• Accueil
  • > Archives pour le Vendredi 16 septembre 2022

Vijfentwintigste zondag van de gewone tijd in het jaar C

Posté par diaconos le 16 septembre 2022

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time in the year C dans La messe du dimanche parable-unjust-steward

Dit is het verhaal van de rentmeester die het fortuin van een rijke man moet beheren. Wanneer de rentmeester verneemt dat hij ontslagen zal worden wegens « verkwisting van zijn fortuin », roept hij allen bijeen die zijn meester geld schuldig zijn en vereffent hun schulden met een fractie van wat zij verschuldigd zijn. Hij deed dit om in de gunst van deze mannen te komen, zodat hij na zijn vrijlating een baan kon vinden.

# De ontrouwe rentmeester is een parabel van Jezus Christus uit het evangelie van Lucas. Het gaat onder andere over het niet gehecht zijn aan aardse goederen. Volgens Gaudentius van Brescia moet men vasthouden aan het delen: « De Heer Jezus is de ware leraar die zijn leerlingen de geboden leert die noodzakelijk zijn voor het heil. Hij vertelde zijn apostelen destijds de gelijkenis van de rentmeester om hen en alle gelovigen vandaag te vermanen trouw te zijn en aalmoezen te geven. 1 Deze eerbiedwaardige man zegt in feite dat men niet verkwistend met geld moet omgaan en als een pelgrim op aarde moet leven.

De gelovige moet zich houden aan de hemelse goederen, concludeert de heilige. De gelijkenis van de trouwe en wijze rentmeester is een andere gelijkenis van Jezus in het Lukasevangelie die ook in Mattheüs voorkomt. Het is een beeld van vertrouwen, respect, trouw en voorzichtigheid. Door deze ethische waarden komt het dicht in de buurt van de kardinale deugden en de theologische deugden. Voor de Doctor van de Kerk Johannes Chrysostomus is de trouwe rentmeester degene die het goddelijk woord en de wonderen met vrijgevigheid weet uit te delen, zoals de herders van de Kerk.

Johannes Chrysostom zegt in zijn studie van het Evangelie van Matteüs dat de titel van schatbewaarder ook verwijst naar de machtigen van de wereld, naar de koningen die het volk moeten helpen. De heilige herinnert ons eraan dat wij slechts verdelers van geestelijke en materiële rijkdom zijn en niet de ware eigenaars. De aartsbisschop zegt ook dat de vrek gestraft zal worden.

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen : « Een rijk man had een rentmeester van wie hij vernam dat hij zijn rijkdommen verkwistte. « Hij riep hem bij zich en zei tegen hem : « Wat hoor ik van je? Geef me rekenschap van je rentmeesterschap, want je kunt niet langer mijn rentmeester zijn. De rentmeester zei bij zichzelf: « Wat zal ik doen, nu mijn meester mij het rentmeesterschap heeft ontnomen? Het land bewerken? Ik heb de kracht niet. Smeken? Ik zou me schamen. Ik weet wat ik zal doen, zodat wanneer ik uit de administratie kom, de mensen me in huis zullen nemen. Dus riep hij een voor een degenen bij zich die bij hun meester in de schuld stonden.

Hij vroeg aan de eerste : « Hoeveel bent u mijn heer schuldig ? »  Hij antwoordde : « Honderd vaten olie. » De rentmeester zei tot hem : « Hier is je ontvangstbewijs; ga snel zitten en schrijf er vijftig op. » Toen vroeg hij een ander: ‘Hoeveel ben je schuldig ? Hij zei : « Honderd zakken tarwe. »  De steward zei tegen hem : « Hier is uw ontvangstbewijs, schrijf 80 op.  » De meester prees de oneerlijke rentmeester omdat hij handig had gehandeld, want de zonen van deze wereld zijn onder elkaar handiger dan de zonen van het licht. Maar Ik zeg u: Maakt vrienden van oneerlijk geld, opdat, wanneer de dag komt dat het niet meer is, deze vrienden u mogen ontvangen in de eeuwige woningen.

Hij die betrouwbaar is in het kleinste, is ook betrouwbaar in het grootste. Hij die oneerlijk is in het kleinste, is ook oneerlijk in het grootste. Dus als je niet te vertrouwen was met het oneerlijke geld, wie zal je dan vertrouwen met het ware goed ? En als jullie niet betrouwbaar zijn met wat van anderen is, wie zal jullie dan geven wat van jullie is ? Geen dienaar kan twee meesters dienen : Of hij haat het ene en houdt van het andere, of hij houdt vast aan het ene en veracht het andere. Men kan niet God en geld tegelijk dienen. (Lc 16, 1-13)

De parabel van de ontrouwe rentmeester

Een rijke man had een rentmeester wiens wandaden hem ter ore kwamen. Hij riep hem ter verantwoording en onthefte hem van zijn post. De rentmeester dacht na over wat hij kon doen en besloot dat het het beste zou zijn om vrienden te vinden die hem in huis wilden nemen. Hij liet de schuldenaren van zijn meester nieuwe schuldbekentenissen schrijven, waarop hun schulden in verschillende verhoudingen werden verminderd. De Heer prees de bekwaamheid van zijn rentmeester. Jezus nam zijn discipelen tot voorbeeld en wees hen erop dat zij in slimheid inferieur waren aan de kinderen van die tijd). Daar zijn Heer alles wist, liet hij hem komen, vroeg hem rekenschap te geven van zijn rentmeesterschap en kondigde zijn ontslag aan.

« Ik weet wat ik doen zal, opdat zij, wanneer ik van het rentmeesterschap ontslagen ben, mij in hun huizen ontvangen » (Lc 16;, 4) Deze monoloog is bewonderenswaardig in zijn precisie en subtiliteit. De rentmeester liet zich niet verontrusten, hij dacht na, sprak met zichzelf, woog en verwierp de middelen die hij niet wilde ; toen riep hij plotseling uit. Zijn gedachten vielen op bepaalde mensen, die hij alleen aanwees als degenen die voor hem van nut zouden kunnen zijn. Wat hem zoveel kennis en energie gaf, was dat hij het aangekondigde ontslag ernstig had opgevat : « Als ik ontslagen word, zullen zij mij in hun huizen opnemen. Honderd maten olie: dat is het Hebreeuwse bad, gelijk aan de Attische mede, die ongeveer 40 liter bevatte. De korting van vijftig baden (2000 liter) was dus aanzienlijk.

De schuldenaar had deze olie verschillende malen gekocht, verhandeld en bij de thesaurier een schuldbekentenis achtergelaten. De thesaurier gaf het biljet terug aan de schuldenaar en vroeg hem het bedrag te wijzigen of een nieuw biljet uit te geven. Dit alles werd onmiddellijk gedaan. De hoorn, een maat voor droge waren, was gelijk aan 10 Bath. De bewindvoerder verminderde deze waarde met twintig procent ten gunste van de schuldenaar. Uit het verschil dat hij maakte tussen het laatste en het eerste bleek dat hij rekening hield met de geldelijke omstandigheden waarin deze mannen, die hij zeer goed kende, zich konden bevinden. Hetzelfde geluk was overal te zien.

De Heer van de gelijkenis prijst zijn rentmeester met ironie voor de onrechtvaardigheid van zijn fortuin. Deze laatste woorden zijn een afspiegeling van Jezus, die laat zien hoe hij de lof van de meester van de rentmeester heeft gehoord. Daarom kon Jezus zijn gedrag suggereren ter navolging door zijn discipelen. Evenzo beval hij hun op een andere plaats aan om zo voorzichtig te zijn als slangen, waarbij hij het voorbeeld aanhaalde van een zelfzuchtige vriend of een onrechtvaardige rechter. In al deze gevallen komt het erop aan de vergelijking te begrijpen.

Jezus baseerde zijn vermaning tot voorzichtigheid op een overweging die de ervaring van alle tijden bevestigt, namelijk dat zijn discipelen in hun eeuwige zorgen lang niet dezelfde voorzichtigheid betrachtten als de wereldse mensen in hun aardse zaken. Hij noemde, met een vertrouwd Hebraïsme, zonen van deze tijd, of van de tegenwoordige economie, of van deze wereld, zij die daarin geboren waren en zich gedroegen naar de geest en de stelregels die daarin heersten; en zonen van het licht, zij die verlicht waren, doordrongen en vernieuwd door de goddelijke waarheid.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Katholiek voor het leven : klick hier om het artirel te lesen →   Bezinning/homilie: vijfentwintigste (25e) zondag door het jaar, jaar C

◊  Emmanuel Nwokeji. HOMILIE :  : klick hier om het artirel te lesen → Vijfentwintigste zondag door het jaar C

♥ Video Vrienden maken met de valse mammon

Image de prévisualisation YouTube 

Publié dans Catéchèse, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Samedi de la vingt-quatrième semaine du Temps Ordinaire de l’année C

Posté par diaconos le 16 septembre 2022

Lc 8, 4-15 La parabole du semeur - Jardinier de Dieu

De l’Évangile de Jésus Christ selon Luc

En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole : « Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa et elle sécha parce qu’elle n’avait pas d’humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l’étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa et elle donna du fruit au centuple. « 

Disant cela, il éleva la voix : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! «  Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara : « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n’ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit : «  Ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. « Voici ce que signifie la parabole. La semence, c’est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin : ceux-là ont entendu ; puis le diable survient et il enlève de leur cœur la Parole, pour les empêcher de croire et d’être sauvés.

Il y a ceux qui sont dans les pierres : lorsqu’ils entendent, ils accueillent la Parole avec joie ; mais ils n’ont pas de racines, ils croient pour un moment et, au moment de l’épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. »  (Mt 8, 4-15)

Accueille la Parole de Dieu dans ton cœur et tu porteras beaucoup de fruits

 Il y a 2000 ans, en Galilée (pays de Jésus), certaines personnes vivaient des travaux des champs comme le  semeur de ce récit. … À cette époque, on semait à la volée et la semence tombait un peu partout… De nos jours encore, dans des régions pauvres, des gens travaillent toujours de cette manière et les récoltes sont assez médiocres.  Le semeur de l’Évangile de Matthieu qui sème à tout vent, c’est Jésus qui, à travers cette histoire, nous parle de lui-même et de la mission qu’il accomplit au milieu des hommes. La mission de Jésus est de semer à temps et à contre temps car c’est ainsi que le royaume de Dieu s’approche des gens.

 Par cette histoire, Jésus nous enseigne que sa Parole et ses sacrements sont appelés à se développer en nous, à porter du fruit. Dans la graine semée, tout est déjà là pour que l’arbre prenne racine et grandisse… mais en même temps, il est nécessaire que le terrain soit préparé, arrosé, entretenu… Jésus attend de nous une réponse pleine d’amour. Notre réponse sera la vie que nous mènerons.  Cependant, dans la parabole du semeur, il y a quelque chose de tragique : que de semence perdue, que de paroles refusées ou combattue ! Le semeur aurait-il perdu son temps pour rien ?

  « D’autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un.  Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! «   (Mt 13, 8-9)  C’est une extraordinaire leçon d’espérance que Jésus nous donne ici. Malgré tous les échecs, une récolte se fera. Papas et mamans, vous qui constatez tant de difficultés en vos enfants, ne renoncez pas à lancer la semence. Jeunes gens, jeunes filles qui n’avez pas encore réussi telle ou telle de vos entreprises, écoutez ce message optimiste et réaliste de Jésus. Notre monde, aujourd’hui, a toujours besoin de ce message prononcé il y a deux mille ans.

 Jésus sème avec obstination, il est sûr qu’en dépit des pertes inévitables, la semence donnera du fruit.  Pour recevoir le message de cet Évangile, il faut nous disposer à bien l’entendre. L’écouter c’est nous unir à toutes les personnes qui se rassemblent autour du Christ, attentives à sa Parole. Le plus grand obstacle à la réception du message évangélique est l’endurcissement du cœur. Prier, c’est nous unir à la Parole de Dieu qui nous est dite.

 Derrière la personne qui écoute la parole de Dieu, il y a un ennemi redoutable que Jésus appelle le mauvais : « Quand l’homme entend la parole du Royaume sans la comprendre, le Mauvais survient et s’empare de ce qui est semé dans son cœur : cet homme, c’est le terrain ensemencé au bord du chemin. » (Mt 13, 19). Auprès de l’incroyant, la foi n’a pas commencé à germer. : « Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est l’homme qui entend la Parole et la reçoit aussitôt avec joie ;  mais il n’a pas de racines en lui, il est l’homme d’un moment » (Mt 13, 20-21a).

 C’est selon Jésus le croyant qui fait défection, c’est toute personne qui a abandonné sa foi comme le dit saint Luc dans son Évangile : « Ceux qui sont dans les pierres, lorsqu’ils entendent, ils accueillent la Parole avec joie ; mais ils n’ont pas de racines, ils croient pour un moment, et, au moment de l’épreuve, ils abandonnent. » (Lc 8, 13).  S’enthousiasmer pour Jésus quand tout va bien et l’abandonner quand tout va mal, c’est une situation assez fréquente, hélas !

La personne qui reçoit la semence dans les ronces est celle qui se laisse emporter par l’ambiance d’incroyance qui l’entoure. Ici, la foi est progressivement anémiée, étouffée : tout le reste a pris le dessus.  Enfin, il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre : ce sont les personnes qui entendent la Parole de Dieu et la comprennent : « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est l’homme qui entend la Parole et la comprend ; il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. «   (Mt 13, 23) Le Seigneur a semé aujourd’hui chez vous. Mon souhait est que vous puissiez, vous aussi, porter du fruit en abondance.

Diacre Michel Houyoux

 Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊Diocèse d’Arras (France)  : cliquez ici pour lire  pour lire l’article → Le semeur sortit pour semer

  Vidéo :  « Un semeur sortit pour semer »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Des femmes les accompagnaient et les servaient en prenant sur leurs ressources

Posté par diaconos le 16 septembre 2022

Afficher l’image source

De l’Évangile de Jésus Christ selon Luc

En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Les Douze l’accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d’esprits mauvais : Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Kouza, intendant d’Hérode, Suzanne, et beaucoup d’autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. (Lc 8, 1-3)

Dieu et les femmes

Deu se sert souvent des femmes pour nous donner des leçons ; il les choisit volontiers comme partenaires. Sur le chemin de Jésus, une femme cria : « Heureuses les entrailles qui t’ont portée et les seins que tu as sucés ! »  Jésus répondit :  »Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l’observent !   » (Lc 11, 27-28). « »Oui, bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur ! » (Lc 1, 45) Le bonheur d’être femme, c’est d’abord celui d’écouter la parole de Dieu.

Deux groupes furent témoins des actes de puissance et des enseignements de Jésus, et en furent les garants l’un à côté de l’autre : Les Douze d’abord, dont on précisa qu’ils étaient avec lui et ils qu’ils collaborèrent à sa mission. Marie de Magdala, plus blessée que les autres, Jeanne, femme mariée de la haute société, qui  laissa son mari et la cour d’Hérode le tétrarque,  Suzanne :  ces femmes  furent très actives dans des moments clefs : lors de la mort de Jésus et de son ensevelissement (Lc 23, 49. 55-56), puis au tombeau vide où se trouvèrent notamment Marie de Magdala qui, la première, annonça la résurrection.

Plus tard, elles se retrouvèrent avec les Douze dans la chambre haute, avant la Pentecôte (Ac 1, 14). Les femmes occupent une place importante dans l’Évangile de Luc, sans jamais qu’il ne souligna l’incongruité de leur présence autour de Jésus. Pourtant, dans le contexte socioculturel de l’époque, la femme demeura une mineure, juridiquement parlant, confinée dans une partie réservée du Temple, ou encore dispensée de la célébration des fêtes annuelles comme de la prière publique. Jésus manifesta une liberté sans limite en prenant des femmes dans le groupe itinérant de ses disciples.

Dans la Bible Dieu s’est révélé d’abord à travers des images de la paternité masculine et seulement ensuite, mais de manière ultime dans son dessein d’amour, à travers celles de la maternité féminine. Transposée à Dieu, cette image paternelle nous dit la transcendance divine : il est le « Tout autre ». Dieu est notre Créateur, nous sommes ses créatures séparées de lui. Dans le Christianisme, le « Tout autre » veut nous unir à lui par grâce, à la différence de l’Islam qui laisse l’homme dans une pure extériorité vis-à-vis de Dieu. Cette vie de la grâce s’exprime alors à travers une image féminine. Si la Révélation était partie, comme dans nombre de religions païennes, d’une image maternelle de la divinité, elle aurait laissé l’homme dans une fusion panthéiste, telle qu’on la voit dans l’Hindouisme ou le Bouddhisme.

Ainsi que des femmes qui ayant été guéries de maladies et d’esprits mauvais, et beaucoup d’autres l’accompagnaient, qui les servaient en prenant sur leurs ressources . Cette différenciation des groupes de disciples veut reconnaître plusieurs types de vocations. Le chiffre 12 désignant  les Apôtres de Jésus, il dit à leur sujet :  « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure »  (Jn 15, 16).  Identifiées comme étant guéries de maladies et d’esprits mauvais, leur appel  fut présenté comme le fruit d’avoir été délivrées du mal, comme si ce fut la conséquence d’une dette de gratitude qui ne trouva plus de sens dans la vie qu’en servant le Bien qu’elles surent aimer gratuitement, en se reconnaissant tant aimées gratuitement.

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Et Dieu créa la femme : cliquez ici pour lire l’article → Comment Dieu considère-t-il les femmes ?

◊ lacroix.com  : cliquez ici pour lire l’article → Les femmes de la Bible portent l’intuition de Dieu

 Vidéo Les femmes dans la Bible

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS