• Accueil
  • > Archives pour le Vendredi 8 juillet 2022

Vijftiende Zondag in de viertiende Week in de Gewone Tijd – Jaar C

Posté par diaconos le 8 juillet 2022

L'ENVOI EN MISSION DES APOTRES PAR JESUS - luciole

# De zeventig discipelen waren de volgelingen van Jezus die in het evangelie van Lucas (X:1-24) worden genoemd. Volgens deze tekst, de enige in de canon waarin zij voorkomen, koos Jezus hen uit en zond hen in groepen van twee naar verschillende streken om het evangelie te verkondigen.In de westerse christelijke traditie worden zij meestal discipelen genoemd, terwijl de oosterse christenen hen apostelen noemden.In sommige versies van de Bijbel is het aantal discipelen tweeënzeventig.

In een lijst die aan de heilige Dorotheus van Tyrus wordt toegeschreven, komen sommige namen voor (Rodion of Herodion van Patras, Apollos van Caesarea van Cappadocië, Tychicus, Aristarchus), terwijl andere worden weggelaten (Timoteüs, Titus, Epafras, Archippus, Aquila, Olympas) De heilige Demetrius van Rostov raadpleegde de Heilige Schrift, de overleveringen van de Vaders en de getuigenissen van betrouwbare geschiedschrijvers toen hij probeerde de fouten en onduidelijkheden in de lijst te corrigeren bij het samenstellen van zijn Levens van de Heiligen. In de tiende eeuw stelde Jozef de Hymnograaf de Canon samen voor de Synaxis van de zeventig apostelen van Christus.

Uit Évangelie van Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd, onder de discipelen, stelde de Heer er nog tweeënzeventig aan, en hij stuurde ze twee aan twee voor hem uit naar elke stad en plaats waar hij zelf heen ging. Hij zei tegen hen :  »De oogst is overvloedig, maar er zijn maar weinig werkers. Vraag de Heer van de oogst, daarom om arbeiders te sturen voor zijn oogst. Ga! Zie, ik stuur je uit als lammeren temidden van wolven. Draag geen handtas, geen tas, geen sandalen, en groet niemand onderweg.

Maar in elk huis waar je binnenkomt zeg eerst : Vrede aan dit huis. Als er een vriend van de vrede is uw vrede zal op hem rusten ; zo niet, zal het naar je terugkeren. Blijf in dit huis, eten en drinken wat je geserveerd wordt;
Want de arbeider verdient zijn loon. Ga niet van huis tot huis. In elke stad waar je binnenkomt en waar je welkom bent, eet wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen : Het koninkrijk van God is nabij gekomen. Maar in elke stad die je binnengaat en je bent niet welkom, naar de pleinen gaan en zeggen : Zelfs het stof van uw stad, dat aan onze voeten kleeft, verwijderen we het om het voor u achter te laten.

Maar weet dit : het koninkrijk van God is nabij gekomen. Ik zeg het je : op de laatste dag, Sodom zal beter behandeld worden dan deze stad. De 72 discipelen keerden blij terug, zeggend :  »Heer, zelfs de demonen zijn aan ons onderworpen in uw naam. Jezus zei tegen hen :  »Ik zag Satan als de bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb je macht gegeven om slangen en schorpioenen te verpletteren, en over alle macht van de vijand : kan niets je « deren. Maar verheug je niet omdat de geesten aan jou onderworpen zijn ; maar verheug je want jullie namen zijn geschreven in de hemel. - Laten we ons verheugen in het woord van God. »

# De zeventig discipelen waren de volgelingen van Jezus die in het evangelie van Lucas (X:1-24) worden genoemd. Volgens deze tekst, de enige in de canon waarin zij voorkomen, koos Jezus hen uit en zond hen in groepen van twee naar verschillende streken om het evangelie te verkondigen.In de westerse christelijke traditie worden zij meestal discipelen genoemd, terwijl de oosterse christenen hen apostelen noemden.In sommige versies van de Bijbel is het aantal discipelen tweeënzeventig.

In een lijst die aan de heilige Dorotheus van Tyrus wordt toegeschreven, komen sommige namen voor (Rodion of Herodion van Patras, Apollos van Caesarea van Cappadocië, Tychicus, Aristarchus), terwijl andere worden weggelaten (Timoteüs, Titus, Epafras, Archippus, Aquila, Olympas) De heilige Demetrius van Rostov raadpleegde de Heilige Schrift, de overleveringen van de Vaders en de getuigenissen van betrouwbare geschiedschrijvers toen hij probeerde de fouten en onduidelijkheden in de lijst te corrigeren bij het samenstellen van zijn Levens van de Heiligen. In de tiende eeuw stelde Jozef de Hymnograaf de Canon samen voor de Synaxis van de zeventig apostelen van Christus.  »(Lc 10, 1-12, 17-20)

Het zenden van de zeventig op zending

Dit was een belangrijk moment dat Jezus ervoor koos om deze vele discipelen voor Hem uit te zenden. Hun opdracht was de aandacht te wekken en de weg voor te bereiden voor zijn prediking in de plaatsen waar hij zelf heen zou gaan. Jezus zond hen twee aan twee uit: zij konden elkaar aanvullen en elkaar sterken tegen morele gevaren en ontmoedigingen; het getuigenis dat zij geroepen waren te geven, kreeg ook meer gezag. Sommigen zagen daarin, volgens de bijbelse getallensymboliek, het getal van de twaalf apostelen vermenigvuldigd met zes. Dit zou ons tweeënzeventig geven, wat zou verklaren waarom deze laatste term in verschillende handschriften voorkomt.

Anderen wilden het in de Talmoed verkondigde idee dat de gehele mensheid zeventig volkeren omvatte weer oppakken en deze zending in een zeker verband brengen met de evangelisatie van de wereld. Jezus dacht aan de zeventig oudsten van Israël zoals hij dacht aan de twaalf stammen toen hij twaalf apostelen koos. « Na deze dingen stelde de Heer zeventig en tien andere discipelen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf zou gaan. » Het was dit belangrijke moment dat Jezus verkoos deze vele discipelen voor Hem uit te zenden. Hun opdracht was de aandacht te wekken en de weg voor te bereiden voor zijn prediking in de plaatsen waar hij zelf heen zou gaan.

Jezus zond hen twee aan twee uit: zij konden elkaar aanvullen en elkaar sterken tegen morele gevaren en ontmoedigingen; het getuigenis dat zij geroepen waren te geven, kreeg ook meer gezag. Sommigen zagen daarin, volgens de bijbelse getallensymboliek, het getal van de twaalf apostelen vermenigvuldigd met zes. Dit zou ons tweeënzeventig geven, wat zou verklaren waarom deze laatste term in verschillende handschriften voorkomt. Anderen willen.

Anderen wilden het Talmoedische idee heroveren dat de gehele mensheid zeventig volkeren omvatte en deze missie op de een of andere manier in verband brengen met de evangelisatie van de wereld. Jezus dacht aan de zeventig oudsten van Israël zoals hij dacht aan de twaalf stammen toen hij twaalf apostelen koos. « Na deze dingen stelde de Heer zeventig en tien andere discipelen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf zou gaan. » Het was dit belangrijke moment dat Jezus verkoos deze vele discipelen voor Hem uit te zenden. Hun opdracht was de aandacht te wekken en de weg voor te bereiden voor zijn prediking in de plaatsen waar hij zelf heen zou gaan.

Jezus zond hen twee aan twee uit: zij konden elkaar aanvullen en elkaar sterken tegen morele gevaren en ontmoedigingen; het getuigenis dat zij geroepen waren te geven, kreeg ook meer gezag. Sommigen zagen daarin, volgens de bijbelse getallensymboliek, het getal van de twaalf apostelen vermenigvuldigd met zes. Dit zou ons tweeënzeventig geven, wat zou verklaren waarom deze laatste term in verschillende handschriften voorkomt. Anderen wilden het in de Talmoed vermelde idee dat de gehele mensheid zeventig volkeren omvatte, terugvinden en deze zending in een zeker verband brengen met de evangelisatie van de wereld.

Jezus dacht aan deze Joodse opvatting en aangezien hij zijn discipelen niet naar de heidenvolken zond, ging deze interpretatie ervan uit dat Jezus bij dit getal dacht aan de zeventig oudsten van Israël, zoals hij aan de twaalf stammen had gedacht bij het kiezen van twaalf apostelen. Dit feit toont ons hoe talrijk Jezus’ leerlingen in die tijd waren, daar hij zeventig van de bekwaamsten kon uitkiezen om hun deze belangrijke zending toe te vertrouwen. Hij riep hen niet, zoals Hij de twaalf riep, om hun aardse roeping voorgoed te verlaten. Nadat zij deze zending hadden volbracht en Jezus naar Jeruzalem hadden vergezeld om het feest te vieren, moesten zij terugkeren naar hun gewone werk.

Aangezien deze zending van de zeventig discipelen niet vermeld werd door Mattheüs en Marcus, zagen negatieve critici het als een verzinsel van Lucas, of tenminste als een overlevering zonder historische basis. Volgens Lukas was het ten tijde van het uitzenden van de twaalf op hun eerste zending, dat Jezus deze vermaning gaf. De instructies die hij aan de zeventig leerlingen gaf, werden voor het grootste deel ook herhaald; sommige ervan werden zelfs, volgens Lucas, gericht aan de twaalf. Met deze preambule wilde Jezus degenen die hij uitzond het belang van het huidige moment en de tijdigheid van de zending die hij hun toevertrouwde doen voelen. De schoenen waren reserveschoenen, gedragen als een last.

Hoe kon Jezus zijn discipelen verbieden een plicht van beleefdheid of zelfs welwillendheid te vervullen? Verbood hij hun, bij de menschen in gunst te komen, door hun gehoorzaam te zijn? De begroetingen waren in het Oosten ceremonieel en ingewikkeld; Jezus wilde dat zijn discipelen zich bewust zouden zijn van het hoogste belang van hun zending en zich daaraan uitsluitend zouden wijden, zonder tijd te verspillen aan ijdele formulieren. Mattheüs zegt : « …zijn spijze waardig » de discipelen moesten zichzelf beschouwen als leden van de familie.

Indien de discipelen, na in een huis gastvrijheid te hebben ontvangen, naar een ander huis zouden gaan, zouden hun gastheren dit gedrag kunnen opvatten als een teken van ontevredenheid, een gebrek aan dankbaarheid en genegenheid; zij zouden aldus jaloezie opwekken. Maar ze moesten vrede brengen. In hun houding tegenover een hele stad lieten de discipelen zich leiden door dezelfde principes als in hun gedrag tegenover elk afzonderlijk huis. Maar de verantwoordelijkheid voor alle genaden van God bleef op het hoofd van deze rebellen; want zij moesten weten dat het koninkrijk van God nabij was.

Maar de verantwoordelijkheid voor alle zegeningen van God bleef op het hoofd van die rebellen; want zij moesten het weten, het koninkrijk van God was nabij gekomen. In het Evangelie volgens Matteüs volgen deze berispingen aan het adres van de Galilese steden op Jezus’ toespraak over het ambt van Johannes de Doper, dat voor velen nutteloos was. Maar de verantwoordelijkheid voor alle genaden van God bleef op het hoofd van deze rebellen, want zij moesten weten dat het koninkrijk van God nabij was. In het Evangelie volgens Matteüs volgen deze berispingen aan het adres van de Galilese steden op Jezus’ toespraak over het ambt van Johannes de Doper, dat voor velen nutteloos was.

Jezus zag dit als een voorspel van de verharding die plaatsvond in de aanwezigheid van zijn eigen bediening. In Lucas lijken deze woorden, geplaatst aan het einde van dezelfde bediening in Galilea, treffender. Lucas beschrijft op levendige wijze een toestand van diep berouw en vernedering door de woorden: zitten in zak en as, een zinspeling op de oosterse gewoonte om een grof tuniek aan te trekken, een soort korset, en in as te gaan zitten als teken van boetedoening of diepe verdrukking. Jezus zag hierin de voorbode van de verharding die zich voordeed in de aanwezigheid van zijn eigen bediening.

In Lucas lijken deze woorden, geplaatst aan het einde van dezelfde bediening in Galilea, treffender. Lucas beschrijft op treffende wijze een toestand van berouw en diepe vernedering door de woorden: « zittend in zak en as », een toespeling op de Oosterse gewoonte om een grof tuniek, een soort korset, aan te trekken en in as te gaan zitten als teken van boetedoening of diepe verdrukking.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Dominicains de Belgique : klick hier om het artikel te lesen  → Vijftiende zondag door het jaar (C)

◊  Preken on line   : klick hier om het artikel te lesen  →  Vijftiende zondag door het jaar

Video  Pastoor Andy Penne : « Bidden om roepingen »

« Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Mettez la Parole en pratique et ne vous contentez pas de l’écouter

Posté par diaconos le 8 juillet 2022

Afficher l’image source

De la lettre de saint Jacques

Sachez-le, mes frères bien-aimés : chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l’homme ne réalise pas ce qui est juste  selon Dieu. C’est pourquoi, ayant rejeté tout ce qui est sordide et tout débordement de méchanceté, accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. Car si quelqu’un écoute la Parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu’il est,  et qui, aussitôt après, s’en va en oubliant comment il était.

Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s’y tient, lui qui l’écoute non pour  l’oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d’agir ainsi. Si l’on pense être quelqu’un de religieux sans mettre un frein à sa langue, on se trompe soi-même, une telle religion est sans valeur. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde.  (Jc 1, 19-27)

Dispositions dans lesquelles nous devons recevoir la Parole

En écoutant avec zèle, dans le silence, nous garderons de l’esprit de dispute qui ne fait pas régner la justice de Dieu. Repoussons tous les sentiments impurs et méchants, et recevons avec joie la Parole qui est déjà plantée en nous et y peut agir comme une puissance de salut. Mettons en pratique la Parole. Ne nous trompons pas nous-mêmes, comme celui qui se regarde dans un miroir et oublie aussitôt ce que lui a révélé cet examen de son visage. Tenons au contraire nos regards fixés sur la loi de la liberté, et agissons selon ce qu’elle nous ordonnera. Nous y trouverons le bonheur dans cette obéissance.

La vraie dévotion : c’est de nous  tromper que de croire qu’elle saurait s’allier avec un déficit moral, comme l’intempérance de langue. Elle doit se montrer par des œuvres d’amour et par la sanctification. Il im­porte de la re­ce­voir avec at­ten­tion avec un es­prit de dou­ceur  ; puis, de la mettre en pra­tique, non par de vaines dé­vo­tions, mais par des œuvres d’a­mour et par la sanc­ti­fi­ca­tion. Ces condi­tions in­dis­pen­sables pour bien re­ce­voir la Pa­role étaient très op­po­sées à l’es­prit qui ré­gnait alors parmi les Juifs (Rm 2, 17-23 )., et qui don­nait nais­sance aux dis­cus­sions pas­sion­nées, à la pré­ten­tion d’a­voir rai­son, et à toutes les vio­lences du fa­na­tisme (Actes 13.45 ).

Ces dis­po­si­tions, ré­su­mées dans le terme de colère (Jacques 3.14), dé­truisent toujours l’ef­fet de la Pa­role : celle-ci ne peut ger­mer et por­ter du fruit que lors­qu’elle est re­çue avec re­cueille­ment et hu­mi­lité. L’ir­ri­ta­tion d’une personne,  la pas­sion qui l’em­porte est une forte pré­somp­tion qu’elle se trompe et qu’elle est dans son tort. Eut-elle pour elle la vé­rité et le droit, elle les fausse par la pas­sion. En croyant exé­cu­ter la vo­lonté de Dieu, dé­fendre sa cause, accomplir sa justice, il fait tout à l’op­posé (Ac 9, 1 ; 1 Co 15.9)

 

Et de même dans toutes les cir­cons­tances de la vie, rien n’est plus in­con­ci­liable que ces deux choses mises ici dans un contraste frap­pant : la colère de l’homme, et la justice de Dieu.  Bien que la Parole soit déjà plantée au dedans des chré­tiens aux­quels Jacques écrivit, comme une se­mence de vie nou­velle, ils doivent pour­tant la re­ce­voir tou­jours de nou­veau, afin de se dé­ve­lop­per et de gran­dir par le même moyen qui les fit naître à la vie vé­ri­table (1 Th 1, 6). Recevons la Parole de Dieu avec douceur, dis­po­si­tion humble et pai­sible qui est l’in­verse des dé­fauts que Jacques nomma (Jc 3, 13 ; Mt 5, 5).

Alors la Parole divine  opè­rera en nos cœurs avec toute sa force créa­trice qui lui est propre, et nous sau­vera, en nous fai­sant pas­ser de la mort à la vie. Les faux raisonnements par les­quels nous nous trompons nous-mêmes, nous font croire que nous possédons la vie chré­tienne. L’er­reur de ces faux raisonnements est de na­ture mo­rale plus qu’in­tel­lec­tuelle. Se considérer dans un miroir, c’est, pour un homme sensé, s’as­su­rer s’il n’y a rien dans sa mise ou sur son vi­sage qui le dé­fi­gure, au­cune tache qu’il doive se hâ­ter d’en­le­ver. La Pa­role divine four­nit à toute personne qui l’é­coute le moyen de faire cet exa­men d’elle-même, car l’Évan­gile est la  loi par­faite.

Lorsqu’une personne en­tend les pré­ceptes de l’Évan­gile et se trouve placée en pré­sence de l’exemple de Jé­sus-Christ, toutes les dif­for­mi­tés et toutes les souillures pos­sibles de son âme lui ap­pa­raissent clai­re­ment. Em­porté par sa lé­gè­reté na­tu­relle, dis­trait par di­vers sou­cis (Mt 13, 20-22), il a bien­tôt oublié cette consta­ta­tion hu­mi­liante. Il re­tombe dans ses pré­cé­dentes illu­sions il conti­nue à être sa­tis­fait de lui-même c’est là le so­phisme mo­ral dont Jacques vient de par­ler. Au lieu d’un simple re­gard jeté sur le mi­roir, nous voyons ici  un homme courbé sur la loi parfaite.

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Enseignement biblique : cliquez ici pour lire l’article →  Mettre en pratique la Parole et ne vous contentez pas de l’écouter

◊ Signe dans la Bible : cliquez ici pour lire l’article → Écouter et agir

 Vidéo   Audrey Mark : « Pratiquez la confession de la parole ! – Vie de Foi »

Image de prévisualisation YouTube

Vous pouvez suivre les réponses à cet article par le fil Flux des commentaires. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un trackback depuis votre site. Éditer cet article.

Publié dans Catéchèse, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Samedi de la quatorzième semaine du Temps Ordinaire dans l’année C

Posté par diaconos le 8 juillet 2022

Afficher l’image source

# La théologie de la substitution, ou théorie de la substitution, ou super impressionnisme est une doctrine selon laquelle le christianisme se serait substitué au judaïsme dans le dessein de Dieu. Au milieu du IIe siècle, Justin de Naplouse (100-114 – 162-168) défendit le christianisme contre un interlocuteur juif fictif, affirma que l’Église fut le véritable Israël. Pour sa part, au IIe siècle, Marcion préconisait de rejeter en bloc l’influence judaïque sur la foi chrétienne. Le marcionisme a été condamné en 144.

 La théologie de la substitution prit une place énorme chez les Pères de l’Église : considérant qu’Israël ne s’était pas converti, puisqu’il n’avait pas reconnu le Messie, ils affirmèrent que son rôle était terminé, et que les chrétiens devaient le remplacer. Cette doctrine fut développée par plusieurs auteurs, parmi lesquels : Tertullien (né vers 150-160 et mort vers 230-240) à Carthage. Jean Chrysostome (349-407), patriarche de Constantinople, Augustin d’Hippone (354-430). Dans le catholicisme, la paternité de la théologie de la substitution est généralement attribuée à Paul de Tarse. Le concile de Florence au XVe siècle a réaffirmé la théologie de la substitution.

De l’Évangile de Jésus Christ selon Matthieu

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres :  «  Le disciple n’est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître, et le serviteur, comme son seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ?

Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »

Jésus est venu pour accomplir

Jésus n’est pas venu pour abolir, mais pour accomplir ; aucun trait de la loi divine ne passera jusqu’à ce que tout ait été accompli ; la violer ou l’observer, c’est être petit ou grand dans le royaume des cieux : et ceux-là n’y entreront pas dont la justice ne surpasse pas celle des pharisiens. Quelle est cette justice supérieure, comment faut-il interpréter la loi ? Jésus le montra par une série d’exemples empruntés à la loi morale.

Premier exemple : interprétation du cinquième commandement. La loi dit : « Tu ne tueras point », et le meurtrier est punissable par le jugement. Mais moi je vous dis que la colère ou des paroles de mépris ou de haine contre un frère sont une violation de la loi et méritent la condamnation. Aucun acte de piété n’est possible dans ces sentiments : va premièrement te réconcilier avec ton frère. Sois promptement d’accord avec ton adversaire, tandis qu’il en est temps, de peur que tu ne sois condamné.

Second exemple : interprétation du sixième commandement. La loi dit : « Tu ne commettras pas  d’adultère » ; mais moi je vous dis que regarder une femme avec convoitise, c’est violer le commandement. C’est dans le cœur qu’il faut déraciner le mal, fût-ce par un sacrifice pareil à celui de s’arracher un œil ou de se couper une main. Ainsi encore, la loi permet le divorce ; mais moi je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d’infidélité, l’expose à devenir adultère.

Troisième exemple : La loi interdit le parjure et ordonne de tenir fidèlement les serments ; mais moi je vous dis : Ne jurez pas du tout, ni par des objets sacrés, ni par des choses terrestres ; mais contentez-vous d’affirmer la vérité par un oui ou un non. .

Quatrième exemple : Il a été dit : « œil pour œil, dent pour dent » ; mais moi je vous dis : de ne pas résister au méchant, de souffrir des injures et des pertes, de donner et de prêter libéralement.

Cinquième exemple : Il a été dit : « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi » ; mais moi je vous dis : « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent et vous persécutent, et priez pour eux, afin qu’ainsi vous soyez fils de votre Père, qui donne à tous des marques de sa bonté. Aimer ceux qui vous aiment, de quelle récompense cela est-il digne ? Le but suprême à atteindre, c’est la perfection même de Dieu.

Si l’on considère que Jésus caractérisa les vrais membres de son royaume, ceux qui ont faim et soif de la justice et dont les hommes doivent voir les bonnes œuvres, et qu’il exposa l’esprit et la pratique de cette justice véritable telle que la formule la loi divine, on se convaincra qu’il existe entre ces deux pensées fondamentales un lien intime.

À ce point de vue on comprend d’autant mieux la déclaration que lui, le Messie, n’est pas venu, pas entré dans son ministère pour abolir la loi ou les prophètes, comme le pensèrent les Juifs, qui s’attendirent à ce que leur Messie transformerait toute la loi. La loi et les prophètes, c’est toute l’économie mosaïque et toutes les révélations de l’ancienne alliance, soit comme institutions, soit comme Écriture sainte. Il a enseigné, révélé le sens complet et spirituel de la loi divine, que le pharisaïsme avait matérialisée par sa doctrine des observances extérieures. Jésus accomplit parfaitement la loi par sa vie sainte. Il réalisa, par son œuvre et par sa mort l’ancienne alliance, avec ses types, ses figures, ses sacrifices, ses promesses et ses espérances.

Cet accomplissement, dans un sens plus élevé, plus parfait, l’Évangile de Christ l’opère à son tour dans le cœur des croyants. Ainsi Jésus a accompli la loi et les prophètes d’une manière organique et vivante, comme la fleur accomplit le bouton, comme le fruit accomplit la fleur. Et en portant nos regards plus loin, nous pouvons attendre encore pour l’avenir l’accomplissement de ce qu’il y a de plus excellent dans l’économie présente, notre communion avec Jésus, la joie de ses rachetés : «  Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » » (Jn 15, 11)

Un de ces plus petits commandements, c’est ce que Jésus désigna comme un iota ou un trait de lettre. Le violer ou l’abolir ainsi de fait  et enseigner les autres à le faire, c’est s’exposer à n’occuper qu’un degré très inférieur dans le royaume des cieux. L’expression dont Jésus se servit : il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ne signifie pas qu’il sera exclu de la félicité éternelle (Augustin, Luther, Calvin), ce sens est contraire aux termes ; elle ne signifie pas qu’il n’aura qu’une petite part du bonheur à venir (Meyer), car l’Évangile n’enseigne pas qu’il y aura des degrés divers dans ce bonheur. Elle signifie qu’il n’aura qu’une part moindre et un rôle inférieur dans l’établissement du règne de Dieu sur la terre (B. Weiss).

Celui qui croit pouvoir travailler à l’œuvre de ce règne plus efficacement en s’affranchissant de l’obéissance aux commandements qui lui paraissent secondaires, en les abolissant dans sa conduite et ses préceptes, se trompe. C’est la fidélité dans les petites choses, l’accomplissement scrupuleux de l’humble devoir, qui rendent apte au royaume de Dieu. Il faut d’ailleurs envisager ces commandements dans leur esprit et dans leur ensemble, qui forme un tout inviolable, la volonté de Dieu.

Diacre Michel Houyoux

Complément

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Si ♥veux entrer dans la vie, observe les commandements

 Liens avec d’autres sites Web chrétien

◊ père Gilbert Adam  : cliquez ici pour lire l’article → Samedi de la 14e semaine, année paire

 Catholique.org. : cliquez ici pour lire l’article →  samedi, 14ème semaine du temps ordinaire – Homélie

 Vidéo  Jésus et les messies de son temps1

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Disciples de Jésus, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS