De Driekoningen van de Heer – Jaar C

Posté par diaconos le 30 décembre 2021

 Afficher l’image source

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus

Jezus werd geboren in Bethlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes de Grote. En zie, wijzen uit het Oosten kwamen naar Jeruzalem en vroegen: « Waar is de Koning der Joden, die pas geboren is? We zagen zijn ster in het oosten en kwamen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij benauwd, en heel Jeruzalem met hem. « Waar is de pasgeboren Koning der Joden ? We zagen zijn ster in het oosten en kwamen om hem te aanbidden. »

Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij benauwd, en heel Jeruzalem was met hem. Hij riep al de overpriesters en de schriftgeleerden van het volk bijeen en vroeg hun waar de Christus geboren zou worden. En zij zeiden tot hem : « In Bethlehem in Judea, want zo heeft de profeet geschreven. «  En gij, Bethlehem, land van Juda, zijt niet de minste van de hoofdsteden van Juda, want uit u zal een hoofdman voortkomen die de herder zal zijn van mijn volk Israël.

Toen ontbood Herodes de wijzen in het geheim om hun te zeggen wanneer de ster verschenen was; toen zond hij hen naar Bethlehem en zei: « Ga heen en zoek precies uit wie het kind is. Toen zond hij hen naar Bethlehem en zeide: Ga heen en onderzoek alles wat gij kunt omtrent het kind, en wanneer gij het gevonden hebt, kom dan en zeg het mij, opdat ook ik ga en het aanbid ». En toen zij de woorden van de koning hoorden, vertrokken zij. En zie, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij op de plaats kwam, waar het kind was.

 En toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met grote vreugde. En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en vallende aan zijn voeten, bogen zij zich voor Hem neer. Zij openden hun kisten en boden hem hun geschenken aan: goud, wierook en mirre. Maar zij werden gewaarschuwd niet naar Herodes terug te keren, dus keerden zij langs een andere weg naar hun land terug. (Mt 2,1-12)

Bezoek van de Wijzend

Jezus ontving het eerbetoon van de naties. De Wijzen zochten, vonden en aanbaden. Beth-Lechem, « huis van brood ». Bethlehem van Judea, om deze stad te onderscheiden van een andere met dezelfde naam die in de stam van Zabulon lag. Bethlehem, ook Efrata genoemd, was een kleine stad in de stam Juda, twee mijl ten zuiden van Jeruzalem. Deze stad draagt vandaag de dag nog steeds dezelfde naam en telt drie- à vierduizend inwoners, waarvan de meesten christen zijn.

Het kinHerode, bijgenaamd de Grote, zoon van Antipater, stichtte de dynastie van zijn familie, de Idumeeërs, door de laatste afstammelingen van het Hasmoneeër geslacht der Makkabeeën te vernietigen. Op vijftienjarige leeftijd verkreeg hij van zijn vader het bestuur over Galilea (Josephus, Joodse Oudheden, XIV, 9, 2). Larhief Antonius hem bij zijn aankomst in Syrië tot tetrarch en verkreeg van de Senaat de titel van koning der Joden (Josephus, Jewish Antiquities, XIV, 14, 5) .terve Maar pas drie jaar later kon hij bezit nemen van zijn koninkrijk. Hij moest het heroveren op Antigonus, zoon van Aristobulus.

 De Wijzen waren een priesterkaste die bij de Perzen en de Meden in hoog aanzien stond; zij vormden de geheime raad van de koningen, regelden godsdienstige zaken en wijdden zich aan de studie van de natuur, vooral de astronomie. Aan het Babylonische hof was er een orde van magiërs, ook wel wijzen genoemd, op wie Daniël was gegrondvest. Daniël 2:48 Later werd deze naam in het Oosten gegeven aan allen die zich bezighielden met astrologie, het uitleggen van dromen, en de occulte wetenschappen in het algemeen.

In de tijd van Jezus waren er onder de Grieken en Romeinen mannen die de goedgelovigheid van het volk uitbuitten ter meerdere glorie of uit hebzucht, zoals wij zien in de voorbeelden van Simon en Elima. Deze magiërs behoorden tot de oude en eervolle klasse van geleerden. Zij kwamen uit het Oosten, een vage uitdrukking die vrij spel heeft gegeven aan speculaties over hun land van herkomst. Gezien de aard van de geschenken die zij het pasgeboren kind aanboden, dachten sommigen aan Arabië, anderen aan Perzië.

Koning Herodes, bij hun aankomst in Jeruzalem, dacht dat zij mannen van aanzienlijke positie waren. De traditie heeft zelfs hun namen overgeleverd en hen Gaspar, Melchior en Balthasar genoemd ! Tenslotte werd uit hun vraag : « Waar is de koning der Joden ? » geconcludeerd dat zij heidenen waren en de vroege Kerk, die hen beschouwde als de eerste vruchten van het heidendom die aan de voeten van Jezus waren gebracht, vierde hun nagedachtenis op het feest van Epifanie, het feest van Jezus’ verschijning aan de heidenen.

Jezus liet zijn openbaringen en zijn lichten tot de mensen komen in de meest geschikte omstandigheden : tot de herders, die zich aan hen toonden in een stal als een kind dat in een i lag en die hen Gaspar, Melchior en Balthasar noemden ! Tenslotte werd uit hun vraag : « Waar is de Koning der Joden ? » geconcludeerd dat zij heidenen waren en de vroege Kerk, comangiatoia; aan vissers, door hen wonderbaarlijke perziken te schenken; aan wijze astronomen, door middel van een ster.

 Zo werd het alles voor alle mensen. Op welke wijze deze vreemdelingen ook tot hun overtuiging kwamen, het nam in hen de kenmerken aan van een geloof dat alle hindernissen overwint : Zij vonden de stad Jeruzalem in onwetendheid over de grote gebeurtenis die hen daar had gebracht; in plaats van de koning der Joden die zij zochten, werden zij gebracht voor de tiran die zijn troon bezette; zij zagen de Joodse priesters onverschillig; hun werd een obscuur dorp getoond, daarna een armoedig uitziende hut, ten slotte een stal waar een klein kind lag, geboren in een familie van handwerkslieden; en niets deed hun geloof wankelen; zij bogen zich neer, zij brachten hulde.

Herodes beefde voor zijn gezag en zijn troon. En aangezien de geringste verdenking vaak het leven van velen had gekost, zou de angst die zo’n tiran voelde, wel eens degenen die van hem afhankelijk waren, heel Jeruzalem, kunnen verontrusten. De overpriesters waren, naast de hogepriester, de hoofden van de vierentwintig priesters. De schriftgeleerden waren de geleerde uitleggers van de wet en de Schriften, de juristen en theologen van die tijd. Zij behoorden meestal tot de partij van de Farizeeën en de meesten van hen zetelden in het Sanhedrin. De achterdochtige Herodes, die vreesde dat de Wijzen niet naar hem zouden terugkeren, wilde ten minste een aanwijzing hebben om hem bij zijn plannen te leiden.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Beleven :  klik hier om het artikel te lezen → Driekoningen 2022

◊  Herman Andriessen  :  klik hier om het artikel te lezen → Driekoningen / Openbaring van de Heer C 

Parochie Heilige Willibrordus : « De Driekoningen van de Heer »

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS