• Accueil
  • > Bible
  • > Woensdag van de Eenendertigste Week van de Gewone Tijd – Oneven Jaar

Woensdag van de Eenendertigste Week van de Gewone Tijd – Oneven Jaar

Posté par diaconos le 3 novembre 2021

Woensdag van de Eenendertigste Week van de Gewone Tijd - Oneven Jaar  dans Bible 00-Intro-Opstanding-van-de-doden...

Hij die geen afstand doet van alles wat hem toebehoort, kan mijn discipel niet zijn

# De Onvoltooide Toren is een parabel uit het Evangelie van Lucas. Het behandelt de thema’s bezinning, verzaking en vergeving. De Doctor van de Kerk Gregorius de Grote wijdde zijn homilie 37 aan deze passage uit de Bijbel. Hij noemde zijn toespraak « De voorwaarden voor Discipelschap ».

« Als onze ziel rekening houdt met de aard en de overvloed van wat haar in de hemel is beloofd, zal zij goed gebruik maken van alles wat zij op deze aarde bezit, » zegt Gregorius de Grote. « Maar deze grote beloningen kunnen alleen worden bereikt door grote en moeizame beproevingen … Wij moeten al onze daden laten voorafgaan door een inspanning van bezinning …

.Wij moeten al onze daden vooraf laten gaan door een inspanning van bezinning … Was de vlekken van uw zonden weg met uw tranen; veeg ze weg met aalmoezen; verzoen ze met het heilige offer. De heilige besluit met te zeggen dat men zijn hoop moet stellen op de Verlosser en niet op materiële goederen. De dominicaan Johannes Tauler preciseert dat wat betreft het dragen van het kruis, wat betreft de verzaking : « Het is daarom juist dat wij volledige verzaking beoefenen om het zuivere goed te verwerven dat God is, en dat wij op deze wijze ons Hoofd moeten volgen. Voor hem is het nodig te weten hoe alles te verliezen voor God, en ook te lijden.

De verborgen schat is het evangelie voor Johannes Chrysostom2. Het belangrijkste voor een man is om geloof te hebben. Maar niet door het met rust te laten, maar door het te voeden met daden die de door Jezus verdedigde waarden volgen, zoals naastenliefde, vergeving en vooral luisteren, zo preciseert hij. Hij spreekt hierover door een andere metafoor aan te halen: de gelijkenis van het net.

De gelijkenis van Jezus Christus over het bruiloftsfeest eindigt met de zin die een beroemd spreekwoord is geworden : « Er zijn velen geroepen, maar weinigen uitverkoren ». Deze zin alleen al vat de uitleg van de metafoor samen, en herinnert aan vele andere gelijkenissen van Christus : men moet geloven en de deugden van de Kerk navolgen om uitverkoren te worden en de hemel binnen te gaan, en niet de duisternis van de verdoemenis. Jan Luyken: De man zonder bruiloftskleed, uit de Bowyer Bijbel. Deze gelijkenis komt ook voor in het boek Spreuken.

Uit het Evangelie volgens Lucas

25 Een grote menigte ging met Jezus mee, en Hij keerde Zich om en zeide tot hen: 26 Indien iemand tot Mij komt en Mij niet verkiest boven zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broeders, zusters en zelfs boven zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. 27 Wie niet zijn kruis opneemt en Mij volgt, die kan mijn discipel niet zijn.

28 Wie van u, die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen en te zien of hij genoeg heeft om het helemaal af te make ? 29 Want als hij ooit de fundering legt en het niet af kan maken, zullen allen die hem zien hem uitlachen : 30 « Hier is een man die begonnen is met bouwen en het niet af heeft kunnen maken ! »

31 En welke koning is er die, ten strijde trekkend tegen een andere koning, niet eerst gaat zitten om te zien of hij met tienduizend man de ander, die met twintigduizend tegen hem optrekt, tegemoet kan treden? 32 Als hij dat niet kan, stuurt hij een afvaardiging, terwijl de ander nog ver weg is, om vredesvoorwaarden te vragen. 33 Wie van jullie dus niet alles opgeeft wat hem toebehoort, kan mijn leerling niet zijn. » (Lc 14:25-33)

Voorwaarden om Jezus te volgen

Grote menigten volgden Jezus. Jezus waarschuwde hen dat om zijn discipel te zijn, zij in staat moesten zijn hun eigen te haten en hun kruis te dragen terwijl zij hem volgden. Twee gelijkenissen om vooruitziendheid te onderwijzen      De man die een toren bouwde Jezus nodigde degene die besloot een toren te bouwen uit de kosten te berekenen, opdat hij niet bespot zou worden als het niet zou lukken.

De verborgen schat is het Evangelie voor Johannes Chrysostom 2. Het belangrijkste voor een man is om geloof te hebben. Maar niet door het met rust te laten, maar door het te voeden met daden die de door Jezus verdedigde waarden volgen, zoals naastenliefde, vergeving en vooral luisteren, zo preciseert hij. Hij spreekt hierover door een andere metafoor aan te halen: de gelijkenis van het net.

Laten ze voorzichtig zijn, zoals een koning die alleen ten strijde trekt als hij zich sterk genoeg voelt om te winnen.  Hij die niet alles opgeeft, kan geen discipel van Jezus zijn. De discipelen hadden een mooie rol, die van zout, maar als zij die niet vervulden, was hun toestand des te ellendiger. Hij die oren heeft om te horen, laat hem horen. Na het huis van de Farizeeër verlaten te hebben, ging Jezus terug naar Jeruzalem.

Onder de grote menigte die met hem meeging waren pelgrims die ook naar Jeruzalem gingen voor het Paasfeest. Onder de meesten van hen bestond nog een enthousiaste en vleselijke drang; om elk misverstand uit de weg te ruimen en hen te waarschuwen tegen een overhaast beroep, gaf Jezus hun een ernstige, zelfs strenge waarschuwing.

« En wie niet zijn eigen kruis draagt en Mij volgt, kan mijn discipel niet zijn » (Lc 14,27). (Lc 14:27). De absolute verzaking die Jezus voorschreef is niet voldoende om iemand tot zijn discipel te maken; er moeten niet alleen affecties en goederen worden opgeofferd, er moet ook lijden worden doorstaan in die geest van gehoorzaamheid en liefde waarmee Jezus zelf bezield was en waarvan hij tot zijn laatste ademtocht het voorbeeld zou geven.

Dit lijden had als embleem het instrument dat gebruikt werd voor Jezus’ marteling. Net als Jezus heeft iedere discipel zijn eigen kruis, dat hij moet dragen als hij Hem volgt. Maar het kruis is altijd en voor iedereen een instrument van schande, lijden en dood.

« Deze man begon te bouwen, en kon het niet afmaken !  » (Lc 24,30) Het doel van deze gelijkenis, evenals van de volgende, is de vermaning te motiveren, die in de vorige regel besloten ligt, om zichzelf te onderzoeken om te zien of men in staat is aan deze strenge voorwaarden te voldoen.

Een leerling van Jezus te zijn, Hem na te volgen, Hem in alles na te volgen, zelfs tot aan het kruis, zelfs tot in de dood, is een moeilijke taak, veel meer dan het bouwen van een toren of een fort het fortuin van een arme man te boven gaat; het is dus niet met het kortstondig enthousiasme van een eerste religieuze emotie dat men zich aan deze moeilijke loopbaan moet wagen.

Men moet gaan zitten, nadenken, de kosten berekenen, alvorens hoog op te geven van een discipel van Jezus te zijn. Zonder deze voorzorgsmaatregel loopt men het gevaar de spot te drijven met de wereld en het Evangelie in een kwaad daglicht te stellen.

De tweede gelijkenis heeft dezelfde betekenis als de eerste, met dit verschil dat het christelijk leven niet meer vergeleken wordt met een toren waarvan de bouw veel kost, maar met een hachelijke oorlog tegen een vijand waarvan de kracht veel groter is dan wat wij er in ons eentje tegen kunnen opbrengen. Het zou beter zijn met deze vijand in vrede te blijven dan onszelf bloot te stellen aan beschamende nederlagen.

Dit was de conclusie van de hele toespraak. Er is iets opvallends in dit woord dat voor de derde keer herhaald wordt: kan niet mijn discipel zijn.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke sites

◊ Lef Navigators : klik hier om het artikel te lesen →   Wat het betekent om Jezus te volgen onder Zijn voorwaarden

◊ Ronny Gaetant  : klik hier om het artikel te lesen →   Wat het betekent om Jezus te volgen onder Zijn voorwaarden

Het volgen van Jezus en jezelf vergeten

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS