• Accueil
  • > Archives pour le Mercredi 10 novembre 2021

Woensdag van de tweeëndertigste week van de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 10 novembre 2021

Afficher l’image source

De genezing van de tien melaatsen is een van de wonderen van Jezus Christus waarvan verslag wordt gedaan in het Evangelie van Lucas. Dit wonder onderstreept het belang van dankbaarheid, en ook van geloof, want Jezus zei niet: « Mijn kracht heeft u genezen », maar schreef de genezing toe aan het geloof van de smekelingen. Voor pater Jozef-Marie vertegenwoordigen deze tien melaatsen de hele mensheid, gevangen in zonde, en in relatie tot God vergeten. Toch weten de melaatsen te bidden, en Jezus geneest hen, omdat zij hem laten zien dat zij zijn woord willen volgen.

Maar slechts één melaatse gelooft volledig in Christus. Hoop en geloof, twee van de belangrijkste deugden voor de Kerk, worden in dit wonder benadrukt, zoals in vele andere. De heilige Bruno van Segni bevestigde dat deze tien melaatsen de mensheid voorstelden. Dit wonder weerspiegelt de barmhartigheid van God. De melaatse die kwam om Christus weer te zien is het beeld van de gedoopte. Voor de heilige is het geloof essentieel: « Het is dus het geloof dat redt, het geloof dat rechtvaardigt, het geloof dat de mens geneest in zijn ziel en in zijn lichaam ».

Voor Benedictus XVI zijn er inderdaad twee niveaus van genezing in dit wonder: dat van het lichaam en dat van de ziel. De melaatsheid van de mensheid is trots en egoïsme, die geweld en haat veroorzaken. God, die Liefde is, is de remedie voor deze wonden. En de Heilige Vader zegt, naar het beeld van Christus: « Bekeert u en gelooft in het Evangelie » (Mc. 1, 15). Anderzijds is het belangrijk te wijzen op de nationaliteit van degene die werkelijk gelooft en de Heer gaat danken: hij is een Samaritaan, geen Jood, want laten we niet vergeten te onderstrepen dat Christus zelf tegen de Samaritaanse vrouw heeft gezegd dat de redding van de Joden komt (Joh 4, 22).

Indien de ware gelovige geen Jood is, impliceert dit de universaliteit van het geloof en de verlossing in Jezus, die niet kwam als de Messias van de Joden, maar als de Verlosser van de gehele wereld. « Lepra (of ziekte van Hansen) is een chronische infectieziekte die wordt veroorzaakt door Mycobacterium leprae, een bacterie die nauw verwant is aan de verwekker van tuberculose en in 1873 door de Noor Gerhard Armauer Hansen werd geïdentificeerd. Het tast de perifere zenuwen, de huid en de slijmvliezen aan en veroorzaakt ernstige invaliditeit.

Het is endemisch in sommige tropische landen (vooral in Azië). Lepra is geen erg besmettelijke ziekte. Lange tijd was lepra ongeneeslijk en zeer verminkend, hetgeen in 1909, op verzoek van de Vereniging voor Exotische Pathologie, leidde tot de « systematische uitsluiting van leprozen » en hun hergroepering in lepraklinieken als een essentiële maatregel van profylaxe. Tegenwoordig is de ziekte met antibiotica te behandelen ; op het gebied van de volksgezondheid worden inspanningen gedaan om de zieken te behandelen, prothesen te verstrekken aan degenen die hersteld zijn, en de ziekte te voorkomen.

Uit het Evangelie volgens Lucas

11 Jezus liep op weg naar Jeruzalem door de streek tussen Samaria en Galilea. 12 Toen hij een dorp binnenkwam, kwamen tien melaatsen hem tegemoet. Zij hielden op een afstand 13 halt en riepen tot hem: « Jezus, Meester, ontferm U over ons. » 14 Toen Jezus hen zag, zei hij tot hen: « Ga heen en toon u aan de priesters. » Onderweg werden ze gereinigd. 15 Toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij om en verheerlijkte God met luide stem.

16 Hij viel met zijn gezicht naar Jezus’ voeten en dankte. Nu was hij een Samaritaan. 17 Toen antwoordde Jezus: « Zijn niet alle tien gereinigd? Waar zijn de andere negen? 18 Alleen deze vreemdeling werd onder hen gevonden om zich om te keren en God de eer te geven. 19 Jezus zei tegen hem: « Sta op en ga heen; je geloof heeft je gered. (Lc 17:11-19)

De tien lepralijders

Toen Jezus zijn weg naar Jeruzalem vervolgde en tussen Samaria en Galilea kwam, ontmoetten tien melaatsen hem en smeekten hem van verre om genade. Zodra Hij hen zag, beval Jezus hen te gaan en zich aan de priesters te vertonen. Toen ze gingen, werden ze genezen. Een van hen kwam verheerlijkend tot God terug en wierp zich aan Jezus’ voeten en dankte Hem. Hij was een Samaritaan. Zijn gedrag inspireerde Jezus tot deze droevige overdenking: Waren de tien niet genezen? Kwamen niet één van de negen terug, zoals deze vreemdeling, om God te eren? Toen zei hij tegen de melaatse : « Ga heen, je geloof heeft je gered. »

Lucas geeft een andere aanwijzing van Jezus’ lange reis naar Jeruzalem, onderbroken en vertraagd door verschillende uitstapjes en werkzaamheden. Op dat moment trok hij tussen Samaria en Galilea door, westwaarts en oostwaarts naar de Jordaan en Perea. Hij nam niet één van de twee gewone routes naar Jeruzalem, noch door Perea, noch door Samaria. Deze melaatsen, door de wet uitgesloten van elke vorm van communicatie met de maatschappij, waren bijeengekomen om elkaar de zorg te verlenen die alle anderen hun ontzegden.

Het was vanwege datzelfde verbod dat zij op een afstand halt hielden en hun stem moesten verheffen om Jezus om genade te smeken. Alleen de priesters hadden het recht om de genezing van een melaatse vast te stellen en hem zijn Israëlitische voorrechten terug te geven. Jezus meende niet dat de wonderbare genezing die zij ontvingen deze melaatsen vrijstelde van het naleven van de wet; en tegelijk, daar zij moesten gaan vertrouwend op zijn woord alleen, was het voor hen een oefening van geloof.

Zij werden genezen terwijl zij gingen, in de daad van hun gehoorzaamheid aan Jezus’ woord. En deze genezing was zo volledig dat zij er niet aan twijfelden. Deze man, die minder verlicht was dan zijn mede-Israëlieten, overtrof hen verre in zijn vurige dankbaarheid voor zulk een onverwachte weldaad. Hij gaf de eer aan God, maar hij vergat niet degene die hem die eer onmiddellijk had toegekend; hij dankte hem daarvoor met diepe nederigheid.

« Is er niemand anders dan deze vreemdeling teruggekeerd om God eer te bewijzen ? (Lc 17,19) Jezus sprak deze woorden met de droefheid die de ondankbaarheid van de kinderen van zijn volk bij hem opriep. « De eerste zal de laatste zijn ». Jezus trok elders dezelfde tegenstelling tussen Joden en een Samaritaan (Lucas 10:31-33). Het geloof en de daaropvolgende dankbaarheid van deze man jegens God en jegens Jezus waren ongetwijfeld het beginpunt van een geheel nieuwe ontwikkeling in zijn godsdienstig leven, met als uiteindelijk resultaat de redding van zijn ziel.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Bijbel vehalen : een sie vol verhalen   → klik hier om het artikel te lesen → TIEN LEPRALIJDERS

◊  RK Documenten → klik hier om het artikel te lesen → ‘Sta op ! Uw geloof heeft U gered’ (Lc. 17, 19)

Robbert Veen : « De gennezing van een mellatse »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Histoire, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Mercredi de la trente-deuxième semaine du temps ordinaire – Année B

Posté par diaconos le 10 novembre 2021

Afficher l’image source

Michel Houyoux
Michel Houyoux  Professeur  retraité du chez Collège saint Stanislas à Mons (Belgique) et diacre permanent
La guérison des dix lépreux est un des miracles de Jésus-Christ rapporté dans l’Évangile selon Luc. Ce miracle souligne l’importance de la gratitude, et aussi de la foi car Jésus ne dit pas : « Mon pouvoir t’a guéri » mais attribua la guérison à la foi des suppliants. Pour le Père Joseph-Marie, ces dix lépreux représentent l’humanité tout entière, prise dans le péché, et par rapport à Dieu oublié. Cependant les lépreux savent encore prier, et Jésus parce qu’ils lui montrent qu’ils veulent suivre sa parole, les guérit.
x
Pour autant un seul lépreux croit pleinement au Christ. L’espérance et la foi, deux des vertus primordiales pour l’Église sont dans ce miracle comme dans beaucoup d’autres mises en avant . . Saint Bruno de Segni confirma que ces dix lépreux représentèrent l’humanité. Ce miracle reflète la miséricorde de Dieu. Le lépreux qui vint revoir le Christ est l’image des baptisés. Pour le saint la foi est primordiale : «C’est donc la foi qui sauve, la foi qui justifie, la foi qui guérit l’homme dans son âme et dans son corps » .
x
Pour Benoît XVI, il y a bien dans ce miracle deux niveaux de guérison : celle du corps, et celle de l’âme. La lèpre de l’humanité est l’orgueil et l’égoïsme qui créent la violence et la haine. Dieu qui est Amour est le remède face à ses plaies. Et le saint-Père à l’image du Christ de dire : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » ( Mc 1, 15) . D’autre part, il est important de noter la nationalité de celui qui croit véritablement et va rendre grâce au Seigneur : c’est un samaritain, non un juif car n’oublions pas de le souligner que le Christ lui-même a dit à la femme samaritaine que le salut vient des juifs (Jn 4, 22).
x
S’il se trouve donc que le vrai croyant n’est pas juif, ceci entraîne l’universalité de la foi et du Salut en Jésus qui n’est pas venu comme le Messie des juifs mais le Sauveur du monde entier. « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle » (Jn3, 16) .La lèpre (ou maladie de Hansen est une maladie infectieuse chronique due à Mycobacterium leprae, une bactérie proche de l’agent responsable de la tuberculose, identifiée par le Norvégien Gerhard Armauer Hansen en 1873.
x
Celle-ci touche les nerfs périphériques, la peau et les muqueuses, et provoquant des infirmités sévères. Elle est endémique dans certains pays tropicaux (en particulier d’Asie). La lèpre est une maladie peu contagieuse. La lèpre fut longtemps incurable et très mutilante, entraînant en 1909, à la demande de la Société de pathologie exotique, « l’exclusion systématique des lépreux » et leur regroupement dans des léproseries comme mesure essentielle de prophylaxie. La maladie est aujourd’hui traitable par antibiotiques ; des efforts de santé publique sont faits pour le traitement des malades, l’équipement en prothèses des sujets guéris, et la prévention. .
xx

De l’évangile selon Luc

11 Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. 12 Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance 13 et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » 14 A cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. 15 L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix.

16 Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. 17 Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? 18 Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 19 Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » (Lc 17, 11-19)

Les dix lépreux

Comme Jésus poursuivait sa route vers Jérusalem et passait entre la Samarie et la Galilée, dix lépreux le rencontrèrent, et, de loin, implorèrent sa pitié. Dès qu’il les vit, Jésus leur ordonna d’aller se montrer aux sacrificateurs. En y allant, ils furent guéris.. L’un d’eux revint glorifiant Dieu ; et se jetant aux pieds de Jésus, il lui rendit grâces. C’était un Samaritain. Sa conduite inspira à Jésus cette réflexion attristée : Les dix ne furent-ils pas guéris ? Ne se trouva-il aucun des neuf autres qui revinrent, comme cet étranger, pour donner gloire à Dieu ? Puis il dit au lépreux : « Va, ta foi t’a sauvé.

Luc donna une nouvelle indication de ce long voyage de Jésus vers Jérusalem, interrompu et retardé par diverses excursions et de nombreux travaux. Dans ce moment il passait entre la Samarie et la Galilée, en se dirigeant de l’ouest à l’est vers le Jourdain et la Pérée. Il ne suivit pas, pour se rendre à Jérusalem, l’une des deux routes ordinaires, par la Pérée ou par la Samarie.  Ces lépreux, exclus par la loi de toute communication avec la société s’étaient réunis, afin de se rendre mutuellement les soins que tout le monde leur refusait.

Ce fut à cause de la même interdiction qu’ils s’arrêtèrent à distance et durent ainsi élever la voix pour implorer la pitié de Jésus. Les sacrificateurs avaient seuls le droit de constater la guérison d’un lépreux et de le réintégrer dans ses privilèges d’Israélite. Jésus n’estima pas que la guérison miraculeuse dont ils furent l’objet dispensa ces lépreux d’observer la loi ; et, en même temps, comme ils devaient aller en se confiant en sa seule parole, c’était pour eux un exercice de foi.

Ils furent guéris comme ils s’en allaient, dans l’acte même de leur obéissance à la parole de Jésus. Et cette guérison fut si complète, qu’ils n’en eurent aucun doute. Cet homme qui possédait moins de lumières que ses compagnons israélites, les surpassa de beaucoup par son ardente reconnaissance pour un bienfait si inespéré. Il en fit remonter la gloire jusqu’à Dieu, mais il n’oublia pas celui qui le lui a immédiatement conféré ; il lui en rendit grâces avec une profonde humilité.

 « Ne s’est-il trouvé que cet étranger qui soit revenu pour donner gloire à Dieu ?  » (Lc 17, 19) Jésus prononça ces paroles avec la tristesse que lui inspira l’ingratitude des enfants de son peuple. « Les premiers seront les derniers ». Jésus fit ressortir ailleurs le même contraste entre des Juifs et un Samaritain (Luc 10.31-33).  La foi de cet homme, puis sa vive reconnaissance envers Dieu et envers Jésus furent certainement le point de départ d’un développement tout nouveau dans sa vie religieuse, le dernier terme fut le salut le son âme.

Diacre Michel Houyoux

Complément

◊ Diacre Michel Houyoux  : cliquez ici pour lire l’article → Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu !

Liens avec d’autres sites chrétiens

◊ Père Gilbert Adam : cliquez ici pour lire l’article → mercredi de la 32e semaine, année impaire

◊ Chrétiens en marche   : cliquez ici pour lire l’article → Les   dix lépreux

Campus protestant : « Jésus guérit dix lépreux »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Histoire, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Thirty-third Sunday in Ordinary Time – Year B

Posté par diaconos le 10 novembre 2021

https://www.bibbia-it.org/wp-content/uploads/2020/06/il-genere-del-Signore-alla-Sua-seconda-venuta.jpg

The coming of the Lord

The parousia is a Christian notion that designates the « second coming » of Christ to earth in his glory, the first being his birth. This definitive, eschatological coming (at the end of time) is distinguished from the resurrection of Jesus, which involves a double promise, that of coming in glory (his parousia) and that of the resurrection of the dead.

The symbolization varies between Catholicism, where Christ is in glory and majesty, and Orthodoxy, where the expectation is symbolized by an empty throne. The word « parousia » comes from the ancient Greek word παρουσία, parousía, a term meaning « presence » and formed from παρα (« near », « beside ») and ουσία (« to be »). In early Christian writings, especially those of Paul of Tarsus, the word signifies the coming of Christ among men.

Adolf Deissmann has shown that the term appeared as early as the third century B.C. to denote the official visit of a prince or high dignitary to a city to demonstrate its magnificence. In Hellenistic philosophy, the word describes the actual presence of the deities. Plato also used it to describe the presence of ideas in things.

The fourth-century Nicene symbol professes the parousia in the following terms:  » Sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. (He is seated at the right hand of the Father, he will return in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end) Augustine of Hippo, in book XX of the City of God, quotes texts from the Old and New Testaments that refer to the day of judgment.

From the Gospel according to Mark

24 In those days, after much distress, the sun will be darkened and the moon will not give its light; 25 the stars will fall from heaven and the heavenly powers will be shaken. 26 Then the Son of Man will be seen coming in the clouds with great power and glory. 27 He will send angels to gather the elect from the four corners of the world, from the end of the earth to the end of heaven. 28 Let the comparison of the fig tree teach you : when its branches become tender and the leaves sprout, you know that summer is near. 29 Likewise, you also, when you see this happening, know that the Son of Man is near your door.

30 « Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things have happened. 31 Heaven and earth shall pass away; my words shall not pass away. 32 No one knows that day or that hour, not even the angels in heaven, not even the Son, but only the Father. (Mk 13:24-31)

The Coming of the Lord

In those days, after this affliction, there will be a cosmic upheaval. The Son of Man will come on the clouds and send his angels to gather his elect from all parts. Jesus instructed his disciples with a parable of the fig tree. « This generation will not pass away until all things have come to pass. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away » (Mt 24, 35).  No one knows the hour, neither the angels nor the Son, but only the Father. Watch, then, as the servants and porter whose master is traveling. Mark has moved on to the last cycle of this prophecy with a particle that makes one wait for a new subject.

To mark the order of the times, he has used this vague expression: in those days, after this tribulation, and has thus avoided the expression of Matthew: immediately after, in which exegesis has found great difficulty. This distinction of times seems particularly clear in Luke (Lk. 21,24-25), who, between the ruin of Jerusalem and the precursor signs of Christ’s return reported in the three Gospels, makes this remarkable prediction : « And Jerusalem will be trodden down by the Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled. (Lk 21, 24)  « And then he will send angels and gather his elect from the four winds, from the end of the earth to the end of heaven.  » (Mk 13, 27)

Matthew says :  » from the four winds, from one end of the earth to the other end of heaven. » Mark expressed the same idea, because by the end of the earth and the end of heaven he meant, like Matthew, the visual horizon formed by the apparent conjunction of earth and heaven. The foundation of the primitive Church is Jesus Christ himself, who, having left his disciples in ignorance of the day and hour of his return, in order to keep them in holy watchfulness. In the same discourse, he will fix this great final event which will be fulfilled in his own generation and which will coincide with the ruin of Jerusalem, thirty-seven years later! This contradiction is found in all of Jesus’ predictions of the distant future of his kingdom, especially in most of his parables.

Deacon Michel Houyoux

Links to other Christian websites

◊ Monastery Benedictibne of  Christ in the desert : click here to read the paper → Thirty-Third Sunday in Ordinary Time, Year B

◊ Fr. Dennis Moorman, MM : click here to read the paper →  Thirty-third Sunday in Ordinary Time (Year B)

Silverio Reyno : how to prepar for Jesus Christ’s Return

Image de prévisualisation YouTube:

Publié dans Catéchèse, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS