Tweede zondag van Advent in Jaar C

Posté par diaconos le 4 décembre 2021

Maak de wegen van de Heer recht

Deuxième dimanche de l'Avent de l'année C dans Catéchèse 20201206-01

Maak de wegen van de Heer recht

# Johannes de Doper was een belangrijke figuur in het christendom en de islam. Historisch gezien wordt zijn bestaan bevestigd door een passage in Flavius Josephus; hij was een Joodse prediker in de tijd van Jezus van Nazareth. Het Evangelie volgens Johannes situeert de activiteit van de Doper aan de oevers van de Jordaan en in Bethanië aan gene zijde van de Jordaan. Jezus woonde daar een tijdlang in zijn gevolg en rekruteerde er zijn eerste apostelen.

De Synoptische Evangeliën synchroniseren het begin van Jezus’ activiteit met de gevangenneming van Johannes. Het publiek van deze apocalyptische profeet was zo groot dat het de reactie van Herodes Antipas uitlokte, die, toen hij hem zijn volgelingen zag verzamelen, vreesde dat hij een opstand zou uitlokken. In de Synoptische Evangeliën werd de Doper gedood omdat hij kritiek had geuit op Antipas’ huwelijk met Herodias.

In het Christendom is Johannes de Doper de profeet die de komst van Jezus van Nazareth aankondigde. Hij doopte hem aan de oevers van de Jordaan, waarbij hij enkele van zijn discipelen achterliet om hem te vergezellen. Als voorloper van de Messias wordt hij in de synoptici voorgesteld als iemand die veel kenmerken deelt met de profeet Elia. Het rooms-katholicisme heeft hem heilig verklaard en twee feesten aan hem gewijd: 24 juni, ter herdenking van zijn geboorte, zes maanden voor Kerstmis om aan te sluiten bij het verhaal van zijn kindertijd in het evangelie volgens Lucas, en 29 augustus, ter herdenking van zijn onthoofding. De Mandaeïsche godsdienst noemt hem zijn belangrijkste profeet. Hij wordt door de Islam beschouwd als een profeet die afstamt van ‘Imrān.

Volgens het evangelie van Lucas was Johannes de zoon van Zacharia, een priester die in de tempel in Jeruzalem diende. Hij behoorde tot een priesterlijke familie. « Johannes is een landelijke cohen-priester die voorstander was van vergeving van zonden door de doop en niet door tempelriten. Hij was bovenal een kluizenaar met een spreekwoordelijke ascese (Mt 11,18) die in die tijd niet zonder parallellen was. « Zijn trekken en zeden deden sterk denken aan die van Bannos, die Flavius Josephus in zijn jeugd nastreefde. Uit zijn analyse van de Mandaeërs die zich naso-rayya (waarnemers) noemden en wat de kerkvaders zeiden over de sekte der nasarenen.

Andrew Paul was van mening dat de naam Nasoreeërs (nasoreya) werd gegeven aan de discipelen van Johannes de Doper.  » In het Arabisch volgens T. Fahd in de Encyclopedie van de Islam item  » Sabi’a « , verwijst natsoraye/nazoreeërs naar een van de twee takken van de moslimsekte van de Sabi’un of Sabeërs, doopsgezinden verwant met de Elkasieten in de 7e eeuw en in de Koran beschouwd als behorend tot de Mensen van het Boek/ahl al-kitab. « Het evangelie dat aan de apostel Johannes wordt toegeschreven, situeert de activiteit van Johannes de Doper aan de oevers van de Jordaan. De praktijken van Johannes en die van de Essenen hebben weinig met elkaar te maken.

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de Heilige Lucas

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, Pontius Pilatus gouverneur van Judea, Herodes was toen aan de macht in Galilea, zijn broer Filippus in het land van Ituraea en Traconitiden, Lysanias in Abilene, en de overpriesters waren Hanne en Kajafas, kwam het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn.

Hij trok door het gehele gebied van de Jordaan en verkondigde een doopsel van bekering tot vergeving van zonden, zoals er geschreven staat in het boek der orakels van Jesaja, de profeet: « Stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Elk ravijn zal vervuld worden, elke berg en elke heuvel zal laag gemaakt worden; de kromme doorgangen zullen recht worden, de rotsachtige paden zullen glad gemaakt worden; en elk levend schepsel zal de redding van God zien. » (Lc 3, 1-6)

De bediening van Johannes de Doper

Op het plechtige moment waarop Johannes de Doper die van Jezus aankondigde, wilde Lucas de plaats van deze gebeurtenis in de geschiedenis van zijn tijd markeren. Vandaar de precieze chronologische gegevens. Tiberius volgde Augustus op 19 augustus 14 n. Chr. op; het vijftiende jaar van zijn regering viel in het jaar 28 of 29. Jezus, die vier jaar vóór onze jaartelling werd geboren, was toen tweeëndertig of drieëndertig jaar oud. Sommige historici meenden dat Lucas de jaren van Tiberius’ regering telde vanaf het moment dat Augustus hem bij het keizerrijk inlijfde, hetgeen hij twee jaar vóór zijn dood in het jaar 26 deed, en Jezus zou precies op het moment van zijn doop dertig jaar oud zijn geweest; deze manier van het tellen van de jaren van een regering is zonder analogie bij historici uit de oudheid.Pilatus droeg toen slechts de titel van rentmeester van de keizer.

In Judea, evenals in sommige andere districten, had deze ambtenaar de leiding over het gehele bestuur.Sedert de verwijdering van Archelaus, zoon van Herodes, in het jaar 6 na Christus, vormde Judea, met Samaria en Idumea, een annex van de provincie Syrië. Pilatus arriveerde daar slechts enkele jaren vóór de bediening van Johannes de Doper, en na een regering van tien jaar (26-36 n. Chr.) werd hij ontslagen (Josephus, Jewish Antiquities, XVIII, 4, 2)

Herodes Antipas, de tweede zoon van Herodes de Grote, regeerde over Galilea en Perea, met de titel van tetrarch, die oorspronkelijk de heerser van het vierde deel van een koninkrijk aanduidde, maar die later werd toegepast op kleine vorsten die afhankelijk waren van de Romeinen.Herodes Antipas regeerde vanaf de dood van zijn vader in 4 v. Chr. Filippus, een andere zoon van Herodes en broer van eerstgenoemde, regeerde over Ituraea en Trachonitis, waaraan de geschiedschrijver Josephus (Joodse Oudheden, XV, 10, 1) Batanea en Auranitida toevoegt, provincies gelegen in het noordoosten van Galilea, dicht bij de bergen van Libanon. Filippus regeerde van 4 v. Chr. tot 34 n. Chr. Abilene, zo genoemd naar Abila, de hoofdplaats van deze provincie die door Lysanias werd bestuurd met de titel van tetrarch, lag ook dicht bij de bergen van Libanon.

Deze Lysanias werd dikwijls verward met een van zijn voorgangers met dezelfde naam, door Josephus genoemd (Joodse Oudheden, XV, 4, 1). Door inscripties werd bewezen dat er in de regering van Tiberius een tetrarch Lysanias bestond, een afstammeling van de oude vorst van die naam Lucas, na deze aanwijzingen met betrekking tot de politieke toestand van de wereld, kenmerkte de theocratische en religieuze situatie van het land.

Annas, de schoonvader van Kajafas, was door de voorganger van Pilatus afgezet, en Kajafas was de enige bekleder van het ambt, hetzij wegens zijn verwantschap met laatstgenoemde, hetzij omdat de Joden deze inbreuken van heidens gezag op hun godsdienstige instellingen niet wilden erkennen,

Het gebied rond de Jordaan maakte deel uit van het gebied dat door Mattheüs vager wordt aangeduid als de « wildernis van Judea ». « Deze woorden drukken in het kort de hele betekenis en het doel van Jezus’ bediening uit. Alle vlees zal de redding van God zien. (Lc 3,6) Lucas nam deze parafrase over, die paste bij zijn doel. Het heil van God zien in de tijd van het Evangelie was de openbaring zien van zijn volmaaktheden, zijn heiligheid, zijn barmhartigheid.

Deze woorden komen voor in een andere passage van Jesaja (Jes 52, 10). Wat de algemene betekenis ervan betreft, gebruikte de profetie het beeld van voorbereidingen die op de wegen worden getroffen voor de doortocht van een koning die plechtig zijn staten bezoekt. Door dit beeld werd de verandering beschreven die moet plaatsvinden in het hart van de gevallen mens, opdat God en Zijn heilige wil daar zouden heersen: trots en hoogmoedig, moet hij door berouw vernederd worden; verwikkeld in de kronkelwegen van ongeloof of twijfel of bijgeloof, moet hij terugkeren naar de rechte weg van Gods waarheid, van oprechtheid. Bovendien moeten we bij de interpretatie en toepassing van deze beelden de subtiliteiten vermijden waarin exegese of prediking soms verloren gaan.

Links naar  andere christelijke sites

◊ Preek : klik hier om het artikel te lesen →  Tweede zondag van de Advent door het jaar C

◊ E.p. Veder junior  : klik hier om het artikel te lesen →  Johannes de Doper – De Bijbel voor jou !

Tweede zondag van de advent

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS