHERNVC = 30 + 200 + 100 + 8 + 5 + 80 + 40 + 200 + 3 = 66636. In omgekeerde richting stelden de Gereformeerden de paus, d.w.z. de « Vicaris van de Zoon van God » (Vicarius Filii Dei), gelijk met het getal van het Beest, volgens de volgende berekening VICarIUs fILII DeI = 5 + 1 + 100 + 1 + 5 + 1 + 50 + 1 + 500 + 1 = 66636.

Uit het Evangelie van Lucas

43 Een goede boom draagt geen rotte vruchten ; evenmin draagt een rotte boom goede vruchten. 44 Want iedere boom herkent men aan zijn vrucht; van doornen plukt men geen vijgen, van braamstruiken plukt men geen druiven. 45 De goede mens haalt het goede uit de schat van zijn hart, dat goed is; en de kwade mens haalt het kwade uit zijn hart, dat kwaad is; want wat de mond zegt, dat vloeit uit het hart voort. 46 En waarom roept gij tot mij, zeggende: Heer! Heer ! « ‘ en doet gij niet wat ik zeg ?

47 Wie tot mij komt en naar mijn woorden hoort en ze ook doet, die zal ik laten zien aan wie hij gelijk is. 48 Hij is als iemand die een huis bouwt. Hij heeft heel diep gegraven en de fundering op de rots gelegd. Toen de vloed kwam, stormde de stortvloed op dat huis af, maar hij kon het niet doen schudden, omdat het goed gebouwd was. 9 Maar hij die luistert en niets doet, is als iemand die zijn huis op de grond heeft gebouwd, zonder fundamenten. De vloed stortte over het huis heen en terstond stortte het in; de verwoesting van dat huis was compleet. (Lc 6, 43-49)

 Elke boom is bekend aan zijn producten

Elke boom is te herkennen aan zijn eigen vruchten. Jezus zei: « Uit het hart komen de bronnen van het leven voort, dat wil zeggen, het goede of het kwade. De woorden en, in het algemeen, alle daden die wij verrichten, vloeien voort uit het hart. Deze gedachte is hier verbonden met de waarschuwing aan de man die het aanneemt zijn broeder te onderrichten. In Mattheüs vinden we dezelfde zin, maar dan toegepast op mannen die het woord misbruikten om de Heilige Geest te lasteren. Er zijn veel van deze korte, indringende zinnen die Jezus bij meer dan één gelegenheid heeft uitgesproken.

 » Maar waarom noemt gij Mij Heer, Heer, en doet niet wat Ik zeg ?  Hier dringt Jezus aan op deze strenge berisping en noemt voorbeelden van hoe men deze verschrikkelijke verantwoordelijkheid kan dragen. Hij heeft alleen deze plechtige woorden: Iedereen die tot mij komt en hoort. De verantwoordelijkheid voor de uitwerking van het goddelijk woord rust op ieder van Zijn hoorders. Wat een gezag ligt er in deze gedachte! Hoe bewust was Jezus dat zijn woorden de woorden van God zelf waren !

Op de hellingen rond het Meer van Genezareth zijn er hellingen waar een ondiepe laag aarde (Lucas) of zand (Mattheüs) de rots bedekt. De voorzichtige mens graaft door deze losse aarde en graaft zelfs diep tot aan de rots (Godet)

Wee hem die aan de oppervlakte blijft! De elementen die dit huis bedreigden, waren volgens Lucas een vloed, die een stortvloed vormde die van de bergen afkwam. Mattheus was vollediger en schilderachtiger: « Het is de regen die valt, de stortvloeden die overvloeien, de winden die waaien en zich haasten over dit huis. Dit alles kon het niet doen schudden, want het was goed gebouwd. De onverstandige mens bouwt op de grond (Lukas); Mattheüs, meer beeldend: op het zand.

  Eén verloren ziel, slechts één, is een groot verderf in de ogen van God. Dit is de plechtige gedachte waarmee Jezus zijn toehoorders achterlaat als Hij dit betoog afsluit. Ieder van hen hoort, bij het horen van dit laatste woord, als het ware het instorten van dit bouwwerk en moet tegen zichzelf zeggen: Deze ramp zal de mijne zijn, als ik inconsequent of hypocriet ben. (Godet)

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊  Betekenis en oorsprong :  klik hier om het artikel te lezen →  Profeten in het christendom

◊ Gewijde Ruimte :  klik hier om het artikel te lezen → Bidden Onderweg

  Jaap Ruimte :  » Bijbel en profetie »

 Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...