• Accueil
  • > Archives pour le Jeudi 7 octobre 2021

Donderdag van de zevenentwintigste week van de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 7 octobre 2021

Aucun texte alternatif pour cette image

# Christelijk gebed is een op de bijbel gebaseerde uitwisseling met God. Volgens het Nieuwe Testament kan de gelovige tot God spreken als tot een vader, « in de naam van de Here Jezus Christus ». Christelijk gebed kan alleen worden gedaan, in een groep, op elke plaats en op elk moment. Het neemt verschillende vormen aan in verschillende kerken.

Het Onze Vader is het gebed dat alle christenen gemeenschappelijk hebben, rechtstreeks ontleend aan de Evangeliën (Mattheüs 6: 9-13 en Lucas 11: 2-4), en door Jezus aan zijn eerste leerlingen onderwezen. Het gebed op grond van de beloften van de Bijbel is een fundamentele daad van het christelijk geloof, die ervaren wordt als een daad van genade en gemeenschap met God, een gemeenschap van geesten tussen God en de zijnen.

Het is « God de Vader » waartoe de gelovige bidt « in de naam van de Here Jezus Christus ». In de Bijbel associeerde Jezus gebed soms met meditatie, het lezen van bijbelteksten, vasten en waken. Het wordt individueel of gemeenschappelijk gedaan, overal en in de kerk, zittend, staand, liggend of knielend. In de katholieke en orthodoxe kerken wordt het gebed gericht tot God de Vader, tot Jezus Christus zijn Zoon, tot de Heilige Geest, en de gebeden die tot de heiligen en de Maagd Maria worden gericht5 worden voorbeden genoemd.

De gemeenschap van heiligen, of de Heilige Maagd Maria, Koningin der Heiligen, wordt gevraagd te bidden tot de Heilige Drievuldigheid voor degene die om haar voorspraak vraagt. Katholieken en orthodoxen bidden niet tot God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest op dezelfde wijze als tot de heiligen of de Maagd Maria. Zij bidden tot de Vader, Jezus of de Heilige Geest als God, en tot de heiligen of de Heilige Maagd als een persoon die, omdat hij of zij dicht bij God staat, in staat zal zijn voorspraak te doen.

Dit onderscheid is niet altijd zichtbaar of wordt op het eerste gezicht niet begrepen. Het gebed tot de gemeenschap der heiligen is een eigenheid van het katholieke en orthodoxe christelijke geloof. Het gebruik van voorwerpen van aanbidding (kruisbeelden, iconen, rozenkransen, beelden, enz.) is gebruikelijk maar niet verplicht. Culturen en sociale achtergronden hebben ook een grote invloed op de manier van bidden. Zij zijn gebaseerd op specifieke liturgieën en volgens bepaalde riten (kruisteken met de handen, kniebuiging, prostratie…

In het protestantisme is het gebed alleen tot God gericht, in de naam van Jezus. In de Anglicaanse gemeenschap en in sommige Methodistenkerken wordt het Book of Common Prayer gebruikt als leidraad voor het gebed. In de katholieke, orthodoxe en protestantse kerken kunnen monniken hun leven uitsluitend aan gebed wijden. In het evangelisch christendom zijn wonderen en gebedsgenezing mogelijk met geloof en gebed, door de Heilige Geest18. Biblicisme zorgt ervoor dat de wonderen die in de Bijbel beschreven worden nog steeds relevant zijn en aanwezig kunnen zijn in het leven van de gelovige.

Van het Evangelie van Lucas

05 Jezus zeide wederom tot hen: Veronderstel, dat een uwer een vriend heeft en midden in den nacht naar hem toegaat en vraagt: Vriend, leen mij drie broden, 06 want een vriend van mij is van een reis naar mijn huis gekomen, en ik heb hem niets te bieden. » 07 En als de ander van binnenuit antwoordt: « Kom mij niet lastigvallen! De deur is al dicht. Mijn kinderen en ik liggen in bed. Ik kan niet opstaan om je iets te geven.

08 Welnu, ik zeg jullie: ook al staat hij niet op om uit vriendschap te geven, hij zal opstaan vanwege de schaamteloosheid van zijn vriend en hij zal hem geven wat hij nodig heeft. 09 Ik zeg jullie: vraag en het zal je gegeven worden; zoek en je zult vinden; klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want ieder die vraagt, ontvangt ; wie zoekt, vindt; wie klopt, hem zal opengedaan worden.

11 Welke vader onder u zal, wanneer zijn zoon om een vis vraagt, hem een slang geven in plaats van een vis ? 12 Of zal hij hem een schorpioen geven wanneer hij om een ei vraagt ? 13 Indien gij dan, die slecht zijt, weet hoe gij uw kinderen het goede kunt geven, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel de heilige Geest geven aan hen die Hem vragen ! (Lc 11, 5-13)

Jezus onderwees de effectiviteit van het gebed

 Lucas gaf het gebed van de Heer een andere plaats dan Mattheüs. Volgens Mattheüs maakt het deel uit van de Bergrede, terwijl het volgens Lucas later werd onderwezen op uitdrukkelijk verzoek van een discipel. Vele uitstekende exegeten (Calvijn, Ebrard, de Wette, Olshausen, Neander, Godet) kwamen tot de conclusie dat Mattheüs, naar zijn gewoonte om bepaalde homogene leringen van Jezus te groeperen, dit gebed in de Bergrede had opgenomen.

 In deze instructies over de verschillende uitingen van vroomheid, aalmoezen geven, bidden, vasten, na hypocriete gebeden, die met opzichtigheid en ijdele herhaling worden gedaan, te hebben veroordeeld, voegde Jezus eraan toe: « Gij, mijn discipelen, bidt aldus » en dat hij, temidden van de menigte die hem omringde, met de ogen ten hemel geslagen, op doordringende toon dit gebed uitsprak dat zo diepzinnig is in zijn eenvoud, zo rijk in zijn beknoptheid.

 Tholuck, Meyer, Stier, Gess en anderen zagen een bevestiging van hun mening in het feit dat alleen Matteüs dit model van gebed in zijn volheid bewaard heeft. Jezus onderwees de doeltreffendheid van het gebed, hetzij door analogieën, hetzij door tegenstellingen, zoals in de gelijkenis. Deze gelijkenis bevat zowel een belofte als een vermaning.

 De belofte zou als volgt vertaald kunnen worden: « Als een mens uit pure zelfzuchtigheid en om zich van een advocaat te bevrijden, zijn verzoek inwilligt, zelfs op het meest ongelegen tijdstip (middernacht), hoeveel te meer God, die al uw noden kent en liefde is! « Wat de vermaning betreft, het was de notaris zelf die deze door zijn voorbeeld duidelijk maakte: « Aangezien gij, in de meest ongunstige omstandigheden, maar onder druk van uw noden, er niet voor terugschrikt om met aandrang een man aan te spreken van wie gij weet dat hij zo ongenadig is, waarom doet gij dan niet hetzelfde tegenover God, die in zijn oneindige barmhartigheid altijd bereid is u veel meer te schenken dan al uw gebeden.

Links naar andere christelijke websites

◊ Alles over Jesus Christus : klik hier om het artikel te lezen  →  Jezus in gebed

◊ DE FARIZEEËR EN DE BELASTINGINNER : klik hier om het artikel te lezen  → Jezus bespreekt de noodzaak van gebed en nederigheid

Andrew Wommack  : een betere manier om te bidden

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Page jeunesse, Prières, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Двадцать восьмое воскресенье обычного времени года Б

Posté par diaconos le 7 octobre 2021

Aucun texte alternatif pour cette image

# Иисус и богатый юноша – эпизод из Его общественной жизни, о котором рассказывается в трех синоптических Евангелиях. О нем рассказывается в Евангелии от Матфея (Мф, 19,16-30), в Евангелии от Марка (Мк, 10,17-31) и в Евангелии от Луки (Лк, 18,18-30). В Евангелии от Матфея богатый юноша спросил Иисуса, как обрести вечную жизнь. Иисус напомнил ему о Декалоге, и когда тот ответил, что соблюдает его с юности, сказал : « Я никогда не забуду его ».

Лука приводит похожий эпизод и следующее суждение : « Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, да, легче верблюду пройти в игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие ».  » Далее Марк приводит слова Иисуса из этого случая, который, как и у других евангелистов, выводит из него общий закон : « Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие ».

Камиль Фокан отметил, что эти слова Марка повергают учеников в страх и что речь идет не только о богатых : « Подчеркивается сама трудность вхождения в Царство Небесное. Это касается каждого. Что подразумевается под имуществом, о котором говорит Марк? Это богатство, все полезные вещи. Чем больше этих вещей у человека, тем меньше у него возможностей войти в Царство Божье. « 

Даже для того, кто имеет немного, это возможно только благодаря Богу, поскольку, по мнению экзегета, можно сказать, что следование за Иисусом и сопутствующая ему отрешенность могут стать имуществом. Исследователь Марка добавил, что из 8, 34-38 внимательный читатель Марка знает, что человеку нечего предложить в обмен на свою жизнь и что желание сохранить ее – лучший способ ее потерять.

Из Евангелия от Марка

17 Иисус шел по дороге, когда подошел человек, пал на колени и спросил Его : Учитель добрый, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную ? « 18 Иисус сказал ему: что ты говоришь, что Я благ ? Никто не благ, кроме одного Бога. 19 Вы знаете заповеди : Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай никого, почитай отца твоего и мать твою. « 

20 Человек отвечал : « Учитель, все это я соблюдал от юности моей.  » 21 Иисус, взглянув на него, полюбил его. И сказал ему : « Одного тебе недостает: пойди, продай, что имеешь, и раздай нищим; тогда будешь иметь сокровище на небесах. Тогда иди и следуй за Мною. «  22 Но, услышав это, он опечалился и пошел прочь, потому что имел большое имение.

23 Тогда Иисус, оглянувшись вокруг, сказал ученикам Своим : « Как трудно будет имеющим богатство войти в Царствие Божие !  » 24 Ученики удивились этим словам. Иисус снова обратился к ним : « Дети мои, как трудно войти в Царствие Божие ! 25 Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие. « 

26 Ученики, все более и более недоумевая, спрашивали друг друга : « Кто же может спастись ?  » 27 Иисус, взглянув на них, сказал : « Человекам это невозможно, но не Богу; ибо все возможно Богу.  » 28 Петр начал говорить Иисусу : « Вот, мы оставили все, чтобы следовать за Тобою. »

29 Иисус сказал : « Аминь, говорю вам : никто, оставивший дом, братьев, сестер, мать, отца, детей и землю. 30 ради Меня и Евангелия, не получит во сто крат и в сем веке: дома, братьев, сестер, матерей, детей и земли, в гонениях, а в мире грядущем – жизни вечной.  » (Мк 10, 17-30)

Богатый юноша

Когда Иисус шел по дороге, один человек подошел и пал на колени, взывая к Нему : « Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную » (Мк 10-17). Иисус начал с того, что отказался от этого титула. Только Бог благ. Затем он рассказал собеседнику о заповедях второй таблицы Декалога. Человек сказал, что соблюдал их с юности. Иисус посмотрел на него с глубокой нежностью и сказал, чтобы он отдал все, что имеет, бедным и следовал за Ним. Человек огорчился и ушел печальный.

Тогда Иисус посмотрел на Своих учеников и сказал : « Трудно будет богатому войти в Царствие Божие ». (Мк 10, 17) В ответ на удивление учеников Он добавил, что трудно войти в Царство тем, кто уповает на богатство ; верблюд скорее пройдет сквозь игольное ушко. Его ученики удивились еще больше и спросили друг друга : « Кто может спастись ?  » . Иисус сказал им, что это невозможно людям, но Богу все возможно.

Петр был счастлив видеть, что они, ученики, уходят, чтобы следовать за Иисусом. Иисус сказал, что всякая жертва, принесенная за Него и за Евангелие, воздастся и ныне и в вечности, но многие из первых будут последними, а последние первыми. Матфей, Марк и Лука записали эти слова после благословения детей. Иисус вышел из дома, где остановился, и отправился в дальнейший путь.

Иисус сказал ему : « Почему ты называешь Меня благим? Никто не благ, кроме одного Бога ». (Мк 10, 18) Что касается смысла вопроса Иисуса : « Почему ты называешь Меня благим ?  » и различия, проведенного им между собой и Богом, Которого он объявил единственным благим, толкователи сильно расходятся в зависимости от того, находятся ли они под влиянием своих догматических взглядов. Те, кто отрицал совершенную святость Иисуса, видели в этих словах признание греха.

Иисус встал на точку зрения того, кто задал Ему вопрос и чей вопрос доказал, что у него были самые ошибочные представления о доброте человека. Считая себя хорошим, он должен был охарактеризовать этого Учителя, к которому он проявлял глубокое почтение, хотя для себя он был лишь высшим человеком, в лучшем случае посланником Бога. Таково, с некоторыми различиями, объяснение, принятое в католической церкви, от Августина до реформаторов и современных экзегетов,

 Святость относительна, и так было и с Иисусом, поскольку в Нем происходило прогрессивное развитие, и Ему еще предстояло научиться послушанию через то, что Ему предстояло претерпеть, и таким образом достичь совершенства. С этой точки зрения, идея абсолютной благости, исключающей всякое развитие и прогресс, принадлежит только Богу.

 Единственный благой Бог, к которому Иисус отсылает своего собеседника, не оставил Себя без свидетельства; Он открыл Себя, Он выразил Свою святую волю в законе: « Ты знаешь заповеди; зачем спрашиваешь, что тебе делать? Если бы этот человек не довольствовался знанием и незнанием, если бы он понял этот закон в своей духовности, он бы не спрашивал, что ему делать, но, смирившись перед этими нарушенными заповедями, он бы умолял Бога помочь ему исполнить их. Иисус хотел научить его этому, ссылаясь на Закон, смысл и дух которого Он открыл ему.

 Некоторые экзегеты видят в этом объяснение восьмой заповеди; другие считают, что она должна была заменить десятую, запрещающую жаждать чужого имущества; третьи видят в ней краткое изложение всех этих заповедей, призванное раскрыть их дух. Мейер сравнивает ее с : « Не делай зла наемнику, который беден и нуждается ». Обладание богатством – это локуция, которая показывает, что блага этого мира рассматриваются как совокупность, как сила.

Иисус дал им понять, что не само обладание богатством является препятствием к спасению, а склонность сердца уповать на него. Иисус усугубил суровость Своего осуждения, использовав притчу, в которой трудности представлялись невозможными. Иисус взывал к победоносному влиянию любви, которая преобладает в сердце над всеми земными привязанностями и страстями.

Диакон Мichel Houyoux

Ссылки на другие христианские сайты

◊   Богатый юноша : нажмите здесь, чтобы прочитать статью → Богатый юноша.. Беседы на Евангелие от Марка, прочитанные

◊ Православие.Россия  : нажмите здесь, чтобы прочитать статью → Христос и богатый юноша

ХРИСТОС И БОГАТЫЙ ЮНОША.

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, comportements, Histoire, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS