• Accueil
  • > Carême
  • > Derde zondag in de veertigdagentijd van het jaar C

Derde zondag in de veertigdagentijd van het jaar C

Posté par diaconos le 18 mars 2022

Terza domenica di Quaresima dell'anno C dans articles en Italien

Parabel van de onvruchtbare vijgenboom

Een man had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant. Hij kwam om vruchten aan die vijgenboom te zoeken en vond er geen. Toen zei hij tegen zijn wijngaardenier: « Ik kom al drie jaar om vruchten te zoeken aan deze vijgenboom, maar ik heb er geen gevonden. gesneden. Maar de wijngaardenier zeide tot hem: Heer, laat hem nog een jaar staan, terwijl ik er omheen spit en er mest op gooi. Misschien zal hij in de toekomst vruchten dragen. Zo niet, dan zult gij hem kappen. God is eeuwig aanwezig, God heeft zijn gehele wezen geopenbaard.

Hij heeft zich geopenbaard als degene die ons allen liefheeft, zonder uitzondering, en die altijd bij ons is. God is degene die bij ons is, hij is aanwezig en door deze aanwezigheid openbaart hij zijn liefde voor ons allen. Jezus heeft de eucharistie ingesteld om ook na zijn verrijzenis onder ons aanwezig te blijven. De Heer is teder en barmhartig, traag tot toorn en vol van liefde (Ps 103,8).

Wat kunnen wij, op ons niveau, als gezin doen om daar beter van te getuigen? God is geduldig en geeft ons altijd een nieuwe kans, zoals de wijngaardenier in het evangelie met de dorre vijgenboom (Lc 13, 6-8), waar Jezus zich voordoet als een geduldige tuinman die nog steeds op vruchten hoopt. Laten we met heel ons hart naar hem terugkeren

Uit het boek Exodus

Commentaar Mozes is de auteur van het boek Exodus en de centrale figuur. Het verhaal van Israël vanaf de dood van Jozef tot de bouw van de tabernakel is het hoofdthema. Bevrijding (gedeeltelijk volgens de wet maar volledig door Jezus) is het sleutelwoord van dit boek. God openbaart zich als de God van de belofte, trouw aan zijn Woord, die kwam om de nakomelingen van Abraham te bevrijden. Hij openbaart zich als de ABSOLUTE :  » Ik ben het die is « .

Opmerking Het land Kanaän (Hebreeuws: כנען Kəná’an, Kənā’an – Kená’an, Kná’an) is een term die in het bijbelverhaal wordt gebruikt om het deel van het Nabije Oosten tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan aan te duiden (dit gebied komt tegenwoordig min of meer overeen met het grondgebied van Israël, West-Jordanië, Zuid-Syrië en Libanon), vóór de verovering ervan door Jozua en de stammen van Israël die uit Egypte waren gekomen.

De lezing uit het Oude Testament openbaart God aan het werk in het verleden en geeft ons de hoop dat Hij op dezelfde wijze zal blijven handelen. In de tweede lezing (zie hieronder) geeft de apostel Paulus ons daarvan een voorbeeld.

Tekst Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij leidde de kudde door de woestijn en bereikte Horeb, de berg van God. De engel des Heren verscheen aan hem te midden van een vuur dat uit een braambos kwam. Mozes keek en het braambos brandde, maar werd niet verteerd. Mozes zei bij zichzelf: « Ik zal een omweg maken om dit buitengewone ding te zien: waarom brandt de braamstruik niet? « 

De Heer zag dat hij zich omgedraaid had om te kijken en God riep hem vanuit het braambos toe : « Mozes ! Mozes !  » . Hij zei : « Hier ben Ik. » « God zei : « Kom niet dichterbij. Doe je sandalen uit, want de plaats waar je voeten staan is heilige grond. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob. Moses bedekte zijn gezicht omdat hij bang was God aan te kijken. « 

De Heer zeide tot Mozes : « Ik zend u naar een land vloeiende van melk en honing, naar het land Kanaän. Ga nu ! Ik zend je naar Farao om mijn volk, de kinderen van Israël, uit Egypte te halen. Ik heb gezien, ja, Ik heb gezien de ellende van mijn volk in Egypte en Ik heb hun geschreeuw gehoord onder de slagen van hun meesters. Ja, Ik ken hun lijden. Ik ben gekomen om hen te bevrijden uit de hand van de Egyptenaren en om hen uit dit land te doen opgaan in een ruim en vruchtbaar land. « 

Mozes zeide : « Ik zal tot de kinderen Israëls gaan en tot hen zeggen: de God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden. Zij zullen mij vragen wat zijn naam is, wat zal ik hun zeggen ?  » . God zeide tot Mozes : « Ik ben het, die is. «  God zeide tot Mozes : « Spreek tot de kinderen Israëls: Hij, die mij tot u gezonden heeft, is Jahwe, de Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izaäk, de God van Jakob. Dit is mijn naam in eeuwigheid; dit is het gedenkteken waarmee gij mij zult gedenken van eeuwigheid tot eeuwigheid ».

Psalm 103 (v1 t/m v4, v6 t/m v8, v11)

Commentaar Deze psalm, toegeschreven aan David, is van een transcendente rijkdom en troost. In het kort, het is het wezen zelf van God die Liefde is; Liefde is een bestanddeel van zijn wezen zelf. Uit deze prachtige psalm, die hier in zijn geheel wordt weergegeven, zijn acht verzen gekozen voor de viering van komende zondag. Het sleutelwoord is het werkwoord zegenen, dat van het begin tot het einde voorkomt.

Het is een lofzang van dankzegging voor Gods onuitputtelijke goedheid; een lofzang die opent met een uitnodiging om Hem te loven. Dit wordt gevolgd door motieven van lofprijzing in relatie tot Gods werk in schepping en geschiedenis. Tekst Zegen de Heer, o mijn ziel, zegen zijn allerheiligste naam, mijn ganse wezen! Zegen de Heer, mijn ziel, vergeet geen van zijn zegeningen! Want hij vergeeft al uw overtredingen en geneest u van elke ziekte; hij herwint uw leven uit het graf en kroont u met liefde en tederheid; hij vervult uw oude dag met goede dingen ; u, als de adelaar, vernieuwt uw jeugd.

 De Heer doet recht, hij verdedigt de rechten van de onderdrukten. Hij openbaart zijn voornemen aan Mozes en zijn grote werken aan de kinderen Israëls. De Heer is teder en barmhartig, traag tot toorn en vol van liefde; Hij zit niet eeuwig in het oordeel, noch bewaart Hij zijn verwijten zonder einde; Hij handelt niet met ons naar onze ongerechtigheden, noch vergeldt Hij ons naar onze overtredingen.

Zoals de hemel heerst over de aarde, zo sterk is zijn liefde voor hen die hem vrezen; zoals het oosten ver is van het westen, zo wendt hij onze zonden van ons af; zoals de tederheid van een vader voor zijn kinderen, zo is de tederheid van de Heer voor hen die hem vrezen !

Hij weet uit welk hout wij gesneden zijn, Hij weet, dat wij stof zijn. De dagen van de mens zijn als gras; als de bloem des velds bloeit hij; zodra de wind waait, is hij niet meer; zelfs de plaats waar hij was, kent hem niet meer. Maar de liefde des Heren voor hen, die Hem vrezen, is van eeuwigheid tot eeuwigheid, en zijn gerechtigheid voor hun kinderen, voor hen, die zijn verbond houden en gedenken zijn wil te doen.

Eerste brief van de apostel Paulus aan de Korinthiërs

Deze passage uit de brief van Paulus kan als volgt worden samengevat: « Overschat uzelf niet; niemand is immuun voor verzoeking! « In de jonge gemeenschap van Korinthe waren er « sterke geesten » die meenden immuun te zijn voor verzoeking en die beweerden alles te kunnen zien, alles te kunnen horen, alles te kunnen beredeneren. Noch hun geloof, noch de sacramenten vrijwaarden hen van voorzichtigheid en twijfel. Het Oude Testament is vol van lessen over dit onderwerp.

Geloven wij niet dat ook wij alles kunnen lezen, alles kunnen horen, elke film kunnen zien, sterk denken ? Verwerpen wij niet inspanning, zelfgave, gebed, nederigheid, levensdiscipline als achterhaald? Laten wij ons niet verschuilen achter ons geloof en de sacramenten die wij ontvangen hebben om ons te verontschuldigen dat wij meer moeten doen, Geschiedenis volgens de Handelingen der Apostelen

De apostel Paulus is de stichter van de kerk in Korinthe. Op zijn tweede zendingsreis verbleef hij 18 maanden in deze gemeenschap. Hij kwam uit Athene, waar hij in de Areopagus met Griekse filosofen had gedebatteerd (Handelingen  16, 17-34).Daar ontmoette hij een Jood genaamd Aquila en zijn vrouw Priscilla. Paulus nam zijn intrek bij hen. Zij werkten samen omdat Priscilla en Aquila ook tentenmakers waren.

Elke zaterdag gaat hij naar de synagoge waar hij de Joden en Grieken vertelt over zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus die de Messias is. Velen van de Joden zijn het daar niet mee eens en maken dit de apostel hardhandig duidelijk. Velen echter, waaronder ook enkele Joden, geloven de boodschap van de Blijde Boodschap en laten zich dopen. Dit is het begin van de kerk in Korinthe. (Handelingen 18, 1-17)

 De Heer heeft zijn troon in de hemelen; zijn koninkrijk strekt zich uit over het heelal. Zegen hem, jullie boodschappers van de Heer, jullie onoverwinnelijke dragers van zijn bevelen, jullie die luisteren naar het geluid van zijn woord. Zegen hem, jullie legers van de Heer, jullie dienaren die zijn bevelen opvolgen. Zegen hem voor alle werken van de Heer op heel zijn domein. Zegen de Heer, o mijn ziel! Zoals de hemel heerst over de aarde, zo sterk is zijn liefde voor hen die hem vrezen ; zoals het oosten ver is van het westen, wendt hij onze zonden van ons af ; zoals de tederheid van een vader voor zijn kinderen, zo is de tederheid van de Heer voor hen die hem vrezen !

Tekst Ik wil dat jullie je herinneren, broeders, wat er gebeurde met onze voorouders in de tijd van Mozes. Zij waren allen onder de bescherming van de wolk en zij gingen allen door de Rode Zee. In de wolk en in de zee werden zij allen gedoopt in gemeenschap met Mozes. Zij aten allen hetzelfde geestelijk voedsel 4 en zij dronken allen dezelfde geestelijke drank: zij dronken uit dezelfde geestelijke rots die hen vergezelde, en die rots was Christus; zij waren niet aanvaardbaar voor God, en daarom vielen zij dood neer in de woestijn.

 Deze feiten zijn voorbeelden voor ons, opdat wij geen kwade begeerten zouden hebben zoals zij. Aanbidt geen afgoden zoals sommigen van hen deden. Zoals de Schrift zegt: « Het volk ging zitten om te eten en te drinken, en stond op en ging rond. « En zij zaten te eten en te drinken, en daarna stonden zij op om zich te vermaken. En laten wij ons niet bezondigen aan losbandigheid, zoals sommigen van hen deden, en drieëntwintigduizend vielen op één dag dood neer. Laten wij Christus niet op de proef stellen, zoals sommigen van hen deden. Sommigen van hen deden dat wel, en zij stierven door de beet van slangen. Tenslotte, klaag niet, zoals sommigen van hen deden, en zij stierven.

Deze tegenspoed is hun overkomen als een voorbeeld voor anderen; zij is opgeschreven als een waarschuwing voor ons, omdat wij leven in een tijd die naar het einde gaat. 12 Laat daarom hij die meent te staan, oppassen, dat hij niet valt.

Uit het evangelie van Jezus  Christus volgens Lucas

Opmerking Jezus gebruikt twee ongelukkige gebeurtenissen om de noodzaak van boetedoening voor allen te verkondigen (verzen 1-5). Laten wij ons bewust worden van wat wij sinds het begin van deze Veertigdagentijd hebben gedaan om de door de KERK voorgestelde boete te kunnen doen. Wat hebben wij zonder gedaan ?… Welke tijd hebben wij doorgebracht in GEBED ?… Welk delen van onze rijkdommen hebben wij kunnen doen ?…

Hebben wij enkele uren doorgebracht met het STUDEREN van Christus in zijn WOORD om Hem beter te leren kennen en ons leven aan Hem aan te passen ?… Welke daden hebben wij ondernomen om onze naaste te helpen en te ondersteunen op zijn weg naar Christus ? God heeft ons uitverkoren om vrucht te dragen.

  Wat hebben wij gedaan om onze naaste te helpen en te ondersteunen op zijn weg naar Christus? God heeft ons uitverkoren om vrucht te dragen. Het evangelie van deze derde zondag van de veertigdagentijd verhaalt over gebeurtenissen die even tragisch zijn als die waarmee wij in onze tijd worden geconfronteerd, dat wil zeggen bijna tweeduizend jaar geleden. Het gaat om de Galileeërs die op bevel van Pilatus werden afgeslacht terwijl zij aan het bidden waren ; het gaat om de achttien mensen die omkwamen bij de val van de toren van Siloam.

De reactie van Jezus, aan wie deze feiten werden gerapporteerd, zou het tegendeel zijn van wat wij zouden hebben gezegd of gedacht. Jezus zei dat deze slachtoffers van Pilatus en deze arme mensen, begraven onder het puin van de toren van Siloam, niet zondiger waren dan de anderen en daarom dit ongelukkige lot niet verdienden, waarvan de oorzaak elders ligt. Het is het menselijk hart dat moet veranderen opdat de sociale structuren zouden verbeteren.

 

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Kerk in Herent : klik hier om het artikel te lesen →  Derde zondag in de veertigdagentijd (C)

◊ Preken Online : klik hier om het artikel te lesen → 3e zondag van de veertigdagentijd C 

♥ De boom zonder vruchten

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS