Vierde zondag van Pasen – Jaar B

Posté par diaconos le 19 avril 2024

Schilderij van de goede herder

Ik ben de Goede Herder

Dit artikel gaat over Jezus, de Goede Herder die ons kwam redden.

De Goede Herder is een beeld dat gebruikt wordt in de pericoop van Johannes 10:1-21, waarin Jezus Christus wordt afgebeeld als de Goede Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Een soortgelijke beeldspraak wordt gebruikt in Psalm 23 en Ezechiël 34:11-16. De Goede Herder wordt ook besproken in de andere evangeliën, de Brief aan de Hebreeën, de Eerste Brief van Petrus en het Boek Openbaring.

Verschillende auteurs zoals Barbara Reid, Arland Hultgren of Donald Griggs merken op dat « gelijkenissen opvallend afwezig zijn in het Evangelie van Johannes ». Volgens het artikel in de Katholieke Encyclopedie over Parabels : « Er zijn geen parabels in het Evangelie van Johannes » en volgens het artikel in de Encyclopædia Britannica over het Evangelie van Johannes : « Hier bevat het onderwijs van Jezus geen parabels en slechts drie allegorieën, de Synoptisten presenteren het door en door als parabolisch. »

De afbeelding van de Goede Herder is de meest voorkomende van de symbolische voorstellingen van Christus die gevonden zijn in de vroegchristelijke kunst in de Catacomben van Rome, voordat de christelijke beeldtaal expliciet kon worden gemaakt. De vorm van de afbeelding van een jonge man die een lam om zijn nek draagt is rechtstreeks ontleend aan de veel oudere heidense kriophoros (zie hieronder) en in het geval van draagbare beeldjes zoals het beroemdste beeldje dat nu in het Pio Cristiano Museum in Vaticaanstad staat (rechts), is het onmogelijk te zeggen of de afbeelding oorspronkelijk was gemaakt met de bedoeling een christelijke betekenis te hebben.

Het beeld bleef gebruikt worden in de eeuwen nadat het christendom in 313 werd gelegaliseerd. Aanvankelijk werd het waarschijnlijk niet opgevat als een portret van Jezus, maar als een symbool zoals andere in de vroegchristelijke kunst, en in sommige gevallen kan het ook de Herder van Hermas hebben voorgesteld, een populair christelijk literair werk uit de 2e eeuw. Rond de 5e eeuw nam de figuur echter vaker het uiterlijk aan van de conventionele afbeelding van Christus, zoals die zich tegen die tijd had ontwikkeld, en kreeg een aureool en rijke gewaden, zoals op de apsemozaïek in de kerk van Santi Cosma e Damiano in Rome, of in Ravenna (rechts).

Afbeeldingen van de Goede Herder bevatten vaak een schaap op zijn schouders, zoals in de Lukas-versie van de Parabel van het Verloren Schaap. # De Parabel van het Verloren Schaap, ook bekend als de Parabel van de Goede Herder of Parabel van de Goede Herder, toegeschreven aan Jezus van Nazareth, wordt in twee van de gecanoniseerde Evangeliën van het Nieuwe Testament gevonden. De parabel wordt verteld door Matteüs (Mt 18:12-13) en Lucas (Lc 15:3-7). Het wordt ook gevonden in het apocriefe Evangelie van Thomas, Logion 107.

Mogelijke parallellen in het Oude Testament zijn Ezech 34:6.12 en Ps 119:176. De gelijkenis gaf aanleiding tot een uitdrukking, het verloren schaap, die verwijst, net als de verloren zoon in een gelijkenis die even later in Lucas volgt, naar de persoon die moreel afdwaalt of, opnieuw in Lucas, naar de verloren drachme.De eerste twee gelijkenissen, en soms alle drie, vormen de basis van de overwegingen van theologen en predikers over de noodzaak om het verloren schaap te gaan zoeken en terug te brengen in de kudde, in het geval van onopzettelijke dwaling, of om de berouwvolle zondaar met genade te verwelkomen, in het geval van vrijwillige dwaling.

# De goede herder is een van de titels waarmee Jezus zichzelf identificeert. Het is een van de zeven woorden. Ik ben…, alleen te vinden in het Johannesevangelie, en verwijst naar een aspect van Jezus’ missie: hij verzamelt, leidt, zoekt het verlorene op en geeft zijn leven voor anderen.Hij voedt zijn schapen of brengt de verloren schapen terug. Deze term ligt aan de oorsprong van het woord ‘herder’ dat vaak gebruikt wordt in het christendom. Het thema van de Goede Herder was wijdverspreid in de oude Griekse kunst, waar het werd toegepast op Hermes criophorus, de drager, maar ook op de dragers van offers.

waar het vooral werd gebruikt in verband met begrafenissen, volgens formules waar de ontluikende christelijke kunst haar inspiratie uit putte. Van ditzelfde thema wordt gezegd dat het Sumerische modellen heeft. En de christelijke iconografie wordt Christus eerst afgebeeld als het ‘Lam van God’, gedragen door Johannes de Doper, en vervolgens wordt Jezus zelf de Goede Herder die de verloren schapen verzamelt.

Traditioneel wordt hij afgebeeld met kalfshoofdbanden en gekleed in exomaden en houdt hij een herdersstaf, een melkkan (mulctra) of een injectiespuit vast. Dit thema heeft veel christelijke kunstenaars geïnspireerd.

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus : « Ik ben de goede herder, de ware herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen. De huurling-herder is niet de herder, de schapen zijn niet van hem: als hij de wolf ziet komen, laat hij de schapen in de steek en vlucht; de wolf vangt ze en verstrooit ze. Die herder is niets anders dan een huurling, en de schapen zijn niet echt belangrijk voor hem. Maar Ik ben de goede herder ; Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef mijn leven voor mijn schapen.

Ik heb andere schapen, die niet van deze kudde zijn ; ook die moet ik leiden. Zij zullen naar mijn stem luisteren en er zal één kudde zijn en één herder. Daarom houdt de Vader van mij: omdat ik mijn leven geef, om het weer te ontvangen. Niemand kan het van mij afnemen : « Ik geef het van mezelf. Ik heb de macht om het te geven, maar ik heb ook de macht om het weer te ontvangen : dit is het gebod dat ik van mijn Vader heb ontvangen ». (Joh 10:11-18)

Ik ben de Goede Herder

« Ik ben de Goede Herder, de ware Herder geeft zijn leven voor zijn schapen ». (Joh 10:11) Tijdens zijn hele leven gaf Jezus zichzelf. Tijdens zijn hele leven op aarde is hij nooit opgehouden met zichzelf te geven en te geven. We zien dit in zijn dagelijks leven in Nazareth, in zijn prediking, in zijn dienst aan de discipelen en in zijn verwelkoming van allen die met hun angst en lijden naar hem toe kwamen. De goede herder is ook degene die zijn schapen kent en liefheeft.

Voor Christus, de herder van de hele mensheid, zijn wij zijn kostbaarste bezit. Jezus vraagt ons om elkaar lief te hebben zoals hij ons heeft liefgehad. Dit betekent dat we ook de tijd moeten nemen om de mensen op ons pad en degenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd te leren kennen. We kunnen niet echt liefhebben wie we niet willen leren kennen of wie we opzettelijk negeren. Het is door persoonlijk contact en geduldige dialoog dat we de mensen in nood beter kunnen begrijpen, en tijd die we besteden om hen te leren kennen en hen bekend te maken bij de Heer is kostbare tijd die we met liefde geven.

Wij zijn medewerkers van Christus, de herder van de mensheid. Hij is het die ons roept en stuurt. Op een dag zullen we rekenschap moeten afleggen van de verantwoordelijkheid die ons is toevertrouwd. De goede herder is ook degene die zijn kudde verzamelt: als je door de bergen trekt, is het belangrijk dat de kudde bij elkaar blijft; de veiligheid van de kudde is ervan afhankelijk.

Door dit te zeggen spreekt Jezus tot ons over de verdeelde wereld waarin wij leven. Christus heeft zijn Kerk daar geplaatst. Hij wil dat ze verenigd en solidair is. « Ik heb andere schapen, die niet van deze kudde zijn; ook die moet ik leiden. Zij zullen naar mijn stem luisteren en er zal één kudde zijn en één herder ».

Jezus rekent op ons om deel te nemen aan dit werk van eenheid

Laten we Jezus beschouwen in zijn liefde voor de Vader en voor de hele mensheid ; laten we hem beschouwen in zijn gehoorzaamheid, in zijn armoede, in zijn medeleven met elke man en vrouw, vooral de armsten, de uitgeslotenen, de gemarginaliseerden, zij die het meest lijden. Laten we onze blik op hem richten: hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Laten wij op onze beurt met Jezus, de Goede Herder, opnieuw onze volledige beschikbaarheid bevestigen om dag na dag de wil van de Vader te doen. Moge de Eucharistie die we deze zondag vieren het verlangen in ons stimuleren om te leven op de manier van Jezus, de Goede Herder !

Moge het ons helpen om meer en meer op Jezus te lijken, die nooit ophoudt zijn leven te geven voor allen! Laten we de roep horen, zijn roep door de noden van onze broeders en zusters die naar ons roepen. Hoe groot en wonderbaarlijk is de liefde waarmee de Vader ons vervult in zijn Zoon, de Goede Herder. Laten we op deze zondag, wanneer we worden uitgenodigd om te bidden voor roepingen, onze ogen richten op Jezus, de Goede Herder. We bidden met vertrouwen en aandrang dat hij zijn Kerk herders geeft die mensen beter willen leren kennen en liefhebben, en die zorgen voor hen die nog niet in de Kerk zijn.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke sites

Bijbekcitaat : klik hier om de folder te lezen → Ik ben de Goede Herder

Carmelitana : klik hier om het artikel te lezen → HSV Bijbel – Jezus zegt: Ik ben de goede herder

Vidéo Genade voor jou : Klik hier → https://youtu.be/iI35XKalK28

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...