• Accueil
  • > Archives pour le Mercredi 3 novembre 2021

Woensdag van de Eenendertigste Week van de Gewone Tijd – Oneven Jaar

Posté par diaconos le 3 novembre 2021

Woensdag van de Eenendertigste Week van de Gewone Tijd - Oneven Jaar  dans Bible 00-Intro-Opstanding-van-de-doden...

Hij die geen afstand doet van alles wat hem toebehoort, kan mijn discipel niet zijn

# De Onvoltooide Toren is een parabel uit het Evangelie van Lucas. Het behandelt de thema’s bezinning, verzaking en vergeving. De Doctor van de Kerk Gregorius de Grote wijdde zijn homilie 37 aan deze passage uit de Bijbel. Hij noemde zijn toespraak « De voorwaarden voor Discipelschap ».

« Als onze ziel rekening houdt met de aard en de overvloed van wat haar in de hemel is beloofd, zal zij goed gebruik maken van alles wat zij op deze aarde bezit, » zegt Gregorius de Grote. « Maar deze grote beloningen kunnen alleen worden bereikt door grote en moeizame beproevingen … Wij moeten al onze daden laten voorafgaan door een inspanning van bezinning …

.Wij moeten al onze daden vooraf laten gaan door een inspanning van bezinning … Was de vlekken van uw zonden weg met uw tranen; veeg ze weg met aalmoezen; verzoen ze met het heilige offer. De heilige besluit met te zeggen dat men zijn hoop moet stellen op de Verlosser en niet op materiële goederen. De dominicaan Johannes Tauler preciseert dat wat betreft het dragen van het kruis, wat betreft de verzaking : « Het is daarom juist dat wij volledige verzaking beoefenen om het zuivere goed te verwerven dat God is, en dat wij op deze wijze ons Hoofd moeten volgen. Voor hem is het nodig te weten hoe alles te verliezen voor God, en ook te lijden.

De verborgen schat is het evangelie voor Johannes Chrysostom2. Het belangrijkste voor een man is om geloof te hebben. Maar niet door het met rust te laten, maar door het te voeden met daden die de door Jezus verdedigde waarden volgen, zoals naastenliefde, vergeving en vooral luisteren, zo preciseert hij. Hij spreekt hierover door een andere metafoor aan te halen: de gelijkenis van het net.

De gelijkenis van Jezus Christus over het bruiloftsfeest eindigt met de zin die een beroemd spreekwoord is geworden : « Er zijn velen geroepen, maar weinigen uitverkoren ». Deze zin alleen al vat de uitleg van de metafoor samen, en herinnert aan vele andere gelijkenissen van Christus : men moet geloven en de deugden van de Kerk navolgen om uitverkoren te worden en de hemel binnen te gaan, en niet de duisternis van de verdoemenis. Jan Luyken: De man zonder bruiloftskleed, uit de Bowyer Bijbel. Deze gelijkenis komt ook voor in het boek Spreuken.

Uit het Evangelie volgens Lucas

25 Een grote menigte ging met Jezus mee, en Hij keerde Zich om en zeide tot hen: 26 Indien iemand tot Mij komt en Mij niet verkiest boven zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broeders, zusters en zelfs boven zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. 27 Wie niet zijn kruis opneemt en Mij volgt, die kan mijn discipel niet zijn.

28 Wie van u, die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen en te zien of hij genoeg heeft om het helemaal af te make ? 29 Want als hij ooit de fundering legt en het niet af kan maken, zullen allen die hem zien hem uitlachen : 30 « Hier is een man die begonnen is met bouwen en het niet af heeft kunnen maken ! »

31 En welke koning is er die, ten strijde trekkend tegen een andere koning, niet eerst gaat zitten om te zien of hij met tienduizend man de ander, die met twintigduizend tegen hem optrekt, tegemoet kan treden? 32 Als hij dat niet kan, stuurt hij een afvaardiging, terwijl de ander nog ver weg is, om vredesvoorwaarden te vragen. 33 Wie van jullie dus niet alles opgeeft wat hem toebehoort, kan mijn leerling niet zijn. » (Lc 14:25-33)

Voorwaarden om Jezus te volgen

Grote menigten volgden Jezus. Jezus waarschuwde hen dat om zijn discipel te zijn, zij in staat moesten zijn hun eigen te haten en hun kruis te dragen terwijl zij hem volgden. Twee gelijkenissen om vooruitziendheid te onderwijzen      De man die een toren bouwde Jezus nodigde degene die besloot een toren te bouwen uit de kosten te berekenen, opdat hij niet bespot zou worden als het niet zou lukken.

De verborgen schat is het Evangelie voor Johannes Chrysostom 2. Het belangrijkste voor een man is om geloof te hebben. Maar niet door het met rust te laten, maar door het te voeden met daden die de door Jezus verdedigde waarden volgen, zoals naastenliefde, vergeving en vooral luisteren, zo preciseert hij. Hij spreekt hierover door een andere metafoor aan te halen: de gelijkenis van het net.

Laten ze voorzichtig zijn, zoals een koning die alleen ten strijde trekt als hij zich sterk genoeg voelt om te winnen.  Hij die niet alles opgeeft, kan geen discipel van Jezus zijn. De discipelen hadden een mooie rol, die van zout, maar als zij die niet vervulden, was hun toestand des te ellendiger. Hij die oren heeft om te horen, laat hem horen. Na het huis van de Farizeeër verlaten te hebben, ging Jezus terug naar Jeruzalem.

Onder de grote menigte die met hem meeging waren pelgrims die ook naar Jeruzalem gingen voor het Paasfeest. Onder de meesten van hen bestond nog een enthousiaste en vleselijke drang; om elk misverstand uit de weg te ruimen en hen te waarschuwen tegen een overhaast beroep, gaf Jezus hun een ernstige, zelfs strenge waarschuwing.

« En wie niet zijn eigen kruis draagt en Mij volgt, kan mijn discipel niet zijn » (Lc 14,27). (Lc 14:27). De absolute verzaking die Jezus voorschreef is niet voldoende om iemand tot zijn discipel te maken; er moeten niet alleen affecties en goederen worden opgeofferd, er moet ook lijden worden doorstaan in die geest van gehoorzaamheid en liefde waarmee Jezus zelf bezield was en waarvan hij tot zijn laatste ademtocht het voorbeeld zou geven.

Dit lijden had als embleem het instrument dat gebruikt werd voor Jezus’ marteling. Net als Jezus heeft iedere discipel zijn eigen kruis, dat hij moet dragen als hij Hem volgt. Maar het kruis is altijd en voor iedereen een instrument van schande, lijden en dood.

« Deze man begon te bouwen, en kon het niet afmaken !  » (Lc 24,30) Het doel van deze gelijkenis, evenals van de volgende, is de vermaning te motiveren, die in de vorige regel besloten ligt, om zichzelf te onderzoeken om te zien of men in staat is aan deze strenge voorwaarden te voldoen.

Een leerling van Jezus te zijn, Hem na te volgen, Hem in alles na te volgen, zelfs tot aan het kruis, zelfs tot in de dood, is een moeilijke taak, veel meer dan het bouwen van een toren of een fort het fortuin van een arme man te boven gaat; het is dus niet met het kortstondig enthousiasme van een eerste religieuze emotie dat men zich aan deze moeilijke loopbaan moet wagen.

Men moet gaan zitten, nadenken, de kosten berekenen, alvorens hoog op te geven van een discipel van Jezus te zijn. Zonder deze voorzorgsmaatregel loopt men het gevaar de spot te drijven met de wereld en het Evangelie in een kwaad daglicht te stellen.

De tweede gelijkenis heeft dezelfde betekenis als de eerste, met dit verschil dat het christelijk leven niet meer vergeleken wordt met een toren waarvan de bouw veel kost, maar met een hachelijke oorlog tegen een vijand waarvan de kracht veel groter is dan wat wij er in ons eentje tegen kunnen opbrengen. Het zou beter zijn met deze vijand in vrede te blijven dan onszelf bloot te stellen aan beschamende nederlagen.

Dit was de conclusie van de hele toespraak. Er is iets opvallends in dit woord dat voor de derde keer herhaald wordt: kan niet mijn discipel zijn.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke sites

◊ Lef Navigators : klik hier om het artikel te lesen →   Wat het betekent om Jezus te volgen onder Zijn voorwaarden

◊ Ronny Gaetant  : klik hier om het artikel te lesen →   Wat het betekent om Jezus te volgen onder Zijn voorwaarden

Het volgen van Jezus en jezelf vergeten

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Bible, Catéchèse, comportements, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Mercredi de la trente-et-unième Semaine du Temps Ordinaire — Année Impaire

Posté par diaconos le 3 novembre 2021

Dimanche 8 septembre 2019 23ième DIM TO (C)  « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple »

Michel Houyoux

# La Tour inachevée est une parabole écrite dans l’Évangile selon Luc. Elle aborde les thèmes de la réflexion, du renoncement et du pardon. Le docteur de l’Église Grégoire le Grand consacre son homélie 37 à ce passage de la Bible. Il a nommé son discours « Les conditions pour être disciple ».

« Si notre âme prend en considération la nature et l’abondance de ce qui lui est promis dans les cieux, elle fera bon marché de tout ce qu’elle possède en cette terre » dit Grégoire le Grand. « Mais on ne peut parvenir à ces grandes récompenses que par de grandes et laborieuses épreuves … Nous devons faire précéder toutes nos actions d’un effort de réflexion ..
.
Lavez donc par vos larmes les taches de vos pêchés; effacez-les par les aumônes; expiez-les par le saint sacrifice ». Le saint conclut en disant qu’il faut mettre son espoir dans le Rédempteur et non pas dans les biens matériels . Le dominicain Jean Tauler précise quant à porter sa croix, quant à renoncer : « Il est donc juste que nous pratiquions le plein renoncement pour acquérir le pur bien qui est Dieu, et qu’ainsi nous suivions notre Chef ». Pour lui il faut savoir tout perdre pour Dieu, et en plus souffrir.
x
Le trésor caché, ce sont les Évangiles pour Jean Chrysostome2. Le plus important pour un homme est d’avoir la foi. Mais pas en la laissant seule, mais en la nourrissant d’actes qui suivent les valeurs défendues par Jésus comme la charité, le pardon, et surtout rester à l’écoute, spécifie-t-il. Il parle de cela en citant une autre métaphore : la parabole du filet.
x
La parabole sur Les Noces donnée par Jésus-Christ se conclut par la phrase devenue célèbre proverbe : « il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus ». Cette sentence résume à elle seule l’explication de la métaphore, et rappelle bien d’autres paraboles du Christ : il faut croire et suivre les vertus de l’Église afin de pouvoir être choisi et accéder au Ciel, et non aux ténèbres de la damnation. Jan Luyken : L’homme sans vêtement de noces, issu de la Bible Bowyer. Cette parabole figure également dans le livre des proverbes.

x

De l’évangile selon Luc

25 De grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : 26 « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. 27 Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple.

28 Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? 29 Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : 30 “Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !”

31 Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? 32 S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. 33 Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple.» (Lc 14, 25-33)

Conditions nécessaires pour suivre Jésus

De grandes foules firent cortège à Jésus. Jésus les prévint que pour être son disciple, il fallait être capable de haïr les siens et porter sa croix en le suivant .

Deux paraboles destinées à enseigner la prévoyance

  1. L’homme qui bâtit une tour Jésus invita ceux qui se décidèrent de bâtir une tour, devaient calculer la dépense, de peur de s’attirer les moqueries, s’il ne put venir à bout de son entreprise.
  2. Le trésor caché, ce sont les Évangiles pour Jean Chrysostome 2. Le plus important pour un homme est d’avoir la foi. Mais pas en la laissant seule, mais en la nourrissant d’actes qui suivent les valeurs défendues par Jésus comme la charité, le pardon, et surtout rester à l’écoute, spécifie-t-il. Il parle de cela en citant une autre métaphore : la parabole du filet Qu’ils soient prudents, comme un roi qui n’entreprit la guerre que s’il se sentit de force à vaincre.

Celui qui ne renonce pas à tout ne peut être un disciple de Jésus. Les disciples eurent un beau rôle, celui du sel, mais s’ils ne le remplirent pas, leur condition fut d’autant plus misérable. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus, après avoir quitté la maison du pharisien reprit la route de Jérusalem.

Parmi ces grandes foules qui faisaient route avec lui se trouvaient des pèlerins qui allaient aussi à Jérusalem pour la fête de Pâques. Il y avait encore chez la plupart un entraînement enthousiaste et charnel ; Jésus, pour dissiper tout malentendu et pour les mettre en garde contre une profession précipitée, leur adressa un avertissement sérieux, sévère même.

 « Et quiconque ne porte pas sa propre croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » (Lc 14, 27) . Le renoncement absolu que Jésus prescrivit ne suffit pas pour faire d’un homme son disciple ; il n’y a pas seulement des affections et des biens à sacrifier, il y a des souffrances à endurer dans cet esprit d’obéissance et d’amour dont Jésus lui-même était animé et dont il devait donner l’exemple jusqu’à son dernier soupir.

Ces souffrances eurent pour emblème l’instrument qui servit au supplice de Jésus. Comme Jésus, chaque disciple a sa propre croix, qu’il doit porter en le suivant. Or, la croix est toujours et pour tous un instrument d’ignominie, de souffrance et de mort.

« Et quiconque ne porte pas sa propre croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » (Lc 14, 27) . Le renoncement absolu que Jésus prescrivit ne suffit pas pour faire d’un homme son disciple ; il n’y a pas seulement des affections et des biens à sacrifier, il y a des souffrances à endurer dans cet esprit d’obéissance et d’amour dont Jésus lui-même était animé et dont il devait donner l’exemple jusqu’à son dernier soupir.

Ces souffrances eurent pour emblème l’instrument qui servit au supplice de Jésus. Comme Jésus, chaque disciple a sa propre croix, qu’il doit porter en le suivant. Or, la croix est toujours et pour tous un instrument d’ignominie, de souffrance et de mort.

« Cet homme a commencé à bâtir, et n’a pu achever !  » (Lc 24, 30) Le but de cette parabole, comme de la suivante, est de motiver l’exhortation, impliquée dans la règle précédente, à s’examiner soi-même pour voir si l’on est capable de remplir ces sévères conditions.

Être disciple de Jésus, le suivre, l’imiter en toutes choses, jusqu’à la croix, jusqu’à la mort, est une tâche difficile, bien plus au-dessus de nos forces que bâtir une tour ou une forteresse n’est au-dessus de la fortune d’un pauvre ; ce n’est donc pas avec l’enthousiasme éphémère d’une première émotion religieuse qu’on doit s’engager dans cette difficile carrière.

Il faut s’asseoir, se recueillir, calculer la dépense, avant de faire hautement profession d’être disciple de Jésus. Sans cette précaution, on court le risque de provoquer les moqueries du monde et de devenir une cause d’opprobre pour l’Évangile.

La seconde parabole a le même sens que la première, avec cette nuance que la vie chrétienne n’est plus comparée à une tour dont la construction exige une grosse dépense, mais à une guerre périlleuse contre un ennemi dont les forces sont bien supérieures à celles que nous pouvons lui opposer par nous-mêmes. Mieux vaudrait rester en paix avec cet ennemi, que de s’exposer à de honteuses défaites.

« Plutôt rester un honnête homme religieusement obscur, que de devenir ce qu’il y a de plus triste au monde, un chrétien inconséquent. » (Godet) Telle fut la conclusion de tout ce discours. Il y a quelque chose de saisissant dans ce mot répété pour la troisième fois : ne peut être mon disciple.

Diacre Michel Houyoux

Compléments

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article  → Il est spacieux le chemin qui mène à la perdition

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article  → Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article  →  Témoignage de frère Antonio-Ryo Sato

Liens avec d’autres sites chrétiens

◊ Père Gilbert Adam  : cliquez ici pour lire l’article  → Mercredi de la 31e semaine, année impaire

◊ Parabole de sagesse    : cliquez ici pour lire l’article  → Construction de la tour parabole - Luc 14.28-30 – Exégèse

Enseignement du Père René-Luc : « Des Paraboles pour mieux aimer Jésus et le faire aimer ! »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, comportements, Histoire, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Thirty-second Sunday in Ordinary Time – Year B

Posté par diaconos le 3 novembre 2021

Thirty-second Sunday in Ordinary Time - Year B   dans Catéchèse

This poor widow has put more into the treasury than all the others

The widow’s offering, also known as the widow’s offering, is an episode from Jesus’ ministry reported in the gospel according to Mark and the gospel according to Luke. The episode is set in the Temple in Jerusalem. After Jesus pronounces an invective against the scribes, who loved to be revered and devoured « the houses of widows », a poor widow arrives and throws into the temple treasury two coins that were all she had.

Jesus says that even though the offering seemed modest, it was actually greater than those of all the others, because the others had offered the superfluous, while the widow had offered everything she had to live on. Coming out of the temple, Jesus foretells its destruction. According to the biblical scholar Alberto Maggi, Jesus’ words may seem at first sight to be an appreciation of the widow’s faith and religious devotion, but they are instead a criticism of the Jewish religious system of the time, based on temple worship.

In ancient Israel, widows, along with orphans, were considered the weakest people because they had no protection; therefore Deuteronomy stated that a portion of the temple offerings should be used to assist widows and orphans. By the time of Jesus, however, the temple had become an institution that exploited the poor and the weak, so that instead of being helped by the temple offerings, a poor widow was forced by the pressure of society and tradition to offer to the temple all she had to live on. The announcement of the future destruction of the temple sanctions its condemnation : the structure, which has become an instrument of oppression, is now irredeemable and is destined to disappear forever.

From the Gospel according to Mark

38 In his teaching he said, « Beware of the scribes, who are anxious to go about in fine clothes and who love salutations in the public squares, 39 and places of honor in the synagogues, and places of honor at dinners. 40 They devour the possessions of widows, and for the sake of appearance make long prayers : they will be judged all the more severely. »

Jesus sat in the Temple in front of the treasury, watching how the crowds put their money in. Many rich people were putting in large sums. 42 One poor widow came forward and put in two small coins. 43 Jesus called his disciples to him and said to them, « Truly, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. 44 For they all took from their abundance, but she took from her poverty; she put in all that she had, all that she had to live on. (Mk 12, 38-44)

 The widow’s clothes

The long robes that the scribes liked so much, the greetings they sought in public places, were a sure sign of the vanity that came from their rank, profession and sect. The fact that they claimed the first places in the synagogues, as well as the first places in the festivals, denoted this pride that wanted to shine and dominate in religious ceremonies as well as in civil life.

Because of the amphibiousness that would be attached to the term « eating », Jesus was alluding to the sumptuous meals that the Pharisees had served in the homes of these women, acting as their directors of conscience. They were the Tartuffes of the day.

 Jesus sat in front of the treasury and observed what people put into it. He saw a poor widow who gave two pites (small coins). He called his disciples to him and told them that this woman, who put into the treasury all she had to live on, gave more  than the others who put in their excess.

The temple treasury was located in the women’s courtyard and consisted, according to the rabbis, of thirteen chests or trunks, which were called trumpets because of their instrument-like shape. The first institution of this treasury is mentioned in 2 Kings 12:9. It was there that the free offerings for the temple and worship were deposited.

 The poor widow had indeed put more into the treasury than all the others, all things considered; for their offering was taken from the superfluous, while hers came from a poverty which Mark tried to make heard in three different expressions: from her destitution, from her lack, all that she had, all her subsistence.

The superiority of his offering over those of others lay in his motives, whose moral value Jesus understood. He did not give alms, but a gift for divine worship, inspired only by love for God, to whom he gave his heart and his life, his love, his boundless trust in God, to whom he entrusted the care of a future absolutely devoid of everything.

Deacon Michel

 Links to other Christian websites

◊ Catholic for life : click here to read the paper → HOMILY FOR THE THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME

◊ Father Hanly : click here to read the paper →  Homily for 32nd Sunday in Ordinary Time, Year B

♥ Franciscans of the Immaculate : ‘Homily: The Widow’s Mite »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, comportements, Histoire, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS