• Accueil
  • > Archives pour le Mercredi 8 décembre 2021

Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria

Posté par diaconos le 8 décembre 2021

De onbevlekte ontvangenis: dogma en misverstand - Geschiedenis Beleven

Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens de heilige Lucas

In die tijd werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth genaamd, naar een jong maagdelijk meisje dat ten huwelijk was gegeven aan een man uit het huis van David, wiens naam Jozef was.   En de engel kwam tot haar en zei: « Wees gegroet, gezegende, de Heer is met u. Toen zij dit hoorde, was zij zeer ontdaan en vroeg zich af wat deze groet kon betekenen. Toen zei de engel tegen haar: « Wees niet bang, Maria, want je hebt gunst gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam Jezus noemen.

  De Here God zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal voor altijd heersen over het huis van Jakob, en zijn koninkrijk zal geen einde kennen.   Maria zei tot de engel: « Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man ken? » De engel antwoordde: « De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal hij die geboren zal worden, heilig zijn en de Zoon van God genoemd worden. En zie, Elizabeth, uw verwante, in haar ouderdom, heeft ook een zoon verwekt en is nu in haar zesde maand, hoewel zij de onvruchtbare vrouw werd genoemd. Want niets is onmogelijk bij God.   Toen zei Maria: « Zie, de dienstmaagd des Heren, laat mij alles geschieden naar uw woord. » Toen verliet de engel haar.  (Lc 1:26-38)

 Vijf maanden waren verstreken sinds Elizabeth uit haar toevluchtsoord kwam en aan iedereen duidelijk maakte dat zij zwanger was.   »De profetie over de geboorte van Johannes werd in de tempel gedaan en aan het gehele volk bekendgemaakt, maar de belofte van de geboorte van Christus werd gedaan aan een maagd in een zeer kleine stad en bleef als begraven in het hart van een jong meisje. (Calvijn)

De woorden « van het huis van David » kunnen betrekking hebben op Maria of Jozef, of op beiden. Indien, zoals vele uitleggers beweerden, de woorden alleen Jozef betroffen, dan was de moeder van Jezus een afstammeling van Maria. Voor Lucas stamde de moeder van Jezus af van David. Zoals God dus het Nieuwe Verbond verbond met het Oude Verbond door Johannes de Doper te laten geboren worden uit het priesterlijke geslacht van Aäron, zo liet Hij Jezus voortkomen uit het oude Israëlitische koningsgeslacht. Lucas, die verhaalt dat Maria toen verloofd was met Jozef, was het volledig eens met Mattheüs.

Men beweerde dat de aankondiging van de engel aan Maria onverenigbaar was met de vermoedens die haar verloofde toen koesterde en de noodzaak van de openbaring die hem daaromtrent was gedaan. Volgens Lukas ging Maria terstond naar het land van de bergen, naar haar bloedverwante Elisabeth, en nam de kostbare openbaring die zij had ontvangen met zich mee; en pas toen zij, ongeveer drie maanden later, naar haar huis terugkeerde, kon Jozef zich bezighouden met de gedachten die Mattheüs hem toeschreef, want toen was de toestand van zijn verloofde niet langer een feit.

Lucas, die vertelt dat Maria toen verloofd was met Jozef, was het volledig eens met Mattheüs. Men heeft beweerd dat de aankondiging van de engel aan Maria onverenigbaar was met de vermoedens die haar verloofde toen koesterde en met de noodzaak van de openbaring die hem over dit onderwerp werd gedaan. Volgens Lukas ging Maria onmiddellijk met spoed naar het bergland, naar haar bloedverwante Elisabeth, en nam de kostbare openbaring die zij had ontvangen met zich mee; en pas toen zij, ongeveer drie maanden later, naar haar huis terugkeerde, kon Jozef zich bezighouden met de gedachten die Mattheüs hem toeschreef, want tegen die tijd was de toestand van zijn verloofde niet langer een mysterie: Gods belofte was op weg naar de vervulling.

 De oorzaak van Maria’s verwarring was de toespraak van de engel: zij vroeg zich af waar deze groet vandaan kwam. De titel Zoon van de Allerhoogste was de oorzaak van de grootheid van Hem die door de engel werd aangekondigd. Maar Hij zal groot zijn, zelfs in tegenwoordigheid van mensen, door zijn heiligheid, zijn macht, zijn liefde.  »Hij zal over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en aan zijn heerschappij zal geen einde komen » (Lc. 1, 33).

 Deze woorden over het koningschap van Jezus Christus kondigden de vervulling aan van vele profetieën uit het Oude Testament. Zij inspireerden Maria om te denken dat het kind dat haar beloofd was, de Messias zou zijn; want als vrome Israëlitische kende zij de Schriften. « De heerschappij van Jezus, die opging in die van de Vader, was volbracht. Pas in een verder gevorderd stadium van het goddelijk werk ontving de apostel Paulus een openbaring die verder ging dan die vervat in de boodschap van de engel. (Godet)

Maria was weliswaar verloofd met Jozef, maar dacht niet aan het tijdstip waarop zij zijn vrouw zou worden, omdat zij uit de woorden van de engel begreep dat wat hij aankondigde onmiddellijk vervuld zou worden.  De Heilige Geest en de kracht van de Allerhoogste zijn twee uitdrukkingen die één en hetzelfde aanduiden, met dit onderscheid dat de eerste het wezen aanduidt en de tweede de scheppende werking van de Heilige Geest.

De betekenis van deze woorden is dat de belofte aan Maria in haar vervuld zou worden door een schepping die vreemd is aan de gewone orde van de natuur.

Jezus moest bevrijd worden van de erfzonde van het menselijk ras; daarom moest Hij geboren worden uit de Geest van God.

Deze oorspronkelijke heiligheid stelde hem niet vrij van onze verzoekingen, noch van de mogelijkheid te zondigen; maar zij maakte de normale ontwikkeling van zijn wil mogelijk, die, door zijn voortdurende gemeenschap met God, over alle kwaad zal zegevieren, zodat hij de Verlosser van onze val en de Verlosser van de wereld kan worden.

Evenzo zal hij de Zoon van God worden genoemd, omdat hij in werkelijkheid de Zoon van God was, zelfs door zijn menselijke geboorte, waarvan God de efficiënte oorzaak was. Maar anderzijds zal hij evenzeer tot onze mensheid behoren, omdat hij, zoals alle mensen, uit een vrouw geboren is en aan de wet onderworpen is. (Gal 4, 4). De openbaring van Elizabeth’s zwangerschap werd aan Maria gegeven als een aanmoediging om te geloven wat haar werd aangekondigd.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke sites

◊ .

♥  Kapucijnen Antwerpen : Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria -Hoogfeest

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, fêtes religieuses, Page jeunesse, Religion, Temps de l'Avent, Vierge Marie | Pas de Commentaire »

Immaculée Conception de la Vierge Marie

Posté par diaconos le 8 décembre 2021

Afficher l’image source

De l’évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.    L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation  L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus.

   Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ;    il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »    Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. »    Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.» Alors l’ange la quitta.   (Lc 1, 26-38)

Annonce de la naissance de Jésus

L’ange Gabriel fut envoyé à Nazareth. Il apparut à Marie, jeune fille de la maison de David. Il la salua comme celle qui fut reçue en grâce. Marie fut surprise et troublée. L’ange lui fit part de son message : elle enfantera un fils, qui s’appellera Jésus, sera fils du Très-Haut et règnera éternellement. Marie reçut cette promesse avec foi, mais avec l’étonnement qu’elle dut provoquer dans son cœur de vierge. L’ange lui annonça que ce miracle s’accomplira par la puissance du Saint-Esprit et que pour cela l’enfant auquel elle donnera le jour sera appelé Fils de Dieu. Afin d’affermir sa foi, il lui apprit que sa parente Elisabeth fut dans le sixième mois de sa grossesse. Alors Marie se soumit avec humilité et simplicité à la volonté du Seigneur

Cinq mois s’étaient écoulés depuis l’événement  où Élisabeth sortit de sa retraite et où se manifesta pour tous le fait qu’elle fut enceinte.   « La prophétie touchant la naissance de Jean a été faite au temple et publiée à tout le peuple, mais la promesse de la naissance de Christ fut faite à une vierge en une bien petite ville et demeura comme ensevelie au cœur d’une jeune fille. » ( Calvin)

Les mots : de la maison de David, peuvent se rapporter à Marie ou à Joseph, ou à tous les deux. Si, comme le prétendirent plusieurs interprètes, ces mots ne concernèrent que Joseph. Pour Luc la mère de Jésus descendait de David. Ainsi, de même que Dieu rattachait la nouvelle alliance à l’ancienne en faisant naître Jean-Baptiste de la race sacerdotale d’Aaron, de même il fit surgir Jésus de l’ancienne famille royale israélite.  Luc, en racontant que Marie était alors fiancée à Joseph, fut pleinement d’accord avec Matthieu.

On prétendit que l’annonce de l’ange à Marie fut inconciliable avec les soupçons que conçut ensuite son fiancé et la nécessité de la révélation qui lui fut faite à ce sujet. D’après Luc, Marie se rendit aussitôt avec hâte au pays des montagnes auprès d’Élisabeth sa parente, emportant avec elle la précieuse révélation qu’elle avait reçue ; et ce ne fut qu’à son retour dans sa maison, environ trois mois après, que Joseph put se préoccuper des pensées que Matthieu lui attribua, car alors l’état de sa fiancée n’était plus un faite à ce sujet.

 Luc, en racontant que Marie était alors fiancée à Joseph, fut pleinement d’accord avec Matthieu. On a prétendu que l’annonce de l’ange à Marie fut inconciliable avec les soupçons que conçut ensuite son fiancé et la nécessité de la révélation qui lui fut faite à ce sujet. D’après Luc, Marie se rendit aussitôt avec hâte au pays des montagnes auprès d’Élisabeth sa parente, emportant avec elle la précieuse révélation qu’elle avait reçue ; et ce ne fut qu’à son retour dans sa maison, environ trois mois après, que Joseph put se préoccuper des pensées que Matthieu lui attribua, car alors l’état de sa fiancée n’était plus un mystère : la promesse de Dieu était en voie de s’accomplir.

 La cause du trouble qu’éprouva Marie, fut le discours de l’ange : elle se demanda : d’où vint cette salutation. Le titre Fils du Très-Haut, fut la cause de la grandeur de Celui qu’annonça l’ange. Mais il sera grand, même en présence des hommes, par sa sainteté, sa puissance, son amour.  « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et il n’y aura pas de fin à son règne. »  (Lc 1, 33)

 Ces paroles concernant la royauté de Jésus-Christ annoncèrent l’accomplissement de nombreuses prophéties de l’Ancien Testament. Elles inspirèrent à Marie la pensée que l’enfant qui lui était promis serait le Messie ; car, en pieuse Israélite, elle connaissait les Écritures.

« Le règne de Jésus, en s’absorbant dans celui du Père fut accompli. Seulement, à un degré plus avancé de l’œuvre divine, l’apôtre Paul reçut une révélation dépassant celle que renferma le message de l’ange. » (Godet)

Marie, quoique fiancée à Joseph, ne porta pas sa pensée sur le temps où elle sera sa femme, parce qu’elle comprit par les paroles de l’ange que ce qu’il annonça alla s’accomplir immédiatement.  L’Esprit-Saint et la puissance du Très-Haut sont deux expressions qui indiquent une seule et même chose, avec cette distinction que la première désigne l’essence, la seconde l’action créatrice du Saint-Esprit.

Le sens de ces paroles est que la promesse faite à Marie allait s’accomplir en elle par une création étrangère à l’ordre ordinaire de la nature. Jésus devait être affranchi du péché héréditaire de la race humaine ; c’est pourquoi il fallait qu’il naquit de l’Esprit de Dieu.

Cette sainteté originelle ne le soustrayais ni à nos tentations, ni à la possibilité de pécher : mais elle permit le développement normal de sa volonté qui, par sa constante communion avec Dieu, triomphera de tout mal, en sorte qu’il pourra devenir le Réparateur de notre chute et le Rédempteur du monde.

Par la même raison, il sera appelé Fils de Dieu, parce qu’il le fut en réalité, même par sa naissance humaine, dont Dieu fut la cause efficiente. Mais, d’autre part, il appartiendra tout aussi réellement à notre humanité, parce que, comme tous les hommes, il fut né de femme et soumis à la loi. (Ga 4, 4). La révélation de la grossesse d’Élisabeth fut donnée à Marie comme un encouragement à croire ce qui lui fut annoncé.

 Diacre Michel Houyoux

Compléments

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article  →  Sainte Marie, Mère de Dieu

◊  Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article  →   Sainte Marie, Mère de Dieu

◊◊  Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article  →    Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi

 Liens avec d’autres sites chrétiens

◊  L’Eglise catholique en France : cliquez ici pour lire l’article → La fête de l’Immaculée Conception 

◊  Père Gilbert Adam    : cliquez ici pour lire l’article → Immaculée Conception de la Vierge Marie

Homélie de Monseigneur Aveline en la solennité de l’Immaculée Conception

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, fêtes religieuses, Histoire du Salut, Page jeunesse, Religion, Temps de l'Avent | Pas de Commentaire »

Third Sunday of Advent – Year C

Posté par diaconos le 8 décembre 2021

Afficher l’image source

The Gaudete is the first term (i the Latin introit for the Third Sunday of Advent. This word, meaning Rejoice (imperative, second person plural), stands out because of a particular feature of this Sunday in the Advent period.f Lent with the same meaning and function. x As a pause in the middle of Advent, this Sunday is distinguished by its joyful characteristic. It is a partial anticipation of Christmas.

For this reason, on the one hand, pink vestments and ornaments are used instead of purple ones

This gave rise to many works. The word corresponds to the term Laetare of the fourth Sunday o, exceptionally before the Nativity. On the other hand, it is advisable to play the organ with joyful pieces during the celebration. These means will symbolise and amplify the celebration of this Sunday.

Since the Middle Ages, the Gaudete has been so popular that it has often been performed in choir, instead of the original monodic version of the Gregorian introit. Indeed, the melody of the latter has been used in several parody masses. Among them, that of Josquin des Prés has been falsely attributed to Johannes Ockeghem. But its publication in Venice in 1502 has been confirmed.ncipit) in 1502 has been confirmed.

From the book of the prophet Zephaniah

The Lord will rejoice over you and be glad. Shout for joy, daughter of Zion! Break forth into ovations, O Israel! Rejoice, with all your heart leap for joy, daughter of Jerusalem!  The Lord has lifted the sentences that were upon you, he has removed your enemies. The King of Israel, the Lord, is in you. You need no longer fear misfortune. On that day they will say to Jerusalem, « Do not be afraid, O Zion! Do not let your hands fail! The Lord your God is in you; he is the hero who brings salvation. He will rejoice and be glad in you; he will renew you with his love; he will exult in you and rejoice, as in the days of celebration. (So 3, 14-18a)

The Lord will rejoice over you and be  glad

 Shout for joy, daughter of Zion! Break forth into ovations, O Israel ! Rejoice and leap for joy with all your heart, daughter of Jerusalem!  The Lord has lifted the sentences that were upon you; he has removed your enemies. The King of Israel, the Lord, is in you. You need no longer fear misfortune. On that day they will say to Jerusalem, « Do not be afraid, O Zion! Do not let your hands fail !

The Lord your God is in you; he is the hero who brings salvation. He will rejoice and be glad in you; he will renew you with his love ; he will exult in you and rejoice, as in the days of celebration. (So 3:14-18a) « Shout for joy, O daughter of Zion! Shout for joy, O Israel! Rejoice and triumph with all your heart, daughter of Jerusalem ! » (So, 14)

This was an invitation to joy that rose to the level of rejoicing: shouts of joy at the thought of no longer having any danger to fear. The reason for this joy was that Judah’s vindication had replaced his condemnation, and he was thus protected from all the external enemies who served as instruments of the Lord to punish him: « God is now for him, who will be against him ?

Let not your hands weaken: weak hands are the sign of discouragement inspired by fear and anguish. « The Lord your God is in your midst, a valiant Saviour; he will burst forth for your sake, he will be silent in his love; he will leap for your sake with shouts of joy. (So 3, 17) A new reason to rejoice: the presence of the Lord, his deep satisfaction in beholding his people, his ardent love for them. Joy was expressed in shouting; deep love in silence.

Joy: this joy should have been God’s at the first coming of the Messiah; but the hardening of his people hindered it. It will only happen at the end of time. The prophet Zephaniah ended with a description of the benefits with which God will comfort his long-suffering people. There will be no more exiles deprived of participating in the solemn feasts that are celebrated in Zion.

With the last words, their burden is a reproach, the prophet looked back to the time of the ignominious judgment which the people had to undergo, but whose traces God promised to erase.

The prophet Zephaniah concluded with a description of the benefits with which God will comfort his long-suffering people. There will be no more exiles deprived of participating in the solemn feasts that are celebrated in Zion. With the last words: their burden is shame, the prophet looked back to the time of the ignominious judgment that the people had to undergo, but whose traces God promised to erase.

Deacon Michel Houyoux

Links to other Christian websites

◊ Father Hanly : click here to read the paper →  Homily for third Sunday of Advent, Year C

◊ Catholic for live    : click here to read the paper →  HOMILY FOR THE Third SUNDAY OF ADVENT  – Year C

Father’s Zachary homily

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, fêtes religieuses, Histoire, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps de l'Avent | Pas de Commentaire »

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS