• Accueil
  • > Archives pour le Mardi 21 septembre 2021

Dinsdag van de vijfentwintigste week van de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 21 septembre 2021

Volg mij. De man stond op en volgde hem

Jezus kiest 12 apostelen | Het leven van Jezus

# De instelling van de twaalf apostelen is een episode uit het leven van Jezus die in alle drie de synoptische evangeliën voorkomt: Mattheüs 10:1-4, Marcus 3:13-19, Lucas 6:12-16, maar niet in het Evangelie van Johannes. Het verhaalt de eerste selectie van de twaalf apostelen door Jezus voor een kwart uit de discipelen van Johannes de Doper. De twaalf apostelen waren de twaalf discipelen die door Jezus van Nazareth waren uitgekozen. Volgens de christelijke traditie heeft Jezus ook zeventig discipelen uitgekozen, die later bisschoppen van een stad werden.

Al deze discipelen verkondigden het goede nieuws, een term waaruit het woord « evangelie » is voortgekomen, nadat de teksten in de jaren 65-100 waren geschreven. Paulus van Tarsus werd door de christelijke traditie beschouwd als de dertiende apostel: hij wordt de « apostel voor de heidenen » genoemd. Katholieken en orthodoxen beschouwen bisschoppen als opvolgers van de apostelen en hechten bijzonder veel belang aan het feit dat bisschoppen in apostolische successie zijn, d.w.z. dat de traditie waartoe zij behoren in de opeenvolging van personen en leerstellingen teruggaat op de apostelen.

De theologie van de rond de Twaalf gevormde christelijke groep is zeer vaag bekend door het boek van de Handelingen der Apostelen, de toespraken die aan Petrus worden toegeschreven met Pinksteren of voor het Sanhedrin. Christologie is niet erg ontwikkeld. Er is geen merkbare breuk met het officiële jodendom en er is niets te vinden van de polemiek die aan Jezus wordt toegeschreven tegen de Farizeeën, de sabbat en de tempelfeesten.

Deze groep heeft zeker een charismatische dimensie en beweert te worden geleid door de Heilige Geest, wiens manifestatie, die als ultiem wordt ervaren, het teken is dat zou getuigen van Jezus’ verrijzenis en overwinning op de dood. De overtuiging van Jezus’ verrijzenis en de eerste manifestaties van de Geest verschenen in Galilea. Daarom beoefenden de Twaalf en hun volgelingen een soort primitief communisme, waarbij ieder zijn bezittingen verkocht, als hij die al had, om de gemeenschap in leven te houden in de korte tijd die haar nog restte op aarde vóór de Grote Dag des Oordeels.

Het is zelfs niet zeker dat in dit stadium de eerste christenen de uiteindelijke Messias of Gezant van God duidelijk identificeerden met Jezus, zelfs als hij was opgestaan. Misschien verwachtten zij de Opgestane als de hersteller van het Koninkrijk Israël (volgens Handelingen 1). Maar deze uitstorting van de Geest had vooral « bewezen » dat Jezus een onschuldig man was en dat degenen die hem hadden verworpen en aan de Romeinen hadden uitgeleverd (de leiders van het volk) fout zaten. God bewees Jezus en zijn discipelen gelijk tegen het Sanhedrin! De Twaalf waren getuigen voor God en Jezus tegen de Joodse leiders. En indien de onschuld en het goddelijk karakter van de zending van de Messias a posteriori werden erkend (hetgeen de christelijke prediking trachtte te overtuigen), dan zou God de komst van de Messias verhaasten.

Over het Evangelie van Matteüs

09 Jezus ging vandaar verder en zag een man, Mattheüs genaamd, aan zijn tollenaarsbureau zitten. Hij zei tegen hem: « Volg mij. De man stond op en volgde hem. 10 Terwijl Jezus thuis zat te eten, zie, kwamen vele tollenaars en vele zondaars en gingen bij hem en zijn discipelen zitten.

11 Toen de Farizeeërs dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: « Waarom eet uw leermeester met tollenaars en zondaars? » 12 Jezus hoorde dit en zei: « Niet de gezonden hebben de dokter nodig, maar de zieken. 13 Ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid, geen opoffering. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.  (Mt 9, 9-13)

Matthew’s roeping

 Toen Jezus het tolhuisje passeerde, riep hij Mattheus om hem te volgen, wat hij onmiddellijk deed. De Farizeeërs beschuldigden Jezus van omgang met zondaars. Toen de Farizeeën dit zagen, vroegen zij de discipelen hoe het kwam dat hun Meester met zulke mensen at.

Jezus antwoordde : « Het zijn de zieken die een geneesheer nodig hebben. »   Zij kunnen het weten, want de Schrift zegt : God heeft lust aan barmhartigheid, niet aan offers ; de Heiland komt om zondaars te roepen, niet de rechtvaardigen. In die tijd vroegen enkele van de discipelen van Johannes de Doper aan Jezus waarom degenen die hem volgden zich niet aan de wet van het vasten hielden.

Hij antwoordde hun dat zijn discipelen niet konden rouwen of bedroefd zijn zolang de bruidegom bij hen was, maar dat de dagen zouden komen waarop zij zouden vasten. Daarna trachtte hij hun door twee treffende vergelijkingen duidelijk te maken, dat het nieuwe leven, dat Hij in de wereld bracht, onverenigbaar was met de oude wettige instellingen, en zelfs dat het de gehele vernieuwing van de innerlijke mens vereiste.

Marcus en Lucas hebben ook deze roeping van een discipel beschreven met dezelfde details over plaats, tijd en omstandigheden; het is klaarblijkelijk een identiek feit in alle drie de verslagen.  Terwijl Mattheüs deze discipel Mattheüs noemde, noemden de andere twee hem Levi.

De naam van Mattheus komt in alle catalogi van de apostelen voor, terwijl die van Levi er nooit in voorkomt, om ervan overtuigd te zijn dat de discipel die in deze omstandigheid tot het apostolaat werd geroepen, vanaf dat moment zijn naam van Levi veranderde in die van Mattheus, wat gave van God betekent. Zo kreeg Simon de naam van Petrus en Saul die van Paulus.

De plaats waar belastingen werden geïnd op goederen in doorvoer. Aangezien deze belastingen werden geheven in opdracht van de Romeinen, werden de Joden die tollenaars waren over het algemeen gehaat en veracht, en het was uit deze tollenaars dat Jezus een van zijn apostelen koos !

Wilde hij alleen maar laten zien dat hij boven de Joodse vooroordelen stond? Of wilde hij onder zijn discipelen ook een man hebben die gewend was de pen te hanteren? Dit is allemaal mogelijk, maar er is iets zo plotseling, zo spontaan en zo vreemds aan deze oproep, dat wij er niet aan kunnen twijfelen dat Jezus deze heeft gericht door een directe impuls van boven. Dit goddelijke karakter van de roeping blijkt ook uit het besluit en de snelheid waarmee zij wordt aanvaard. Tussen Jezus en deze man, moet er een soort goddelijke sympathie zijn geweest. (Frédéric Godet)

Alles in het evangelieverhaal is een openbaring van Gods barmhartigheid. Matteüs kende Jezus al, die in dezelfde stad Kafarnaüm woonde als waar hij zijn woord had gehoord en ontvangen, en dat deze oproep om hem te volgen een beslissende roeping tot het apostolaat was. Maar de autoriteit van Jezus’ oproep en Mattheus’ snelle gehoorzaamheid waren niet minder bewonderenswaardig.

Mattheüs zegt niet in welk huis, maar Lucas schrijft dat het het huis van Mattheüs Levi was, waarin hij een groot banket hield. Hij wilde, in de ijver van zijn eerste liefde, aan al die zondaars en zondaressen die hij uitnodigde, een gelegenheid bieden om Jezus te zien en te horen. Sommige uitleggers beweren dat, zowel volgens Mattheüs als volgens Marcus, deze maaltijd plaatsvond in het huis van Jezus. Maar waarom zou deze menigte zondaars plotseling het huis van Jezus binnenvallen ?

Mattheüs, zelf een zondaar, had ook verscheidene van zijn vrienden uitgenodigd met dezelfde verachte roeping, en andere mensen wier reputatie niet beter was en die in de evangeliën mensen van slecht karakter worden genoemd. Dit woord wordt dikwijls gevonden in combinatie met het woord zondaars, omdat de laatsten over het algemeen van hetzelfde zedelijke karakter waren.

De Farizeeën meenden in hun eigen rechtschapenheid rechtvaardig te zijn; daarom hadden zij geen behoefte aan een geneesheer, aan Jezus die mensen genas van hun zedelijke ziekten. Maar zij die ziek waren, de zieken, de zondaars die zich zo voelden en die hem omringden, hadden hem nodig en zij luisterden blij als hij sprak over vergeving en verzoening met God.

Jezus deed een zekere concessie aan de Farizeeën, door een uiterlijk moreel verschil toe te geven tussen hen en de zondaars, maar het was een ironische concessie, zoals Calvijn zegt, omdat diep van binnen hun trots en hardheid van hart tegenover deze arme zondaars die Jezus ontving, hen, ondanks hun verlichting, schuldiger maakten dan zij voor God waren. « Gaat nu heen en leert wat dit gezegde betekent: Ik verlang barmhartigheid, geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. (Mt 9, 13)

Volgens de meeste uitleggers paste Jezus het toe op de Farizeeërs die, zonder genade voor zondaars en zondaressen, al hun vertrouwen voor redding stelden in de offers die zij brachten en in de ceremoniële uiterlijkheden van de godsdienst; precies het tegenovergestelde van wat God wil. Volgens anderen paste Jezus deze uitspraak op zichzelf toe en rechtvaardigde zo zijn barmhartigheid jegens zondaars door een goddelijk woord.

De rechtvaardigen en de zondaars waren de gezonden en de zieken en deze nieuwe vergelijking van de Farizeeën met de zondaars bevatte dezelfde ironie. Jezus sloot zijn eigen rechtvaardigen weliswaar niet uit van zijn koninkrijk, maar kon hen er niet in roepen, zolang zij volhardden in hun hoogmoed, en het is zeker dat het pijnlijke gevoel van zonde de deur is naar dat hemelse koninkrijk waartoe Jezus opriep.

Diaken Michel Houyoux

 Links naar andere christelijke websites

◊ Kerk en Geloof : klik hier om het artikel te lesen →  Dinsdag in de vijfentwintigste week door het jaar  B

◊ VAN: PIETER C. : klik hier om het artikel te lesen →     De Roeping van Mattheüs – Werkstukken kunstgeschiedenis

  De roeping van Petrus

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Histoire, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Vingt-cinquième Semaine du Temps Ordinaire — Année B

Posté par diaconos le 21 septembre 2021

 Suis-moi. L’homme se leva et le suivit

 Évangile et Homélie du Sam 04 Mars 2017. Je ne suis pas venu appeler des  justes mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent - Chorale  Belgo-Burundaise CSFA

# L’institution des douze apôtres est un épisode de la vie de Jésus qui apparaît dans les trois évangiles synoptiques : Matthieu 10, 1–4 , Marc 3, 13–19, Luc 6, 12–16, mais pas dans l’Évangile selon Jean. Il relate la sélection initiale des douze apôtres effectuée par Jésus pour un quart déjà disciples de Jean le Baptiste. Les douze Apôtres furent les douze disciples choisis par Jésus de Nazareth. Selon la tradition chrétienne, Jésus distingua aussi soixante-dix disciples, qui devinrent évêques d’une ville par la suite.
x
Tous ces disciples prêchèrent la  bonne nouvelle, expression qui donna naissance au mot « évangile », après la rédaction des textes dans les années 65-100. Paul de Tarse fut considéré comme le treizième apôtre par la tradition chrétienne : il est qualifié d’« Apôtre des Gentils » . Les catholiques et les orthodoxes considèrent les évêques comme les successeurs des Apôtres, et accordent une importance particulière au fait que les évêques se situent dans la succession apostolique, c’est-à-dire que la tradition à laquelle ils se rattachent remonte aux apôtres dans la succession des personnes et des doctrines.
x
La théologie du groupe chrétien constitué autour des Douze est très vaguement connue par le livre des Actes des Apôtres, les discours prêtés à Pierre lors de la Pentecôte ou devant le Sanhédrin. La christologie est peu développée. Aucune rupture sensible avec le judaïsme officiel ne s’esquisse et rien n’est retrouvé de la polémique attribuée à Jésus contre les Pharisiens, le Sabbat et les offrandes au Temple.
x
Ce groupe a certainement une dimension charismatique se prétendant guidé par le Saint-Esprit dont la manifestation, perçue comme ultime, est le signe qui attesterait la résurrection et la victoire de Jésus sur la mort. La conviction de la Résurrection de Jésus et les premières manifestations de l’Esprit apparurent en Galilée. C’est pourquoi les Douze et leurs disciples pratiquèrent une espèce de communisme primitif, chacun vendant ses biens, s’il en avait, pour faire survivre la communauté dans le petit laps de temps qui lui restait à passer sur terre avant le Grand Jour du Jugement dernier.
x
Il n’est même pas sûr qu’à ce stade les premiers chrétiens aient clairement identifié le Messie ou l’Envoyé ultime de Dieu avec Jésus, même ressuscité. Peut-être attendaient-ils le Ressuscité comme le restaurateur du Royaume d’Israël (d’après Actes 1). Mais cette effusion de l’Esprit avait surtout « prouvé » que Jésus était un innocent et que ceux qui l’avaient rejetés et livrés aux Romains (les chefs du peuple) étaient dans leur tort. Dieu donnait raison à Jésus et à ses disciples contre le Sanhédrin ! Les Douze étaient les témoins de Dieu et de Jésus contre les chefs juifs. Et si l’innocence et le caractère divin de la mission du Messie étaient reconnus a posteriori (ce dont la prédication chrétienne cherchait à convaincre), alors Dieu hâterait la venue du Messie.
x

De l’évangile selon Matthieu

09 Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. 10 Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples.

11 Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? » 12 Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. 13 Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.»  (Mt 9, 9-13)

Vocation de Matthieu

 Jésus passant devant le bureau des péages, appela Matthieu à le suivre, ce qu’il fit aussitôt. Il invita Jésus pour un repas, et, avec lui, beaucoup de péagers et de gens mal famés .Les pharisiens accusèrent Jésus de frayer avec des pécheurs. Des pharisiens voyant cela, demandèrent aux disciples comment il se fit que leur Maître mangea avec de telles gens.

Jésus répondit : « Ce sont précisément les malades qui ont besoin de médecin. »  Ils pourraient le savoir, car l’Écriture dit : « Dieu prend plaisir à la miséricorde, non au sacrifice : le Sauveur vient appeler des pécheurs, non des justes. En ce moment des disciples de Jean-Baptiste demandèrent à Jésus pourquoi ceux qui le suivaient ne pratiquent point la loi du jeûne.

Il leur répondit que ses disciples ne pouvaient être dans le deuil ou la tristesse tant que l’époux fut avec eux, mais que les jours viendront où ils jeûneront.

Puis il s’appliqua à leur faire comprendre, par deux comparaisons frappantes, que la vie nouvelle qu’il apporta au monde fut incompatible avec les vieilles institutions légales et même qu’elle exigea l’entier renouvellement de l’homme intérieur. Marc et Luc racontèrent aussi cette vocation d’un disciple avec les mêmes détails de lieu, de temps, de circonstances, il s’agit évidemment d’un fait identique dans les trois récits.

Tandis que Matthieu appela ce disciple Matthieu, les deux autres le nommèrent Lévi. Le nom de Matthieu se retrouve dans tous les catalogues des apôtres, tandis que celui de Lévi n’y paraît jamais, pour être convaincu que le disciple appelé en cette circonstance à l’apostolat changea dès ce moment son nom de Lévi en celui de Matthieu, qui signifie don de Dieu. Ainsi Simon prit le nom de Pierre Saul celui de Paul.

Bureau des péages Lieu où l’on percevait les impôts sur les marchandises en transit. Comme ces contributions étaient prélevées pour le compte des Romains, les Juifs qui exerçaient ces fonctions de percepteurs étaient généralement haïs et méprisés. .Et c’est parmi ces péagers que Jésus choisit l’un de ses apôtres !

Voulait-il seulement faire voir combien il se mettait au-dessus des préjugés juifs ? Ou désirait-il aussi posséder parmi ses disciples un homme habitué à manier la plume ? Tout cela est possible ; mais il y a quelque chose de si brusque, de si spontané et de si étrange dans cet appel, qu’on ne peut, en tout cas, douter que Jésus ne l’ait adressé par une impulsion directe d’en haut. Ce caractère divin de l’appel ressort aussi de la décision et de la promptitude avec lesquelles il est accepté. Entre Jésus et cet homme, il doit y avoir eu comme un coup de divine sympathie. (Frédéric Godet)

Tout dans l’histoire évangélique est une révélation de la miséricorde de Dieu. Matthieu connaissait déjà Jésus, qui habitait cette même ville de Capharnaüm qu’il avait entendu et reçu sa parole et que cet appel à le suivre fut une vocation décisive à l’apostolat. Mais l’autorité de cet appel de Jésus et la prompte obéissance de Matthieu n’en furent pas moins admirables.

Matthieu ne dit pas dans quelle maison,mais Luc écrivit que c’était la maison de Matthieu Lévi, dans laquelle celui-ci fit  un grand banquet. Il voulut ainsi, dans le zèle de son premier amour, offrir à tous ces péagers et ces pécheurs qu’il invita, une occasion de voir et d’entendre Jésus. Quelques interprètes prétendirent que, selon Matthieu comme selon Marc, ce repas eut lieu dans la maison de Jésus. Mais par quelle raison cette foule de péagers aurait-elle tout à coup envahi la maison de Jésus ?.

Matthieu, péager lui-même, avait aussi invité plusieurs de ses amis ayant la même vocation méprisée,  et d’autres personnes dont la réputation ne fut pas meilleure et qui furent désignées dans les évangiles comme des gens de mauvaise vie. Ce mot se trouve souvent uni à celui de péagers parce que ces derniers avaient généralement le même caractère moral.

Les pharisiens, dans leur propre justice, se croyaient justes ; ils n’avaient donc pas besoin d’un médecin, de Jésus qui  guérissait les personnes de leurs maladies morales. Mais ceux qui se portèrent mal, les malades, ces pécheurs qui se sentirent tels et qui l’entourèrent, eurent besoin de lui et  ils l’écoutaient avec bonheur leur parler de pardon et de réconciliation avec Dieu.

Jésus fit aux pharisiens une certaine concession, admettant une différence morale extérieure entre eux et les péagers, mais c’était une concession ironique , comme dit Calvin, car au fond leur orgueil et leur dureté de cœur envers ces pauvres pécheurs que Jésus recevait, les rendaient, malgré leurs lumières, plus coupables qu’eux devant Dieu . « Or allez, et apprenez ce que signifie cette parole : Je veux la miséricorde et non le sacrifice ; car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » (Mt 9, 13) 

Selon la plupart des interprètes, Jésus l’applique aux pharisiens qui, sans miséricorde pour les péagers et les pécheurs, mettaient toute leur confiance pour leur salut dans les sacrifices qu’ils offraient et dans les dehors cérémonials de la religion ; précisément l’inverse de ce que Dieu veut. Selon d’autres, Jésus s’appliquerait à lui-même cette déclarations et justifierait ainsi par une parole divine la miséricorde dont il usait envers les pécheurs.

Les justes et les pécheurs furent les gens en santé et les malades et cette nouvelle comparaison des pharisiens avec les péagers renferma la même ironie. Jésus, sans exclure ces propres justes de son royaume, ne pouvait pas les y appeler, tant qu’ils persistaient dans leur orgueil,  il est sûr que le sentiment douloureux du péché est la porte de ce royaume céleste auquel Jésus appelait.

Diacre Michel Houyoux

Complément

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Jésus choisit Matthieu pour apôtre (Mt 9, 9-13)

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Père Gilbert Adam   : cliquez ici pour lire l’article → Mardi de la 25e semaine, année impaire

◊ Communauté apostolique catholique Ain Karem   : cliquez ici pour lire l’article → Vingt cinquième semaine du temps ordinaire

  Prédication de la Pasteure Agnès Adeline-Schaeffer : « La mission des apôtres est aussi  la nôtre ! »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Ventiseiesima domenica del Tempo Ordinario – Anno B

Posté par diaconos le 21 septembre 2021

 con-o-contro

# O siete con noi, o siete contro di noi » è la versione minimalista di una frase concepita per polarizzare una situazione ed esigere una risposta manichea dagli interlocutori, diventando così alleati o nemici. L’affermazione può talvolta essere interpretata come un falso dilemma, che è una fallacia riconosciuta. Tuttavia, può anche essere intesa come una dichiarazione che identifica le convinzioni del mittente, il che indicherebbe che il mittente sta facendo una percezione e non una conclusione logica.

A volte viene anche interpretato come un atto di parola. Alcuni lo vedono come un metodo di persuasione per indurre gli altri a scegliere da che parte stare in un conflitto che non ha il lusso della neutralità. Nel Nuovo Testamento della Bibbia, Gesù dice: « Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde » (Matteo 12:30), ma anche « Chi non è contro di te è per te » (Luca 9, 50; Marco 9, 40). La frase è stata detta in sostanza da molti leader del ventesimo secolo come Benito Mussolini, Hillary Clinton3 e George W. Bush.

Dal Vangelo di Marco

38 Giovanni, uno dei Dodici, disse a Gesù: « Maestro, abbiamo visto qualcuno che scacciava demoni nel tuo nome; lo abbiamo fermato, perché non è uno dei nostri seguaci. 39 Gesù rispose: « Non ostacolatelo, perché chi fa un miracolo in mio nome non può subito dopo parlare male di me; 40 chi non è contro di noi è per noi.

41 E chiunque vi darà una tazza d’acqua in nome della vostra appartenenza a Cristo, amen, io vi dico, non resterà senza ricompensa. 42 « Chiunque è una pietra d’inciampo per uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui avere una di queste macine legate al collo e gettate nel mare ».

43 E se la tua mano ti fa cadere, tagliala. È meglio per voi entrare nella vita eterna con una mano sola che andare all’inferno con entrambe le mani, dove il fuoco non si spegne. (Mc 9, 38-43.45.47-48)

Chi non è contro di noi è per noi

Giovanni disse a Gesù : « Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e non ci seguiva, e lo abbiamo fermato perché non ci seguiva.«  Matteo e Luca stabiliscono una stretta relazione tra l’istruzione precedente e la confessione di Giovanni. Gesù, parlando di ricevere uno di questi piccoli nel suo nome, ha fatto nascere uno scrupolo in Giovanni su un uomo che scacciava demoni nel nome di Gesù.

Ma quest’uomo », ha aggiunto John, « non ci ha seguito, ha fatto il suo lavoro separatamente, e glielo abbiamo impedito solo perché non ci ha seguito. Questa parola ripetuta mostra che questa era la grande obiezione di Giovanni all’attività di quest’uomo. Questo errore è stato commesso dai cristiani più frequentemente di qualsiasi altro, e più spesso in circostanze in cui era molto meno scusabile.

Ma Gesù disse : « Non ostacolatelo; perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome che subito dopo possa parlare male di me. (Mc 9,39) Gesù ammise che quest’uomo fece un miracolo in suo nome, mettendo la sua fiducia in lui e in Dio, da cui concluse che questo primo grado di fede e di zelo per il bene lo avrebbe portato oltre, lo avrebbe portato a se stesso, e che, di conseguenza, era necessario stare attenti a non impedirglielo.

Gesù ha detto : « È la carità che spera in tutto ». Rispettiamo il minimo germe di fede e di vita religiosa, anche nelle persone che non hanno adottato le abitudini religiose dei cristiani e non sono entrate nella Chiesa. L’influenza di Gesù si estendeva ben oltre la cerchia dei suoi immediati seguaci e aderenti.

« Chi non è contro di noi è per noi. Quest’uomo non era contro Gesù e i suoi discepoli, perché scacciava i demoni nel nome di Gesù ; si inclinava verso Gesù e cominciava ad avvicinarsi a lui; si attaccava completamente a lui, perché non si poteva rimanere neutrali in presenza di Gesù. Che i discepoli si guardino dal fermare questo buon movimento con il loro intervento frettoloso e intollerante!

Chi non è contro di noi è per noi in un’altra circostanza, Gesù pronunciò una parola che sembra il contrario di questa, ma che esprime l’altro lato della stessa verità: « Chi non è con me è contro di me » (Mt. 12, 30). (Mt 12, 30). Gesù fa questa dichiarazione in relazione agli esorcisti ebrei, che apparentemente stavano lavorando al suo stesso lavoro: combattere Satana. Ma siccome lo facevano con uno spirito molto diverso dal suo, questa intima differenza doveva portarli all’aperta ostilità.

Tanto è vero che un uomo simpatizzante della nostra causa, anche se esteriormente è tra i nostri avversari, deve essere trattato da noi come un futuro collaboratore, tanto è vero che un uomo appartenente esteriormente al nostro stesso campo, ma che lavora in uno spirito opposto al nostro, deve essere considerato un vero avversario. (Godet)

Gesù disse : « Chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa. (Mc 9,41) « E chiunque offende uno solo di questi piccoli che credono in me, è meglio per lui che gli sia messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare ». Gesù ritorna al pensiero che aveva espresso quando fu interrotto da Giovanni. I piccoli, i deboli, devono essere accolti con tanto amore; qual è il peccato di chi li scandalizza!

« E se la tua mano ti fa cadere, tagliala ; è meglio per te entrare nella vita con una mano sola che avere due mani e andare all’inferno, al fuoco che non si spegne » (Mc 9,43) Marco aggiunge : « …al fuoco che non si spegne, immagine spaventosa della sofferenza morale senza speranza. Dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne : queste terribili immagini di un verme che non muore, di un fuoco che non si spegne, sono state prese in prestito da Isaia 66, 24.

Diacono Michel Houyoux

Link ad altri siti web cristiani

◊ Scuola di Canto Gregoriano : clicca qui per leggere l’articolo →  ANNO LITURGICO ciclo B – Ventiseiesima Domenica del Tempo Ordinario

◊ Qumran: clicca qui per leggere l’articolo →  Testi – XXVI Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)

  Omelia del Padre Fernando Armellini

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans articles en Italien, Catéchèse, La messe du dimanche, Religion, TEMPO ORDINARIO, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS