• Accueil
  • > Catéchèse
  • > Vrijdag van de zevenentwintigste week van de gewone tijd – oneven jaar

Vrijdag van de zevenentwintigste week van de gewone tijd – oneven jaar

Posté par diaconos le 8 octobre 2021

Parabole de l'homme fort — Wikipédia

Beëlzebub ist de Heer van alles wat vliegt. Het is een god uit de Semitische wereld, die waarschijnlijk in Ekron (of Accaron) werd vereerd. In voornamelijk bijbelse bronnen en latere teksten uit het Oude Testament is Beëlzebub een demon en een van de gekroonde prinsen van de hel. De oude Filistijnen vereerden hem als ‘Baäl-Zebub’. Hij is ook bekend als ‘Enlil’, ‘Bel’, of als de Goetische Demon ‘Bael’. De cultus van Beëlzebub wordt genoemd in het tweede boek Koningen in de ruzie tussen koning Ahazia en de profeet Elia. In deze episode van Elia’s leven was Beëlzebub een heidense godheid die in Ekron werd aanbeden, niet een demon. Nadat Achazja van het balkon van zijn paleis was gevallen, liet hij Beëlzebub raadplegen om te zien of hij zou worden genezen, maar God zond Elia om hem te laten weten dat hij zou worden gestraft voor het aanbidden van een heidense god. Ahaziah stuurde twee keer een groep soldaten om Elijah te grijpen en twee keer, God vernietigde hen.

Bij de derde gelegenheid spaarde God de soldaten, die terugkeerden en aan koning Achazja het vonnis bevestigden dat Elia over hem had uitgesproken. Ahaziah stierf en werd opgevolgd door zijn broer Jehoram. De naam Beëlzebub komt op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament voor en doet vermoeden dat in de eerste eeuw de Semitische wereld Beëlzebub als het hoofd van de demonen beschouwde. Er vond een semantische verschuiving plaats tussen de oudtestamentische geschriften en de evangeliën; van een heidense godheid werd Beëlzebub nu beschouwd als een demon.

In de Bijbel werd aanbidding van andere goden gezien als aanbidding van gevallen engelen (en dus demonen) die als goden aanbidden en hun ware identiteit voor de mensen verbergen om hen te misleiden en van God af te keren. Beëlzebub wordt genoemd in twee episoden in het leven van Christus: het apostolisch discours en de genezing van een doofstomme demoniak. Er is wat onenigheid over de exacte plaats van Beëlzebub in de helse orde. Hij zou de prins van de demonen kunnen zijn en de opperste heerser van het helse rijk. Deze opvatting wordt door de H. Frances Romana overgenomen in haar openbaringen, verhaald in haar Verhandeling over de hel: Beëlzebub behoorde vóór zijn opstand tegen God tot het koor van de heerschappijen; sedertdien heeft hij zijn macht gevestigd over alle misdaden waartoe de afgodendienst aanleiding geeft, en zit hij de helse duisternis voor.

Voor anderen is hij een onderprins, keizer van de 666 helse legioenen. Voor John Milton, is hij de eerste in macht en misdaad na Satan. De Grote Grimoire vermeldt hem ook en geeft hem de titel van prins, net onder Lucifer. Beëlzebub behoort tot de eerste hiërarchie van boze engelen en werd vroeger in het land Kanaän « Heer van het afval » of « Heer van de vliegen » genoemd.

Uit het evangelie volgens Lucas

23 Wie niet met mij is, is tegen mij; wie niet met mij verzamelt, verstrooit. 24 Wanneer de onreine geest uit een mens is gegaan, dwaalt hij door dorre plaatsen op zoek naar een plaats om te rusten. En het vindt het niet. Dus zegt hij tegen zichzelf: « Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik vandaan kom. » 25 Toen hij aankwam

15 Maar sommigen van hen zeiden: « Het is door Beëlzebul, de heerser van de demonen, dat hij demonen uitwerpt. » 16 Anderen zochten, om hem te beproeven, een teken van hem uit de hemel. 17 Jezus, die hunne gedachten kende, zeide tot hen: Elk koninkrijk, dat tegen zich zelven verdeeld is, wordt woest; zijne huizen vallen op elkander neder. 18 Indien ook Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn koninkrijk dan standhouden? Want u zegt dat ik door Beëlzebul demonen uitdrijf.

19 Maar indien Ik hen uitdrijf door Beëlzebul, door wie, uw discipelen, uitdrijven zij hen ? Dan zullen zij zelf jullie rechters zijn. 20 Maar als ik demonen uitdrijf door de vinger van God, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. 21 Wanneer de sterke man, goed bewapend, zijn paleis bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. 22 Maar als er een sterker man komt die hem overwint, dan neemt hij zijn wapenrusting waarop hij vertrouwde af en hij verdeelt die onder het volk, en vindt het geveegd en in goede orde. 26 Dan gaat hij weg en neemt andere geesten mee, nog bozer dan hijzelf, zeven in getal, en zij komen binnen en vestigen zich daar. Dus de toestand van deze man is aan het eind slechter dan aan het begin.  (Lc 11, 5-26)

Jezus beschuldigd van het uitdrijven van demonen door Beëlzebub

Dit was de genezing van een doofstomme demoniak, waarna sommigen Jezus ervan beschuldigden demonen uit te drijven door Beëlzebub, terwijl anderen hem om een teken uit de hemel vroegen. Zijne Jezus toonde aan, dat deze beschuldiging absurd was, daar zij veronderstelde, dat Satan tegen zichzelf verdeeld was, en dat zij voortkwam uit een onrechtvaardige boosaardigheid, daar de Farizeeën er verre van waren het tegen hun eigen exorcisten in te brengen. Het was door de kracht van God dat Jezus handelde; het koninkrijk van God was tot hen gekomen.

Satan is als een sterke man die verslagen is door een sterkere en wiens goederen geplunderd zijn. Strenge waarschuwing aan de tegensprekers: Jezus verklaarde dat wie niet met Hem was, tegen Hem was; Hij stelde hun door een gelijkenis voor dat hun verharding onherstelbaar werd. Jezus werd onderbroken door een vrouw die het geluk vierde van de vrouw die de Messias in haar schoot had gedragen. Hij antwoordde, dat een groter geluk het deel was van hem, die het woord Gods hoorde en het in praktijk bracht.

Jezus’ antwoord op het verzoek

Het enige teken dat gegeven werd, werd aan die goddeloze generatie niet gegeven, behalve dat van Jona. De koningin van het Zuiden en de Ninevieten verschenen als getuigen tegen dat geslacht, want Degene die zij verwierpen was groter dan Salomo en Jona. De helderheid waarmee de verschijning van Jezus uitstraalde was volkomen voldoende voor de mensen om Hem te herkennen, als hun geestelijke organen maar gezond waren. De mensen die het goddelijke licht ontvangen, zullen er allen door doordrongen en getransfigureerd worden.

Jezus en de Farizeeërs

Matteüs meldt dat de menigte verbaasd was bij het zien van dit wonder, maar dat zij van de gelegenheid gebruik maakten om zich af te vragen of Jezus niet de Messias was. Volgens hem vroegen de tegenstanders om een teken uit de hemel. Jezus zei dat men bij de verwoesting van een koninkrijk of een stad huis na huis zag omvallen. Er was iets schilderachtigs en treffends aan Jezus’ gedachte.

« Maar als ik door de vinger van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen » (Lc 11,20). Deze gelijkenis, die Lucas in dramatische bewoordingen optekende, bevestigde dat Jezus het instrument en de machtige tegenstander van Satan was. Tevergeefs bewaakte de sterke man, goed bewapend, de ingang van zijn huis en zijn ommuurde binnenplaats en dacht dat alles wat hij had veilig was; toen een sterkere man dan hij op hem afkwam, ontwapende hij hem en nam zijn buit!

Satan, wiens bestaan en persoonlijkheid Jezus erkende, was deze sterke man, overtuigd van zijn verleidingsmiddelen: hij werd verrast en verslagen door Jezus, die de slachtoffers bevrijdde die hij in zijn bezit had. De werken van Jezus aan de duivel toeschrijven was de slechtste manier om zich tegen Hem te verklaren en het goede dat Hij de mensen deed te verstrooien door het van Hem weg te nemen.

 In het Evangelie volgens Matteüs verwijst deze gelijkenis naar de toestand van het Joodse volk, dat verhard was geraakt in zijn ongeloof. Volgens Lucas werd het meer toegepast op de Farizeeën die Jezus beschuldigden, die hun godslasterlijke beschuldiging weerlegde. De genezing van de demoniak, die Jezus voor hen uitsprak, vormde het beeld waaronder Hij zijn gedachte presenteerde.

 Deaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Her Schepping : klik hier om het artikel te lezen→  Demonen uitdrijven - Herschepping

◊ Wat zegt de Bijbel : : klik hier om het artikel te lezen→  Bevrijding van demonen, hoe zit dat ?

Christenen die gevangen zitten in de strik van de duivel

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS