• Accueil
  • > Catéchèse
  • > Dinsdag van de Achtentwintigste Week van de Gewone Tijd – Jaar B

Dinsdag van de Achtentwintigste Week van de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 12 octobre 2021

Geef liever wat je hebt als aalmoes, dan zal alles zuiver voor je zijn

DoDonnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous.»  (Lc 11, 37-41) - Je suis Catholique

# De Farizeeën waren een religieuze en politieke groep van vurige Joden die in dezelfde periode als de Sadduceeën en Essenen in Palestina opdoken tijdens de Hasmoneeënperiode rond het midden van de tweede eeuw v.C., als reactie op de door de toenmalige autoriteiten gewenste hellenisering. Deze beweging, die de aanzet gaf tot de mondelinge Thora en een voorbode was van het rabbinisme, maakte deel uit van het jodendom van de Tweede Tempel en beïnvloedde de ontwikkeling daarvan.

Het stierf uit tegen het einde van de eerste eeuw, en is ons bekend door verschillende bronnen waarvan de hernieuwde studies sinds het einde van de twintigste eeuw hebben onderstreept hoe moeilijk het is de complexiteit ervan te begrijpen. Hun stroming wordt « Farizeïsme » of « Farizeïsme » genoemd. De studie van de Farizeïsche beweging was lange tijd het voorrecht van bevooroordeelde confessionele benaderingen14 , hetzij apologetisch aan de Judese kant, hetzij polemisch aan de christelijke kant, zonder rekening te houden met chronologische gegevens, voordat er vanaf de jaren zeventig vanuit een meer wetenschappelijke invalshoek werk van werd gemaakt.

Sinds de strikte toepassing van historiciteitscriteria op de bronnen en de meer sceptische houding van exegeten ten opzichte van die bronnen, is de informatie die betrouwbaar wordt geacht over de Farizeese beweging sterk verminderd; paradoxaal genoeg hebben deze exegetische vorderingen de contouren van de beweging dus vager en minder zeker gemaakt. Het is nu noodzakelijk elk van deze bronnen afzonderlijk te onderzoeken, rekening houdend met de bijzondere tijd en context waarin zij zijn geschreven.

Dit gezegd zijnde, vormen de punten van convergentie tussen zulke gevarieerde bronnen met uiteenlopende belangen op zijn minst een gunstig argument voor de vaststelling van de historiciteit van het Farizeïsme, waarover echter moet worden toegegeven dat we uiteindelijk weinig weten voor zo’n knooppuntgroep in de pogingen om het Jodendom in de Tweede Tempelperiode te reconstrueren. Er zijn drie belangrijke bronnen over de Farizeese beweging, die geen van alle zonder problemen zijn.

Chronologisch zijn dit de geschriften uit het Nieuwe Testament van de vroege gelovigen in Jezus van Nazareth, geschreven in het Grieks in de jaren 50-100 n.C., de werken van de Joodse historiograaf Flavius Josephus, die in het Grieks schreef aan het eind van de eerste eeuw – hij is de belangrijkste bron, en de rabbijnse literatuur, met name de Misjna en de Tosefta, gedateerd 200-220 n.C.

Meer recentelijk heeft een belangrijk deel van de hedendaagse wetenschap een aantal van de Dode Zee-rollen als bron opgenomen, waarin een groep wordt genoemd die « Zoekers naar verlichting » of « Vleiers » worden genoemd en waarvan wordt aangenomen dat zij met de Farizeeën worden vereenzelvigd. Flavius Josephus is dus de belangrijkste bron over wat hij beschrijft als één filosofische school naast andere, naast de Sadduceeën, de Essenen en de Vierde Filosofie. Hij beweerde dat in de tijd van Herodes, de Farizeeërs meer dan zesduizend telden

Uit het Evangelie volgens Lucas

37 Terwijl Jezus sprak, nodigde een Farizeeër hem uit voor het middagmaal. Jezus ging zijn huis binnen en ging zitten. 38 De Farizeeër was verbaasd toen hij zag dat hij de wassingen voor de maaltijd niet had gedaan. 39 De Heer zei tegen hem : « Natuurlijk zuiveren jullie Farizeeërs de buitenkant van de beker en de schotel, maar van binnen zijn jullie vol hebzucht en goddeloosheid. 40 Jullie dwazen ! Heeft Hij die de buitenkant gemaakt heeft niet ook de binnenkant gemaakt? 41 Geef in plaats daarvan wat jullie hebben als aalmoezen, dan zal alles rein voor jullie zijn. » (Lc 11, 37-41)

Jezus uitgenodigd voor het avondeten bij een Farizeeër

De woorden die Jezus zojuist gesproken had, brachten een Farizeeër ertoe hem bij zich thuis uit te nodigen voor een maaltijd. Jezus ging naar binnen en nam plaats aan tafel zonder de traditionele wassingen te verrichten. Door dit verzuim wekte hij de verbazing van zijn gastheer.

Drie ondeugden van de Farizeeërs

Huichelarij Jezus betrapte de huichelarij van de Farizeeën op heterdaad : zij bleek uit het schandaal dat zijn gedrag veroorzaakte. Het belang dat zij hechtten aan uitwendige reinigingen was dwaasheid in de tegenwoordigheid van God, die bovenal het zedelijk wezen op het oog heeft. Liefdadigheid beoefenen is de ware weg om zuiver te zijn. De huichelarij van de Farizeeën bleek opnieuw uit hun gretigheid om tienden te betalen, gepaard gaande met verwaarlozing van de basisverplichtingen van de wet.

   IJdelheid Zij zochten de eerste plaatsen en begroetten.

Occulte invloed. Als verborgen graven verontreinigden zij de mensen zonder dat zij het wisten.

Drie kritieken van de juristen

Een advocaat, die zich gekwetst voelde door deze woorden, protesteerde. Daarna richtte Jezus zich tot de advocaten en berispte hen. Zij predikten en praktiseerden niet, en legden lasten op het volk die zij niet wilden verlichten.    Zij eerden de vervolgden en de vervolgden. Zij bouwden schijnheilig de graven van de slachtoffers van hun vaderen en toonden zich van dezelfde geest als zij. God zal hun nog meer profeten zenden om te vervolgen, zodat het bloed van alle martelaren aan deze generatie zal worden gevraagd.

   Zij namen de sleutel tot de kennis van de verlossing weg en gingen niet naar binnen en lieten niemand binnen. Toen Jezus het huis verliet, werd hij gewelddadig aangevallen en belaagd met verraderlijke vragen. Het woord lunch verwijst naar de maaltijd die rond het midden van de dag werd gegeten, terwijl een andere hoofdmaaltijd rond de avond werd gegeten.

Dit was zowel bij de Joden als bij de Romeinen het geval. Toen Jezus ging zitten om te eten, was de Farizeeër verbaasd dat hij niet eerst een wassing had verricht. Deze verbazing scheen des te meer gerechtvaardigd, daar Jezus juist uit de menigte was teruggekeerd, waar hij wettige bezoedelingen had opgelopen en waar hij zelfs een demon had uitgedreven en een zieke had genezen.

Jezus onthield zich van deze ceremoniën juist vanwege het bijgelovige belang dat de Farizeeën eraan hechtten. Was dit niet het speciale punt waarop zij Hem wilden bespioneren?

In het evangelie volgens Mattheüs verklaart Jezus dat de beker en de schotel zelf gevuld waren met roof, terwijl Lucas de beker en de schotel tot beeld maakt van de zedelijke toestand van zijn toehoorders. De redactie van Mattheüs sluit deze betekenis niet uit, maar gaat er integendeel van uit.

Mattheüs, Marcus en Lucas zelf maakten melding van woorden die getuigden dat Jezus een grote redevoering hield tegen de Farizeeën in Jeruzalem. Alleen Mattheus gaf het volledig. Maar volgt hieruit dat het verslag van Lucas zonder enige historische basis was? Helemaal niet. Bij meer dan een gelegenheid protesteerde Jezus krachtig tegen de geest van het Farizeïsme.

Een van deze protesten werd uitgelokt door het hypocriete formalisme van een gast die hem aan zijn tafel had uitgenodigd. Lucas bewaart de herinnering daaraan: hij leent Jezus meer dan één woord dat ontleend is aan de apostolische traditie en dat oorspronkelijk behoorde tot het grote discours van Mattheüs.

 Deze woorden deden ons de dwaasheid (dwaasheid) van de farizeïsche procedure voelen: jullie reinigen de buitenkant, terwijl de binnenkant vol corruptie is; maar heeft God, die de buitenkant geschapen heeft, niet ook het zedelijke wezen geschapen, dat voor Hem veel belangrijker is ?

Dit is dus datgene, wat gij met de grootste zorg moet reinigen; want God heeft u bepaalde uiterlijke reinigingen alleen voorgeschreven om u te herinneren aan de plicht van zedelijke reinheid. Maar door dit te verwaarlozen en vast te houden aan het eerste, vernietig je de goddelijke bedoeling.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Kerknet : klik hier om het artikel te lesen → Een aalmoes geven moet voor ons ook een offer zijn ! 

◊ Het leven van Jezus  : klik hier om het artikel te lesen → Waarom veroordeelt Jezus de farizeeën ?

  Chris Sebrechts :  » De farizeeër en de tollenaar »

 Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS