Geboorte van de Heer – Jaar C

Posté par diaconos le 21 décembre 2021

 

Afficher l’image source

Jesus werd  geboren in Bethlehem in Judea

Uit het Evangelie van Jezus Christus in accorg naar Mattheus

Genealogie van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham gewon Izaäk, Izaäk gewon Jakob, Jakob gewon Juda en zijn broers, Juda, uit zijn verbintenis met Tamar, gewon Phares en Zara, Phares gewon Esrom, Esrom gewon Aram, Aramegat Rehoboam, Rehoboam begat Abia, Abia begat Asa, Asa begat Josafat, Josafat begat Jehoram, Jehoram begat Uzziah, Uzziah begat Jehoatham, en Jehoatham werd de vader van Ahaz, en Ahaz werd de vader van Hizkia, en Hizkia werd de vader van Manasse, en Manasse werd de vader van Amon, en Amon werd de vader van Josia, en Josia werd de vader van Jekonia en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap.

Het totale aantal generaties is dus: van Abraham tot David, veertien generaties; van David tot de Babylonische ballingsc gewon Aminadab, Aminadab gewon Naasson, Naasson gewon Salmon, Salmon, uit zijn verbintenis met Rahab, gewon Boaz, Boaz, uit zijn verbintenis met Ruth, gewon Jobed, Jobed gewon Jesse, Jesse gewon Koning David. David begat Salomo bij zijn vrouw Uriah, Salomo bhap, veertien generaties; van de Babylonische ballingschap tot Christus, veertien generaties. Dit is hoe Jezus Christus werd geboren: Maria, zijn moeder, was aan Jozef ten huwelijk gegeven; voordat zij samenleefden, werd zij zwanger door het werk van de Heer.

Menselijke en goddelijke oorsprong van de Messias

Het doel van Mattheüs’ Evangelie is de innige en levende betrekking van de twee verbonden te tonen, om in Jezus Christus de vervulling te tonen van de gehele geschiedenis van zijn volk. Dit doel heeft Mattheüs vanaf de eerste regels van zijn boek duidelijk gemaakt, met die genealogie waarvan de betekenis allereerst wordt gemarkeerd door de twee grote namen van David en Abraham; David, in wiens familie volgens de profetie degene zou worden geboren wiens koningschap eeuwig zou zijn.

Abraham, in wiens zaad alle geslachten der aarde gezegend zouden worden, een belofte die geen betekenis of vervulling heeft dan in Jezus Christus. De Zoon van God kwam om zijn plaats in te nemen in dit zaad van Abraham en in onze mensheid, die Hij zou vernieuwen. Als het er alleen om ging de wereld nieuwe openbaringen te brengen, zou een lange reeks overleveringen hebben volstaan, en misschien zouden wij hier, in plaats van een genealogie, een opsomming hebben gevonden van de boeken van het Oude Testament.

Maar de zegen die aan Abraham was beloofd, moest worden verwezenlijkt in zijn nageslacht en bestaan in een nieuwe schepping, begonnen in de persoon zelf van de Bevrijder. Vandaar een genealogie die niet alleen tot doel heeft zijn historische afstamming vast te stellen. Teruggrijpend op David en Abraham, heeft Mattheus ook de genealogische oorsprong van Maria, de moeder van Jezus, aangegeven. Hij verklaarde dat de zoon van David, de zoon van Abraham, via zijn moeder van deze figuren afstamde, daar Jozef geen vader had.

Maar nadat dit eerste doel was bereikt, was de genealogie van Jozef van geen nut voor de Israëlieten. Gedurende zijn hele leven werd Jezus beschouwd als de zoon van Jozef, en moest dat wel zijn op grond van de hoogste eigenschappen. Maar bovendien zat er inhoud in deze opvatting, dat Jozef zijn geadopteerde zoon een theocratisch wettig recht op het koningschap gaf, ten eerste omdat hij zelf een afstammeling van David was, en ten tweede omdat hij door zijn huwelijk met Maria, die erfgenaam was van de familienaam, wettig in de lijn van zijn vrouw trad en haar naam aannam.

Het doel van Mattheüs was de tweeledige oorsprong van Jezus Christus vast te stellen, zoals geopenbaard door het getuigenis van het Nieuwe Testament, en tegelijkertijd zijn bovennatuurlijke geboorte. Christus, in het Hebreeuws Maschia, betekent Gezalfde. Deze naam duidde in het Oude Testament op koninklijke waardigheid, omdat koningen gezalfd werden met olie, het symbool van de Geest van God, en zo werden ingewijd voor hun ambt. Hetzelfde gold voor priesters en profeten.

Het doel van Mattheüs was de tweeledige oorsprong van Jezus Christus vast te stellen, zoals geopenbaard door het getuigenis van het Nieuwe Testament, en tegelijkertijd zijn bovennatuurlijke geboorte. Christus, in het Hebreeuws Maschia, betekent Gezalfde. Deze naam duidde in het Oude Testament op koninklijke waardigheid, omdat koningen gezalfd werden met olie, het symbool van de Geest van God, en zo werden ingewijd voor hun ambt. Hetzelfde gold voor priesters en profeten.

Jezus Christus, die, om de idee van het oude verbond in het nieuwe te verwezenlijken, deze drie ambten vervulde, was de gezalfde des Heren. Hijzelf heeft, door vanaf het begin van zijn bediening een koninkrijk van God te prediken waarvan Hij het Hoofd was, aan dit begrip al zijn waarheid

 Na de Babylonische ballingschap begat Jekonias Salathiël, Salathiël begat Zorobabel, Zorobabel begat Abiud, Abiud begat Eliakim, Eliakim begat Azor, Azor begat Sadok, Sadok begat Akim, Akim begat Elioud, Elioud begat Eleazar, Eleazar begat Mattana, Mattana begat Jakob, Jakob begat Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus werd verwekt, die Christus wordt genoemd.

.Het totaal aantal generaties is dus: van Abraham tot David, veertien generaties; van David tot de Babylonische ballingschap, veertien generaties; van de Babylonische ballingschap tot Christus, veertien generaties. Dit is hoe Jezus Christus werd geboren: Maria, zijn moeder, was aan Jozef ten huwelijk gegeven; voordat zij samenleefden, werd zij zwanger door zijn hand.

Het was niet zonder bedoeling dat de heilige schrijvers hem Jezus, de Christus noemden, of hem de dubbele naam Jezus Christus gaven, zoals Mattheüs vanaf de eerste regel deed. Exegeten hebben zich beziggehouden met het vinden van de verdeling volgens welke Matteüs deze drie reeksen van veertien generaties heeft vastgesteld. De generaties van de eerste periode, van Abraham tot David, zijn zonder weglating opgesomd; het zijn er veertien.

In de tweede periode heeft Mattheus vier koningen van Juda afgetrokken: Ahazia, Joas, Amazia, tussen Jehoram en Uzzia, Joachim, tussen Josia en Jechonias. Een andere bijzonderheid van deze genealogie is de vermelding van vier vrouwen: Tamar, Rachab, Ruth, Bath-sheba.  De bedoeling van Mattheüs was te benadrukken dat deze vrouwen slechts door een zeer uitzonderlijke dispensatie werden toegelaten tot de eer om gerekend te worden onder de voorouders van Jezus; hun situatie scheen hen absoluut uit te sluiten. De economie der genade werd aldus in kiem getoond in het Oude Verbond.

 Het doel van Mattheüs was de tweeledige oorsprong van Jezus Christus vast te stellen, zoals geopenbaard door het getuigenis van het Nieuwe Testament, en tegelijkertijd zijn bovennatuurlijke geboorte. Christus, in het Hebreeuws Maschia, betekent Gezalfde. Deze naam duidde in het Oude Testament op koninklijke waardigheid, omdat koningen gezalfd werden met olie, het symbool van de Geest van God, en zo werden ingewijd voor hun ambt. Hetzelfde gold voor priesters en profeten.

Jezus Christus, die, om de idee van het oude verbond in het nieuwe te verwezenlijken, deze drie ambten vervulde, was de gezalfde van de Heer. Hijzelf heeft, door vanaf het begin van zijn ambt een koninkrijk Gods te prediken waarvan Hij het Hoofd was, aan dit begrip al zijn waarheid en spiritualiteit gegeven. Zo werd in zijn Kerk de titel Christus geleidelijk een eigennaam.

Na de Babylonische ballingschap, Jekonias begat Salathiel, Salathiel begat Zorobabel, Zorobabel begat Abiud, Abiud begat Eliakim, Eliakim begat Azor, Azor begat Sadok, Sadok begat Akim, Akim begat Elioud, Elioud begat Eleazar, Eleazar begat Mattana, Mattana begat Jacob, Jacob begat Jozef, de man van Maria, uit wie werd verwekt Jezus, die Christus wordt genoemd.

 Toen Jozef zag dat Maria, zijn verloofde, zwanger was, besloot hij haar in het geheim te verstoten. Maar een engel openbaarde hem in een droom het mysterie van deze ontvangenis, die van de Heilige Geest kwam, en gebood hem het kind dat uit Maria geboren was Jezus te noemen, want Hij zou de Verlosser zijn. Mattheüs toonde in deze gebeurtenis de vervulling van Jesaja’s profetie over de Immanuël. Jozef gehoorzaamde, nam Maria tot zijn vrouw, maar kende haar niet tot de geboorte van Jezus.

 Na deze grote kastijding was een nieuwe periode van veertien generaties aangebroken: hadden wij niet het recht om een buitengewone gebeurtenis te verwachten, of zelfs de komst van degene die de troon van David zou herstellen? Was de verschijning van Jezus op dit precieze moment in de geschiedenis voor de gelovige Israëliet niet het bewijs dat hij inderdaad de Christus was die door de profeten was aangekondigd ?

Alle generaties van Abraham tot David waren veertien generaties; en van David tot de Babylonische deportatie, veertien generaties; en van de Babylonische deportatie tot Christus, veertien generaties. De kwaliteit van gerechtigheid die aan Jozef werd toegeschreven, legde zijn geweten twee tegenstrijdige plichten op, bronnen van pijnlijke strijd.

Enerzijds kon hij niet met Maria trouwen, niet wetende of niet gelovende in het mysterie van haar zwangerschap; anderzijds wilde hij haar niet in het openbaar blootstellen aan schande, laat staan aan de strengheid van de wet, die in dit geval de doodstraf uitsprak. Hij besloot in het geheim van haar te scheiden.

Toen Jozef zag dat Maria, zijn verloofde, zwanger was, besloot hij haar in het geheim te verstoten. Maar een engel openbaarde hem in een droom het mysterie van deze ontvangenis, die van de Heilige Geest kwam, en beval hem het kind dat uit Maria geboren was Jezus te noemen, omdat hij de Verlosser zou zijn. Mattheüs toonde in deze gebeurtenis de vervulling van Jesaja’s profetie over de Immanuël. Jozef gehoorzaamde, nam Maria tot zijn vrouw, maar kende haar niet tot de geboorte van Jezus.

Toen Jozef zag dat Maria, zijn verloofde, zwanger was, besloot hij haar in het geheim te vgebeurtenis de vervulling van Jesaja’s profetie over de Immanuël. Jozef gehoorerstoten. Maar een engel openbaarde hem in een droom het mysterie van deze ontvangenis, die van de Heilige Geest kwam, en beval hem het kind dat uit Maria geboren was Jezus te noemen, omdat hij de Verlosser zou zijn. Mattheüs toonde in deze zaamde, nam Maria tot zijn vrouw, maar kende haar niet tot de geboorte van Jezus.

Na deze grote kastijding was een nieuwe periode van veertien generaties aangebroken: hadden wij niet het recht om een buitengewone gebeurtenis te verwachten, of zelfs de komst van degene die de troon van David zou herstellen?  Was de verschijning van Jezus op dit precieze moment in de geschiedenis voor de gelovige Israëliet niet het bewijs dat hij inderdaad de Christus was die door de profeten was aangekondigd ?

Alle generaties van Abraham tot David waren veertien generaties; en van David tot de Babylonische deportatie, veertien generaties; en van de Babylonische deportatie tot Christus, veertien generaties. De kwaliteit van gerechtigheid die aan Jozef werd toegeschreven, legde zijn geweten twee tegenstrijdige plichten op, bronnen van pijnlijke worstelingen

. Enerzijds kon hij niet met Maria trouwen, niet wetende of niet gelovende in het mysterie van haar zwangerschap; anderzijds wilde het geheim van haar te scheiden.hij haar niet openlijk blootstellen aan schande, laat staan aan de strengheid van de wet, die in dit geval de doodstraf uitsprak. Hij besloot in

Deze term zoon van David herinnerde Jozef aan de beloften die aan het huis van deze koning van Israël waren gedaan en die in vervulling waren gegaan. Zijn geloof in het Woord van God hielp hem bij zijn twijfels. Hij trouwde haar in het openbaar, volgens de gebruikelijke ceremonie. Onder de Joden werd de verloving gelijkgesteld met het huwelijk. Dit goddelijke feit, door Mattheüs aangegeven, werd aan Jozef geopenbaard door een engel van God, met het speciale doel om al zijn twijfels weg te nemen. De Heilige Geest wijst op de efficiënte oorzaak van Jezus’ menselijk bestaan.

Deze Geest van God, die op het water van de chaos bewoog om leven en harmonie te scheppen, deze Geest, de bron van alle bestaan, was, door een daad van zijn eigen scheppende kracht, de agent van het wonder. Zo zou Maria de straf van de wet en een openbaar proces ontlopen zijn, maar niet de duisternis van haar situatie. Was zij nederig in Gods wil berust en door Hem in deze beproeving in de steek gelaten? Neen, God moest een engel uit de hemel zenden voor haar bevrijding en de vervulling van zijn plannen, en dat deed Hij.

Onder de Joden werd de verloving gelijkgesteld met het huwelijk. Dit goddelijke feit, dat door Mattheüs wordt aangegeven, werd aan Jozef geopenbaard door een engel van God, met het speciale doel om al zijn twijfels weg te nemen. De Heilige Geest wijst op de efficiënte oorzaak van Jezus’ menselijk bestaan. Deze Geest van God, die op het water van de chaos bewoog om leven en harmonie te scheppen, deze Geest, de bron van alle bestaan, was, door een daad van zijn eigen scheppende kracht, de agent van het wonder.

Zo zou Maria de straf van de wet en een openbaar proces ontlopen zijn, maar niet de duisternis van haar situatie. Was zij nederig in Gods wil berust en door Hem in deze beproeving in de steek gelaten? Nee, God moest een engel uit de hemel zenden voor haar bevrijding en de vervulling van zijn plannen, en dat deed Hij.

Diaken Michel Houyoux

Links with other Christiasn website

◊  Heiligen : klik hier om het artikel te lesen → JEZUS Geboorte

◊   Historiek :  klik hier om het artikel te lesen → Jezus’ geboor

♥ Pastoor Andy Penne ; « Kerstmis en het licht van Bethlehem »

  Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS