Dertiende zondag van de gewone tijd in het jaar C

Posté par diaconos le 22 juin 2022

RELECTURE ADRESSE AUX SENIORS EN CE TREIZIÈME DIMANCHE 2019 - Espace pour  mieux Chercher

Jezus, met een vastberaden gezicht, ging op weg naar Jeruzalem

# Nazareth is een stad in het noorden van Israël, in Galilea. Het is de grootste Arabische stad van het land met 75.700 inwoners in 2015, voornamelijk moslims en christenen. Vanaf 1956 stichtten de Israëlische autoriteiten een nieuwe stad naast Nazareth, die eerst Nazareth High heette en in 2019 zijn naam veranderde in Nof Hagalil. Deze nieuwe stad was bedoeld om het gebied rond Nazareth te Judaïseren, dat na de oprichting van de staat Israël in mei 1948 volledig bevolkt was door Arabieren, waarvan meer dan 66% destijds christen was en de rest moslim.

De agglomeratie Nazareth telt 210.000 inwoners, waarvan 85.000 Joods zijn. De christelijke traditie noemt Nazareth de stad van Jozef en Maria. In Nazareth is de Basiliek van de Aankondiging (katholiek) de grootste kerk van het Midden-Oosten. Het werd in 1964 ingewijd door paus Paulus VI en in 1969 gewijd op de plaats van oudere kerken, die zelf gebouwd waren op een grot die geïdentificeerd is als die van de Aankondiging. Ondanks zijn belang in de overleveringen over Jezus « van Nazareth », werd het dorp Nazareth niet onmiddellijk een christelijk bedevaartsoord.

Pas na de bekering van het keizerrijk en de daaropvolgende ontwikkeling van de pelgrimstochten verschenen de eerste christelijke gebouwen. Het eerste gebedshuis werd rond de 4e eeuw gebouwd door Helena, de moeder van keizer Constantijn I. Het dorp uit deze periode was bescheiden, gericht op landbouwactiviteiten, en strekte zich uit over ongeveer 4,40 hectare. Graven uit de Romeinse en Byzantijnse tijd, respectievelijk ten westen en ten oosten van de huidige Kerk van de Aankondiging, markeren de grenzen van dit gebied en wijzen op de aanwezigheid van een bevolking van ongeveer 400 inwoners.

In de 6e eeuw beschreef een anonieme pelgrim uit de stad Piacenza een bezoek aan de synagoge van Nazareth, waar zich een wonderbaarlijke bank bevond waarop Jezus zat en een wetboek dat hij als leesboek gebruikte. Dit werd door sommige geleerden geïdentificeerd als een joods-christelijke of nazareense gebedsplaats en lijkt op zijn minst te getuigen van de samenwerking tussen plaatselijke joden en christenen ten bate van de toeristenindustrie die door de pelgrims werd gegenereerd. Een eeuw later beschreef de pelgrim Arculfe twee zeer grote kerken. Eén, in het midden van de stad, gebouwd op twee gewelven, werd gebouwd op de plaats waar de Verlosser werd gevoed.

De andere kerk werd gebouwd op de plaats van het huis waar de aartsengel Gabriël naar Maria kwam om de geboorte van Christus aan te kondigen. Volgens de overlevering is dit het huis van Maria en komt het overeen met de Basiliek van de Aankondiging, waarin de resten van Byzantijnse mozaïeken met Griekse opschriften zijn gevonden. Tijdens de Eerste Kruistocht werd Nazareth het slachtoffer van hevige gevechten voordat het in 1099 door de kruisvaarders werd veroverd.

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Lucas

Toen de tijd voor zijn hemelvaart was aangebroken, vertrok Jezus met een vastberaden gezicht naar Jeruzalem. Hij zond boodschappers vooruit, die op weg gingen en een dorp van Samaritanen binnengingen om zich op zijn komst voor te bereiden. Maar zij weigerden hem te ontvangen, omdat hij op weg was naar Jeruzalem. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dit zagen, zeiden zij : « Heer, wilt U dat wij vuur uit de hemel laten vallen en hen vernietigen ? «  Maar Jezus draaide zich om en berispte hen. Toen vertrokken ze naar een ander dorp. Onderweg zei een man tegen Jezus: « Ik zal u volgen, waar u ook heengaat.

Jezus zei tot hem : « Vossen hebben holen, vogels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd te leggen. Hij zei tegen een ander,Volg mij. » De man zei aan Jesus : « Heer, laat me eerst mijn vader gaan begraven. »  Maar Jezus antwoordde : « Laat de doden hun doden begraven. Ga en verkondig het koninkrijk van God. Een ander zei tot hem: « Ik zal u volgen, Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn familie. Jezus antwoordde: « Een ieder die zijn hand aan de ploeg slaat en dan omziet, is niet geschikt voor het koninkrijk Gods. (Lc 9, 51-62)

Van Galilea naar Jeruzalem

Toen de tijd van zijn terugkeer in heerlijkheid naderde, nam Jezus een vast besluit om naar Jeruzalem te gaan. Boodschappers die Jezus naar een Samaritaans dorp zond om onderdak voor hem te bereiden, werden afgewezen. Jacobus en Johannes boden aan om vuur uit de hemel op haar neer te laten dalen. Jezus berispte hen voor de geest waarin zij handelden. Ze gingen ergens anders heen. Een man bood aan Jezus te volgen. Jezus herinnerde hem aan de verloochening die met zo’n besluit gepaard gaat. Aan een tweede man beval Jezus hem te volgen en toen hij toestemming vroeg om eerst zijn vader te gaan begraven, weigerde Jezus hem. Een derde bood aan Jezus te volgen, maar wilde eerst afscheid nemen van zijn familie. Jezus zei hem dat niemand geschikt was voor het koninkrijk van God, tenzij hij een definitief besluit had genomen.

« En het geschiedde, toen de dagen van zijn verhoging vervuld waren, dat hij zelf besloot naar Jeruzalem te gaan. (Lc 9, 51) Jezus zei, met een andere term : « En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal alle mensen tot Mij trekken » (Joh 12, 32). Er was de heldhaftige vastberadenheid van Jezus voor nodig om op weg te gaan naar Jeruzalem, want hij wist wat hem daar allemaal te wachten stond. Met deze woorden markeert Lucas het einde van Jezus’ bediening in Galilea zelf. Maar in de rest van zijn verslag stelt hij niet voor dat Jezus rechtstreeks naar Judea en Jeruzalem gaat. Jezus werd verhinderd op zijn weg door Samaria te komen, en daarom bracht hij de laatste maanden van zijn leven door op zendingsreizen in Zuid-Galilea aan de grenzen van Samaria en in Perea.

Lucas geeft af en toe aanwijzingen dat Jezus op weg was naar dit Jeruzalem; zijn relaas bevat bepaalde chronologische en geografische gegevens die het moeilijk maken een regelmatige routebeschrijving te vinden. Wieseler beweerde de aanwijzing te hebben gevonden van de drie reizen waarvan Johannes melding maakt. Jezus onderbrak zijn evangelisatietocht voor een uitstapje naar Jeruzalem, waarna hij zijn werk in Zuid-Galilea en Perea kwam hervatten en het daar voortzette tot het feest van Pesach.

Mattheüs en Marcus vertellen, na het verslag van de transfiguratie, slechts enkele feiten en woorden. De transfiguratie vond plaats tijdens de zomer. Van het interval van acht tot negen maanden dat het scheidde van het Pascha. Dit verslag van Lucas diende als schakel tussen de evangeliën van Mattheüs en Marcus, die alleen vertellen over Jezus’ activiteit aan de oevers van het Meer van Genezareth, en dat van Johannes, dat zich beperkt tot de verblijven in Jeruzalem; het stelt Jezus aan het werk in de tussenliggende gebieden.

Daar Jezus gevolgd werd door de twaalf en een stoet van andere discipelen, was het niet gemakkelijk om voor hen allen plaats te vinden op kleine plaatsen. Er bestond een oude nationale haat tussen de Joden en de Samaritanen; de laatsten waren een gemengde bevolking die niet in Jeruzalem aanbad en die alleen de vijf boeken van Mozes uit het Oude Testament hadden ontvangen. Jezus nam elke gelegenheid te baat om tegen deze vooroordelen te reageren. Maar deze keer waren ze sterker dan zijn liefdadigheid. Sommige uitleggers (Meyer) gaan ervan uit dat Jezus verworpen werd, niet als Israëliet, maar omdat zijn boodschappers hem hadden aangekondigd als de Messias.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

Kerk in Herent : klik hier om het artikel te lesen → Dertiende zondag door het jaar (C) 

Conferencia Episcopal  Española : klik hier om het artikel te lesen →  dertiende zondag door het jaar (c) – Conferencia Episcopal 

 Video Jeruzalem : de stad van God

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Histoire, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Treizième dimanche du Temps Ordinaire dans l’Année C

Posté par diaconos le 21 juin 2022

RELECTURE ADRESSE AUX SENIORS EN CE TREIZIÈME DIMANCHE 2019 - Espace pour  mieux Chercher

Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem

# Nazareth est une ville du nord d’Israël, en Galilée. C’est la plus grande ville arabe du pays avec 75 700 habitants en 2015, principalement musulmans et chrétiens. À compter de 1956, les autorités israéliennes ont créé, à côté de Nazareth, une ville nouvelle appelée d’abord Nazareth Haute qui changea son nom en 2019 et qui est devenue Nof Hagalil. Cette ville nouvelle avait pour but de  judéiser le secteur de Nazareth, qui était, après la création de l’État d’Israël en mai 1948, un secteur entièrement peuplé d’Arabes, chrétiens à plus de 66 % à l’époque et le restant étant musulman. 

La région métropolitaine de Nazareth compte 210 000 habitants, dont 85 000 juifs. La tradition chrétienne fait de Nazareth la ville de Joseph et de Marie. À Nazareth, la basilique de l’Annonciation (catholique) est la plus grande des églises du Moyen-Orient. Elle a été inaugurée en 1964 par le pape Paul VI et consacrée en 1969 sur le site d’églises plus anciennes, elles-mêmes édifiées sur une grotte identifiée comme celle de l’Annonciation. Malgré son importance dans les traditions se rapportant à Jésus « de Nazareth », le village de Nazareth n’est pas devenu immédiatement un lieu de pèlerinage chrétien.

Ce fut après la conversion de l’Empire et du développement consécutif de pèlerinages que l’on vit apparaître les premières constructions chrétiennes. Le premier lieu de dévotions y fut construit aux alentours du IVe siècle par Hélène, la mère de l’empereur Constantin Ier. Le village de cette époque fut modeste, centré sur une activité agricole, et s’étendant sur environ 4 hectares 40. Les tombes des périodes romaines et byzantines respectivement à l’ouest et à l’est de l’actuelle église de l’Annonciation délimitent ce territoire et laissent penser à la présence d’une population d’environ 400 habitants.

Au VIe siècle, un pèlerin anonyme de la ville de Plaisance décrivit la visite qu’il fit à la synagogue de Nazareth où se trouve un banc miraculeux sur lequel Jésus se serait assis ainsi qu’un tome de la Loi qui lui aurait servi de livre de lecture. Celle-ci fut identifiée par certains spécialistes comme un lieu de culte judéo-chrétien ou nazaréen et, à tout le moins, semble en tout cas témoigner de la coopération entre juifs et chrétiens locaux au profit de l’industrie touristique engendrée par les pèlerins . Un siècle plus tard, le pèlerin Arculfe y décrivit deux églises très vastes. L’une, au milieu de la ville, bâtie sur deux voûtes, fut construite en ce lieu où fut nourri le Sauveur. 

L’autre église fut bâtie au lieu où était la maison dans laquelle l’archange Gabriel vint trouver Marie pour lui annoncer la naissance du Christ. La tradition y fixa la maison de Marie et correspond à la basilique de l’Annonciation dans laquelle on trouva trace des restes de mosaïques byzantines portant des inscriptions en grec. Lors de la première croisade, Nazareth fut la proie d’âpres combats avant d’être conquise par les croisés en 1099. 

De l’Évangile de Jésus Christ selon Luc

Comme s’accomplissait le temps  où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : «  Seigneur, veux-tu que nous ordonnions  qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? «   Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » 

Jésus lui déclara : « « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. »  Il dit à un autre : «  Suis-moi. »  L’homme répondit :  « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : «  Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. »  Un autre encore lui dit : «  Je te suivrai, Seigneur ;mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. »  Jésus lui répondit : «  Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » (Lc 9, 51-62)

De la Galilée à Jérusalem

Comme le temps de son retour dans la gloire approchait, Jésus prit l’énergique résolution de se rendre à Jérusalem. Des messagers que Jésus envoya dans une bourgade samaritaine pour lui préparer un logement  furent repoussés. Jacques et Jean proposèrent de faire descendre sur elle le feu du ciel. Jésus leur reprocha l’esprit dont ils furent  animés. Ils allèrent ailleurs. Un homme s’offrit à suivre Jésus. Jésus lui rappela les renoncements qu’impliquait une telle résolution. À un second, Jésus ordonna de le suivre et comme il demanda la permission d’aller d’abord ensevelir son père, Jésus la lui refusa. Un troisième se proposa  de suivre Jésus, mais voulut auparavant prendre congé des siens. Jésus lui déclara que nul ne fut propre au royaume de Dieu, s’il n’eut pris une décision irrévocable.

« Or il arriva, comme les jours de son élévation s’accomplissaient, que lui-même prit la résolution d’aller à Jérusalem. » (Lc 9, 51)  Jésus disait, en employant un autre terme : « Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi » (Jn 12.32). Il falut à Jésus la résolution héroïque du dévouement pour prendre le chemin de Jérusalem, car il savait tout ce qui l’y attendait. Luc marqua en ces mots la fin du ministère de Jésus dans la Galilée proprement dite. Mais, dans la suite de son récit, il ne  présenta Jésus se rendant directement en Judée et à Jérusalem. Jésus fut empêché de traverser la Samarie qui se trouvait sur son chemin et employant dès lors les derniers mois de sa vie à des excursions missionnaires dans la Galilée méridionale sur les confins de la Samarie et en Pérée.

Luc donna de temps en temps des indications destinées à rappeler que Jésus fut en marche vers cette Jérusalem ;  sa narration présente certaines données chronologiques et géographiques qui rendent difficile d’y retrouver un itinéraire suivi. Wieseler prétendit retrouver l’indication des trois voyages rapportés par Jean. Jésus interrompit sa tournée d’évangélisation pour faire une excursion à Jérusalem, après laquelle il vint reprendre son travail dans la Galilée méridionale et la Pérée et l’y poursuivre jusqu’à la fête de Pâque.

Matthieu et Marc, après le récit de la transfiguration, ne relatèrent plus que quelques faits et quelques paroles.   La transfiguration eut lieu dans le courant de l’été. De l’intervalle de huit à neuf mois qui la sépara de la Pâque.  Ce récit de Luc servit de lien entre celui des évangiles de Matthieu et de Marc. qui racontent seulement l’activité de Jésus sur les bords du lac de Génézareth et celui de Jean, qui se borne aux séjours à Jérusalem ; il présentent Jésus à l’œuvre dans les contrées intermédiaires.

Jésus étant suivi des douze et d’un cortège d’autres disciples, il ne fut pas facile de trouver place pour tous dans de petites localités.  Une antique haine nationale existait entre les Juifs et les Samaritains, ceux-ci étant une population mélangée, qui n’adorait pas à Jérusalem et qui ne recevait, de tout l’Ancien Testament, que les cinq livres de Moïse. Jésus saisissait toutes les occasions de réagir contre ces préjugés..  Mais, cette fois, ils furent plus forts que sa charité. Quelques interprètes (Meyer) supposèrent que Jésus fut repoussé, non comme Israélite, mais parce que ses messagers l’avaient annoncé comme le Messie.

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Service de la catéchèse (Diocèse de Toulon) : cliquez ici pour lire l’article  →  Treizième dimanche ordinaire, année C 

◊ Paroisse  Saint Martin de Bezons   : cliquez ici pour lire l’article  →  Treizième dimanche du Temps Ordinaire – Année C

♥ Vidéo  Sur les traces de Jésus : de Nazareth à Jérusalem… à pieds

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Histoire, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir

Posté par diaconos le 20 juin 2022

Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir  dans Catéchèse

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là, Jésus disait : « Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : viens vite prendre place à table ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ?  Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ?     De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir”  (Lc 17, 7-10)

Serviteurs inutiles

Quand Jésus s’adressait à ses apôtres et à ses disciples, il les connaissait suffisamment pour savoir que leur amour-propre impatient, égoïste et vaniteux ne les aiderait pas suivre gratuitement et réellement son exemple de service. Jésus sais que ses serviteurs, que ce soit ses apôtres ou nous-mêmes aujourd’hui, ne savent pas vraiment remercier les personnes qui leur ont rendu service d’une façon ou d’une autre et ni les inviter au repos après le service rendu. « Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? » 

Jésus sait que bien souvent nous nous sentons fatigués de ce que nous avons accompli, fatigue physique normale, mais aussi sensibilité excessive qui note sans délais et immédiatement la non-reconnaissance ou l’indifférence des personnes auxquelles nous avons rendu un petit service. Savons-nous remercier Dieu pour tout ce qu’il  nous accorde ? Quelle est notre manière de le remercier ? Sommes-nous reconnaissant ? Bien souvent nous ne pensons pas à le remercier. « De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné. «  Le secret de cette parabole réside en ce que  Jésus parle de notre attitude, et non de son attitude envers nous.

Si nous avons été capables de le servir, cela ne nous autorise pas à chercher la récompense. Dieu sait tout ce que nous avons reçu et ce que nous lui avons rendu : il en tiendra compte au moment opportun. Nous sommes vraiment des serviteurs inutiles puisque le Père céleste n’a aucun besoin de nous ni de notre aide. Mais il sait de quoi nous avons besoin pour répondre au plan de salut éternel qu’il a prévu pour nous. Si nous n’y adhérons pas, nous ne serons pas sauvés. La seule chose qu’il nous demande est d’engager notre liberté en lui répondant oui ou non. Si nous lui répondons  oui, nous sommes invités à suivre son Fils pour entrer dans la gloire éternelle et à y participer. Notre utilité est de  savoir répondre oui à ses désirs de bien pour nous.

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊◊ Paroisse saint Nicolas : cliquez ici pour lire l’article → Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir

◊  Cliquez ici pour lire l’article → Écoute : Nous sommes de simples serviteurs

♥ Vidéo   Berger Moïse : « Le serviteur inutile »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Histoire, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Mardi de la douzième semaine du temps Ordinaire dans l’année C

Posté par diaconos le 20 juin 2022

# L’éthique est une discipline philosophique portant sur les jugements moraux et dont le concept est donc très proche de celui de la morale. C’est une réflexion fondamentale de tout peuple afin d’établir ses normes, ses limites et ses devoirs. Dans les pays laïcs, l’éthique est étroitement liée à la philosophie politique qui la sous tend, mais elle peut aussi être liée à la culture, la religion, les croyances et les traditions d’un pays, d’un groupe social, ou d’un système idéologique. Pour des philosophes tel qu’Aristote ou Kant, l’éthique a pour but de définir ce qui doit être. L’éthique exprime des énoncés normatifs, prescriptifs ou encore évaluatifs parmi lesquels on trouve des impératifs catégoriques.

xLa démarche éthique se distingue ainsi de la démarche scientifique qui elle se base sur des jugements de fait formulés dans des énoncés descriptifs, parmi lesquels on trouve des impératifs hypothétiques  L’éthique comprend plusieurs champs d’application tel que l’éthique normative qui s’intéresse principalement aux concepts du bien et du bon que véhicule les théories de justice sociale et doctrines telles que l’utilitariste, l’égalitariste et libertarianisme. L’éthique appliquée s’intéresse à la mise en pratique des principes moraux. L’éthique descriptive et comparative s’intéresse à elle à la description et à la comparaison des différents codes moraux, alors que méta éthique s’intéresse pour sa part au sens même des concepts mobilisés par l’éthique tel que le bien le mal, le juste.

 
x
Afficher l’image source

Le roc est Jésus  et la mise en pratique de son enseignement est la base d’une vie chrétienne correcte et juste.

De l’Évangile de Jésus Christ selon Matthieu

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré ; ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu’ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large, le chemin qui conduit à la perdition ; et ils sont nombreux, ceux qui s’y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui conduit à la vie ; et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent.  » (Mt 7, 6.12-14)

Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux

  »Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré ; ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu’ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer ». Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large, le chemin qui conduit à la perdition ; et ils sont nombreux, ceux qui s’y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui conduit à la vie ; et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. (Mt 7, 6.12-14)

Le devoir de ne pas juger a ses limites

Le devoir de ne pas juger a ses limites, il n’exclut pas celui de discerner. Tel est le seul rapport admissible entre cette parole et celles qui précèdent. Les choses saintes sont les vérités de la Parole de Dieu, les expériences produites dans l’âme par l’Évangile et que Jésus compara à des perles précieuses. Il ne faut pas les présenter à des hommes si corrompus que Jésus put les comparer à des animaux impurs. Ils ne purent que les profaner et elles ne firent qu’exciter leur haine et leurs violentes persécutions.

 Faire aux autres ce que nous attendons d’eux., la porte est étroite, le chemin resserré, tandis que la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition. Tenez-vous en garde contre les faux prophètes, ces loups déguisés en brebis. Vous les reconnaîtrez à leur fruit, car tel arbre tel fruit. Tous ceux qui me disent : « Seigneur ! N’appartiennent pas au royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Au jugement dernier plusieurs se prévaudront des discours prononcés et des actes accomplis en mon nom et je leur dirai : Je ne vous ai jamais connus, vous qui faites l’iniquité. »

Exhortation finale sous forme de parabole

Celui qui met ces paroles en pratique est semblable à l’homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc ; celui qui ne les met pas en pratique est semblable à l’insensé qui bâtit sur le sable. Les foules étaient dans l’étonnement, car elles sentaient l’autorité de cet enseignement si différent de celui des scribes. Le grand commandement de l’amour du prochain a sa source dans l’amour pour Dieu, et que celui-ci, à son tour, n’est inspiré à notre cœur que par l’amour de Jésus.

Diacre Michel Houyoux

Compléments

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → La perdition éternelle

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Pour entrer dans le royaume des Cieux, il faut faire la volonté de mon Père

Liens avec d’autres sites Web chrétiens

◊ Père Gilbert Adam : cliquez ici pour lire l’article →   : cliquez ici pour lire l’article →  Mardi de la 12e semaine, année paire

◊ Témoignage chrétien : cliquez ici pour lire l’article →    Dieu fait un miracle pour une famille qui s’attendait à lui

♥ Vidéo  La parabole de La Maison bâtie sur le roc

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Histoire, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

12345...78
 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS