Eenendertigste Zondag in de Gewone Tijd (Jaar B)

Posté par diaconos le 28 octobre 2021

Trentunesima domenica del Tempo Ordinario (Anno B) dans articles en Italien


Het grote gebod
  Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart

# Het grote gebod komt in drie van de vier evangeliën voor : « Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. » Dit is het grootste en eerste gebod. De tweede is vergelijkbaar : « Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. In deze twee geboden is de gehele wet en de profeten vervat », en het eerste van alle geboden luidt : « Hoor, Israël, de Heer, uw God, is de enige God. »

Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. De tweede is vergelijkbaar : « Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Geen gebod is groter dan dit »; Toen stond een zekere schriftgeleerde op en verzocht hem, zeggende :  » Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven ? » Jezus zei tot hem : « Wat staat er geschreven in de wet? Wat lees je daar? Hij antwoordde: « Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. »

Jezus zeide tot hem : « Gij hebt goed geantwoord ; doe dit en gij zult leven. » Het Grote Gebod combineert twee oudtestamentische geboden : Deuteronomium : « Hoor, Israël : Jahweh, onze God, is Jahweh alleen. Gij zult Jahweh, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht » Leviticus 19, 18: « Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf ». De huidige Catechismus van de Katholieke Kerk van 1992 herinnert ons eraan dat dit het eerste gebod is (§2196) voor katholieken.

Deze dubbele aansporing komt ook tot uiting in het dubbele motto van de Soevereine Orde van Malta : Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (Verdedig het geloof en help de armen). Immanuel Kant verwees naar dit grote gebod in Deel IV, Sectie 1 van zijn werk Religion within the Limits of Simple Reason : The Christian Religion as a Natural Religion uit 1793 : « Het omvat alle plichten onder één algemeen voorschrift dat betrekking heeft op de innerlijke en uiterlijke zedelijke relaties van de mens, nl. God liefhebben, Hem liefhebben die alle plichten boven alles verordineert; onder een speciaal voorschrift dat betrekking heeft op de uitwendige betrekkingen met andere mensen, en een algemene plicht is, namelijk: heb alle mensen lief als uzelf, d.w.z. draag bij tot hun welzijn uit onmiddellijke welwillendheid en niet uit eigenbelang ; deze voorschriften zijn geen morele bevelen, maar voorschriften van die heiligheid waarnaar wij moeten streven, en met betrekking waartoe het eenvoudige streven deugd wordt genoemd. Het tweede deel van het Grote Gebod verwoordt kernachtig de gulden regel van de ethiek van wederkerigheid.

Uit het evangelie van Marcus

28 Toen een schriftgeleerde het betoog hoorde en zag dat Jezus een goed antwoord had gegeven, kwam hij naar hem toe en vroeg : « Welke van alle geboden is de eerste ? « 29 Jezus antwoordde hem : « Dit is de eerste : ‘Hoor, Israël, dat de Heer, onze God, de enige Heer is. 30 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. 31 En dit is het tweede : Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen groter gebod dan dit. »

32 De schriftgeleerde zeide : Welaan, meester, gij hebt de waarheid gesproken ; God is de eenige, en er is geen ander naast hem. 33 Hem lief te hebben met geheel uw hart, verstand en kracht, en uw naaste lief te hebben als uzelf, is beter dan alle offers en offergaven. 34 Toen Jezus zag dat hij een wijze opmerking had gemaakt, zeide hij tot hem : Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. En niemand heeft het aangedurfd om hem te ondervragen ». (Marcus 12, 28b-34)

Welke is de eerste van alle geboden ?

« En een van de schriftgeleerden, die hen samen hoorde spreken, zag dat hij hun goed geantwoord had, en kwam en vroeg hem : Welke van alle geboden is de eerste ? « (Mk 12,28) Volgens Mattheüs kwam deze schriftgeleerde namens de Farizeeën naar Jezus en stelde zijn vraag om hem te beproeven of te testen. In het Evangelie verdwijnt deze laatste gedachte geheel en het hele gesprek was er een van goede wil van beide kanten.

  »Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan dit » (Marcus 12,31). De meeste critici hebben de les overgenomen van Codex Sinaiticus, B, die eenvoudigweg luidt. Wat Jezus’ vermelding van het grote gebod van de liefde betreft, alleen Marcus laat dit gebod voorafgaan door de woorden : « Hoor, Israël, de Heer, onze God, is één Heer.  »

Deze woorden, ontleend aan Deuteronomium 6, 4-5, staan daar in precies dezelfde context als de plicht om God lief te hebben. Want slechts één God kan het voorwerp zijn van de opperste liefde van het schepsel, zoals deze liefde de eenheid en de ziel vormt van alle geboden. Aan de drie woorden « met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand » die in Mattheüs staan, voegt Marcus toe : « met geheel uw kracht », zoals het in het Hebreeuws wordt gezegd. Het gebod om de naaste lief te hebben wordt hier geciteerd uit Leviticus 19, 18.

 En de schriftgeleerde zeide tot hem: Welnu, Meester, gij hebt de waarheid gesproken, dat Hij de enige is en dat er buiten Hem geen ander is » (Mc 12,32). Het antwoord van de schriftgeleerde en de instemming van Jezus vinden we alleen in Marcus. De scribent noteerde de

De schriftgeleerde nam kennis van het beginsel van de eenheid van God waar Jezus ons aan herinnerde en hield zich daar met overtuiging aan vast. Dit is niet verwonderlijk voor een Israëliet ; maar wat hij toevoegde over het liefhebben van God en de naaste verraadde de voortreffelijke gezindheid van zijn hart.

 En toen Jezus zag, dat hij verstandig geantwoord had, zeide hij tot hem: Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. En toen Jezus zag, dat hij verstandig geantwoord had, zeide hij tot hem : « Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer te vragen. » (Mc 12,34) Jezus, die het hart van deze schriftgeleerde kon lezen en de oprechtheid en ernst kende van de woorden die hij zojuist had gesproken, was in staat om hem, ter bemoediging, dit prachtige getuigenis te geven, en hij gaf het hem met des te meer vreugde en liefde terug, omdat zijn gesprekspartner behoorde tot een klasse van mensen die over het algemeen tegen zijn leer gekant waren.

Niet ver van het koninkrijk van God te zijn, is er dichtbij te zijn, maar er nog niet in. Om dit woord te begrijpen is het duidelijk dat het koninkrijk van God niet moet worden begrepen in zijn toekomstige en glorierijke vervulling, maar in zijn huidige, intieme betekenis: Afhankelijk van de gezindheid van iemands hart, is men in dit koninkrijk of niet. Mark zet dit na het gesprek over het grootste gebod. Deze toespraak moet op de tegenstanders een diepe indruk hebben gemaakt, want een van hen was het met Jezus eens over het centrale punt van de ware godsdienst.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke sites

◊  Tekst en geschiedenis : klik hier om het artikel te lesen → Tien Geboden – Tekst en geschiedenis | Historiek

◊ Pater Cor Mennen : klik hier om het artikel te lesen → Eenendertigste zondag door het jaar b – My CMS

Pastoor Andy Penne : « 13 Geboden en de tien geboden »

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS