• Accueil
  • > Archives pour le Mardi 26 octobre 2021

Dinsdag van de dertigste week van de gewone tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 26 octobre 2021

De schepping kijkt uit naar de openbaring van de zonen van God

« La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu »

# De brief aan de Romeinen is een nieuwtestamentische brief van de apostel Paulus aan de kerk van Rome. Het is de langste van Paulus’ brieven en de meest expliciete over zijn onderwijs. De ideeën die daarin worden ontwikkeld, vormen de basis van de leer van de christelijke kerken over de rechtvaardiging door het geloof. De interpretaties van dit epistel liggen aan de oorsprong van verschillende ontwikkelingen in de christelijke wereld en meer in het bijzonder in de protestantse reformatie.

De inhoud van dit epistel is tweeledig. Enerzijds is het een brief gericht aan een gemeenschap in moeilijkheden; anderzijds zet de auteur zijn visie op verlossing en geloof uiteen. De Brief aan de Romeinen is een van de zeven brieven die als authentiek door Paulus geschreven zijn erkend. Het zou geschreven zijn tijdens de derde zendingsreis naar Korinthe, waar Paulus de winter van 57-58 doorbracht (Handelingen 20:2-3).

Daarin kondigt hij aan dat hij spoedig naar Jeruzalem zal gaan om aalmoezen te geven (Rom 15,25-28). Rome was een opkomende kerk, die hij niet zelf had gesticht, en waar Paulus van plan was heen te gaan. In Rome leefden judeo-christenen en heiden-christenen zij aan zij. De twee aanvankelijk gescheiden gemeenschappen moesten leren samen te leven en samen te werken. De Joden in Rome werden een onaanvaardbare gemeenschap. Paulus gebruikte deze brief om het belang van het Oude Testament en de continuïteit ervan met de boodschap van Christus te benadrukken, en gaf het volk Israël een speciale plaats in de heilsgeschiedenis. Paulus drong er bij de twee gemeenschappen op aan om tot een vergelijk te komen.

De Brief aan de Romeinen werd becommentarieerd door Origenes, Johannes Chrysostom en Theodore van Cyr. De interpretatie ervan werd in de vijfde eeuw uitvoerig besproken tijdens de Pelagiaanse crisis over de gratuïteit van de verlossing, en werd in de Middeleeuwen verder ontwikkeld door Peter Abelard en Thomas van Aquino. In de ogen van veel historici was het commentaar van Maarten Luther op de Brief aan de Romeinen uit 1516 het leerstellige beginpunt van de Protestantse Reformatie. Johannes Calvijn en Philip Melanchthon beschouwden de Brief aan de Romeinen als een samenvatting van de christelijke leer.

Sindsdien zijn protestantse exegeten en theologen er commentaar op blijven leveren, in het bijzonder Karl Barth, wiens invloed beslissend is geweest voor het hedendaagse theologische denken. Paulus toonde zijn genegenheid voor Israël. Vervolgens toonde hij aan dat soevereine genade niet verbonden was met erfelijke voorsprong, maar met onze bereidheid om God te aanvaarden. Ezau, de tweelingbroer van Jakob, kon de zegen dus niet beërven (9:6-13) omdat hij, net als Farao, zijn hart verhardde (9, 14-18).

Uit de brief aan de Romeinen

18 Want ik geloof dat er geen vergelijking is tussen het lijden van de tegenwoordige tijd en de heerlijkheid die ons zal worden geopenbaard. 19 Want de schepping ziet uit naar de openbaring van de zonen Gods. 20 Want de schepping is onderworpen aan de macht van het niets, niet uit zichzelf, maar omwille van Hem die haar aan die macht heeft overgegeven. Toch heeft het de hoop behouden dat ook het zal worden bevrijd uit de slavernij van de vernedering tot de vrijheid van de heerlijkheid die aan de kinderen van God is gegeven.

22 Zoals wij weten, kreunt de hele schepping en ondergaat zij de pijnen van de bevalling, die nog steeds voortduren. 23 En het is niet alleen. Ook wijzelf zuchten; wij zijn begonnen de Heilige Geest te ontvangen, maar wij wachten op onze aanneming en de verlossing van ons lichaam. 24 Want wij zijn gered, maar in de hoop; te zien wat men hoopt, is niet meer te hopen: wat men ziet, hoe kan men daarop hopen? 25 Maar wij, die hopen op wat wij niet zien, wachten er met volharding op. » (Rom 8, 18-25)

Het lijden van de tegenwoordige tijd en de toekomende heerlijkheid

Het lijden vergeleken met de glorie. Er is geen verhouding tussen ons huidige lijden en het glorierijke leven dat in onze ogen geopenbaard zal worden. De schepping wacht op deze manifestatie van de kinderen Gods. Het is onderworpen aan ijdelheid, ondanks zichzelf, vanwege hem die het onderworpen heeft. Zij hoopt bevrijd te worden van deze slavernij en te delen in de heerlijke vrijheid van de kinderen Gods. We zien haar als in bevalling

De zucht van de kinderen van God. Ook wij, die de Geest hebben ontvangen, verlangen naar volledige bevrijding en intocht in heerlijkheid. De verlossing is voor ons nog een voorwerp van hoop en niet van uitzicht; maar wij wachten er met volharding op. Op dezelfde wijze bidt de Geest in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, wanneer wij niet weten wat wij moeten vragen. God, die de harten doorzoekt, herkent de gedachte van de Geest, die in overeenstemming is met zijn wil.

Het verlangen van de schepping naar de openbaring van de zonen van God. Paulus bewees door de universele zucht van de schepping dat wij zeker zullen delen in de toekomende heerlijkheid, ondanks het lijden dat wij in de tegenwoordige tijd moeten doorstaan. Dit is een logisch bewijs van geloof.  Hoewel de verlossing virtueel tot stand is gebracht door de dood en opstanding van Jezus Christus, en geestelijk in de gelovigen is verwezenlijkt door hun rechtvaardiging en heiliging, is zij nog niet uitwendig in het heelal uitgewerkt.

Via ons lichaam maken wij deel uit van deze lijdende schepping. Dit verklaart de tegenstrijdigheid in onze situatie: wij zijn gered en bestemd voor de hemelse heerlijkheid, maar wij lijden in de tegenwoordige tijd en voor zover wij behoren tot de schepping die aan ijdelheid onderworpen is.  Paulus bewees niet alleen de zekerheid van de heerlijkheid, die voor de kinderen Gods bestemd is; hij toonde ook de oneindige grootheid ervan aan: de verlossing van de gehele schepping was ermee gemoeid.

De schepping is alle wezens, de hele natuur in tegenstelling tot de mensheid. Christenen vallen niet onder deze term, want het is de openbaring van de zonen Gods waarop de schepping wacht, en Paulus maakte duidelijk onderscheid tussen hun zucht en de zucht van de schepping.  De openbaring van de zonen Gods zal plaatsvinden bij de wederkomst van Christus, die zal openbaren wie Zijn ware volgelingen zijn en hen zal binnenleiden in de heerlijkheid van Zijn heerschappij.

« Want de schepping is aan de ijdelheid onderworpen, niet vrijwillig, maar omwille van Hem die haar onderworpen heeft, in de hoop. (Rom 8,20) Paulus verwees naar een kastijding die zijn uitwerking had op de hele schepping. Oorspronkelijk was alles wat God geschapen had zeer goed, in overeenstemming met Gods doeleinden, voor de doeleinden van de mens, de koning van de schepping, en voor alle wezens die God tot bestaan had geroepen. Nergens waren de elementen van wanorde en vernietiging te zien, noch waren de kreten van pijn te horen

. Dit was niet het geval na de val: God vervloekte de aarde, die verontreinigd was door de zonde van de mens, en dit is wat Paulus in herinnering bracht toen hij zei dat de schepping onderworpen was aan instabiliteit, ontbinding en dood. Vanaf dat moment bereiken alle levende wezens pijnlijk de volheid van hun bestaan om dan te vallen en te vergaan; het kortstondige behoud van één kost het leven van duizenden anderen; overal is er werk, strijd, lijden en dood.

Paulus zag in al deze kwalen een gevolg van de zonde van de mens; zijn val had een diepe verstoring veroorzaakt in het volmaakte werk van de Schepper. Als de schepping aan ijdelheid is onderworpen, dan is dat niet vrijwillig, maar vanwege degene die haar onderworpen heeft. Wie was het? Sommigen antwoordden: « Adam, door zijn val, of, meer algemeen, de mens, door zich over te geven aan de zonde. Anderen zeiden: « Satan, door de mens te verleiden om te vallen.  Weer anderen: « God, door het oordeel dat Hij over de schepping heeft uitgesproken.

De schepping zelf, hoewel samengesteld uit wezens zonder intelligentie en geweten, zal ook, evenals de mensheid, bevrijd worden van de slavernij van corruptie. Wanneer deze krachten volledig ontplooid zijn, zal de natuur dienen als toneel voor de activiteit van de kinderen Gods die de heerlijkheid en pracht van het gezegende en eeuwige leven hebben bereikt. Niet alleen gij, maar al wat inferieur is aan gij, al wat verstoken is van verstand en geweten, zal met u delen in de goede dingen die komen.

De schepping zal ophouden vergankelijk te zijn; zij zal delen in dezelfde verheerlijking als uw lichaam. Het werd bederfelijk toen gij aan bederf werd overgegeven; het zal evenzo uw lot volgen wanneer gij verheerlijkt zult zijn. Het is als de voedster van een koninklijke prins die met zijn fortuin wordt geassocieerd wanneer hij de troon bestijgt. Zie hoe de mens altijd aan het hoofd van alle wezens staat en hoe alles door hem gebeurt! Zie hoe de apostel degene troost die in de strijd verwikkeld is, door hem de oneindige liefde van God te tonen! (Chrysostom)

Paulus vond bevestiging van de hoop die hij uitsprak in de universele zucht van de schepping; de logica ervan is de logica van het geloof. Wat Paulus de zucht van de ganse schepping noemde, is in wezen het instinct van ieder levend wezen, dat lijden en dood afwijst, zijn vurig verlangen om daarvan verlost te worden, om altijd en ten volle te leven. Dit streven is niet tevergeefs, dit verlangen zal op een dag worden vervuld. Daarom noemde Paulus dit lijden van de natuur de pijnen van de bevalling. Zoals de barende moeder lijdt om het kind dat zij in haar schoot draagt ter wereld te brengen, zo worstelt de natuur onder de omarming van de dood om de nieuwe en heerlijke schepping voort te brengen die uit haar zal voortkomen op de dag die bestemd is voor « de openbaring van de kinderen Gods ».

Niet alleen de schepping zucht, maar ook wij, die de eerste vruchten van de Geest hebben, zuchten in onszelf, ondanks het bezit van de Geest, dat het zekere onderpand is van onze verheerlijking. In Israël waren de eerstelingen de eerste schoven die van de oogst werden genomen en als offer aan de Heer werden gebracht. De Geest, die vanaf nu aan de christenen wordt meegedeeld, vormt de eersteling; de oogst, die zal volgen, zal de verlossing van ons lichaam zijn.

De verlossing van het lichaam is zijn volledige bevrijding van zonde en dood, zijn transformatie naar de gelijkenis van het lichaam van Jezus Christus Verheerlijkt Deze verlossing van het lichaam noemde Paulus ook adoptie; daar duidde hij de rechtstoestand aan van de zondaar die God in genade ontving en erkende voor zijn zoon; Hier paste hij het toe op de feitelijke toestand van de mens die bezit zal hebben genomen van zijn toestand van zoon van God, die de definitieve overwinning over het kwaad zal hebben behaald en de volheid van het leven zal genieten, wiens gehele wezen, in één woord, tot zijn oorspronkelijke bestemming zal zijn hersteld.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke sites

Openbaring : klik hier om het artikel te lesen  → Gods grootheid in de schepping

◊  Korte inleiding en uitleg  : klik hier om het artikel te lesen  → De Openbaring van Johannes

Parabel: Het mosterdzaadje

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Mardi de la trentième Semaine du Temps Ordinaire — Année B

Posté par diaconos le 26 octobre 2021

La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu

 « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu »

Michel Houyoux

# L’Épître aux Romains est une lettre du Nouveau Testament envoyée par l’apôtre Paul à l’Église de Rome. Elle est la plus longue des épîtres de Paul et la plus explicite sur son enseignement. Les idées qu’elle développe forment en effet le fondement de la doctrine des Églises chrétiennes au sujet de la justification par la foi. Les interprétations de cette épître sont à l’origine de diverses évolutions du monde chrétien et plus particulièrement de la Réforme protestante.

Le contenu se situe dans deux registres. D’une part, il s’agit d’une lettre adressée à une communauté rencontrant des difficultés ; d’autre part, l’auteur expose sa vision du salut et de la foi. L’Épître aux Romains fait partie des sept épîtres reconnues comme authentiquement rédigées par Paul. Elle aurait été écrite, durant le troisième voyage missionnaire, à Corinthe où Paul passe l’hiver 57-58 (Ac 20,2-3).
x
Il y annonce qu’il va bientôt se rendre à Jérusalem pour y porter des aumônes (Rm 15,25-28). Rome fut une Église naissante, qu’il n’eut pas lui-même fondée, à laquelle Paul envisagea de rendre visite. À Rome, se côtoyèrent des judéo-chrétiens et des pagano-chrétiens. Les deux communautés initialement séparées durent apprendre à cohabiter et coopérer. Les Juifs à Rome formèrent une communauté mal acceptée. Paul profita de cette épître pour souligner l’importance de l’Ancien Testament et sa continuité avec le message du Christ et redonna une place privilégiée au peuple d’Israël dans l’histoire du salut. Paul exhorta les deux communautés à s’entendre.
x
L’Épître aux Romains fut commentée par Origène, Jean Chrysostome et Théodore de Cyr. Son interprétation fut largement débattue au Ve siècle, lors de la crise pélagienne à propos de la gratuité du salut, puis approfondie au Moyen Âge par Pierre Abélard et Thomas d’Aquin . Aux yeux de nombre d’historiens, les commentaires de l’épître aux Romains en 1516 par Martin Luther furent le point de départ doctrinal de la Réforme protestante. Jean Calvin et Philippe Mélanchthon considérèrent l’épître aux Romains comme donnant le sommaire de la doctrine chrétienne.
Depuis, les exégètes et théologiens protestants n’ont cessé de la commenter, en particulier Karl Barth, dont l’influence fut décisive sur la pensée théologique contemporaine Paul témoigna de son affection pour Israël Il démontra ensuite que la grâce souveraine ne fut pas liée à un avantage héréditaire mais à notre volonté d’accueillir Dieu. Ainsi, Ésaü, bien que frère jumeau de Jacob ne put hériter de la bénédiction (9,6-13) car, comme Pharaon, il a endurci son cœur (9,14-18).

De l ‘épître aux Romains

18 J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. 19 En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance 21 d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu.

22 Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. 23 Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. 24 Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer encore ? 25 Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. » (Rm 8, 18-25)

Les souffrances du temps présent et la gloire à venir

Les souffrances comparées à la gloire. Il n’y a pas de proportion entre nos souffrances actuelles et la vie glorieuse qui doit être manifestée à nos yeux. La création est dans l’attente de cette manifestation des enfants de Dieu. Elle a été soumise à la vanité malgré elle, à cause de celui qui l’y a soumise. Elle espère être affranchie de cette servitude et avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous la voyons comme en travail d’enfantement

Le soupir des enfants de Dieu. Nous aussi, qui avons reçu l’Esprit, nous soupirons après l’entière délivrance et l’entrée dans la gloire. Le salut est encore pour nous objet d’espérance et non de vue ; mais nous l’attendons avec persévérance. De même aussi, l’Esprit prie en nous par d’ineffables soupirs, quand nous ne savons ce que nous devons demander. Dieu, qui sonde les cœurs, reconnaît la pensée de l’Esprit, qui est conforme à sa volonté.

L’attente ardente de la création aspire à  la révélation des fils de Dieu. Paul prouva par le soupir universel de la création, que nous aurons certainement part à la gloire à venir, en dépit des souffrances que nous avons à endurer dans le temps présent. Cette preuve , relève de  la logique de la foi.  Si le salut fut accompli virtuellement par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, s’il se réalisa spirituellement dans les croyants par leur justification et leur sanctification, il n’est pas encore opéré extérieurement dans l’univers.

Par notre corps, nous faisons partie de cette création qui souffre. C’est ce qui explique la contradiction qu’il y a dans notre situation : nous sommes sauvés et destinés à la gloire céleste, mais nous souffrons dans le temps présent et pour autant que nous appartenons à la  création soumise à la vanité.  Paul ne prouva pas seulement la certitude de la gloire réservée aux enfants de Dieu ; il montra en même temps sa grandeur infinie : la délivrance de la création tout entière y fut impliquée.

La création, ce sont tous les êtres, la nature entière opposée à l’humanité. Les chrétiens, ne sont pas compris dans ce terme, puisque c’est la révélation des fils de Dieu que la création attend et que, Paul distingua, nettement leur soupir du soupir de la création.  La révélation des fils de Dieu aura lieu au retour de Christ qui manifestera quels sont ses vrais disciples et les introduira dans la gloire de son règne.

« Car la création a été soumise à la vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l’y a soumise, avec espérance, » (Rm 8, 20)  Paul fit allusion à un châtiment qui exerça ses effets sur la création tout entière. À l’origine, tout ce que Dieu avait créé était  très bon,  conforme aux desseins de Dieu, aux fins de l’homme, roi de la création et de tous les êtres que Dieu avait appelés à l’existence. Nulle part ne se voyaient des éléments de désordre et de destruction ni ne s’entendaient les cris de la douleur

. Il n’en fut plus ainsi après la chute : Dieu maudit la terre souillée par le péché de l’homme,ce fut là ce que Paul rappela en disant que la création fut soumise à  l’instabilité, à la dissolution à la mort. Dès lors, tous les êtres vivants ne parviennent péniblement à la plénitude de leur existence que pour déchoir et périr ; la conservation momentanée d’un seul coûte la vie à des milliers d’autres ; partout règnent le travail, la lutte, la souffrance, la mort.

Paul vit dans tous ces maux une conséquence du péché de l’homme ; sa chute a causé une perturbation profonde dans l’œuvre parfaite du Créateur. Si la création a été soumise à la vanité, ce n’est pas volontairement mais à cause de celui qui l’y a soumise. Qui est-ce ? Les uns répondirent :  « Adam, par sa chute, ou, d’une manière plus générale, l’homme, en se livrant au péché. » D’autres : « Satan, en provoquant par la tentation la chute de l’homme. »  D’autres encore : « Dieu, par le jugement qu’il prononça sur la création « 

 La création elle même, bien que composée d’êtres privés d’intelligence et de conscience, sera délivrée aussi, tout comme l’humanité, de la servitude de la corruption. Quand ces puissances se déploieront complètement, la nature servira de théâtre à l’activité des enfants de Dieu parvenus à la gloire, à la splendeur de la vie bienheureuse et éternelle. Ce n’est pas toi seulement, mais ce qui t’est inférieur, ce qui est privé de raison et de conscience, qui aura part avec toi aux biens à venir.

La création cessera d’être corruptible, elle participera à la même glorification que ton corps. Elle est devenue corruptible quand tu as été livré à la corruption ; elle suivra de même ta destinée quand tu seras glorifié. Il en est d’elle comme de la nourrice d’un prince royal qui est associée à sa fortune, lorsqu’il monte sur le trône. Vois comment l’homme marche toujours en tête de tous les êtres et comment tout arrive à cause de lui ! Vois comment l’apôtre console celui qui est engagé dans la lutte, en lui montrant l’amour infini de Dieu ! ( Chrysostome)

Paul trouva une confirmation  de l’espérance qu’il exprima, dans le soupir universel de la création ; sa logique est ila logique de la foi . Ce que Paul appela le soupir de toute la création, c’est, au fond, l’instinct de tout être vivant, qui repousse la souffrance et la mort, son ardente aspiration à en être délivré, à vivre toujours et pleinement. Cette aspiration n’est pas vaine, ce désir sera un jour accompli. C’est pourquoi  Paul appela ces souffrances de la nature les douleurs de l’enfantement. Comme la mère en travail d’enfantement souffre pour mettre au monde l’enfant qu’elle porte dans son sein, ainsi la nature lutte sous les étreintes de la mort, afin de produire la création nouvelle et glorieuse qui doit sortir d’elle au jour marqué pour « la révélation des enfants de Dieu ».

Complément

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → La graine de moutarde devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leurs nids dans ses branches

Liens avec d’autres sites chrétiens

◊  Père Gibert Adam : cliquez ici pour lire l’article →   Mardi de la 30e semaine, année impaire

◊  Frère Dominique, fsj  : cliquez ici pour lire l’article →  mardi, 30ème semaine du temps ordinaire – Homélie

Pasteure Agnès Adeline-Schaeffer : « La graine de moutarde, ou l’espérance de Dieu »

 Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Histoire, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Trentunesima domenica del Tempo Ordinario (Anno B)

Posté par diaconos le 26 octobre 2021

Trentunesima domenica del Tempo Ordinario (Anno B) dans articles en Italien

# Il Grande Comandamento appare in tre dei quattro Vangeli : « Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e primo comandamento. Il secondo è simile : « Amerai il tuo prossimo come te stesso. In questi due comandamenti sono contenuti tutta la Legge e i Profeti » ; Il primo di tutti i comandamenti è questo : « Ascolta, o Israele : il Signore tuo Dio è l’unico Dio.

Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Questo è il primo comandamento. Il secondo è simile : « Amerai il tuo prossimo come te stesso. Nessun comandamento è più grande di questi » ; Luca 10, 25-28 : « Allora un certo avvocato si alzò e lo tentò, dicendo : ‘Maestro, cosa devo fare per ottenere la vita eterna ? Gesù gli disse : « Che cosa sta scritto nella Legge ? Cosa leggi lì ? Egli rispose : « Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso.

Gesù gli disse : « Hai risposto bene ; fai questo e vivrai ». Il Grande Comandamento combina due precetti dell’Antico Testamento : Deuteronomio : « Ascolta, o Israele : Yahweh il nostro Dio è Yahweh solo. Amerai Yahweh, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze » e Levitico 19, 18 : « Amerai il tuo prossimo come te stesso. L’attuale Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992 ricorda che questo è il primo dei comandamenti (§2196) per i cattolici.

Questa doppia monizione si riflette anche nel doppio motto del Sovrano Ordine di Malta: Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (Difesa della fede e assistenza ai poveri). Immanuel Kant si riferiva a questo Grande Comandamento nella Parte IV, Sezione 1 della sua opera del 1793 La religione nei limiti della ragione semplice : la religione cristiana come religione naturale : « Essa comprende tutti i doveri sotto una prescrizione generale, che riguarda le relazioni morali interne ed esterne dell’uomo, cioè: fai il tuo dovere senza altro motivo che l’amore immediato di quel dovere, cioè ama Dio, ama colui che decreta tutti i doveri al di sopra di tutto ; sotto una prescrizione particolare, che riguarda le relazioni esterne con gli altri uomini, e costituisce un dovere universale, cioè : ama tutti come te stesso, cioè contribuisci al loro benessere per immediata benevolenza e non per motivi di interesse personale ; questi precetti non sono ingiunzioni morali, ma prescrizioni di quella santità alla quale dobbiamo aspirare, e in relazione alla quale la semplice aspirazione è chiamata virtù.La seconda parte del Grande Comandamento esprime concisamente la regola d’oro dell’etica della reciprocità.

Dal Vangelo di Marco

28 Uno scriba, sentendo la discussione e notando che Gesù aveva dato una buona risposta, si fece avanti e gli chiese : « Qual è il primo di tutti i comandamenti ? » 29 Gesù gli rispose : « Questo è il primo : ‘Ascolta, o Israele, che il Signore nostro Dio è l’unico Signore. 30 Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. 31 E questo è il secondo : amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c’è comandamento più grande di questi.

32 Lo scriba disse : « Molto bene, Maestro, hai detto la verit à: Dio è l’unico e non c’è altro all’infuori di Lui. 33 Amarlo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze, e amare il tuo prossimo come te stesso, è meglio di qualsiasi offerta di olocausti e sacrifici ». 34 Gesù, vedendo che aveva fatto un’osservazione saggia, gli disse : « Non sei lontano dal regno di Dio ». E nessuno osava più interrogarlo ». (Mc 12,28b-34)

Qual è il primo di tutti i comandamenti ?

« E uno degli scribi, che li aveva sentiti parlare insieme, vedendo che aveva risposto loro bene, venne a chiederglielo: Qual è il primo di tutti i comandamenti ? « (Mc 12,28) Secondo Matteo, questo scriba venne da Gesù, mandato dai farisei, e propose la sua domanda per tentarlo o metterlo alla prova. Nel Vangelo, quest’ultima idea scompare completamente e l’intera conversazione era piena di benevolenza da entrambe le parti.

  »Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c’è nessun altro comandamento più grande di questi. » (Mc 12,31) La maggior parte dei critici ha adottato la lezione del Codex Sinaiticus, B, che legge semplicemente: Il primo è. Per quanto riguarda la citazione di Gesù del grande comandamento dell’amore, solo Marco l’ha preceduta con le parole : « Ascolta, o Israele, il Signore nostro Dio è un solo Signore. »

Queste parole, prese in prestito da Deuteronomio 6 , 4-5, si trovano lì esattamente nella stessa connessione con il dovere di amare Dio. Perché un solo Dio può essere oggetto dell’amore supremo della creatura, così come questo amore costituisce l’unità e l’anima di tutti i comandamenti. A queste tre parole, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, che si trovano in Matteo, Marco aggiunge: con tutta la tua forza, secondo l’ebraico. Il comandamento riguardante l’amore per il prossimo è citato qui da Levitico 19:18.

 E lo scriba gli disse : « Ebbene, Maestro, tu hai detto secondo verità, che egli è l’unico e che non c’è nessun altro oltre a lui » (Mc 12,32). La risposta dello scriba e l’approvazione di Gesù si trovano solo in Marco. Lo scriba ha notato il

l principio dell’unità di Dio, richiamato da Gesù, e aderito ad esso con convinzione. Questo non è sorprendente in un israelita; ma ciò che aggiunse sull’amore per Dio e per il prossimo rivelò l’eccellente disposizione del suo cuore.

Nella sua enumerazione delle facoltà dell’anima, che dovevano essere tutte penetrate dall’amore di Dio, lo scriba sostituì la parola pensiero con intelligenza, intendendo con ciò quella ragione superiore e morale che penetra e abbraccia l’intera relazione dell’uomo e di Dio, uniti dall’amore.

E quando Gesù vide che aveva risposto saggiamente, gli disse : « Tu non sei lontano dal regno di Dio ». E nessuno osava più chiederglielo. (Mc 12, 34) Gesù, che poteva leggere il cuore di questo scriba e conosceva la sincerità e la serietà delle parole che aveva appena pronunciato, poté, per incoraggiarlo, dargli questa bella testimonianza, e gliela restituì con tanto più gioia e amore, poiché il suo interlocutore apparteneva a una classe di uomini generalmente contrari al suo insegnamento.

Non essere lontani dal regno di Dio significa essere vicini ad esso, ma non esservi ancora entrati. Per comprendere questa parola, è ovvio che il regno di Dio non deve essere inteso nel suo compimento futuro e glorioso, ma nel suo significato presente, intimo : si è o non si è in questo regno secondo le disposizioni del cuore. Marco lo colloca dopo il discorso sul più grande comandamento. Questa conversazione deve aver fatto una profonda impressione sugli avversari, poiché uno di loro si dichiarò d’accordo con Gesù sul punto centrale della vera religione.

Diacono Michel Houyoux

Link ad altri siti cristiani

◊ Qumran : clicca qui per leggere l’articolo → Testi – XXXI Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)

◊ Don Lucio d’Abbracio (Italia)  : clicca qui per leggere l’articolo →  Commento al Vangelo della XXXI Domenica del Tempo  Ordinario

   Padre Fernando Armellini : « Trentunesima domenica del Tempo Ordinario (Anno B)

 Image de prévisualisation YouTube

Publié dans articles en Italien, Catéchèse, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, TEMPO ORDINARIO, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS