• Accueil
  • > Archives pour le Samedi 25 mai 2024

Drievuldigheidszondag

Posté par diaconos le 25 mai 2024

De heilige Drie-eenheid, wat bedoelen we daarmee? | Kerk en Leven

In het christendom is de Heilige Drie-eenheid de ene God in drie verschillende personen : de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die gelijkwaardig zijn en dezelfde goddelijke substantie hebben. Het geloof in de Drie-eenheid is het gemeenschappelijke basisprincipe van de belangrijkste christelijke denominaties: Katholicisme1, Orthodoxie en Protestantisme. De basis van deze leer wordt uitgedrukt in het symbool van het eerste Concilie van Constantinopel in 381. De term « Drie-eenheid » komt niet expliciet voor in het Nieuwe Testament, maar de drie personen worden er verschillende keren genoemd en gemanifesteerd. Voor de christelijke theologie vormen deze drie personen of hypostasen de ene God (één natuur, één wezen of één substantie) in de vorm van de Drie-eenheid.

De drie personen zijn van eeuwigheid af aan van elkaar afhankelijk in een permanente relatie door middel van een relatie die perichoresis wordt genoemd. Hoewel het woord ‘Drie-eenheid’ niet voorkomt in het Nieuwe Testament, worden de drie goddelijke personen daar wel genoemd, handelen ze en manifesteren ze zich, met name in het Evangelie van Matteüs en de Tweede Brief aan de Korintiërs. Voor de christelijke theologie delen deze drie personen of hypostasen, die de ene God vormen in de vorm van de Drie-eenheid, één goddelijk wezen (ousia in het oud-Grieks). De wil is niet gebonden aan de persoon, maar aan de essentie. De Vader, de Zoon en de Geest hebben daarom een gemeenschappelijke wil, de wil van God. De drie personen zijn van elkaar afhankelijk en niet onafhankelijk (dat zou afgezaagd zijn).

Het Eerste Concilie van Constantinopel in 381 legde de voorwaarden vast voor het dogma van de Drie-eenheid en de goddelijkheid van de Zoon: hij is verwekt uit de Vader maar niet geschapen, hij is ware God, geboren uit ware God, hij is « consubstantiaal » met Hem. Het bijvoeglijk naamwoord « consubstantial », dat niet voorkomt in het Nieuwe Testamsnt, , wordt slechts schoorvoetend geaccepteerd door de oosterse bisschoppen. Tertullianus gebruikt de Latijnse termen substantia, wat overeenkomt met het Griekse οὐσία / ousia (« wezen », « substantie », « zijn »), en persona, wat « acteursmasker », « rol », d.w.z. « persoon » betekent en overeenkomt met het Griekse πρόσωπον / prosôpon, « gezicht », d.w.z. « masker », « karakter » en « persoon ». het Griekse πρόσωπον / prosôpon, « gezicht », dat « masker », « karakter » en « persoon » betekent.

De term ὑπόστασις / hupostasis, « hypostasis », d.w.z. « basis », « fundament », dus « materie », « substantie », werd gebruikt op het Concilie van Nicea in verband met ousia. Na Basilius van Caesarea werd de formule « één ousia in drie hypostasen » aangenomen. Volgens de christelijke leer werd het dogma van de Drie-eenheid geformuleerd als gevolg van de manier waarop God zijn mysterie openbaarde: nadat hij eerst zijn bestaan en uniciteit aan het Joodse volk had geopenbaard, een feit dat in het Oude Testament wordt weerspiegeld, openbaarde hij zich vervolgens als Vader, Zoon en Heilige Geest, Zoon en de Heilige Geest door de Zoon en de Heilige Geest te zenden – een feit dat wordt weerspiegeld in het Nieuwe Testament. 

# In het christendom is de Drie-eenheid (of Heilige Drie-eenheid) de ene God in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die gelijk zijn, dezelfde goddelijke natuur hebben en toch fundamenteel verschillend zijn. De term Trinitas (= tri + unitas) werd in het Latijn bedacht door Tertullianus (155-220). Het geloof in de Drie-eenheid is het gemeenschappelijke basisprincipe van de belangrijkste christelijke denominaties: Katholicisme, Orthodoxie en Protestantisme. De basis van deze doctrine wordt uitgedrukt in het symbool van de Geloofsbelijdenis van Nicea. De term « Drie-eenheid » komt niet expliciet voor in het Nieuwe Testament, maar de drie personen worden er wel genoemd en komen bij verschillende gelegenheden voor, zowel in hun onderscheid als in hun eenheid. Voor de christelijke theologie vormen deze drie personen of hypostasen de ene God in de vorm van de Drie-eenheid.

Volgens de christelijke leer is het dogma van de Drie-eenheid het gevolg van de manier waarop God zijn mysterie openbaarde: Nadat Hij zich eerst aan het Joodse volk had geopenbaard in zijn bestaan en uniciteit, zoals in het Oude Testament staat, openbaarde Hij zich vervolgens als Vader, Zoon en Heilige Geest door de Zoon en de Heilige Geest te zenden, zoals in het Nieuwe Testament staat. Het trinitaire concept (Griekse triade) duikt voor het eerst op in Theophilus van Antiochië rond 180 om God, zijn Logos en zijn Wijsheid (Heilige Geest) te beschrijven. De geschriften van de kerkvaders – Justin van Nablus, Irenaeus van Lyon, Clement van Alexandrië, Tertullianus en Origenes – getuigen van de debatten die in de eerste drie eeuwen in de kerk plaatsvonden.

Hetzelfde geldt voor de latere veroordelingen van de verschillende ketterijen. Hoewel de Vader, de Zoon en de Heilige Geest duidelijk aanwezig zijn in het Nieuwe Testament, zijn we nog ver verwijderd van de precieze doctrine van de Drie-eenheid zoals die in de 4e eeuw zou zijn gedefinieerd.

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd gingen de elf discipelen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen naartoe had gestuurd. Toen ze hem zagen, bogen ze zich voor hem neer, maar sommigen van hen twijfelden. Jezus wendde zich tot hen en zei : « Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer hen te gehoorzamen aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En Ik ben met jullie tot aan het einde der tijden. » (Mt 28,16-20)

Drievuldigheidszondag

De elf gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus aanwees. Ze bogen zich voor hem neer, maar sommigen twijfelden. Jezus beweerde dat alle macht aan hem toebehoorde : hij droeg zijn leerlingen op naar alle volken te gaan, hen te onderwijzen, te dopen en hen te leren zijn geboden te onderhouden; hij beloofde elke dag bij hen te zijn tot aan het einde van de wereld. Het lijkt erop dat toen hij zijn discipelen opdroeg om na zijn opstanding naar Galilea te gaan, hij ook een berg aanwees waar ze hem zouden ontmoeten. De gebeurtenissen in Jezus’ leven, zoals de toespraak waarmee hij zijn heerschappij als Messias inluidde, de openbaring van zijn glorie bij de transfiguratie en de afscheidsrede, vonden plaats op bergen. 

Matteüs noemt alleen de apostelen, die door de dood van Judas tot dit aantal waren gereduceerd : « Toen wierp hij de zilveren munten in de tempel weg, trok zich terug, ging heen en hing zich op ». (Mt 27:5) Maar omdat Jezus in Galilea veel leerlingen had die zich haastig verzamelden toen ze het nieuws van zijn opstanding hoorden van de apostelen die uit Jeruzalem waren teruggekeerd, waren sommige commentatoren van mening dat de elf niet de enigen waren in deze ontmoeting op de berg en identificeerden deze verschijning met die waarin Jezus volgens Paulus door meer dan vijfhonderd broeders tegelijk werd gezien : « Toen verscheen hij aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog leven en sommigen dood zijn ». 1 C0 15, 6) 

Het was voor hen gemakkelijker om de twijfels te verklaren die in deze veronderstelling worden genoemd. Deze twijfels waren ook ontstaan onder de apostelen. Matteüs vermeldt niet de verschijningen van Jezus aan zijn discipelen in Judea of de gesprekken die hij daar met hen had. Maar zou hij ze genegeerd kunnen hebben ? Vertelde hij zelf niet over Jezus’ ontmoeting met de vrouwen bij het graf en de woorden die hij tot hen sprak ? En werden niet alle gebeurtenissen in Jeruzalem tussen de opgestane Jezus en zijn leerlingen onmiddellijk aan iedereen bekend gemaakt ? 

En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. Het geloof in de goddelijkheid van de Zoon van God, dat in de harten van velen nog onzeker en zwak is, ontwaakt zegevierend bij het zien van Jezus: zegevierend over de dood zegt Thomas tot Hem : « Mijn Heer en mijn God » (Johannes 20, 28). « Onderricht alle volken ». Dit was het doel van Gods barmhartigheid, die geen grenzen kent als het gaat om onze gevallen mensheid. Dit gebod was een belofte : « En omdat de ongerechtigheid is toegenomen, zal de liefde van velen verkillen » (Mt 24, 12)

Hoe kunnen we de naties laten leren? Door deze drie middelen : onderricht, doop en de morele verplichting om alle leringen van Jezus in praktijk te brengen. Onderricht werd gegeven aan alle volken: het doopsel werd gegeven aan hen die onder hen tot discipelen waren gemaakt.Deze gedoopte leerlingen moesten door de apostelen geleerd worden om alles na te volgen wat Jezus geboden had.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke sites

◊ Kerk.net : klik hier om het artikel te lezen → Heilige Drie-Wadde? – Kerknet

Otheo : klik hier om het artikel te lezen → Wat bedoelen we met de heilige Drie-eenheid ?

Video Drievuldigheidszondag : klik hier → https://youtu.be/TO3nK4–Gpw

Publié dans Bible, Catéchèse, Dieu, Enseignement, évangiles, fêtes religieuses, Foi, L'Église, La messe du dimanche, Paroisses, Religion, Rencontrer Dieu, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Dreifaltigkeitssonntag

Posté par diaconos le 25 mai 2024

Dreifaltigkeitssonntag: Drei sind einer - katholisch.de

Die Konzile von Nizäa im Jahr 325 und Konstantinopel im Jahr 381 schafften schließlich Klarheit und beschlossen das Nicaeno-Konstantinopolitanum, unser heutiges Großes Glaubensbekenntnis: « Wir glauben an den Heiligen Geist, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, «  Im Kirchenjahr kommt dem Trinitätssonntag eine wichtige Rolle zu; er markiert nach dem Ende des Osterfestkreises an Pfingsten den Übergang der Kirche in die normale Zeit im Jahreskreis, bis am ersten Adventssonntag ein neues Kirchenjahr mit dem Weihnachtsfestkreis beginnt.

In der Liturgie ist in dieser Zeit die Farbe Grün vorherrschend. Sie steht für neues Leben und Hoffnung.Die liturgische Farbe des Dreifaltigkeitssonntags selbst ist allerdings Weiß. Als Farbe des Lichtes, des Friedens, der Freude und der Unschuld symbolisiert sie Reinheit, Glanz und Vollkommenheit, ganz im Sinne von 1 Joh 1,5 (« Gott ist Licht »). Man wird den Priester an diesem Festtag im Gottesdienst also in einem weißen Messgewand am Altar stehen sehen, wenn er den Schlusssegen spricht, der an keinem anderen Tag so passend ist, wie am Dreifaltigkeitssonntag : « Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. »

Im Christentum ist die Dreifaltigkeit (oder Heilige Dreifaltigkeit) der eine Gott in drei verschiedenen Personen: dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, die gleichwertig sind und dieselbe göttliche Substanz haben. Der Glaube an die Trinität ist das gemeinsame Grundprinzip der wichtigsten christlichen Konfessionen: Katholizismus1, Orthodoxie und Protestantismus. Die Grundlage dieser Lehre kommt im Symbol des ersten Konzils von Konstantinopel im Jahr 381 zum Ausdruck.

Der Begriff « Dreifaltigkeit » kommt im Neuen Testament nicht ausdrücklich vor, aber die drei Personen werden dort mehrfach genannt und manifestiert. Für die christliche Theologie bilden diese drei Personen oder Hypostasen den einen Gott (eine Natur, ein Wesen oder eine Substanz) in Form der Trinität. Die drei Personen sind in einer dauerhaften Beziehung von Ewigkeit her durch eine Beziehung, die Perichorese genannt wird, voneinander abhängig. Obwohl das Wort « Trinität » im Neuen Testament nicht vorkommt, werden die drei göttlichen Personen dort genannt, handeln und manifestieren sich, insbesondere im Matthäusevangelium und im zweiten Korintherbrief

Für die christliche Theologie teilen diese drei Personen oder Hypostasen, die den einen Gott in Form der Dreifaltigkeit bilden, ein einziges göttliches Wesen (ousia im Altgriechischen). Der Wille ist nicht an die Person, sondern an die Essenz gebunden. Der Vater, der Sohn und der Geist haben also einen gemeinsamen Willen, den Willen Gottes. Die drei Personen sind voneinander abhängig und nicht unabhängig (das wäre dann ein Triteismus). Es war das Erste Konzil von Konstantinopel im Jahr 381, das die Bedingungen für das Dogma der Trinität und die Göttlichkeit des Sohnes festlegte : Er ist vom Vater gezeugt, aber nicht geschaffen, er ist wahrer Gott, geboren aus wahrem Gott, er ist mit ihm « wesensgleich ».

Das Adjektiv « wesensgleich », das im Neuen Testament nicht vorkommt, wird von den östlichen Bischöfen nur widerwillig akzeptiert Tertullian verwendet die lateinischen Begriffe substantia, was dem griechischen οὐσία / ousia (« Wesen », « Substanz », « Sein ») entspricht, und persona, was « Schauspielermaske », « Rolle », also « Person » bedeutet und dem griechischen πρόσωπον / prosôpon, « Gesicht », also « Maske », « Charakter » und « Person » entspricht. das griechische πρόσωπον / prosôpon, « Gesicht », also « Maske », « Charakter » und « Person ».

Der Begriff ὑπόστασις / hupostasis, « Hypostase », d. h. « Basis », « Grundlage », also « Materie », « Substanz », wurde auf dem Konzil von Nicäa in Verbindung mit ousia verwendet. Im Anschluss an Basilius von Caesarea wurde die Formel « eine ousia in drei Hypostasen » angenommen.

Nach der christlichen Lehre wurde das Dogma der Dreifaltigkeit als Konsequenz aus der Art und Weise formuliert, wie Gott sein Geheimnis offenbarte: Nachdem er zunächst dem jüdischen Volk seine Existenz und Einzigartigkeit offenbart hatte – eine Tatsache, die im Alten Testament ihren Niederschlag findet -, offenbarte er sich anschließend als Vater, Sohn und Heiliger Geist, indem er den Sohn und den Heiligen Geist sandte – eine Tatsache, die im Neuen Testament ihren Niederschlag findet.

# Im Christentum ist die Trinität (oder Heilige Dreifaltigkeit) der eine Gott in drei Personen: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die gleichberechtigt sind, dasselbe göttliche Wesen haben und sich doch grundlegend unterscheiden. Der Begriff Trinitas (= tri + unitas) wurde im Lateinischen von Tertullian (155-220) geprägt. Der Glaube an die Trinität ist das gemeinsame Grundprinzip der wichtigsten christlichen Konfessionen: Katholizismus, Orthodoxie und Protestantismus. Die Grundlage dieser Lehre kommt im Symbol des Nizänums zum Ausdruck.

Der Begriff « Dreifaltigkeit » kommt im Neuen Testament nicht ausdrücklich vor, aber die drei Personen werden dort erwähnt und zeigen sich bei verschiedenen Gelegenheiten sowohl in ihrer Unterscheidung als auch in ihrer Einheit. Für die christliche Theologie bilden diese drei Personen oder Hypostasen den einen Gott in Form der Trinität. Nach der christlichen Lehre ist das Dogma der Trinität die Folge der Art und Weise, wie Gott sein Geheimnis offenbart hat: Nachdem er sich zunächst dem jüdischen Volk in seiner Existenz und Einzigartigkeit offenbart hat, wie es im Alten Testament heißt, offenbarte er sich dann als Vater, Sohn und Heiliger Geist, indem er den Sohn und den Heiligen Geist sandte, wie es im Neuen Testament heißt.

Das trinitarische Konzept (griechisch triad) taucht erstmals bei Theophilus von Antiochien um 180 auf, um Gott, seinen Logos und seine Weisheit (Heiliger Geist) zu bezeichnen. Die Schriften der Kirchenväter – Justin von Nablus, Irenäus von Lyon, Clemens von Alexandrien, Tertullian und Origenes – zeugen von den Debatten, die in den ersten drei Jahrhunderten in der Kirche geführt wurden. Das Gleiche gilt für die späteren Anprangerungen der verschiedenen Irrlehren. Obwohl der Vater, der Sohn und der Heilige Geist im Neuen Testament eindeutig präsent sind, sind wir noch weit von der genauen Lehre der Dreifaltigkeit entfernt, wie sie im 4. Jahrhundert definiert worden wäre.

Aus dem Evangelium von Jesus Christus nach Matthäus

Zu jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa, zu dem Berg, auf den Jesus sie geschickt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, aber einige von ihnen hatten Zweifel. Jesus wandte sich an sie und sagte : « Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben worden. Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch befohlen habe. Und ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. » (Mt 28,16-20)

Jesus erscheint den Elf in Galiläa

Die Elf gingen nach Galiläa, zu dem von Jesus angegebenen Berg. Sie warfen sich vor ihm nieder, aber einige hatten Zweifel. Jesus behauptete, dass alle Macht ihm gehöre: Er befahl seinen Jüngern, zu allen Völkern zu gehen, sie zu unterrichten, zu taufen und sie zu lehren, seine Gebote zu halten ; er versprach, jeden Tag bei ihnen zu sein bis zum Ende der Welt. Es scheint, dass er, als er seinen Jüngern befahl, nach seiner Auferstehung nach Galiläa zu gehen, auch einen Berg bestimmte, auf dem sie ihn treffen würden. Die Ereignisse im Leben Jesu, wie die Rede, mit der er seine Herrschaft als Messias einleitete, die Offenbarung seiner Herrlichkeit bei der Verklärung und die Abschiedsrede, fanden auf Bergen statt.

Matthäus erwähnt nur die Apostel, die durch den Tod des Judas auf diese Zahl reduziert wurden : « Dann warf er die Silbermünzen im Tempel weg, zog sich zurück, ging hin und erhängte sich ». (Mt 27,5) Da Jesus aber viele Jünger in Galiläa hatte, die sich eilig versammelten, als sie von den aus Jerusalem zurückgekehrten Aposteln die Nachricht von seiner Auferstehung hörten, waren einige Ausleger der Meinung, dass die Elf bei dieser Begegnung auf dem Berg nicht allein waren, und identifizierten diese Erscheinung mit derjenigen, bei der Jesus nach Paulus von mehr als fünfhundert Brüdern gleichzeitig gesehen wurde : « Dann erschien er mehr als fünfhundert Brüdern gleichzeitig, von denen die meisten noch leben und einige tot sind ». 1 C0 15, 6)

Es war für sie einfacher, die in dieser Vermutung erwähnten Zweifel zu erklären. Diese Zweifel waren auch unter den Aposteln aufgekommen. Matthäus erwähnt weder die Erscheinungen Jesu vor seinen Jüngern in Judäa noch die Gespräche, die er dort mit ihnen führte. Aber hätte er sie ignorieren können ? Hat er nicht selbst von der Begegnung Jesu mit den Frauen am Grab und den Worten, die er zu ihnen sprach, berichtet? Und wurden nicht alle Ereignisse in Jerusalem zwischen dem auferstandenen Jesus und seinen Jüngern sofort allen bekannt gemacht ?

Und als sie ihn sahen, beteten sie ihn an; einige aber zweifelten. Der Glaube an die Göttlichkeit des Gottessohnes, der in den Herzen vieler noch unsicher und schwach ist, erwacht beim Anblick Jesu siegreich : Triumphierend über den Tod sagt Thomas zu ihm : « Mein Herr und mein Gott » (Joh 20, 28). « Alle Völker lehren ». Das war das Ziel der Barmherzigkeit Gottes, die keine Grenzen kennt, wenn es um unsere gefallene Menschheit geht. Dieser Befehl war eine Verheißung : « Und weil die Ungerechtigkeit zugenommen hat, wird die Liebe vieler erkalten » (Mt 24, 12). 

Wie können wir die Völker zum Lernen bringen? Durch diese drei Mittel : Unterweisung, Taufe und die moralische Verpflichtung, alle Lehren Jesu in die Praxis umzusetzen. Die Unterweisung wurde allen Völkern zuteil: Die Taufe wurde denjenigen zuteil, die unter ihnen zu Jüngern gemacht worden waren. Diese getauften Jünger sollten von den Aposteln gelehrt werden, alles zu befolgen, was Jesus geboten hatte.

Diakon Michel Houyoux

Links zu anderen christlichen Seiten

◊  Katholisch.de : klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen Dreifaltigkeitssonntag : Drei sind einer

 ◊  Radio Horeb : klicken Sie hier, um das Papier zu lesen Der Eine Dreifaltige Gott

 Video    Mini Kat : klicken Sie hier https://youtu.be/E-bBSC6u2WQ

Publié dans Bible, Catéchèse, Dieu, Enseignement, évangiles, Foi, L'Église, La messe du dimanche, Nouveau Testament, Page jeunesse, Paroisses, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...