Zeventwingste sontag in de gewone tijd van het jaar C

Posté par diaconos le 23 septembre 2022

La parabole du riche et de Lazare - Lc 16, 19-31 - catéchèse enfants -  Théobule

Een rijk man genoot grote luxe van kleding en voedsel.

Lazarus lag aan zijn deur, bedekt met zweren, eiste de kruimels van zijn tafel

# Hippolytus van Rome schreef een verhandeling over het vagevuur gebaseerd op Lucas 16:19-31. De gelijkenis is ook een van de bronnen voor het concept van het voorgeborchte. Jacques Bénigne Bossuet gebruikte het vaak. In Spe Salvi zei paus Benedictus XVI dat Jezus in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus waarschuwt voor een ziel die geplaagd wordt door arrogantie en overdaad en die zelf een onoverkomelijke kloof heeft geschapen tussen zichzelf en de armen: de kloof van opgesloten zijn in materiële genoegens, de kloof van het vergeten van de ander, het onvermogen om lief te hebben, dat nu is veranderd in een brandende en nu ongeneeslijke dorst.

Benedictus XVI bevestigde dat deze gelijkenis niet spreekt over het uiteindelijke lot na het Laatste Oordeel, maar een idee overneemt uit het oude Jodendom, namelijk het idee van een tussentoestand tussen dood en verrijzenis, een toestand waarin het Laatste Oordeel nog hangende is. Volgens de paus zijn in deze toestand zuiveringen en genezingen mogelijk, waardoor de ziel klaar is voor de gemeenschap met God: De vroege Kerk nam deze ideeën over, van waaruit de leer van het vagevuur zich geleidelijk ontwikkelde in de Westerse Kerk.

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Lucas

Jezus zeide tot de Farizeeërs : « Er was een rijk man, gekleed in purper en fijn linnen, die iedere dag weelderige feesten gaf. »  Buiten zijn poort lag een arme man, Lazarus genaamd, bedekt met zweren. Hij wilde gevuld worden met wat van de tafel van de rijke man viel, maar de honden kwamen en likten zijn wonden op. Zo stierf de arme man, en de engelen brachten hem naar Abraham. De rijke man stierf ook, en ze begroeven hem. Toen hij in Hades was, werd hij gekweld, en toen hij opkeek, zag hij Abraham in de verte en Lazarus dichtbij.

Toen riep hij uit : « Vader Abraham, ontferm U over mij en zend Lazarus om zijn vingertopje in water te dopen om mijn tong af te koelen, want ik lijd vreselijk in deze oven. »  Abraham antwoordde : « Mijn kind, bedenk dat jij geluk hebt gekend in je leven en Lazarus ongeluk in zijn leven. Nu vindt hij hier troost, en jij vindt verdriet. Bovendien is er een grote kloof getrokken tussen u en ons, zodat zij die naar u willen oversteken, dit niet kunnen doen, noch kunnen zij van daar naar ons oversteken. « 

De rijke man antwoordde : « Nu, vader, ik bid u, stuur Lazarus naar het huis van mijn vader. Want ik heb vijf broers; laat hij hun zijn getuigenis geven, opdat ook zij niet in deze plaats van kwelling komen !  » Abraham zeide tot hem : « Zij hebben Mozes en de profeten; laten zij naar hen luisteren ! «   Hij zei :  « Nee, vader Abraham, maar als een van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. »  Abraham antwoordde : « Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, kan iemand uit de dood opstaan, maar zij zullen niet bekeerd worden. (Lc 16, 19-31)

Parabel van de rijke man en Lazarus

Een rijk man genoot grote luxe van kleding en voedsel. Lazarus lag aan zijn deur, bedekt met zweren, eiste de kruimels van zijn tafel ; de honden vermeerderden zijn lijden. De arme man werd in Abrahams boezem gedragen. De rijke man werd begraven. In Hades, te midden van zijn lijden, zag hij van verre Lazarus in Abrahams boezem. Hij smeekte Abraham om Lazarus te zenden om zijn tong af te koelen met het topje van zijn vinger gedoopt in water. Abraham weigerde: Het ongeluk van de rijke man en het geluk van Lazarus waren een rechtvaardige compensatie voor hun respectievelijke aardse omstandigheden; bovendien scheidde een onoverkomelijke kloof hen.

Abraham zou op zijn minst Lazarus naar zijn vijf broers kunnen sturen om te getuigen. Abraham antwoordde dat het voldoende was als zij naar Mozes en de profeten luisterden. De rijke man zei dat de verschijning van een dode hun bekering zou bewerkstelligen. Een rijk man; dit woord wordt in de Schrift nogal eens in ongunstige zin gebruikt. Het verhaal van deze man bevestigt op krachtige wijze de strenge waarschuwingen die Jezus zojuist heeft gegeven aan de hebzuchtige Farizeeërs die Hem bespotten, en voltooit de toepassing van de vorige gelijkenis.

Het purper waarmee deze rijke man zich prachtig bekleedde, was het bovenkleed, de mantel, terwijl fijn linnen, een kostbare stof uit Egypte, het tuniek vormde. Eén enkel kenmerk kenmerkte zijn manier van leven : hij genoot elke dag met volle teugen. Leven in luxe, zich overgeven aan zinnelijke genoegens en zelfzuchtig onverschillig blijven voor de noden en het lijden van de armen, dat was het gedrag van deze rijke man. Zijn einde was des te vollediger en verschrikkelijker als waarschuwing voor de eerbare egoïsten die men door de eeuwen heen bij duizenden in de maatschappij aantreft.

Als Jezus deze arme man een naam gaf, terwijl hij de naam van de rijke man niet noemde, dan was dat met opzet. Leven in luxe, zich overgeven aan de genoegens van de zinnen en egoïstisch onverschillig blijven voor de noden en het lijden van de armen, dat was het gedrag van deze rijke man. Zijn einde was des te meer een volledige en verschrikkelijke waarschuwing voor de respectabele egoïsten die bij duizenden in de maatschappij te vinden zijn.

Leven in luxe, zich overgeven aan zinnelijke genoegens en zelfzuchtig onverschillig blijven voor de noden en het lijden van de armen, dat was het gedrag van deze rijke man. Zijn einde was des te meer een volledige en verschrikkelijke waarschuwing voor de respectabele egoïsten die men door de eeuwen heen bij duizenden in de maatschappij aantreft. Als Jezus deze arme man een naam gaf terwijl Hij de naam van de rijke man niet noemde, dan was dat met opzet; Hij wilde daarmee impliceren dat deze Lazarus hulp zocht en vond bij God en dat hij een vrome Israëliet was te midden van zijn ellende.

Dit was de enige keer dat Jezus een naam gaf aan een personage in een parabel. De kerkvaders en Calvijn concludeerden dat hij een waar gebeurd verhaal vertelde. Deze ongelukkige man was niet alleen arm, maar ook ziek en leed. De deur van de rijke man verwijst naar de voordeur, de poort die in grote huizen naar de binnenplaats leidde. De arme man was daarin geworpen; deze uitdrukking verraadt de achteloosheid van de mensen die hem daar hadden gedeponeerd en hem in zijn ellende hadden achtergelaten.

De ambitie van de arme man was zeer bescheiden; hij beperkte zich tot de kruimels die van de overvloedige tafel van de rijke man vielen. Zijn ze aan hem gegeven? Zijn wonden waren niet eens verbonden, en de honden die ze kwamen likken verergerden zijn pijn. Jezus beeldde hier het geluk van de hemel uit onder het beeld van een feestmaal dat met de aartsvaders werd gevierd in een gemeenschap vol vreugde. Nu, terwijl zij half liggend op een bank aan tafel zaten, bogen zij zich over de borst van hun buurman. De beste vriend van de vader van het gezin, degene aan wie hij de grootste hulde wilde brengen, nam deze plaats heel dicht bij hem in.

Onder de Joden werd Abraham beschouwd als de meest eerbiedwaardige en verheven figuur in hun geschiedenis, en het is dan ook gemakkelijk te zien welke eer en blijdschap dit gedeelte van de gelijkenis aan Lazarus bewees. Toen kwam de laatste daad van zijn aardse bestaan: hij werd begraven. De rijke man herkende Abraham en Lazarus. Dit detail toont aan dat de persoonlijkheid in de onzichtbare wereld blijft bestaan en dat de zielen met elkaar verbonden zijn. In de onzichtbare wereld is de herinnering voor sommigen een bron van smart, voor anderen een bron van troost en vreugde.

.Hij durfde niet te zeggen dat deze hem werden onthouden en dat zijn ongeluk daardoor kwam. Berouw tonen, de innerlijke gezindheid van het geweten en het hart geheel veranderen, dat is wat Jezus deze ongelukkige man in de mond legde, om zijn toehoorders te doen gevoelen, dat wat hem ontbrak de oorzaak was van zijn werelds leven en zijn ondergang. Maar de rijke man, verlicht als hij was, volhardde in zijn dwaling, denkend dat de waarheid die aan zijn broeders werd verkondigd door een dode die weer tot leven was gekomen, bij hen berouw en geloof zou teweegbrengen. Jezus ontkende dit.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ My CMS : klik hiet om het artikel te lesen →  Zevenentwintigste zondag door het jaar C

◊  Renaat  : klik hiet om het artikel te lesen →  VENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR – C

Video De Rijke man en de arme Lazarus

Image de prévisualisation YouTube

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS