Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria

Posté par diaconos le 8 décembre 2021

De onbevlekte ontvangenis: dogma en misverstand - Geschiedenis Beleven

Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens de heilige Lucas

In die tijd werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth genaamd, naar een jong maagdelijk meisje dat ten huwelijk was gegeven aan een man uit het huis van David, wiens naam Jozef was.   En de engel kwam tot haar en zei: « Wees gegroet, gezegende, de Heer is met u. Toen zij dit hoorde, was zij zeer ontdaan en vroeg zich af wat deze groet kon betekenen. Toen zei de engel tegen haar: « Wees niet bang, Maria, want je hebt gunst gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam Jezus noemen.

  De Here God zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal voor altijd heersen over het huis van Jakob, en zijn koninkrijk zal geen einde kennen.   Maria zei tot de engel: « Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man ken? » De engel antwoordde: « De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal hij die geboren zal worden, heilig zijn en de Zoon van God genoemd worden. En zie, Elizabeth, uw verwante, in haar ouderdom, heeft ook een zoon verwekt en is nu in haar zesde maand, hoewel zij de onvruchtbare vrouw werd genoemd. Want niets is onmogelijk bij God.   Toen zei Maria: « Zie, de dienstmaagd des Heren, laat mij alles geschieden naar uw woord. » Toen verliet de engel haar.  (Lc 1:26-38)

 Vijf maanden waren verstreken sinds Elizabeth uit haar toevluchtsoord kwam en aan iedereen duidelijk maakte dat zij zwanger was.   »De profetie over de geboorte van Johannes werd in de tempel gedaan en aan het gehele volk bekendgemaakt, maar de belofte van de geboorte van Christus werd gedaan aan een maagd in een zeer kleine stad en bleef als begraven in het hart van een jong meisje. (Calvijn)

De woorden « van het huis van David » kunnen betrekking hebben op Maria of Jozef, of op beiden. Indien, zoals vele uitleggers beweerden, de woorden alleen Jozef betroffen, dan was de moeder van Jezus een afstammeling van Maria. Voor Lucas stamde de moeder van Jezus af van David. Zoals God dus het Nieuwe Verbond verbond met het Oude Verbond door Johannes de Doper te laten geboren worden uit het priesterlijke geslacht van Aäron, zo liet Hij Jezus voortkomen uit het oude Israëlitische koningsgeslacht. Lucas, die verhaalt dat Maria toen verloofd was met Jozef, was het volledig eens met Mattheüs.

Men beweerde dat de aankondiging van de engel aan Maria onverenigbaar was met de vermoedens die haar verloofde toen koesterde en de noodzaak van de openbaring die hem daaromtrent was gedaan. Volgens Lukas ging Maria terstond naar het land van de bergen, naar haar bloedverwante Elisabeth, en nam de kostbare openbaring die zij had ontvangen met zich mee; en pas toen zij, ongeveer drie maanden later, naar haar huis terugkeerde, kon Jozef zich bezighouden met de gedachten die Mattheüs hem toeschreef, want toen was de toestand van zijn verloofde niet langer een feit.

Lucas, die vertelt dat Maria toen verloofd was met Jozef, was het volledig eens met Mattheüs. Men heeft beweerd dat de aankondiging van de engel aan Maria onverenigbaar was met de vermoedens die haar verloofde toen koesterde en met de noodzaak van de openbaring die hem over dit onderwerp werd gedaan. Volgens Lukas ging Maria onmiddellijk met spoed naar het bergland, naar haar bloedverwante Elisabeth, en nam de kostbare openbaring die zij had ontvangen met zich mee; en pas toen zij, ongeveer drie maanden later, naar haar huis terugkeerde, kon Jozef zich bezighouden met de gedachten die Mattheüs hem toeschreef, want tegen die tijd was de toestand van zijn verloofde niet langer een mysterie: Gods belofte was op weg naar de vervulling.

 De oorzaak van Maria’s verwarring was de toespraak van de engel: zij vroeg zich af waar deze groet vandaan kwam. De titel Zoon van de Allerhoogste was de oorzaak van de grootheid van Hem die door de engel werd aangekondigd. Maar Hij zal groot zijn, zelfs in tegenwoordigheid van mensen, door zijn heiligheid, zijn macht, zijn liefde.  »Hij zal over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en aan zijn heerschappij zal geen einde komen » (Lc. 1, 33).

 Deze woorden over het koningschap van Jezus Christus kondigden de vervulling aan van vele profetieën uit het Oude Testament. Zij inspireerden Maria om te denken dat het kind dat haar beloofd was, de Messias zou zijn; want als vrome Israëlitische kende zij de Schriften. « De heerschappij van Jezus, die opging in die van de Vader, was volbracht. Pas in een verder gevorderd stadium van het goddelijk werk ontving de apostel Paulus een openbaring die verder ging dan die vervat in de boodschap van de engel. (Godet)

Maria was weliswaar verloofd met Jozef, maar dacht niet aan het tijdstip waarop zij zijn vrouw zou worden, omdat zij uit de woorden van de engel begreep dat wat hij aankondigde onmiddellijk vervuld zou worden.  De Heilige Geest en de kracht van de Allerhoogste zijn twee uitdrukkingen die één en hetzelfde aanduiden, met dit onderscheid dat de eerste het wezen aanduidt en de tweede de scheppende werking van de Heilige Geest.

De betekenis van deze woorden is dat de belofte aan Maria in haar vervuld zou worden door een schepping die vreemd is aan de gewone orde van de natuur.

Jezus moest bevrijd worden van de erfzonde van het menselijk ras; daarom moest Hij geboren worden uit de Geest van God.

Deze oorspronkelijke heiligheid stelde hem niet vrij van onze verzoekingen, noch van de mogelijkheid te zondigen; maar zij maakte de normale ontwikkeling van zijn wil mogelijk, die, door zijn voortdurende gemeenschap met God, over alle kwaad zal zegevieren, zodat hij de Verlosser van onze val en de Verlosser van de wereld kan worden.

Evenzo zal hij de Zoon van God worden genoemd, omdat hij in werkelijkheid de Zoon van God was, zelfs door zijn menselijke geboorte, waarvan God de efficiënte oorzaak was. Maar anderzijds zal hij evenzeer tot onze mensheid behoren, omdat hij, zoals alle mensen, uit een vrouw geboren is en aan de wet onderworpen is. (Gal 4, 4). De openbaring van Elizabeth’s zwangerschap werd aan Maria gegeven als een aanmoediging om te geloven wat haar werd aangekondigd.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke sites

◊ .

♥  Kapucijnen Antwerpen : Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria -Hoogfeest

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS