• Accueil
  • > Archives pour le Mercredi 26 janvier 2022

Vierde zondag van de gewone tijd in jaar C

Posté par diaconos le 26 janvier 2022

Afficher l’image source

Jezus geeft les in de synagoge van Nazareth

 

Deze zondag nodigen de liturgische teksten ons uit Christus te volgen en deel te nemen aan zijn zending. Door dat te doen, zullen we liefhebben zonder maat en zonder grenzen. Gods liefde is voor iedereen, zonder uitsluiting, zonder uitzondering. Aangezien God ons allen liefheeft, moeten wij op onze beurt alle mensen liefhebben. Laten wij in deze vierde week van de Gewone Tijd de tweede lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe herlezen en ons de vraag stellen: « Wat is voor mij naastenliefde? Hier zijn de lezingen en enkele commentaren erop.

Alle mensen. Laten wij, in deze vierde week van de Gewone Tijd, de tweede lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe herlezen en ons de vraag stellen: « Wat is naastenliefde eigenlijk voor mij? « Hier zijn de lezingen en wat commentaar erop.

De eerste lezing is uit het boek Jeremia

De liturgische teksten nodigen ons uit Christus te volgen en deel te nemen aan zijn zending. Door dat te doen, zullen we liefhebben zonder maat en zonder grenzen. Gods liefde is voor iedereen, zonder uitsluiting, zonder uitzondering. Aangezien God ons allen liefheeft, moeten wij op onze beurt alle mensen liefhebben. Laten wij in deze vierde week van de gewone tijd de tweede lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe herlezen en ons de volgende vraag stellen: « Wat een uitzondering. Omdat God ons allen liefheeft, moeten wij op onze beurt lezen uit het boek Jeremia.

Op de eerste zondag nodigen de liturgische teksten ons uit Christus te volgen en deel te nemen aan zijn zending. Door dat te doen, zullen we liefhebben zonder maat en zonder grenzen. Gods liefde is voor iedereen, zonder uitzondering, zonder uitsluiting. Wij moeten, op onze beurt, alle mensen liefhebben. Laten wij in deze vierde week van de gewone tijd de tweede lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe herlezen en ons de volgende vraag stellen: « Wat betekent naastenliefde werkelijk voor mij? Hier zijn de lezingen en enkele commentaren erop.

Opmerking    Jeremia, die een groot profeet in Jeruzalem was (de data van zijn prediking lopen uiteen van ongeveer 627 tot 587 v. Chr.), spreekt ons in deze passage over zijn geestelijke ervaring: hij is zich er terdege van bewust dat het God is die hem heeft uitverkoren (verzen 4 en 5). Dit verslag van Jeremia’s roeping illustreert wat profeten in Israël waren: zij waren de woordvoerders van God, een God die wilde communiceren, zich bekend wilde maken om een verbondsrelatie tot stand te brengen.

Test De Heer sprak tot mij en zei : « Voordat ik u in de moederschoot vormde, kende ik u; voordat u geboren werd, heb ik u gezalfd ; ik heb u gemaakt tot een profeet voor de volken. Sta op en spreek tegen hen zoals ik je beveel. Beef niet voor hen, of ik zal u voor hen doen beven. Heden zal Ik u maken tot een versterkte stad, een zuil van ijzer, een wal van brons, om stand te houden tegen het ganse land, tegen de koningen van Juda en hun leiders, tegen hun priesters en tegen het ganse volk. Zij zullen tegen u strijden, maar zij zullen machteloos tegenover u staan, want Ik ben met u om u te verlossen.

Psalm 7 1(70) : 5-8.15.17.19

Opmerking Deze psalm van 24 verzen is geschreven in de eerste persoon enkelvoud : « ik » moet worden opgevat in de collectieve zin van « wij ». De auteur ervan is een oude man die getuigt van een persoonlijke maar dramatische ervaring (zie ook de verzen 2-12 van de volledige tekst). In deze passage is het Israël dat spreekt

Opmerking De officiële verkondiging van Gods reddend ingrijpen vond plaats in de liturgie van de Tempel, waar een lofzang werd gezongen: « Wie is God als Gij?  »

Tekst Heer mijn God, U bent mijn hoop, mijn steun vanaf mijn jeugd. U bent mijn steun geweest van voor mijn geboorte, U hebt mij uitverkoren uit de schoot van mijn moeder, U zult voor altijd mijn lof zijn! Ik was een wonder voor velen. Jij was mijn hulp en mijn kracht. Je lofzang was de hele dag in mijn mond. De ganse dag verkondigt mijn mond uw gerechtigheid en uw heil (ik ken het getal niet). Mijn God, u hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd, tot nu toe heb ik uw wonderen verkondigd. Uw gerechtigheid is zo groot, o God, dat U grote dingen hebt gedaan; God, wie is dan als U ?

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korinthiërs

Opmerking Deze tekst van Paulus spreekt in de eerste plaats over God, hij overdenkt het mysterie van Gods liefde; telkens wanneer wij in deze tekst het woord « liefde » tegenkomen, zouden wij het kunnen vervangen door het woord « God ». De vijftien gedragingen die Paulus opsomt in zijn inventaris zijn, verre van utopieën te zijn, de verrassende realiteiten die de ervaring aan het licht brengt: de liefde, en alleen de liefde, stelt degene die liefheeft, degene die bemind wordt, in staat om hoogten te bereiken van geduld, zelfvergetelheid, zachtmoedigheid, doorzichtigheid, totaal vertrouwen. Het is Gods liefde, dat wil zeggen, de door God gegeven liefde, die alleen onze gemeenschappen tot de getuigen kan maken die de wereld verwacht. De grootste deugden zijn niets als zij niet uitsluitend worden bevloeid door de liefde van God zelf. Dit zet dingen op hun plaats !

Opmerking De officiële verkondiging van Gods reddend ingrijpen vond plaats in de liturgie van de Tempel, waar een lofzang werd gezongen : « Wie is God als Gij ? « 

 Opmerking  Jeremia, die een groot profeet in Jeruzalem was (de data van zijn prediking lopen uiteen van ongeveer 627 tot 587 v. Chr.), spreekt ons in deze passage over zijn geestelijke ervaring: hij is zich er terdege van bewust dat het God is die hem heeft uitverkoren (verzen 4 en 5). Dit verslag van Jeremia’s roeping illustreert wat profeten in Israël waren: zij waren de woordvoerders van God, een God die wilde communiceren, zich bekend wilde maken om een verbondsrelatie tot stand te brengen.

Tekst Heer mijn God, U bent mijn hoop, mijn steun sinds mijn jeugd. U bent mijn steun geweest van voor mijn geboorte, U hebt mij uitverkoren uit de schoot van mijn moeder, U zult voor altijd mijn lof zijn! Ik was een wonder voor velen. Jij was mijn hulp en mijn kracht. Je lofzang was de hele dag in mijn mond. De ganse dag verkondigt mijn mond uw gerechtigheid en uw heil (ik ken het getal niet). Mijn God, u hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd, tot nu toe heb ik uw wonderen verkondigd. Uw gerechtigheid is zo groot, o God, dat U grote dingen hebt gedaan; God, wie is dan als U ?

Noot 1 Korinthe is een van de belangrijkste steden van het oude Griekenland. Het blijft een belangrijke stad in het moderne Griekenland, met een bevolking van 36.555 en als hoofdstad van de naam Korinthe. Tijdens de veldtochten van Rome tegen de Liga werd het in 146 v. Chr. volledig verwoest door Mummius,

 Noot 2 Na een eeuw van verwoesting werd Korinthe door Julius Caesar herbouwd als een Romeinse kolonie (44 v. Chr.). Toen de apostel Paulus de stad honderd jaar later bezocht, was Korinthe een bloeiende stad geworden en de hoofdstad van de Romeinse provincie Achaia. Na zijn reis schreef hij twee brieven (epistels) aan hen.

Tekst Broeders, onder de gaven van God zoekt gij het beste. Nou, ik zal je een manier laten zien die beter is dan alle andere. Ik kan alle talen van hemel en aarde spreken, maar als het mij aan naastenliefde ontbreekt, als het mij aan liefde ontbreekt, ben ik slechts een klinkend koper, een klinkende cimbaal. Ik kan een profeet zijn, ik kan alle kennis hebben van de mysteriën en alle kennis van God, en al het geloof om bergen te verzetten, maar als het mij aan liefde ontbreekt, ben ik niets. Ik zou al mijn rijkdommen kunnen uitdelen aan de hongerigen, ik zou levend verbrand kunnen worden, maar als ik geen liefde heb, ben ik niets.

 De liefde is geduldig ; de liefde is gewillig ; de liefde is niet jaloers ; zij is niet opschepperig of trots; zij doet niets oneerlijks ; zij zoekt niet haar eigen belang ; zij laat zich niet meeslepen; zij koestert geen wrok ; zij verheugt zich niet over wat verkeerd is, maar vindt vreugde in wat goed is ; zij verdraagt alle dingen, vertrouwt alle dingen, hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen. Liefde zal nooit overgaan. Op een dag zullen profetieën verdwijnen, de gave van tongen zal ophouden, de kennis die wij van God hebben zal verdwijnen.

Omdat onze kennis onvolledig is, zijn onze profetieën onvolledig. Wanneer de voltooiing komt, zal wat gedeeltelijk is verdwijnen. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik een man ben, heb ik datgene geëlimineerd wat mij een kind maakte. Thans zien wij een duister beeld in een spiegel; op dien dag zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Thans is mijn kennis onvolledig; op dien dag zal ik waarlijk kennen, gelijk God mij gekend heeft. Wat vandaag overblijft is geloof, hoop en naastenliefde, maar de grootste daarvan is de naastenliefde.

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Sint Lucas

Vandaag : dit is het eerste woord en het sleutelwoord van zijn eerste preek in de synagoge van zijn kindertijd. Het kon niet concreter zijn, want zijn hele persoon spreekt van God. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven. Deze zin van het Evangelie is gericht tot Jezus’ toehoorders; tot de eerste christenen voor wie Lucas schrijft; tot de lezers van alle tijden en dus ook tot ons. Bij Jezus is het Woord van God in het heden. Het zit in zijn persoon. Hoe ontvangt u dit woord van Christus in uw leven, in uw gemeenschap ? Hoe ontvang je het als je de bijbel leest en de mis bijwoont ?

Copyright 2012 van de auteur en Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften. Alle rechten voorbehouden – Saarbrücken 2012 – Auteur → Michel Houyoux

Commentaar Dit woord van de Schrift, dat gij zojuist gehoord hebt, is heden vervuld », wat neerkomt op te zeggen : « Ik ben de Messias waarop gij wacht ». Jezus werd niet geaccepteerd door zijn landgenoten omdat hij te openhartig tegen hen was! Jezus verkondigde slechts een boodschap van genade en liefde voor alle mensen. Zijn boodschap van liefde betreft ook, en met voorliefde, de heidenen : de hele bijbelse geschiedenis is er om dat te bewijzen. Dit is te veel ! Deze nieuwe profeet moet sterven. Hij zal later sterven vanwege zijn project van universele liefde. Ja, inderdaad, God heeft lief zonder grenzen: Hij heeft ongelovigen lief, zondaars, ondankbaren… Wij zijn niet jaloers, wij zijn bereid om de gratuïteit van Gods liefde na te volgen. Om Gods project van universele liefde te verwezenlijken, lopen wij het risico op misverstanden te stuiten, zelfs bij degenen die ons het meest nabij zijn; raken wij daardoor verlamd of gaan wij rechtdoor op onze weg ?

 Noot 1  Van Sidon wordt gezegd dat het een van de oudste steden op de Phoenicische kust is, gesticht door de zoon van Kanaän, kleinzoon van Noach.

Noot 2  Elia is een profeet in monotheïstische godsdiensten. Hij was de profeet van Israël in de 9e eeuw v. Chr. na de dood van Salomo. Hij is de geïnspireerde woordvoerder van Gods wil tegenover de Kanaänitische god Baäl. Zijn biografie en die van zijn opvolger Elisa zijn opgetekend in het eerste en tweede boek der Koningen.

Noot 3   Naaman, luitenant van Benadad, koning van Syrië, werd genezen van melaatsheid nadat hij zeven baden had genomen in de Jordaan op advies van de profeet Elisa. Voor meer informatie, klik op de onderstreepte woorden in de noten hierboven.

Tekst    Toen begon hij te zeggen dat het woord van de Schrift, dat u zojuist hebt gehoord, vandaag in vervulling gaat. 22 Zij allen getuigden van hem en verwonderden zich over de boodschap van genade die hij sprak. Zij vroegen zich af: « U zult mij toch zeker het gezegde aanhalen. Dokter, genees uzelf. Wij hebben gehoord wat er in Kapernaüm gebeurd is, doe dus hetzelfde hier in uw eigen land! « Is dit de zoon van Jozef? Deze. Maar hij zei tegen hen :

 Daarna voegde hij eraan toe : « Amen, ik zeg u dat geen profeet welkom is in zijn eigen land. Ik zeg u de waarheid : in de tijd van Elia, de profeet, toen er drie en een half jaar lang droogte en hongersnood was, waren er in Israël veel weduwen, maar Elia werd niet naar een van hen gezonden, maar naar een buitenlandse weduwe uit de stad Sare Ptah in het land Sidon. » In de tijd van Elisa, de profeet, waren er veel melaatsen in Israël, maar geen van hen werd gereinigd, behalve Naaman, een Syriër.

Bij deze woorden was iedereen in de synagoge woedend. Zij stonden op en duwden Jezus de stad uit en leidden Hem een steile heuvel op waar de stad was gebouwd, om Hem naar beneden te gooien. Maar hij vervolgde zijn weg.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke sites

◊  Nationale raad voor liturgie : click hier om het artikel te lesen → 4e Zondag van de Veertigdagentijd (Jaar C)

◊  Gewijde Ruimte : click hier om het artikel te lesen → Lucas 4:24-30

 ♥  Christelijke film

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS