• Accueil
  • > Archives pour le Mercredi 20 octobre 2021

Woensdag van de negenentwintigste Week van de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 20 octobre 2021

La parabole des Talents - Texte de la Bible, Nouveau testament - Chrétiens  aujourd'hui

# De parabel van de terugkeer van de meester spoort de christen aan om in zijn leven de weg van de kardinale en theologische deugden te volgen. Het eerste vers alleen al vat deze gelijkenis samen: men moet kuis zijn en de deugden volgen. In de lamp klinkt dit vers door: « Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken » – Evangelie volgens Mattheüs, hoofdstuk 5, vers 16. De gelovige moet dus deugdzaam wachten op de wederkomst van de Verlosser, Jezus Christus, om toegang te krijgen tot het koninkrijk der hemelen.

In deze gelijkenis stelt de dief de dood voor, volgens de Kerkarts Gregorius de Grote, die dit uitlegde in zijn homilie 13 1. Deze opvolger in het ambt van de apostel Petrus gaf in hoofdstuk 5 van deze homilie aan, dat het noodzakelijk is te weten hoe men boete moet doen, om niet verdoemd te sterven. De Mensenzoon is een eschatologische figuur die in gebruik is in Judaïsche apocalyptische kringen uit de post-exilicische periode. Deze uitdrukking komt met name voor in het boek Daniël.

In de Evangeliën is het de titel die Jezus het vaakst gebruikt wanneer hij over zichzelf spreekt. De uitdrukking zelf is een « letterlijke vertaling van het Griekse uios tou anthrôpou, een overzetting van het Aramese bar nasha, woorden die in Jezus’ tijd werden gebruikt als taalkundige substituten voor « mens » of « mens », voor de onbepaalde voornaamwoorden « iemand » of « wij », en voor « ik »"1. De interpretaties waartoe het in het christendom aanleiding heeft gegeven, hebben de oorspronkelijke betekenis verschoven naar de mensheid van Jezus.

De vroegste vermelding is te vinden in het zevende hoofdstuk van het boek Daniël, dat dateert van de vervolging door Antiochus Epifanes, kort voor de Makkabeese opstand (ca. 160 v. Chr.). In het boek Ezechiël heeft God de profeet reeds meermalen aangesproken als « Mensenzoon », maar hier wordt geen esoterische betekenis aan de uitdrukking gehecht. Er zijn meer dan tachtig passages in het Nieuwe Testament waarin Jezus van Nazareth zichzelf « Zoon des mensen » noemt (wat overeenkomt met « Zoon van Adam »). Dit is de titel die hij het vaakst gebruikt wanneer hij in de derde persoon over zichzelf spreekt.

Hij presenteerde zichzelf als de toekomstige eschatologische rechter. In de latere christelijke theologie zal de titel « Mensenzoon » worden begrepen als een verwijzing naar Jezus’ menselijkheid, en de titel « Zoon van God » naar zijn goddelijkheid, binnen de Chalcedonische leer van de twee naturen (vere deus, vere homo). Dit thema is terug te vinden in Openbaring: « Toen keerde ik mij om, om te zien, welke stem tot mij sprak; en toen ik mij omgedraaid had, zag ik zeven gouden kandelaren, en in het midden van de kandelaren één, gelijk een mensenzoon.

Uit het Evangelie volgens Lucas

39 Jij weet dat als de heer des huizes geweten had hoe laat de dief zou komen, hij de muur van zijn huis niet zou hebben laten doorbreken. 40 Ook gij moet gereed zijn, want in een uur, waarin gij er niet aan denkt, zal de Zoon des mensen komen. 41 Toen zei Petrus : « Heer, vertelt U deze gelijkenis voor ons of voor iedereen ? »

42 De Heer antwoordde: « Hoe zit het met de trouwe en verstandige rentmeester aan wie de meester de zorg over zijn personeel toevertrouwt om het voedselrantsoen te zijner tijd te verdelen? 43 Gezegend is de dienaar, die zijn meester, wanneer hij komt, zo aantreft! 44 Waarlijk, Ik zeg u : « Hij zal hem stellen over al zijn bezittingen. »

45 Maar als de knecht bij zichzelf zegt : « Mijn meester komt zo langzaam » en hij begint de knechten en de dienstmaagden te slaan en te eten en te drinken en zich te bedrinken, 46 dan zal hij, wanneer de meester komt, op de dag dat zijn knecht hem niet verwacht en op het uur dat hij niet weet, hem wegsturen en hem het lot van de ontrouwe doen ondergaan. 47 De knecht, die den wil van zijn meester kende, maar geene voorbereidingen trof en dien niet uitvoerde, zal vele slagen ontvangen. 48 Maar hij, die het niet wist, en die voor zijn gedrag slagen verdiende, die zal slechts weinige ontvangen. Aan wie veel gegeven is, zal veel gevraagd worden; aan wie veel is toevertrouwd, zal meer gevraagd worden. » (Lc 12, :39-48)

Wees klaar

« Ook gij moet gereed zijn, want de Zoon des mensen komt op een uur dat gij niet verwacht » (Lc 12,40). (De tweede of derde wacht was van negen tot middernacht, of van middernacht tot drie. Als de bedienden tot dan waakzaam waren, waren zij gelukkig! Deze laatste woorden zijn ontroerend in hun beknoptheid. Het was niet langer de meester die door de bedienden werd verwacht; het was de dief die op het meest onverwachte uur kwam en de meester van het huis dwong de wacht te houden. Dat deed hij niet, en dus brak de dief in.

Petrus zei : « Heer, vertelt U deze gelijkenis aan ons, of aan iedereen ? (Lc 12,41) Maar naar welke gelijkenis verwees Petrus ? Uit Jezus’ antwoord bleek dat Petrus het eerste in gedachten had. Hij wilde weten of de vertrouwenspositie die de dienaren was toebedeeld, en vooral de hoge onderscheiding die hun was beloofd, zou worden gedeeld door alle discipelen van Jezus, of alleen door zijn apostelen. Toen Petrus zijn vraag stelde, keek hij zelfvoldaan terug op zichzelf en zijn medeleerlingen, denkend aan het hoge lot dat de toekomst voor hen in petto had.

Op zijn eigen spitsvondige wijze gaf Jezus geen direct antwoord op de vraag van zijn leerling; hij nam de gelijkenis van de dienaren over en vervolgde die, maar noemde een van hen die hij tot econoom of rentmeester over zijn dienaren zou aanstellen (precies de post die voor Petrus was gereserveerd); hij beschreef zijn grote beloning als hij trouw was, maar ook zijn zware straf als hij ontrouw werd (. Zo gaf hij Petrus, wiens ondoordachte vraag een heimelijk verlangen verraadde om boven de menigte uit te stijgen, deze ernstige waarschuwing : « In plaats van u zorgen te maken over deze zaak, overweeg met vrees en beven uw toekomstige positie ». (Meyer)

Tenslotte legde Jezus een universele regel van vergelding vast die iedereen in zijn koninkrijk aangaat en die iedereen ter harte moet nemen. Jezus antwoordde zijn discipel met een andere vraag, waarvan de discipel de oplossing in zijn eigen hart moest zoeken : « Wie is deze getrouwe en verstandige rentmeester? Zal jij het zijn? Blij als jij het bent! «   Dit beeld, dat Hij hem over al zijn bezittingen zal stellen, werd Jezus door de gelijkenis

 Wees klaar

« Ook gij moet gereed zijn, want de Zoon des mensen komt op een uur dat gij niet verwacht » (Lc 12,40). (De tweede of derde wacht was van negen tot middernacht, of van middernacht tot drie. Als de bedienden tot dan waakzaam waren, waren zij gelukkig! Deze laatste woorden zijn ontroerend in hun beknoptheid. Het was niet langer de meester die door de bedienden werd verwacht; het was de dief die op het meest onverwachte uur kwam en de meester van het huis dwong de wacht te houden. Dat deed hij niet, en dus brak de dief in.

Petrus zei : « Heer, vertelt U deze gelijkenis aan ons, of aan iedereen ? (Lc 12,41) Maar naar welke gelijkenis verwees Petrus ? Uit Jezus’ antwoord bleek dat Petrus het eerste in gedachten had. Hij wilde weten of de vertrouwenspositie die de dienaren was toebedeeld, en vooral de hoge onderscheiding die hun was beloofd, zou worden gedeeld door alle discipelen van Jezus, of alleen door zijn apostelen. Toen Petrus zijn vraag stelde, keek hij zelfvoldaan terug op zichzelf en zijn medeleerlingen, denkend aan het hoge lot dat de toekomst voor hen in petto had.

Op zijn eigen spitsvondige wijze gaf Jezus geen direct antwoord op de vraag van zijn leerling; hij nam de gelijkenis van de dienaren over en vervolgde die, maar noemde een van hen die hij tot econoom of rentmeester over zijn dienaren zou aanstellen (precies de post die voor Petrus was gereserveerd); hij beschreef zijn grote beloning als hij trouw was, maar ook zijn zware straf als hij ontrouw werd (. Zo gaf hij Petrus, wiens ondoordachte vraag een heimelijk verlangen verraadde om boven de menigte uit te stijgen, deze ernstige waarschuwing : « In plaats van u zorgen te maken over deze zaak, overweeg met vrees en beven uw toekomstige positie ». (Meyer)

Tenslotte legde Jezus een universele regel van vergelding vast die iedereen in zijn koninkrijk aangaat en die iedereen ter harte moet nemen. Jezus antwoordde zijn discipel met een andere vraag, waarvan de discipel de oplossing in zijn eigen hart moest zoeken : « Wie is deze getrouwe en verstandige rentmeester? Zal jij het zijn? Blij als jij het bent! «   Dit beeld, dat Hij hem over al zijn bezittingen zal stellen, werd Jezus door de gelijkenis

  »Mijn meester komt traag »: dit is de oorzaak van de traagheid en ontrouw van deze dienaar. Hij hield op met waken, en zijn meester kwam op een dag en een uur dat hij hem niet verwachtte en niet kende. Mattheüs en Marcus geven de morele betekenis van deze straf aan door te zeggen wat het aandeel van deze goddeloze dienaar was: volgens Lukas was het om bij de ontrouwe te zijn, volgens Mattheüs « bij de huichelaars ». De uitdrukking van Lukas was het meest in overeenstemming met het geheel van deze leer; maar die van Mattheus had zijn reden, omdat er altijd een soort huichelarij was in de ontrouw van een man die beweerde een dienaar van God te zijn.

« Maar hij die, zonder het te weten, dingen heeft gedaan die strafwaardig zijn, zal met weinig slagen geslagen worden. En aan wie veel gegeven is, zal veel gevraagd worden; en aan wie veel is toevertrouwd, zal meer gevraagd worden. » (Lc 12, 48) Niets is rechtvaardiger dan deze regel van vergelding. De wil van God te kennen en die niet te doen, is in opstand te komen tegen die wil en de hoogste graad van schuld op zich te nemen; wie die wil niet gekend heeft, is minder schuldig, maar hij is daarom niet onschuldig; hij zal weinig geslagen worden, maar hij zal geslagen worden. Waarom ? Niet vanwege zijn onwetendheid, tenzij zijn onwetendheid vrijwillig was, maar omdat hij dingen heeft gedaan die straf waardig zijn. En welke man heeft dat niet gedaan ?

De Heer scheen, evenals Paulus, rekening te houden met de natuurlijke lichten, die voor de mens voldoende zouden zijn om de wil van God te kennen, indien zij niet door de zonde werden verduisterd. Maar het blijft waar dat er zeer verschillende graden van straf zullen zijn voor de verdoemden, net zoals er zeer verschillende graden van geluk zullen zijn voor de verlosten van Jezus. Het idee is altijd dat van een knecht die niet alleen niet klaar is geweest, maar zich ook niet heeft voorbereid op de komst van zijn meester. Hoe overvloediger Gods gaven aan een mens waren, hoe meer hem de voortgang van Gods heerschappij werd toevertrouwd, hoe meer trouw, activiteit en werk van hem zal worden verlangd.

Ik ben gekomen ; deze uitdrukking, veelvuldig in Johannes, wordt ook gevonden in de synoptici ; Jezus gebruikte ze in het bewustzijn van zijn voorbestaan. Wat is dit vuur dat hij op de aarde is komen werpen, waar het vóór hem niet bestond, waar het zonder hem nooit zou zijn aangestoken? Dit vuur is niets anders dan de beroering van de geesten en de verdeeldheid waarover Jezus sprak.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Jezus volgen : klik hier om het artikel te lesen →   Wees er klaar voor

◊  Verhoeven Marc  : klik hier om het artikel te lesen → Wees Waakzaam !

 Thai Nguyen , parochie Heilige Familie, bisdom Breda

https://youtu.be/xIGlSkl5B2E

Publié dans Catéchèse, comportements, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Mercredi de la vingt-neuvième Semaine du Temps Ordinaire — Année B

Posté par diaconos le 20 octobre 2021

 À qui on aura donné beaucoup il sera beaucoup demandé, et a qui on aura confié beaucoup on réclamera davantage.  - La Bible

Michel Houyoux# La parabole sur Le Retour du Maître incite le chrétien à suivre dans sa vie le chemin des vertus cardinales, et théologales. Le premier verset résume à lui seul cette parabole : il faut être chaste et suivre les vertus. La lampe fait écho à ce verset : « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux » — Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Il faut donc que le croyant attende vertueusement le retour du Rédempteur, Jésus-Christ afin d’accéder au royaume du Ciel.
x
Dans cette parabole le voleur représente la mort, d’après le docteur de l’Église Grégoire le Grand qui l’expliqua dans son homélie 13 1. Ce successeur au ministère de l’apôtre Pierre précisa, au chapitre 5 de cette homélie, qu’il faut savoir faire pénitence pour ne pas mourir damné. Le Fils de l’Homme est une figure eschatologique en usage dans les milieux apocalyptiques judaïques dès la période post-exilique. Cette expression apparaît notamment dans le Livre de Daniel.
x
Dans les évangiles, c’est le titre que reprend le plus souvent Jésus lorsqu’il parle de lui-même. L’expression elle-même est la « traduction littérale du grec uios tou anthrôpou, décalque de l’araméen bar nasha, mots employés au temps de Jésus comme substitut linguistique pour « être humain » ou « homme », pour les pronoms indéfinis « quelqu’un » ou « on », et pour « je » »1. Les interprétations auxquelles elle a donné lieu dans le christianisme ont fait glisser le sens initial vers l’humanité de Jésus.
x
Sa plus ancienne attestation remonte au septième chapitre du Livre de Daniel, daté de la persécution d’Antiochos Épiphane, peu avant la révolte des Maccabées (vers 160 av. J.-C.). Dans le Livre d’Ézéchiel déjà, Dieu s’adressa plusieurs fois au prophète en l’appelant « Fils d’homme », mais aucun sens ésotérique n’est ici attaché à l’expression. On trouve plus de quatre-vingt passages dans le Nouveau Testament où Jésus de Nazareth se nomma lui-même « Fils de l’homme » (qui est équivalent à ‘Fils d’Adam’). C’est le titre qu’il emploie le plus fréquemment lorsqu’il parle de lui-même à la troisième personne.
x
Il se présenta comme le futur juge eschatologique. Dans la théologie chrétienne ultérieure, le titre de « Fils de l’Homme » sera compris comme désignant l’humanité de Jésus, et le titre de « Fils de Dieu », sa divinité, dans le cadre de la doctrine chalcédonienne des deux natures (vere deus, vere homo). On retrouve ce thème dans l’Apocalypse : « Alors je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait ; et quand je me fus retourné, je vis sept chandeliers d’or, et, au milieu des chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme.

De l’évangile selon Luc

39 Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison.

40 Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 41 Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ? » 42 Le Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? 43 Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir ainsi ! 44 Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses biens.

45 Mais si le serviteur se dit en lui-même : “Mon maître tarde à venir”, et s’il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, 46 alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera partager le sort des infidèles. 47 Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. 48 Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n’en recevra qu’un petit nombre. À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage.» (Lc 12, 39-48)

Soyez prêts

« Vous aussi, soyez prêts ; car le fils de l’homme vient à l’heure que vous ne pensez pas. » (Lc 12, 40) La seconde ou la troisième veille, c’était de neuf heures à minuit, ou de minuit à trois heures. Si les serviteurs furent vigilants jusque-là, heureux furent-ils ! Ces derniers mots sont touchants dans leur brièveté.»  Ce ne fut plus le maître attendu par les serviteurs ; ce fut le voleur qui vint à l’heure la plus inattendue et qui obligea le maître de la maison à veiller.  Il ne le fit pas et ainsi le voleur y est entra avec effraction.

« Pierre dit :  » Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole  ou est-ce ainsi pour tous ?  » (Lc 12, 41)  Mais à quelle parabole Pierre fit-il allusion ?  La réponse de Jésus montra que Pierre eut en vue la première. Il voulut savoir si le poste de confiance assigné aux serviteurs et surtout la haute distinction qui leur fut promise, sera le partage de tous les disciples de Jésus, ou seulement de ses apôtres. En posant sa question, Pierre fit un retour complaisant sur lui-même et sur ses condisciples, dans la pensée des hautes destinées que l’avenir leur réservait.

Selon sa manière pleine de finesse, Jésus ne donna pas une réponse directe à la question de son disciple ; il reprit et poursuivit la parabole des serviteurs, mais en désignant l’un d’entre eux qu’il établira comme économe ou intendant sur ses domestiques (précisément le poste réservé à Pierre) ; il décrivit sa grande récompense au cas qu’il fut fidèle, mais aussi son châtiment sévère s’il devint infidèle (. Ainsi, il  donna à Pierre, dont la question inconsidérée trahissait un secret désir de s’élever au-dessus de la foule, ce sérieux avertissement : « Au lieu de te préoccuper de cette question, considère avec crainte et tremblement ta position future ». (Meyer)

Enfin, Jésus posa une règle universelle de rétribution qui concernait chacun dans son règne et que chacun devait prendre à cœur.  Jésus répondit à son disciple par une autre question, dont celui-ci devait chercher la solution dans son propre cœur : « . Quel est donc cet économe fidèle et prudent ? Sera-ce toi ? Heureux s’il en est ainsi ! »   Cette image : il l’établira sur tous ses biens, fut fournie à Jésus par la parabole, mais elle montra que l’économe fidèle, après avoir occupé une position élevée dans le royaume de Christ sur la Terre, possédera le plus haut degré d’activité et de félicité dans l’économie future de la perfection.

« Mon maître tarde à venir »  : telle est la  cause du relâchement et de l’infidélité de ce serviteur. Il  cessa de veiller et son maître vint au jour et à l’heure où il ne l’attendit pas et qu’il ne sut pas. Matthieu et Marc indiquèrent la signification morale de ce châtiment, en disant quelle fut la part de ce méchant serviteur : ce fut d’être, selon Luc, avec les infidèles, selon Matthieu, « avec les hypocrites ». L’expression de Luc fut la plus conforme à l’ensemble de cet enseignement ; mais celle de Matthieu eut sa raison d’être, en ce qu’il y eut toujours une sorte d’hypocrisie dans l’infidélité d’un homme qui fit profession d’être un serviteur de Dieu.

« Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Et à quiconque il a été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé ; et à qui on a beaucoup confié, on demandera davantage. » (Lc 12, 48)  Rien de plus juste que cette règle de rétribution. Connaître la volonté de Dieu et ne pas la faire, c’est se mettre en révolte contre cette volonté et assumer le plus haut degré de culpabilité.Celui qui n’a pas connu cette volonté est moins coupable, mais il n’est pas, pour cela, innocent ; il sera peu battu, mais il sera battu. Pourquoi ? Non pas à cause de son ignorance, à moins que cette ignorance ne fût volontaire, mais pour  voir fait des choses dignes de châtiment. Et quel homme n’en a pas fait ?

Le Seigneur, comme Paul , parut tenir compte des lumières naturelles, qui suffiraient à l’homme pour connaître la volonté de Dieu si elles n’étaient pas obscurcies par le péché. Mais il reste vrai qu’il y aura des degrés très divers de peines pour les réprouvés, comme des degrés très divers de félicité pour les rachetés de Jésus. L’idée  est toujours celle d’un serviteur qui, non seulement ne s’est pas tenu prêt, mais n’a rien préparé pour l’arrivée de son maître. Plus les dons de Dieu à un homme furent abondants, plus il lui fut confié pour l’avancement du règne de Dieu, plus il lui sera redemandé de fidélité, d’activité et de travail.

Je suis venu ; cette expression, fréquente dans saint Jean, se trouve  aussi dans les synoptiques ; Jésus l’employa en ayant conscience de sa préexistence. Qu’est-ce que ce feu qu’il est venu jeter sur la terre, où il n’existait pas avant lui, où il n’aurait jamais été allumé sans lui ? Ce feu n’est pas autre chose que l’agitation des esprits et les divisions dont Jésus  parla.

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites chrétiens

◊ Père Gilbert Adam : cliquez ici pour lire l’article  → Mercredi de la 29e semaine, année impaire

◊ Regnum Christi  : cliquez ici pour lire l’article  →  À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup

Antony Loi :    *  À qui l’on a beaucoup donné,on demandera beaucoup »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, comportements, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Dreißigster Sonntag der gewöhnlichen Zeit – Jahr B

Posté par diaconos le 20 octobre 2021

Gedanken von Kardinal Schönborn zum Evangelium, 25. Oktober (Mk 10,46-52)

Der blinde Bettler von Jericho

# André Lalande hat in seinem « Technischen und kritischen Wortschatz der Philosophie » dem Begriff « Wunder » einen eigenen Abschnitt gewidmet. Er lehnt die von David Hume vorgeschlagene Definition des Abweichens von den Naturgesetzen ab, der Wunder ablehnte, und zitiert Thomas von Aquin (quae praeter ordinem communiter statutum in rebus quandoque divinitus fiunt), Malebranche, wonach ein Wunder entweder als ein Ereignis verstanden werden kann, das nicht von den den Menschen bekannten allgemeinen Gesetzen abhängt, oder als eine Wirkung, die von keinem bekannten oder unbekannten Gesetz abhängt, und schlägt die eines Ereignisses vor, das nicht der üblichen Ordnung der Tatsachen der Natur selbst entspricht.

Darüber hinaus räumt es den Vorschlägen von Edouard Leroy breiten Raum ein, die sich wie folgt zusammenfassen lassen : Außergewöhnliche und außergewöhnliche sinnliche Tatsache, die in der religiösen Ordnung bedeutsam ist, in die gewöhnliche Reihe der Phänomene eingeordnet ist, keine zufriedenstellende wissenschaftliche Erklärung hat, weder vorhersehbar noch freiwillig reproduzierbar ist und ein Zeichen darstellt, das aus dem Glauben stammt, an den Glauben gerichtet ist und im Glauben verstanden wird.

In den Evangelien ist Bartimäus, dessen Name auf Aramäisch « Sohn des Timäus » bedeutet, der Name des blinden Mannes, der von Jesus am Eingang von Jericho geheilt wurde. Diese Episode kommt in allen drei synoptischen Evangelien (Markus, Matthäus und Lukas) vor, aber der Name Bartimäus erscheint nur bei Markus. Bartimäus flehte : « Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner ». Diese Episode kann als eine Parabel über die Entdeckung des Glaubens gelesen werden.

So war Bartimäus am Anfang blind und saß am Straßenrand. Am Ende wurde Bartimäus zum Seher und folgte Jesus auf dem Weg. Liberale Exegese von Renan und Strauss : Gerd Theissen berichtet, dass David Friedrich Strauss in seinem Leben Jesu (1836) die Wunder Jesu als Mythen ansah, die zu apologetischen Zwecken geschaffen wurden, um die alttestamentlichen Propheten zu übertreffen und Jesus als den verheißenen Messias darzustellen.

Jesus selbst wäre eher zurückhaltend gewesen, aber er hätte die Erwartungen erfüllen müssen. In ähnlicher Weise stellt Ernest Renan in seinem Leben Jesu, dem ersten Band der Entstehungsgeschichte des Christentums, Jesus als Wundertäter in den kulturellen Kontext der Gesellschaft des ersten Jahrhunderts, die Wunder verlangte : « Jesus hätte sich hartnäckig geweigert, Wunder zu vollbringen, wenn die Menge sie für ihn geschaffen hätte; das größte Wunder wäre es gewesen, wenn er sie nicht vollbracht hätte », denn das Wunder war in der Regel das Werk der Öffentlichkeit und nicht das desjenigen, dem es zugeschrieben wurde.

Am Beispiel der Episode der Auferweckung des Lazarus stellt Renan folgende Hypothese auf: « Die Freunde Jesu waren es leid, dass das Reich Gottes in der Hauptstadt so schlecht aufgenommen wurde, und wünschten sich ein großes Wunder, um den Unglauben Jerusalems zu besiegen. Die Auferstehung eines in Jerusalem bekannten Mannes muss am überzeugendsten gewesen sein.

Aus dem Evangelium nach Markus

48 Viele wiesen ihn zurecht, damit er still sei; er aber schrie noch lauter : « Sohn Davids, erbarme dich meiner ! « 49 Jesus blieb stehen und sagte : « Ruft ihn. » Dann riefen sie den Blinden und sagten zu ihm : « Vertrau mir, steh auf, er ruft dich. 50 Der Blinde zog seinen Mantel aus, sprang auf und lief zu Jesus. 51 Jesus sprach zu ihm: « Was willst du, dass ich für dich tun soll? « . Der Blinde sagte zu ihm : « Rabboni, lass mich wieder sehen !  » 52 Jesus sagte zu ihm : « Geh, dein Glaube hat dich gerettet. Sofort wurde der Mann wieder sehend und folgte Jesus auf dem Weg. » (Mk 10, 46b-52)

Der blinde Bartimäus

« Und sie kamen nach Jericho. Und als er mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von Jericho wegging, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Straßenrand. » (Mk 10,46) Nur Markus hat diesen blinden Bettler mit seinem Namen und sogar mit dem Namen seines Vaters bekannt gemacht. Bartimäus bedeutet Sohn des Timäus; diese patronymischen Namen, Bartholomäus, Barjesus, Barsabas, wurden als Eigennamen verwendet. Der von Jesus geheilte Blinde wurde später ein bekannter Christ in der apostolischen Kirche, und so blieb sein Name in der Tradition erhalten.

« Der große Glaube dieses Blinden, der den anrief, den das Volk als den Nazarener, als den Sohn Davids, verkündete » (Bengel), zeigt, wie weit verbreitet der Glaube des Volkes war, dass Jesus der Messias sei. Jesus blieb stehen und sagte : « Ruft ihn ». Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm : Sei getrost, steh auf, er ruft dich. (Mk 10,49) Diese verschiedenen Worte der Ermutigung wurden von verschiedenen Stimmen in der Menge gehört, der gleichen Menge, die den Blinden daran hindern wollte, zu schreien.

Jesus war gerührt und stellte sich an die Spitze seiner großen Prozession, als er die Schreie dieses Bettlers hörte; dieses Mitleid durchdrang die Herzen. Nichts ist so ansteckend wie wahre Liebe. Nur Markus nennt dieses Detail. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: « Was willst du, dass ich für dich tue? (Mk 10:51) Und der Blinde sagte: « Rabboni, lass mich wieder sehen! Der Schrei von Rabboni (mein Meister), der aus seinem Herzen kommt, sagt uns alles über sein Vertrauen.

Diakon Michel Houyoux

Links zu anderen christlichen Seiten

◊ Sint Pantaleon (Deutschland) : klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen →  30. Sonntag im Jahreskreis (Jahr B)

◊  Umstellung  : harald klein : klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen → 30Sonntag im Jahreskreis – Zeit B

Predigt: Diakonin Heike Kühner

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Foi, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS