Eerste Adventszondag van het jaar C

Posté par diaconos le 26 novembre 2021

PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT DE L'ANNEE C dans Catéchèse

# Parousia betekent letterlijk « daar zijn » of « naast zijn » (Oudgrieks παρουσία parousía « aanwezigheid », van παρά pará « [daar] bij, [daar] naast » en ουσία ousía « [daar] zijn, wezen ». In de Hellenistische filosofie duidde het woord oorspronkelijk op de effectieve aanwezigheid van godheden en heersers. Plato gebruikt het om de aanwezigheid van ideeën in dingen aan te duiden.

In de Bijbel en in het christendom wordt de eschatologische wederkomst van Jezus Christus, adventus Domini (Latijn voor « komst van de Heer »), parousia genoemd. Het woord parousía komt 24 keer voor in de Griekse Schrift van het Nieuwe Testament. In de christelijke theologie wordt het uitstel van de wederkomst van Christus de parousia genoemd. Het wordt in verschillende geschriften van het Nieuwe Testament besproken en op verschillende manieren geïnterpreteerd. Inhoudsopgave Wie wordt er veroordeeld?

Sinds het begin van het christendom hebben gelovigen zich herhaaldelijk afgevraagd of alle mensen voor de rechter moeten verschijnen. Theologen hebben hun antwoorden altijd gebaseerd op twee passages in de Bijbel die verschillende informatie geven. In het evangelie van Matteüs wordt alleen onderscheid gemaakt tussen de goeden en de slechten. Allen zullen bij het laatste oordeel worden geoordeeld naar hun daden en dan òf naar het paradijs òf naar de hel worden gezonden.

Volgens de bewoordingen heeft deze passage echter betrekking op « de volkeren », d.w.z. op mensen aan wie het Evangelie nog niet is verkondigd. Deze mensen worden beoordeeld op basis van de vraag: Hebben zij de daden van liefde gedaan ? De norm is anders voor hen die ruimschoots de gelegenheid hebben gehad Jezus Christus te leren kennen: In dit verband wordt het Laatste Oordeel beschreven in het Evangelie van Johannes.

Hier ontkomen de volgelingen van Jezus, de gelovigen en de bekeerlingen aan het oordeelx: « Ik verzeker u: allen die naar mijn woord luisteren en vertrouwen op hem die mij gezonden heeft, zullen eeuwig leven. Zij zullen niet veroordeeld worden. Zij hebben de dood al achter zich gelaten en het onvergankelijke leven bereikt. » (Johannes 5:24 EU) Parousia uitstel De Jezusbeweging werd gekenmerkt door een sterk gevoel van naderende verwachting. De komst van Jezus werd bijna ieder uur verwacht.

De eerste generatie christenen leefde in de hoop de komst van het koninkrijk van God in hun eigen leven mee te maken (1 Thess 4:13-17 EU). Het feit dat sommige christenen stierven voordat de parousia plaatsvond, is voor Paulus aanvankelijk een uitzondering. Toen het aantal sterfgevallen toenam, moest Paul reageren. In 1Kor 15,51 e.v. gaat hij er waarschijnlijk al van uit dat de meesten zullen sterven vóór de parousia, maar dat sommigen die waarschijnlijk zullen meemaken.

In 2 Kor 5:1-10 EU lijkt een toenemende vertraging op te treden. Hieruit ontwikkelt Paulus het idee dat iedere christen bij zijn dood een veranderd lichaam ontvangt en dat de komst van Jezus in de verre toekomst ligt.

Bereid de weg van de Heer voor.

Johannes de Doper is een belangrijk man in het Christendom en de Islam. Historisch gezien wordt zijn bestaan bevestigd door een passage in Flavius Josephus, en was hij een Joodse prediker in de tijd van Jezus van Nazareth. In het evangelie van Johannes is de bediening van de Doper gesitueerd aan de oevers van de Jordaan en in Bethanië aan gene zijde van de Jordaan. Jezus woonde er een tijdlang met zijn gevolg en rekruteerde er zijn eerste apostelen. In de synoptische evangeliën wordt het begin van Jezus’ bediening gesynchroniseerd met de gevangenneming door Johannes.

Het publiek van deze apocalyptische profeet groeide gestaag en lokte zelfs de reactie uit van Herodes Antipas, die, toen hij zag hoe hij zijn volgelingen om zich heen verzamelde, vreesde dat hij een opstand zou uitlokken. In de Synoptische Evangeliën wordt Johannes de Doper terechtgesteld wegens kritiek op Antipas’ huwelijk met Herodias. In het Christendom is Johannes de Doper de profeet die de komst van Jezus van Nazareth aankondigde. Hij doopte hem aan de oevers van de Jordaan en liet enkele van zijn discipelen achter om hem te vergezellen.

In de Synoptici wordt hij afgeschilderd als de voorloper van de Messias en deelt hij veel kenmerken met de profeet Elia. De rooms-katholieke kerk verklaarde hem heilig en wijdde twee feesten aan hem: 24 juni ter herdenking van zijn geboorte, zes maanden voor Kerstmis, om overeen te stemmen met het kinderverhaal in het Evangelie van Lucas, en 29 augustus ter herdenking van zijn onthoofding.

De Mandanese religie maakt hem tot haar belangrijkste profeet. De Islam beschouwt hem als een profeet die afstamt van ‘Imrān. De figuur van Johannes de Doper duikt toevallig op in het achttiende boek van de Joodse Oudheden, dat verwijst naar een oorlog tussen koning Aretas IV van Petra (koning van de Nabateeërs) en Herodes Antipas, als gevolg van een geschil over de opvolging na de dood van Filippus de Tetrarch in 33-34.

Volgens Flavius Josephus werd Johannes de Doper om politieke redenen terechtgesteld: Als volksfiguur stond Johannes in de schaduw van Herodes Antipas en kon hij zijn invloed op de menigte aanwenden om een opstand tegen de heersende macht uit te lokken. Voor Peter Geoltrain plaatst dit beknopte verslag de beweging van Johannes de Doper in de geschiedenis, in de geschiedenis van opstanden aangewakkerd door opstandelingen zoals Judas de Galileeër bij de dood van Herodes de Grote (vader van Herodes Antipas en Filippus de Tetrarch), of door verlichte profeten die menigten op de been brachten in afwachting van wonderen, of zelfs door obscure aspiranten naar het koningschap.

Het Evangelie van Johannes getuigt van de rivaliteit tussen de beweging van Jezus’ discipelen en de Doopsgezinden die hem niet als Messias erkenden toen het in de jaren 90-100 werd geschreven. Verscheidene bronnen getuigen dat de groepen die de Doper vereerden en hem als de Messias beschouwden voor sommigen volhardden en de controverse voortzetten :« Wie, Jezus of Johannes, is de grootste ? « 

De Mandaeïsche gemeenschap, bestaande uit Baptisten, was de eerste om het voortouw te nemen in het debat. De Mandaeïsche gemeenschap, bestaande uit volgelingen van Johannes de Doper, zag hem als de vijand van Jezus Christus.

Uit het Evangelie volgens Lucas

25 « Er zullen tekenen zijn aan de zon en aan de maan en aan de sterren. Op aarde zullen de volkeren door elkaar geschud en in verwarring gebracht worden door het gebulder van de zee en de golven. 26 De mensen zullen sterven van angst in afwachting van wat er met de wereld zal gebeuren, want de machten van de hemel zullen door elkaar geschud worden. 27 Dan zal men de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze gebeurtenissen beginnen, richt u dan rechtop en hef uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. 28 Wanneer deze gebeurtenissen beginnen, richt u dan op en hef uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt eraan  » .

35 Als een net zal het vallen over alle bewoners van de gehele aarde. 36 Blijf wakker en bid altijd, dan zult u de kracht hebben om te ontkomen aan alles wat komt en om te staan voor de Mensenzoon « . 37 Hij bracht zijn dagen door in de tempel om te onderwijzen, maar zijn nachten bracht hij door in de open lucht op de plaats die de Olijfberg wordt genoemd. 38 En al het volk kwam tot hem in den tempel om hem te hooren. (Lc 21, 25-28,34-36)

De komst van de Zoon des Mensen

Nadat de tijden der heidenen waren vervuld, verschenen in de gehele natuur de gevreesde verschijningen, die de komst van de Zoon des mensen aankondigen. Lucas heeft ze nog levendiger beschreven dan Mattheüs en Marcus ; hij heeft de verschrikkelijke gevolgen ervan beschreven : de benauwdheid van naties die niet wisten wat te doen, het gevolg en het embleem van kosmische omwentelingen; de zielen van mensen die doodsbang zijn voor de naderende oordelen van God.

De gebeurtenis die de wereld heeft verschrikt, is een voorwerp van onuitsprekelijke vreugde geweest voor het volk van God. Hoog boven, die ogen neergeslagen naar de aarde, die hoofden gebogen onder het gewicht van verdriet : zie de verlossing! In plaats van deze bemoedigende vermaning, die eigen is aan Lucas, vermelden Mattheüs en Marcus de zending van Gods engelen om de uitverkorenen, die over de aarde verspreid zijn, te verzamelen.

Van deze grote toekomstige gebeurtenissen richtte Jezus de gedachten van de discipelen op zichzelf en op het zedelijke en godsdienstige leven dat zij aan het voorbereiden waren. Twee strikken waren voor hen bereid: de vleselijke genoegens die het hart belasten, en de zorgen van het leven.

Op die dag, de grote dag van de aangekondigde komst van Jezus, die in de Schrift wordt voorgesteld als het voorwerp van een algemene verrassing, richtte Jezus deze woorden tot zijn discipelen van alle tijden. Hij wilde dat zij die dag met heilige waakzaamheid zouden afwachten, alsof die dag hen ieder ogenblik zou kunnen verrassen; vandaar de onwetendheid waarin Jezus hen achterliet over het uur van zijn komst. De vroege Kerk leefde in de verwachting van Christus’ spoedige wederkomst, en deze verwachting blijft de ware gezindheid van de christen, vooral omdat hij het uur van zijn dood niet kent.

In de dagen dat Jezus in de tempel onderwees, trok hij zich ‘s nachts met zijn leerlingen terug op de Olijfberg, hetzij om zich te bezinnen en uit te rusten, hetzij omdat hij niet langer veilig was in de stad, waar zijn vijanden, die reeds tot zijn dood besloten hadden, hem bespioneerden of probeerden gevangen te nemen.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Katholisch (Deutscland) : Klicken Sie hier, um den Aretikel zu lesen → Das bedeuten die vier Adventssonntage

◊  Pfr. Klaus Mucha : Klicken Sie hier, um den Aretikel zu lesen →   1. Adventssonntag (C) 

Is er leven na de dood ? Hoe kan ik behouden worden ?

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS